Anda di halaman 1dari 43
Pembelajaran Alkitab Berea G Gereja Pantekosta di Indonesia Ketapang—Kramat -Soho SURAT YOHANES * (-7)"~ “* PENDAHULUAN Surat pertama (1 Yohanes) ini disebut “surat” tetapi surat ini tidak ‘mempunyaj alamat sebagaimana sifat-sifat umum dari suatu surat. Ada yang, menganggap bahwa 1 Yohanes ini sebagai sebuah khotbah, narun ada Dagian-bagian yang membenarkan bahwa 1 Yohanes ini adalah “surat contoh: 1 Yoh.2:1,26 ~ ‘hutuliskan kepada kamu”, ‘Surat_pertama (1 Yohanes), kemungkinan ditujukan untuk salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil atau bablan semuanya. Surat keds (2 Yohanes) (9 Yohanes) ditujukan Kecil yang diseht dalam Kitab) Wah pe aa EME BENE Let I dtm § op Femephn egn read Fp dete Vad Penulis surat Yohares ini adalah rasul Yohanes adalah saksi mata dari IY teberapa bal yang diahukar Yesus (1 Yob.1:-9), Gaya dan bentuk-bentuk pemikiran dalam su i Injil Yohanes. Surat Yohanes int itulis _sekitar 85-90 M, dimana saat itu diperhadapkan dengan suatu bentuk ajaran sesat (penolakan terhadap Kemesiasan Yesus; penolakan terhadap inkamasi Vesus, Yoh 1:14; 1 Yoh.4:2-3). Tjemaat di Asia Dandingkan: 1 Yah 5:20; Why 3:7 © Surat thrani beritanya tentang “ian yang menyelamatkan” (dijabarkan sejak dari Perjanjian Lama sampai penerapannya dalam masa gereja mula- mula (s/d abad kedua). © surat Yekobus bertenya tentang “inan yang menuelamatkan haus diukthcankekuctannya mela perbuitan perbuatan man? (i Gereja Pantekosta di Indonesia ay G Pembelajaran Altab Berea wn te ow ‘Ketapang - Kramat ~ Soho oan? GARIS BESAR SURAT 1 YOHANES ‘A Penjelasan /penggambaran tentang Allah/Kristus (1 Yoh 1:1- 2:2) ,Persekutuan dengan Allah (1 Yoh 1:6 ~ 2:14) B.1, Hal-hal yang kelira dalam persekutuan kita dengan Allah /Terang (1 Yoh 1:6 - 2:9) 'B.2. Kriteria pengenalan akan Allah (1 Yoh. 2:3-6) 1B. Tingkat pertumbuhan kerohanian (1 Yoh 2:12-14) C.Hambatan dalam persekutuan dengan Allah (1 Yoh, 2:15-27) C1. Mengasihi dunia (1 Yoh. 2:15-17) 2. Antikristus (1 Yoh. 2:18-27) D. Karakteristik Persekutuan dengan Allah (1 Yoh 2:28-5:3) D.1. Hidup dalam kesucian (1 Yoh 2:28-3:3) 1.2. Melaknkan kebenaran (1 Yoh 34-10) D.3. Mengasihi (1 Yoh 3:11-24) D.4. Menguji oh (1 Yoh 4:1-6) D.S. Mengasthi sebagaimana Kristus mengasihi (1 Yoh 4:7- 5:3) ®, Hasil perseleutuan dengan Allah (1 Yoh 5:1-21) B.1, Menang atas duria (1 Yoh :1-5) E.2. Janji keselamatan (1 Yoh 5:6-13) E.3. Bimbingan dalam berdoa (1 Yoh 5:14-17) E.4, Bebas dari keinginan untuk melakukan dosa (1 Yoh 5:18-21) intekosta di Ind ia rin G ry el ‘Ketapang - Kramat - Soho at ee a A a PENJELASAN/PENGGAMBARAN TENTANG ALLAH (KRISTUS) 1. APA YANG TELAH ADA SEJAK SEMULA (1 Yoh. 1:1) Kalimat dalam aya: 1 ini (‘yang telah kami dengar, yang telah kami that ~ dengan mata, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan Yams Ted, ofa ‘angan’), mendorong/memakss kite untuk berpilcir tentang Yesu Shin dene job lon Yohanes adalah salah seorang dari dua belas murid Yesus. Dia ‘menuliskan surat ini untuk meyakinkan pembacanya, batwa dia bersama-sama dengan Yesus, Kata raba_artinya_jamah (disentuh, ‘ipcgang) dengan slapaltangan.