Anda di halaman 1dari 16

PK Ko Kurikulum

Nama sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB OLAHRAGA


2014-2016

VISI SEKOLAH

VISI UNIT KOKURIKULUM

MISI UNIT KOKURIKULUM

1. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi kurikulum dan kokurikulum.


2. Melahirkan hubungan baik antara ahli kelab serta guru-guru.
3. Melahirkan pelajar yang sihat dari segi jasmani dan rohani.

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM


1. Menggalakkan pelajar bergiat aktif dalam permainan olahraga.
2. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan olahraga pada peringkat zon dan negeri.
3. Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam pengurusan kelab olahraga.
SEKOLAH KEBANGSAAN JAYA SETIA

TARGET PENCAPAIAN KELAB OLAHRAGA


TAHUN 2014-2016

BAHAGIAN UNIT 2014 2015 2016


SUKAN
OLAHRAGA

Peringkat Sekolah Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Peratus kehadiran semasa


peratus kehadiran latihan peratus kehadiran latihan latihan mencapai 100
mencapai 70 peratus melebihi 90 peratus peratus setahun.
setahun. setahun.

Peringkat Zon Menyertai pertandingan 1.Menyertai pertandingan 1.Menyertai pertandingan


olahraga peringkat zon dan olahraga peringkat zon dan olahraga peringkat zon dan
mendapat satu naib johan mendapat satu johan dalam mendapat dua johan
dan dua tempat ketiga salah satu acara yang dalam salah satu acara
dalam salah satu acara disertai. yang disertai.
yang disertai.
Peringkat Negeri Menyertai pertandingan Menyertai pertandingan Menyertai pertandingan
olahraga peringkat negeri olahraga peringkat negeri olahraga peringkat negeri
dan mendapat satu tempat dan mendapat satu johan dan mendapat dua johan
ketiga dalam acara yang dalam acara yang disertai. dalam acara yang disertai.
disertai.
ANALISIS PERSEKITARAN SWOT
KELAB OLAHRAGA
TAHUN : 2014-2016

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Mempunyai kawasan padang yang agak luas dan W1. Kekangan masa untuk latihan berterusan.
sesuai untuk permainan olahraga.

S2. Mempunyai pelajar yang berkebolehan dalam W2. Hampir 100 peratus guru penasihat hanya memiliki
permainan olahraga. kemahiran dalam akademik tetapi tiada kemahiran
dalam permainan olahraga

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1 Pihak PIBG sedia menyumbangkan aspek kewangan T1. Sikap sesetengah ibu bapa yang tidak memandang
. untuk kemajuan semua jenis sukan. serius kepentingan kegiatan sukan terutamanya
permainan olahraga
O2 Ibu bapa tidak keberatan untuk mengeluarkan wang T2. Masalah pengangkutan pelajar selepas waktu sekolah
. bagi membiayai kos jersi atau kos makanan murid. timbul kerana tiada pengangkutan awam di kawasan
sekolah.
Nama sekolah

PELAN TAKTIKAL
KELAB BOLA BALING
TAHUN : 2010 - 2012

PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


ISU TEMPOH KPI
PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

1. Kurang 1. Kursus Penasihat 1 hari RM30 1.Pengerusi Peratus kehadiran Jawatankuasa


penyertaan pemimpin Kelab Kelab Bola 2.Setiausaha ahli persatuan bola Kelab dan
pelajar dalam Bola Baling. Baling 3.Bendahari baling meningkat. Persatuan.
permainan bola
baling.
2. Kursus dalaman 1.Penolong 1hari - Guru Penasihat Aktiviti persatuan Jawatankuasa
guru penasihat Kanan Kelab Bola Baling bola baling Kelab dan
Kelab Olahraga. Kokurikulum menarik dan dapat Persatuan.
2.Guru meningkatkan
Penasihat kehadiran ahli
Kelab Bola persatuan dan
Baling menarik jumlah
ahli.
2. Pencapaian 1. Latihan 1.Penolong Sepanjang - Pelajar lebih Keupayaan pelajar Jawatankuasa
pelajar dalam mingguan pelajar Kanan Koku tahun berpengetahuan dalam permainan Kelab Sukan dan
pertandingan wakil pasukan bola 2.Guru dalam teknik bola baling Permainan.
bola baling yang baling sekolah. Penasihat permainan bola meningkat.
disertai tidak Kelab Bola baling.
memuaskan. Baling

2. Pertandingan 1.Penyelaras 1 minggu RM200 Pelajar Pencapaian Jawatankuasa


permainan bola Kelab Sukan berkebolehan pasukan bola Kelab Sukan dan
baling antara 2.Guru dalam permainan baling dalam Permainan.
rumah sukan. Penasihat bola baling dapat pertandingan luar
Kelab Bola dikenalpasti. sekolah
Baling meningkat.

