Anda di halaman 1dari 11

xksLokeh rqylhnkl

8
tUe % lu~ 1532] cknk (mkj izns'k) fkys osQ jktkiqj xko
esa ekuk tkrk gS
izeq[k jpuk, % jkepfjrekul] fou;if=kdk] xhrkoyh] Jho`Q".k
xhrkoyh] nksgkoyh] dforkoyh] jkekKk&iz'u
fu/u % lu~ 1623] dk'kh esa

n;&lkq efr lhi lekukA Lokrh lkjn dgg lqtkukAA


tkSa cj"kS cj ckfj fopk:A gksg dfcr eqoqQrkeuh pk:AA
dhjfr Hkfufr Hkwfr Hky lksbZA lqjlfj le lc dg fgr gksbZAA
HkfDrdky dh lxq.k dkO;&kkjk esa jkeHkfDr 'kk[kk osQ loksZifj dfo xksLokeh
rqylhnkl esa HkfDr ls dfork cukus dh izfozQ;k dh lgt ifj.kfr gSA ijarq mudh HkfDr
bl gn rd yksdksUeq[k gS fd os yksdeaxy dh lkkuk osQ dfo osQ :i esa izfrf"Br gSaA
;g ckr u flI+kZQ mudh dkO;&laosnuk dh n`f"V ls] oju~ dkO;Hkk"kk osQ ?kVdksa dh n`f"V
ls Hkh lR; gSA bldk lcls izdV izek.k rks ;gh gS fd 'kkL=kh; Hkk"kk (laLo`Qr) esa
ltZu&{kerk gksus osQ ckotwn mUgksaus yksdHkk"kk (vokh o cztHkk"kk) dks lkfgR;&jpuk osQ
ek;e osQ :i esa pquk vkSj cqukA ftl izdkj muesa HkDr vkSj jpukdkj dk }a} gS] mlh
izdkj 'kkL=k o yksd dk }a} gS_ ftlesa laosnuk dh n`f"V ls yksd dh vksj os >qosQ gSa rks
f'kYixr e;kZnk dh n`f"V ls 'kkL=k dh vksjA 'kkL=kh;rk dks yksdxzk rFkk yksdx`ghr dks
'kkL=kh; cukus dh mHk;eq[kh izfozQ;k muosQ ;gk pyrh gSA ;g ro mUgsa fo}kuksa rFkk
tulkekU; esa leku :i ls yksdfiz; cukrk gSA mudh ,d vuU; fo'ks"krk gS fd os
nk'kZfud vkSj ykSfdd Lrj osQ ukuk }a}ksa osQ fp=k.k vkSj muosQ leUo; osQ dfo gSaA
^}a}&fp=k.k* tgk lHkh fopkj@Hkkokkjk osQ yksxksa dks rqylh&dkO; esa viuh&viuh mifLFkfr
dk larks"k nsrk gS] ogha ^leUo;* mudh mQijh fofHkUurk esa fufgr ,d gh ekuoh; lw=k
dks miyCk djk osQ lalkj esa ,drk o 'kkafr dk ekxZ iz'kLr djrk gSA
vkjksg