#) Gant febionm 2 * lk. 24:99 Yor Bap £ Fite yr e = Yoh. 1:2 = “la pada mulanya bersama-sama dengan Allah —0 (illo, Ali 2°? 2. FIRMAN HIDUP (1 Yoh. 1:1) ee fbsene? “firman” = “logos” (Yun.}; “dabar” (Ibr.) = perkataan roster lag © ue + Firman hidup = *L0GOS" (Yoh 1-1) ; lau, Yoh 1:14 ~ Firman ita ‘menjadi manusia “ LOGOS -> SARK/daging (bisa disentuh oleh tangan ‘manusia) ~ Yesus; yang dituliskan oleh Yohanes adalah Yesus Kristus. ph Aog'y Birman_Allah adalah sumber hidup (Ul. 4:1; 32:67; Mat. 8:4; 5:20; Fip Joann x” 2:16) Se gros Mp Fitems yny utng Ans Phar - Firman bukan hanya sekedar kata tetapi rangksian kaa yang menghasilkan suatu kekuatan atau kuasa yang efektif (Yeremia 23:9). - Firman bukan hanya sekedar menyentuh hati, tetapi memberikan dorongan bagi seseorang untuk mengambiltindakan /keputusan, + Petrus (Kisah Para Rasul 2:37-41), A sant fin + ‘Sida-sida daritanah Etiopia (Kisah Para Rasul 8:26-40). { 3. HIDUP KEKAL (1 Yoh. 1:2) error, dope Hidup yang dinyatakan olch Yesus Kristus adalah hidup kekal; Yohanes menuliskan inilah yang dia lihat, saksikan dan beritakan yaitu kehidupar: kekal di dalam Yesus Kristus. Yoh. 14:6. Pembelajaran Alkitab Berea G Gereja Pantekosta di Indonesia ‘Ketapang —Kramat~Soho ‘Tujuan Penulis tertihat dalam ayat 3-4 (*bersakst dan membertakan’, ayat 2-3; “dtuliskan*, ayat 4): = Supaya kamu_beroleh persekutuan dengan kami yaitu persekutuan (deta Bapa dar dengan Anak ya, Yeous Kriss (ayat 3 dengan Bapa dar. dengan Anak-Nya, Yesus Krist 0 yy ‘Apa yang Yohanes beritakan berasal dari apa yang dilihat dan (551) op im int Gidengarnya dari Yesus. Pengalaman ini Yohanes ingin bagikan bagi Goeth... Pembaca suratnya yaitu perselutuan (KOINONIA) — hubungan pribadi mg etean Bapa dan Anaktya yitu Yesus (Yon 10:30) -> Beraskst dan 7H \, ‘memberitakan inji potas se haces epee sone Cu # Sukacita menjadi sempurna Ketika seseorang menerime Yesus Kristus, sebab ketika menerima Yesus itu berarti memperoleh kehidupan kekal. Ini yang Yohanes sampaikan Kepada para pembaca bbahwa menerima Yesus berarti memperoleh kehidupar kekal. Ange Stace inh yang dimiiki kth erangerang yang smoerinn Jone CS pemberitaan in ment TQ ALLAH ADALAH TERANG (1 Yoh 1:5) Hal G y “al dalam DIA sama sekalt tidak ada kegelapan” ~ ‘Regelapan”, menunjuk kepada: + kuasa dosa (Yeh. 1:5). + ketidaktahuan (Mem, 90:8; 139; Ams, 5:21; Tbr. 4:13) “terang” = phos” (Yun, = sumber terang, mengetuarkan terang. = Terang Allah mengerjakan kebenaran dalam diri orang percaya sehingga tidak hidup dalam dos, Allah adalah kebenaran yang menolak dosa dan kudus (Kel. 15:11) yang membedakanNya dengan ‘lah Tain. Sebagai orang percaya maka scharusnya kita mengikuti kekudusan Allah dengan menjauhi dosa dan tidak hidup dalam dosa, q Gereja Pantekosta di Indonesia it Pembelajaran Alktab Berea oty S etapang Rranst- Soho 5.KRISTUS ADALAH PENGANTARA (1 Yoh. 2:1) Dosa_merusak persekutuan dengan Allah (bardingkan dengan 1 (ae tare ng brat de. © Canaan” paver sisson tas kp prac tla kenapa boshabrn ld ~ Supaya pembaca dapat menikmati persekutuan (1 Yoh 1:3). l | FU ~ Supaya sukacita dari penulis menjadi sempurna (1 Yoh 1:4). ere - Supaya tidak merusak persekutuan dan menghancurkan