3. Pertandingan 1.Guru 1 minggu RM300 Pembentukan Pencapaian Jawatankuasa


Permainan bola Penasihat pasukan pasukan bola Kelab Sukan dan
baling antara Kelab Bola permainan bola baling sekolah Permainan.
kelas/ tingkatan. Baling baling sekolah meningkat.
yang lebih baik

4. Bengkel 1.Setiausaha 1 hari RM50 Guru dan pelajar Pencapaian Jawatankuasa


motivasi dan Sukan lebih pasukan bola Induk
kejurulatihan 2.Guru berpengalaman baling sekolah Kokurikulum
permainan bola Penasihat dalam permainan meningkat. Sekolah.
baling. Kelab Bola bola baling.
Baling
PELAN OPERASI : 1
Nama Projek / : KURSUS PEMIMPIN KELAB BOLA BALING
Program

Rasional : Meningkatkan minat dan peratus penyertaan ahli kelab bola baling dan jumlah ahli kelab bola baling sekolah
meningkat.

Objektif : 1. Mendedahkan pemimpin persatuan iaitu pengerusi, setiausaha dan bendahari tentang tanggungjawab pemimpin
kelab bola baling.

2. Melatih pemimpin kelab bola baling supaya dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap persatuan dengan
berkesan.

Tempoh / Tarikh : Bulan Mac setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari Kelab Bola Baling.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat. 1.Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan 1. Pengetua. Akhir bulan
berdasarkan kertas kerja oleh Penyelaras Kelab dan 2. Penolong Kanan Kokurikulum. Februari.
Persatuan. 3. Semua Penolong Kanan.
2. Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal 4. Penyelaras Kelab dan Persatuan.
dijalankan dan jurulatih jemputan untuk menjayakan 5. Semua Guru Penasihat Persatuan.
program.
3. Memaklumkan perjalanan dan atur cara program.

Persiapan 1. Surat jemputan dihantar kepada jurulatih permainan 1. Penyelaras Kelab dan persatuan. Akhir bulan
Awal Kursus. bola baling serta peserta dan follow up. 2. Semua Guru Penasihat Persatuan, Februari hingga
2. Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam Kelab Sukan dan Permainan serta pertengahan
kursus mencukupi dan berkeadaan baik. Unit Beruniform. bulan Mac

Pelaksanaan Pendedahan pemimpin kelab bola baling tentang 1. Penyelaras Kelab dan Persatuan. Pertengahan
kursus. tanggungjawab pemimpin kelab ini. 2. Semua Guru Penasihat persatuan, bulan Mac
Kelab Sukan dan Unit Beruniform.

Post mortem. Mengkaji kejayaan program dan memperbaiki 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Akhir bulan
kelemahan yang timbul pada masa depan. 2. Penyelaras Kelab dan Persatuan. Mac
3. Semua Guru Penasihat Persatuan.
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / : KURSUS DALAMAN GURU PENASIHAT KELAB BOLA BALING


Program

Rasional : Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam pengurusan Kelab Bola Baling.

Objektif : 1. Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat Kelab Bola Baling dalam memilih dan menentukan aktiviti
persatuan yang menarik dan meningkatkan kehadiran pelajar.

2. Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kelab bola baling serta meningkatkan peratus kehadiran pelajar
dalam latihan.

Tempoh / Tarikh : Februari dan April setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Guru Penasihat Kelab Bola Baling bersama guru penasihat kelab yang lain.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat 1. Menyampaikan maklumat umum tentang program. 1. Pengetua. Awal bulan
2. Taklimat rasional kursus diadakan. 2. PK Kokurikulum. Februari dan
3. Taklimat tentang perjalanan kursus. 3. Semua PK awal bulan
4. Taklimat tentang anggaran perbelanjaan. 4. Setiausaha Kokurikulum April.
5. Semua guru penasihat unit
kokurikulum termasuk bola baling.

Persediaan 1. Menyedia dan menghantar surat jemputan kepada 1. Setiausaha Kokurikulum Awal bulan
Program penceramah serta follow up. 2. Guru Penasihat kelab lain termasuk Februari dan
2. Menyediakan bahan-bahan berkaitan kursus kepada kelab bola baling. bulan April.
peserta.
Pelaksanaan 1. Menjalankan ceramah daripada penceramah yang 1. PK Kokurikulum Pertengahan
Program dijemput. 2. Setiausaha Kokurikulum bulan Februari
2. Melaksanakan bengkel pengurusan kelab dan 3. Semua guru penasihat unit dan bulan
persatuan. kokurikulum termasuk kelab bola April.
baling.
Post Mortem 1. Menilai semula kursus yang dijalankan. 1. PK Kokurikulum Akhir bulan
2. Menambah baik kursus pada masa depan. 2. Setiausaha Kokurikulum Februari dan
3. Semua guru penasihat bulan April.
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / : LATIHAN MINGGUAN WAKIL PERMAINAN BOLA BALING SEKOLAH


Program

Rasional : Menggalakkan pencapaian cemerlang dalam pertandingan permainan bola baling bagi wakil sekolah.

Objektif : 1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman wakil sekolah dalam permainan bola baling sebelum menyertai
pertandingan peringkat zon dan negeri.

2. Membolehkan wakil kelab bola baling sekolah membaiki kelemahan diri dan membentuk sebuah pasukan yang
mantap menjelang pertandingan permainan bola baling pada peringkat zon dan negeri.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun / Petang Selasa.