rqylhnkl dh yksd o 'kkL=k nksuksa esa xgjh iSB gS rFkk thou o txr dh O;kid
vuqHkwfr vkSj ekfeZd izlaxksa dh mUgsa vpwd le> gSA ;g fo'ks"krk mUgsa egkdfo cukrh
gS vkSj blh ls izo`Qfr o thou osQ fofok Hkkoiw.kZ fp=kksa ls mudk jpuk lalkj le` gS]
fo'ks"kdj ^jkepfjrekul*A blh ls ;g fganh dk vf}rh; egkdkO; cudj mHkjk gSA bldh
46 fo'oizfl yksdfiz;rk osQ ihNs lhrkjke dFkk ls vfkd yksd&laosnuk vkSj lekt dh
uSfrd cukoV dh le> gSA muosQ lhrk&jke bZ'oj dh vis{kk rqylh osQ ns'k dky osQ
vkn'kks osQ vuq:i ekuoh; kjkry ij iqu% l`"V pfj=k gSaA xksLokeh th xzkeh.k o o`Q"kd
laLo`Qfr rFkk jDr lacak dh e;kZnk ij vkn'khZo`Qr x`gLFk thou osQ fprsjs dfo gSaA
rqylhnkl bl vFkZ esa fganh osQ tkrh; dfo gSa fd vius le; esa fganh&{ks=k esa
izpfyr lkjs HkkokRed o dkO;Hkk"kk;h rokssa dk izfrfufkRo os djrs gSaA bl lanHkZ esa Hkko]
fopkj] dkO;&:i] Nan vkSj dkO;Hkk"kk dh tks cgqy le`f muesa fn[krh gSog vf}rh;
gSA rRdkyhu fganh&{ks=k dh nksuksa dkO; Hkk"kkvksavokh o cztHkk"kk rFkk nksuksa laLo`Qfr
dFkkvksalhrkjke o jkkko`Q".k dh dFkkvksa dks lkfkdkj viuh vfHkO;fDr dk ek;e
cukrs gSaA miek vyadkj osQ {ks=k esa tks iz;ksx&oSf'k"V~; dkfynkl dh igpku gS] ogh
igpku lkax:id osQ {ks=k esa rqylhnkl dh gSA
fofok fo"kerkvksa ls xzLr dfydky rqylh dk ;qxhu ;FkkFkZ gS] ftlesa os o`Qikyq izHkq jke
o jkejkT; dk LoIu jprs gSAa ;qx vkSj mlesa vius thou dk u flIk+ QZ mUgsa xgjk cksk gS] cfYd mldh
vfHkO;fDr esa Hkh os vius ledkyhu dfo;ksa ls vkxs gSAa ;gk ikB esa izLrqr ^dforkoyh* osQ nks dfok
vkSj ,d loS;k blosQ izek.kLo:i gSAa igys Nan (fdlch fdlku--- )esa mUgksua s fn[kyk;k gS fd
lalkj osQ vPNs&cqjs leLr yhyk&izip a ksa dk vkkkj ^isV dh vkx* dk nk#.k o xgu ;FkkFkZ gS_ ftldk
lekkku os jke&:ih ?ku';ke (es?k) osQ o`Qik&ty esa ns[krs gSAa bl izdkj] mudh jke&HkfDr isV
dh vkx cq>kus okyh ;kuh thou osQ ;FkkFkZ ladVksa dk lekkku djus okyh gS_ lkFk gh thou&ck
vk;kfRed eqfDr nsus okyh HkhA nwljs Nan ([ksrh u fdlku---) esa izo`Qfr vkSj 'kklu dh fo"kerk
ls mith csdkjh o xjhch dh ihM+k dk ;FkkFkZijd fp=k.k djrs gq, mls n'kkuu (jko.k) ls mifer
djrs gSAa rhljs Nan (kwr dgkS---) esa HkfDr dh xgurk vkSj l?kurk esa mits HkDr&n; osQ
vkRefo'okl dk ltho fp=k.k gS] ftlls lekt esa O;kIr tkr&ikr vkSj keZ osQ foHksnd nqjkxzgksa osQ
frjLdkj dk lkgl iSnk gksrk gSA bl izdkj HkfDr dh jpukRed Hkwfedk dk laoQs r ;gk gS] tks vkt
osQ HksnHkkoewyd lkekftd&jktuhfrd ekgkSy esa vfkd izklafxd gSA
^jkepfjrekul* osQ yadk dkaM ls x`ghr y{e.k osQ 'kfDr ck.k yxus dk izlax dfo dh
ekfeZd LFkyksa dh igpku dk ,d Js"B uewuk gSAS HkkbZ osQ 'kksd esa foxfyr jke dk foyki khjs&khjs
izyki esa cny tkrk gS] ftlesa y{e.k osQ izfr jke osQ varj esa fNis izse osQ dbZ dks.k lglk
vuko`r gks tkrs gSaA ;g izlax bZ'ojh; jke dk iwjh rjg ls ekuohdj.k dj nsrk gS] ftlls ikBd
dforkoyh vkSxks
j Ljkepfjrekul
okeh rqylhnkl
ls