sukacita. " ” “namun_jtka_seseorang berbuat dosa” (hal ini menunjukkan bahwa seseorang ada kemungkinan jatuh dalam dosa); perhatikan 1 Yoh. 18,10; jalan keluarnya adalah: + 1 Yoh.1:9 = mengaku dosa kepada Allah (mengakui dosa-dose yang asad eke Reap tata Beh + Yeaus Kilstunsebagl“pengnnina bal kta. porakltos*= penolong x” || pelindung). Seorang yang jatuh dalam dosa berada di pihak yang Sad eas 6. KRISTUS ADALAH PENDAMAIAN UNTUK SEGALA DOSA (1 Yoh 2:2) “pendamaian” = “hilasmos* (Yun.) = pendamai, korban pengampunan dosa (Roma 3:25), ‘Ada murka Allah terhadap segala bentuk dosa (Roma 1:18) tetapi pengampunan melalui karya penyelamatan Yesus, ada penghapusan ‘murka itu, “dunia” = umat manusia. Karya penyelamatan Yesus Kristus menjangkau. seluruh dunia (2 Kor 5:19) (i G Pantekosta di Ind ia ae G cd tees aN Reeveaecc Ketapang ~Kramat~Soho B, PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH = B.1.[HALHAL YANG KELIRU| DALAM PERSEKUTUAN KITA DENGAN ‘ALLAH /TERARG 1. Bersout terang tetapl hidup dalam begelapen (1 Ton: Palaltinn Heghrypen = Orang yang hidup dalam kegelapan: ble kn fe + Orang yang berdusta, etic ss *, O78 yang ak melhukan kebenaran. sulygrete'” daeunakan + Yohanes 3:19.21 = melakukan perbuatan-perbuatan yang uy Jahat (ayat 19) —°# B berknowake — + Blesus 5:18 (ayat 4). 2 Alanon poy Wry b Sobran orm = Orang yang hidup dalam Terang: + Ada persekutuan dengan DIA (1 Yoh.1:7) “hidup di dalam terang" (‘hidup" Yun. “peripatomen” artinya: Sar Dien, 0s: Malet, Mie owen semen Op pape ‘seperti DIA ada di dalam terang. Hubungkan: Amsal 4:18; Yes 26:7 SaaS dalam Tera), 17; frat 10:28. a Kegelapan (dosa), disucikan oleh darah Yesus (1:7). Gott” gyat 6 menjelaskan_bahna orang Kristen yang berbuat_dose, / tyler tym P83 “sebenaraya dia bukanlah orang Kristen yang. sungguf-sungguh/- ~ .-\ = J4ie Sika hidup dalam terang Allah, maka kita bersekutu dengan yang “A. lein (orang Kesten nnn), balan dalam orang Al a cet cata persian, merpskan esnuan yang Gok temiahian / 1) / dan terue-menerus melekat pada dir orang peroaya ayat 7). = 2. Mengntakan tidak berdoss (1 Yoh. 1:8: = Menipu drt sendir. ~ Kebenaran tidak ada di dalam orang it G Gereja Pantekosta di Indonesia Pembelajaran Alkitab Berea wie @ anaes TS ‘Hub: Yeremia 2:1-35; Roma 3:23; Yakobus 3:2. ‘Mengaicu dosa (dosa-dosa yang khusus) ; 1 Yoh. 1:9: Diampuni a lo ubungkan: SI2G) Homy Yor 8:14 821151 Kor 15:38 ~ Disucikan dari segala Kejahatan (1 Yoh. 1:7 = dengan darah Yesus). 3. Mengatakan tidak ada berbuat dosa (1 Yoh. 1:10): Segala hal yang Tuhan Kerjekan terhadap manusia (sehingga la datang ke dunia) Karena manusia berdosa sehingga butuh xeselamatan, Jika kita katakan tidak ada berbuat dosa, maka: ~ Membuat Dia menjadi pendusta (bandingkan Roma 3:23) ~ Firman-Nya tidak ada di dalam orang ita (bandingkan Yes. 55:11) 4.Mengstaiaun mengemal Allah tetupl Udek menurutl perintabs- ye (10k, 2:4) + Tanda bohwa kita mengenal Allah adalah j ——perintan-Nyn {1 Yon 2 ~ E ——-“Meengstakan mengenal Aah ttapl tidek’menurut peintah-Nye: menuruti een + Ia seorang pendusta (1 Yeh. 2:4,22; Yoh. 8:44,55}. aie.rm'e> ¢ Kebenaran tidak ada di dalam orang itu (1 Yoh.2:4), ry Wo) Orang