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab bola baling sekolah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum tentang program. 1. Pengetua Januari, April


Jawatankuas 2. Membincangkan senarai tugas jawatankuasa. 2. Penolong Kanan Kokurikulum dan Ogos
a 3. Membincangkan persediaan guru dan pelajar. 3. Guru Penasihat Kelab Bola Baling
Kokurikulum 4. Hal-hal lain.

Persediaan 1. Pemilihan pemain atau wakil sekolah. 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Januari.
Program 2. Penyediaan peralatan dan tempat. 2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling.
3. Penyediaan jadual latihan.
4. Pemilihan jurulatih luar.

Pelaksanaan 1. Melatih pelajar wakil pasukan olahraga sekolah. 1. Setiausaha Kokurikulum. Sepanjang
Program 2. Menguruskan kedatangan pelajar kelab bola baling. 2. Pemantau (Guru Kanan) tahun
3. Menyediakan peralatan yang sesuai. 3. Semua Guru Penasihat Kelab Bola
4. Mengisi borang kehadiran dan pemantauan. Baling.

Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Ogos
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling.
program pada masa depan

PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / : PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA BALING ANTARA RUMAH SUKAN


Program

Rasional : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan permainan bola bola baling pada peringkat zon dan negeri.

Objektif : 1 Meningkatkan kemahiran pelajar tentang permainan bola baling yang dipertandingkan serta dapat menarik minat
. pelajar untuk menyertai kegiatan sukan ini.

2 Memilih pemain-pemain wakil sekolah untuk persediaan pasukan permainan bola baling pada tahun yang akan
. datang.

Tempoh / Tarikh : Minggu ketiga bulan Jun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 4

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum program. 1. Penyelaras Kelab Sukan Minggu


Jawatankuas 2. Taklimat tentang senarai tugas jawatankuasa. 2. Setiausaha Sukan pertama bulan
a 3. Membincangkan anggaran perbelanjaan program. 3. Guru Penasihat Kelab Bola Baling Jun
4. Hal-hal lain.

Persediaan 1. Penyediaan pemain rumah sukan. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Mingguulan


Program 2. Penyediaan jadual. 3. Setiausaha Sukan Jun kedua b
3. Persiapan peralatan, gelanggang dan hadiah. 3. Guru Penasihat Kelab Bola Baling

Pelaksanaan 1. Menjalankan pertandingan mengikut jadual. 1. Setiausaha Sukan Minggu ketiga


Program 2. Guru Penasihat Kelab Bola Baling bulan Jun.
Penyampaian 1. Penyampaian hadiah dan sijil kepada pemenang 1. Penyelaras Kelab Sukan Isnin minggu
Hadiah pertandingan dalam perhimpunan sekolah. 2. Guru Penasihat Kelab Bola keempat bulan
Bbaling Jun
Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Penyelaras Kelab Sukan keempat bulan
program pada masa depan 3. Setiausaha Sukan Jun.
4. Guru Penasihat Kelab Bola Baling
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / : PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA BALING ANTARA KELAS/ TINGKATAN


Program

Rasional : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan permainan bola baling peringkat zon dan negeri.

Objektif : 1 Meningkatkan kemahiran pelajar tentang permainan bola baling yang dipertandingkan serta dapat menarik minat
. pelajar untuk menyertai kegiatan sukan ini.

2 Memilih pemain-pemain wakil sekolah untuk persediaan pasukan permainan bola baling pada tahun yang akan
. datang.

Tempoh / Tarikh : Ogos dan September.

Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab dan wakil pasukan permainan bola baling sekolah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum program. 1. Pengetua Awal bulan


Jawatankuas 2. Taklimat tentang senarai tugas jawatankuasa. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Ogos
a 3. Membincangkan anggaran perbelanjaan program. 3. Setiausaha Sukan
4. Hal-hal lain. 4. Guru Penasihat Kelab Bola Baling

Persediaan 1.Menjalankan latihan intensif. 1. Guru Penasihat Kelab Bola Baling Minggu Kedua
Program 2.Membuat pemilihan pasukan permainan bola baling bulan Ogos
sekolah yang terbaik mengikut kategori.

Pelaksanaan 1. Menyertai pertandingan permainan bola baling 1. Guru Penasihat Kelab Bola Baling. Pada bulan
Program mengikut jadual diberikan. Ogos dan
September

Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2 Setiausaha Sukan keempat bulan
program pada masa depan 3 Guru Penasihat Kelab Bola Baling September.
Nama sekolah

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


KELAB BOLA BALING
TAHUN : 2010 - 2012

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Kursus Pemimpin Kelab dan
Persatuan

2 Kursus Dalaman Guru


Penasihat Unit Kokurikulum

3 Latihan Mingguan Kelab


Bola Baling

4 Pertandingan Permainan Bola


Baling Antara Kelas/
Tingkatan
5 Kursus Motivasi Pemain
Bola Baling Sekolah.

6 Pertandingan Permainan Bola


Baling Antara Rumah Sukan.

9
10