dk dkO;&eeZ ls lhks tqM+ko gks tkrk gS vkSj og HkDr rqylh osQ Hkhrj ls dfo rqylh osQ mHkj
vkus vkSj iwjs izlax ij mlosQ Nk tkus dh vuqHkwfr djrk gSA bl ?kus 'kksd&ifjos'k esa guqeku dk
lathouh ysdj vk tkuk dfo dks d#.k jl osQ chp ohj jl osQ mn; osQ :i esa fn[krk gSA ;g
miek vn~Hkqr gS vkSj dkO;xr d#.k&izlax dks thou osQ eaxy&fodkl dh vksj ys tkrh gSA
47
vkjksg

dforkoyh (m
mkj dkaM ls)
48
fdlch] fdlku&oqQy] cfud] fHk[kkjh] HkkV]
pkdj] piy uV] pksj] pkj ] psVdhA
isVdks i<+r] xqu x<+r] p<+r fxfj]
vVr xgu&xu vgu v[ks V dhAA
mQps&uhps dje] kje&vkje dfj]
isV gh dks ipr] cspr csVk&csVdhA
^rqylh* cq>kb ,d jke ?kuL;ke gh rsa]
vkfx cM+okfxrsa cM+h gS vkfx isVdhAA

[ksrh u fdlku dks] fHk[kkjh dks u Hkh[k] cfy]


cfud dks cfut] u pkdj dks pkdjhA
thfodk fcghu yksx lh|eku lksp cl]
dgSa ,d ,du lksa ^dgk tkbZ] dk djh\*
csngw iqjku dgh] yksdgw fcyksfdvr]
lkdjs lcSa iS] jke! jkojsa o`Qik djhA
nkfjn&nlkuu nckbZ nq u h] nhuca kq !
nqfjr&ngu nsf[k rqylh ggk djhAA

kwr dgkS] vokwRk dgkS] jtiwrq dgkS] tksygk dgkS dksmQA


dkgw dh csVhlksa csVk u C;kgc] dkgwdh tkfr fcxkj u lksmQAA
rqylh ljuke xqykeq gS jke dks] tkdks jQpS lks dgS dNq vksmQA
ekfx oSQ [kScks] elhr dks lksbcks] yScksdks ,oqQ u nScdks nksA
dforkoyh vkSj jkepfjrekul ls

y{e.k&ewPNkZ vkSj jke dk foyki


nksgk
ro izrki mj jkf[k izHkq tSgm ukFk rqjarA 49
vl dfg vk;lq ikb in cafn pysm guqearAA
Hkjr ckgq cy lhy xqu izHkq in izhfr vikjA
eu egq tkr ljkgr iqfu iqfu iouoqQekjAA

mgk jke yfNeufg fugkjhA cksys cpu euqt vuqlkjhAA


vkZ jkfr xb dfi ufga vk;mA jke mBkb vuqt mj yk;mQAA
ldgq u nqf[kr nsf[k eksfg dkmQA cakq lnk ro e`nqy lqHkkmQAA
ee fgr ykfx rtsgq firq ekrkA lgsgq fcfiu fge vkri ckrkAA
vkjksg

