Anda di halaman 1dari 3

KERANGKA ACUAN KERJALOKAKARYA MINI PUSKESMAS TAHUN

2016I . P E N D A H U L U A N
Puskesmas Tegalsiwalan adalah salah satu puskesmas di kabupaten Probolinggo
yangsenantiasa meningkatkan dan menyempurnakan upaya peningkatan dan
pengembanganp e l a y a n a n k e s e h a t a n s e s u a i d e n g a n t u n t u t a n d a n k e b u t
u h a n m a s y a r a k a t y a n g s e m a k i n meningkat
pula.U n t u k m e w u j u d k a n h a l i n i t e n t u n y a h a r u s a d a s i n k r o n i s a s i a n t a r a
k e g i a t a n d e n g a n permasalahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tegalsiwalan
yang dibicarakan melaluiLokakarya mini Puskesmas.
I I . L ATA R B E L A K A N G
Dalam kerangka manajemen Puskesmas yang terdiri dari P1 (Perenc
a n a a n ) P ! (Pergerakan"Pelaksaan) dan P# (Pengawasan Pengendalian dan
Penilaian). Lokakarya minipuskesmas merupakan pedoman untuk
P!.Untuk meningkatkan $ungsi puskesmas maka petugas puskesmas perlu p
embinaankerjasama secara tim sehingga ada keterbukaan dan tanggung
jawab bersama di sampingmasing % masing mempunyai rasa kebanggaan sebagai anggota
tim.Diperlukan suatu dinamika kelompok dalam suatu pertemuan penggalangan
kerjasamatim terutama dalam pembagian tugas dan pembuatan rencana kerja harian..
III.T U J U A N UMUM
Untuk meningkatkan $ungsi Puskesmas melalui penggalangan kerja sama tim baik
lintasp r o g r a m m a u p u n l i n t a s s e k t o r s e r t a t e r l a k s a n a n y a k e g i a t a n P u s k
e s m a s s e s u a i d e n g a n perencanaan.
I V. T U J U A N K H U S U S
1 . Te r g a l a n g n y a k e r j a s a m a t i m b a i k l i n t a s p r o g r a m m a u p u n l i n t a s
s e k t o r. ! . Te r p a n t a u n y a h a s i l k e g i a t a n P u s k e s m a s s e s u a i d e n g a n
p e r e n c a n a a n . #.Teridenti$ikasinya masalah dan hambatan dalam
pelaksanaan
kegiatan Puskesmas.&.Teridenti$ikasinya penyebab masalah serta
diupayakannya pemecahan masalah.' . Te r s u s u n n y a r e n c a n a k e r j a u n t u k
periode selanjutnya..
V. K E G I ATA N
egiatan ini dilaksanakan selama tahun !1*. Lokakarya mini ada beberapa macam.Lokakarya
mini bulanan dilakukan setiap bulan lokakarya mini tiga bulanan atau lokakarya
minilintas sektor dilakukan tiap tiga bulan dan lokakarya mini tahunan dilakukan
setahunsekali.+emua kegiatan dilakukan di Puskesmas Tegalsiwalan
VI.CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
A.
,inilokarya bulanan dan tahunan-1.Petugas membentuk tim untuk
kegiatan minilokakarya! . P e t u g a s m e l a k u k a n k o o r d i n a s i
dengan tim#.Petugas membuat jadwal selam satu
t a h u n &.Petugas menyampaikan jadwal seminggu sebelum
pelaksaan'.Petugas menyiapkan absensi dan materi yang akan
dibahas* . P e t u g a s m e m a p a r k a n h a s i l k e g i a t a n d a n
program . P e t u g a s m e n y a m p a i k a n s m u a m a s a l a h d a n k e n d
a l a y a n g m e n y e b a b k a n t i d a k tercapainya suatu program/.Petugas
mendiskusikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan
,inilokakarya tribulan (linsek)-1 . P e t u g a s m e m b e n t u k t i m u n t u k k e g i a t a n
minilokakarya!.Petugas melakukan koordinasi dengan tim#.Petugas
m e m b u a t j a d w a l s e l a m a s a t u t a h u n &.Petugas mengirimkan undangan
atau pemberitahuan kepada lintas sektor seminggu sebelum
pelaksaan'.Petugas menyiapkan absensi dan materi
yang akan dibahas* . P e t u g a s m e m a p a r k a n h a s i l k e g i a t a n d a n
program . P e t u g a s m e n y a m p a i k a n s m u a m a s a l a h d a n k e n d
a l a y a n g m e n y e b a b k a n t i d a k tercapainya suatu program/.Petugas
mendiskusikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan
VII.SASARAN
+asaran minilokakarya bulanan maupun tahunan adalah seluruh sta$ Puskes
masTegalsiwalan. +edangkan sasaran minilokakarya lintas sektor adalah selu
ruh komponenm a s y a r a k a t y a n g t e r k a i t . e l u r a h a n k e c a m a t a n U 0
d i n a s p e n d i d i k a n s e r t a t o k o h masyarakat.
VIII. JADUAL PELAKSANAAN
2 e g i a t a n 3UL04 a n 5 e b , a r 0
p r , e i 4 u n i 4 u l i 0 g t s + e p t 2
k t o 6 D e s 1 , i n i l o k a k a r y a bulanan! , i n i
l o k a k a r y a tribulan(linsek)1
1 1
!
1 !
# , i n i l o k a k a r y a tahunan!
IX. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
76aluasi ketepatan jadwal pelaksanaan dilakukan setiap bulan 4uni dan
Desemberdilakukan oleh Penanggung jawab Program.
0kan dilakukan tindakan korekti$ jika terjadiketidaktepatan jadual
pelaksanaan.Pelaporan tentang e6aluasi ketepatan jadual pelaksanaan kegiatan berupa
check listdisertai dengan keterangan tindakan korekti$ jika terjadi ketidaktepatan jadual
pelaksanaankegiatan. Laporan e6aluasi ini dibuat pada minggu ke "& bulan 4uni dan
minggu ke "& bulanDesember !1* dan ditujukan kepada epala Puskesmas dan Dinas
esehatan abupatenProbolinggo
X. PENCATATANPELAPORANDANEVALUASIKEGIATAN
Pencatatan pelaporan dan e6aluasi kegiatan ini merupakan Laporan dan 76aluasiPela
ksanaan egiatan. Pada dasarnya laporan berisi tanggal pelaksanaan kend
ala yangdihadapi yang sekaligus merupakan bentuk e6aluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan. Laporane6aluasi ini dibuat pada minggu ke "& bulan 4uni dan minggu ke "&
bulan Desember !1*.
Dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan dan ditujukan kepada epala
Puskesmasdan Dinas esehatan abupaten Probolinggo