lks vuqjkx dgk vc HkkbZA mBgq u lqfu ee cp fcdykbZAA


tkSa tursm cu cakq fcNksgwA firq cpu eursm ufga vksgwAA
lqr fcr ukfj Hkou ifjokjkA gksfga tkfga tx ckjfga ckjkAA
vl fcpkfj ft; tkxgq rkrkA feyb u txr lgksnj HkzkrkAA
50 tFkk ia[k fcuq [kx vfr nhukA efu fcuq iQfu dfjcj dj ghukAA
vl ee ftou cakq fcuq rksghA tkSa tM+ nSo ftvkoS eksghAA
tSgm vok dou eqgq ykbZA ukfj gsrq fiz; Hkkb xokbZAA
cjQ vitl lgrsm tx ekghaA ukfj gkfu fcls"k Nfr ukghaAA
vc viyksoqQ lksoqQ lqr rksjkA lfgfg fuBqj dBksj mj eksjkAA
fut tuuh osQ ,d oqQekjkA rkr rklq rqEg izku vkkjkA
lkaSisfl eksfg rqEgfg xfg ikuhA lc fcfk lq[kn ije fgr tkuhAA
mrjQ dkg nSgm rsfg tkbZA mfB fdu eksfg fl[kkogq HkkbZAA
cgq fcfk lkspr lksp fcekspuA lzor lfyy jkfto ny ykspuAA
mek ,d v[kaM j?kqjkbZA uj xfr Hkxr o`Qiky ns[kkbZAA
lksjBk
izHkq izyki lqfu dku fcdy Hk, ckuj fudj
vkb x;m guqeku ftfe djQuk eg chj jlAA

gjf"k jke HksVsm guqekukA vfr o`QrX; izHkq ije lqtkukAA


rqjr cSn rc dhfUg mikbZA mfB cSBs yfNeu gj"kkbZAA
n; ykb izHkq HksaVsm HkzkrkA gj"ks ldy Hkkyq dfi czkrkAA
dfi iqfu cSn rgk igqpkokA tsfg fcfk rcfga rkfg yb vkokAA
;g c`rkar nlkuu lqusmQA vfr fc"kkn iqfu iqfu flj kqusmQAA
C;koqQy oqQaHkdju ifga vkokA fcfc/ tru dfj rkfg txkokAA
tkxk fuflpj nsf[kv oSQlkA ekugq dkyq nsg /fj cSlkAA
oqaQHkdju cw>k dgq HkkbZA dkgs ro eq[k jgs lq[kkbZAA
dFkk dgh lc rsfga vfHkekuhA tsfg izdkj lhrk gfj vkuhAA
rkr dfiUg lc fuflpj ekjsA egk egk tkskk la?kkjsAA
nqeZq[k lqjfjiq euqt vgkjhA HkV vfrdk; vdaiu HkkjhAA
vij egksnj vkfnd chjk A ijs lej efg lc jukhjkAA
dforkoyh vkSj jkepfjrekul ls

nksgk
lqfu nloaQkj cpu rc oqQaHkdju fcy[kkuA
txnack gfj vkfu vc lB pkgr dY;kuAA
51
vH;kl

ikB osQ lkFk


1- dforkoyh esa m`r Nanksa osQ vkkkj ij Li"V djsa fd rqylhnkl dks vius ;qx dh vkfFkZd
fo"kerk dh vPNh le> gSA
2- isV dh vkx dk 'keu bZ'oj (jke) HkfDr dk es?k gh dj ldrk gS rqylh dk ;g
dkO;&lR; D;k bl le; dk Hkh ;qx&lR; gS\ roZQlaxr mkj nhft,A
3- rqylh us ;g dgus dh k:jr D;ksa le>h\
kwr dgkS] vokwr dgkS] jtiwrq dgkS] tksygk dgkS dksmQ @ dkgw oQh csVhlksa csVk u
C;kgc] dkgwdh tkfr fcxkj u lksmQA bl loS;k esa dkgw osQ csVklksa csVh u C;kgc dgrs
rks lkekftd vFkZ esa D;k ifjorZu vkrk\
4- kwr dgkS--- okys Nan esa mQij ls ljy o fujhg fn[kykbZ iM+us okys rqylh dh Hkhrjh vlfy;r
,d LokfHkekuh HkDr n; dh gSA blls vki dgk rd lger gSa\
5- O;k[;k djsa
(d) ee fgr ykfx rtsgq firq ekrkA lgsgq fcfiu fge vkri ckrkA
tkSa tursm cu cakq fcNksgwA firq cpu eursm ufga vksgwAA
([k) tFkk ia[k fcuq [kx vfr nhukA efu fcuq iQfu dfjcj dj ghukA
vl ee ftou cakq fcuq rksghA tkSa tM+ nSo ftvkoS eksghAA
(x) ekfx oSQ [kScks] elhr dks lksbcks] yScksdks ,oqQ u nScdks nksmQAA
(?k) mQps uhps dje] kje&vkje dfj] isV gh dks ipr] cspr csVk&csVdhAA

6- Hkzkr`'kksd esa gqbZ jke dh n'kk dks dfo us izHkq dh uj yhyk dh vis{kk lPph ekuoh; vuqHkwfr
osQ :i eas jpk gSA D;k vki blls lger gSa\ roZQiw.kZ mkj nhft,A
7- 'kksdxzLr ekgkSy esa guqeku osQ vorj.k dks d#.k jl osQ chp ohj jl dk vkfoHkkZo D;ksa dgk
x;k gS\
8- tSgm vok dou eqgq ykbZA ukfj gsrq fiz; Hkkb xokbZAA
c# vitl lgrsm tx ekghaA ukfj gkfu fcls"k Nfr ukghaAA
HkkbZ osQ 'kksd esa Mwcs jke osQ bl izyki&opu esa L=kh osQ izfr oSQlk lkekftd n`f"Vdks.k
laHkkfor gS\
vkjksg

ikB osQ vklikl


1- dkfynkl osQ j?kqoa'k egkdkO; esa iRuh (banqerh) osQ e`R;q&'kksd ij vt rFkk fujkyk dh
52 ljkst&Le`fr esa iq=kh (ljkst) osQ e`R;q&'kksd ij firk osQ d#.k mn~xkj fudys gSaA muls
Hkzkr`'kksd esa Mwcs jke osQ bl foyki dh rqyuk djsaA
2- isV gh oQks ipr] cspr csVk&csVdh rqylh osQ ;qx dk gh ugha vkt osQ ;qx dk Hkh lR;
gSA Hkq[kejh esa fdlkuksa dh vkRegR;k vkSj larkuksa ([kkldj csfV;ksa) dks Hkh csp Mkyus dh
n;&fonkjd ?kVuk, gekjs ns'k esa ?kVrh jgh gSaA orZeku ifjfLFkfr;ksa vkSj rqylh osQ ;qx dh
rqyuk djsaA
3- rqylh osQ ;qx dh csdkjh osQ D;k dkj.k gks ldrs gSa\ vkt dh csdkjh dh leL;k osQ dkj.kksa
osQ lkFk mls feykdj d{kk esa ifjppkZ djsaA
4- jke dkS'kY;k osQ iq=k Fks vkSj y{e.k lqfe=kk osQA bl izdkj os ijLij lgksnj (,d gh ek osQ
isV ls tUes) ugha FksA fiQj] jke us mUgsa y{; dj ,slk D;ksa dgk feyb u txr lgksnj
Hkzkrk\ bl ij fopkj djsaA
5- ;gk dfo rqylh osQ nksgk] pkSikbZ] lksjBk] dfok] loS;k;s ikp Nan iz;qDr gSaA blh izdkj
rqylh lkfgR; esa vkSj Nan rFkk dkO;&:i vk, gSaA ,sls Nanksa o dkO;&:iksa dh lwph cuk,A

'kCn&Nfo
dlc (fdlch) & /a/k
psVdh & ckkhxj
ro & rqEgkjk] vkidk
jkf[k & j[kdj
tSgm & tkmQxk
vl & bl rjg
vk;lq & vkKk
eq gq & esa
dfi & canj (;gk guqeku osQ fy, iz;qDr)
ljkgr & cM+kbZ dj jgs gSa
euqt vuqlkjh & ekuoksfpr
dkmQ & fdlh izdkj
ykfx & osQ fy,
rtgq & R;kxrs gks
fcfiu & taxy
vkri & kwi
dforkoyh vkSj jkepfjrekul ls

ckrk & gok] rwI+kQku


tursm & (;fn) tkurk
eursm & (rks) ekurk
fcr & ku
ukfj & L=kh] iRuh (;gk ij iRuh)
53
ckjfga ckjk & ckj&ckj gh
ft; & eu esa
fcpkfj & fopkj dj
lgksnj & ,d gh ek dh dks[k ls tUes
tFkk & tSls
nhuk & nfjnz
rkrk & HkkbZ osQ fy, lacksku
efu & ukxef.k
iQfu & lki(;gk ef.k&liZ)
dfjoj & gkFkh
dj & lwM +
ee & esjk
fcuq rksgh & rqEgkjs fcuk
c# & pkgs
vitl & vi;'k] dyad
lgrsm & lguk iM+sxk
Nfr & {kfr] gkfu
fuBqj & fu"Bqj] n;ghu
rklq & mlosQ
eksfg & eq>s
ikuh & gkFk
mr# dkg nSgm & D;k mkj nwxk
lksp&fcekspu & 'kksd nwj djus okyk
lzor & pwrk gS
izyki & roZQ ghu opu&izokg
fudj & lewg
gjf"k & izlUu gksdj
HksVa ms & HksaV dh] feys
o`QrX; & o`QrK
lqtkuk & vPNk Kkuh] le>nkj
vkjksg

dhfUg & fd;k


gj"kkbZ & gf"kZr
n; & n; esa
czkrk & lewg] >qaM
yb vk;k & ys vk,
54
flj kqusmQ & flj kquus yxk
ig & (osQ) ikl
fuflpj & jkr esa pyus okyk
gfj vkuh & gj.k dj yk,
tkskk & ;ksk
la?kkjs & ekj Mkys
nqeqZ[k & dM+oh kcku okyk
nldakj & n'kkuu] jko.k
egksnj & cM+s isV okyk
vij & nwljk
HkV & ;ksk
lB & nq"V
jukhjk & ;q esa vfopy jgus okyk

bUgsa Hkh tkusa

pkSikbZ
pkSikbZ le ekf=kd Nan gSA ;g pkj iafDr;ksa dk gksrk gS ftldh izR;sd iafDr esa 16&16 ek=kk,
gksrh gSaA pkyhl pkSikb;ksa okyh jpuk dks pkyhlk dgk tkrk gS;g rF; yksdizfl gSA
nksgk
nksgk v/Zle ekf=kd Nan gSA blosQ le pj.kksa (nwljs vkSj pkSFks pj.k) esa 11&11 ek=kk, gksrh
gSa rFkk fo"ke pj.kksa (igys vkSj rhljs) esa 13&13 ek=kk, gksrh gSaA buosQ lkFk var y?kq (A)
o.kZ gksrk gSA
dforkoyh vkSj jkepfjrekul ls

lksjBk
nksgs dks myV nsus ls lksjBk cu tkrk gSA blosQ le pj.kksa (nwljs vkSj pkSFks pj.k) esa 13&13
ek=kk, gksrh gSa rFkk fo"ke pj.kksa (igys vkSj rhljs) esa 11&11 ek=kk, gksrh gSaA ijarq nksgs ds
foijhr blosQ le pj.kksa (nwljs vkSj pkSFks pj.k) esa vaR;kuqikz l ;k rqd ugha jgrh] fo"ke pj.kksa
(igys vkSj rhljs) esa rqd gksrh gSA
55
dfok
;g okf.kZd Nan gSA bls eugj.k Hkh dgrs gSaA dfok ds izR;sd pj.k esa 31&31 o.kZ gksrs gSaA
izR;sd pj.k osQ 16osa vkSj fiQj 15osa o.kZ ij ;fr jgrh gSA izR;sd pj.k dk vafre o.kZ xqjQ
gksrk gSA
loS;k
pwf d loS;k okf.kZd Nan gS] blfy, loS;k Nan ds dbZ Hksn gSAa ;s Hksn x.kksa osQ la;kstu osQ vkkkj
ij curs gSAa buesa lcls izfl ekx;an loS;k gS bls ekyrh loS;k Hkh dgrs gSAa loS;k osQ izR;sd
pj.k esa 22 ls 26 o.kZ gksrs gSaA ;gk izLrqr rqylh dk loS;k dbZ Hksnksa dks feykdj curk gSA