yang menuruti firman-Nya (1 ¥ 7 *°P""" pj dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. dalam Dia, S-Mengatakan baton tea dalam Allah totepl nk hidep // seperti Yesus hidup (1 Yoh. 2:6) ~ Yoh, 4:34 = melakukan kehendak Dia yang mengutus, Mek 10:45 tidaie dilayani tetapi_melayani, bahian membert (yh 140F) Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada yaaa Ca = ~ Fip 2:5-8 = ketaatan Yesus. Motel iF (i Gereja Pantekosta di Indonesia Pembelajaran Alkitab Berea Ketapang ~ Kramat - Soho 6.Berada i dalam Terang tetapl membencl saudaranya (1 Yoh. 2:9). ~ Mengasiti saudara (1 Yoh. 2:10), berart QT 17 6 Tetap berada dalam Terang. 1) « Didalam dia tidak ada penyesstan wae? = Membencisatidara (1 Yoh. 2:11), berart fy + Berada dalam kegelapan. || dup sata kegiapan. 1 | © Tidak tahu kemana ia pergi (kegelapan membutakan matanya), KRITERIA PENGENALAN AKAN ALLAH (1 Yoh. 2:3-6) 1. Menuruti perintah-perintah-Nya (Firman Allah); 1 Yoh 2 / Mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintah-perintah-Nya: ~ Ia seorang pendusta. ~ Di dalam orang itn tidale ada kebenaran. 4, Jika menuruti firman Allah, di dalam orang itu, kasih Allah sudah sempurna. 2. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup (1 Yoh. 2:6). rea sera mora untuk meng tlaan Kis teladan Kristus harus tepat dalam segala hal. }. TINGKAT PERTUMBUHAN KEROHANIAN (1 Yoh 2:12-14) 1. Anak-anak. ~ Dosamu ielah diampuni oleh karena nama-Nya (1 Yoh 2:12) hos facpimlZ+ - Karu mengenal Bapa (1 Yoh 2:14). Pertumbuhan kerohanian sehatas pengampunan dosa (pertobatan). 2. Anak mude/orang muda. ~ Kamu telah mengalahlan yang jahat (Ps, 2:13). has Boop G Gereja Pantekosta di Indonesia rth Pembelajaran Alkitab Berea Z Ketapang -Kramat Soho Lemme. ~ Kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah ‘mengalalikan yang jahat (Ps. 2:14). Adanya peningkatan Kerohanian, yaitu bukan hanye memiliki Firman Allah tetapi telah dapat menggunakan Firman Allah itu ‘untuk mengusir/mengalahean sijahat. 3. Bapa-bapa “Kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya* (1 Yoh 2:13-14), Pengalamaa kekristenan dalam kehidupan sehari-hari membuat seorang arak Tuhan menjadi “dewasa” di dalam Tuhan sehingga terlihat melalui tanda-tanda berikut: - Kehidupan rohani yang penuh sejahtera (Yoh 14:27). - Memiliki kemenangan yang tetap (1 Kor 15:57; Rom 8:37; 2 Kor Bay. - Bertumbuh semakin lama semakin menyerupai Kristus (2 Kor 3:18; Yoh 15:6). = Ada kua: kuasa Tuhan (Yoh 14:12), ~"Menanggalkan keduniawian (1 Tes 4:3; Ibr 7:26}, ~ Penuh kekudusan yang sangat menarik hati orang Jain (1 Pet 115,16; 1 Tes 5:23). C. HAMBATAN DALAM PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH (1 Yoh 2:15-17) .1, MENGASIHI DUNIA (1 Yoh. 2:15-17) @Perintah untuk tidak mengasihi dunia (1 Yoh. 2:15-17)- + sik ii dunia, maka kasih akan Bapa tidak aca di dalam orang ity (1 Yoh 2:15). Penulis menyampaikan “janganlah kamu mengasihi dunia’, hal ini bukan berarti bertentangan dengan yang disebut dalam Yohanes 3:16, i Gereja Pantekosta di Indonesia rip? G Pembelajaran Alkitab Berea we + ee Ketapang - Kramat-Soho remnant + Yang ada di dalam dunia (keinginan daging, keinginan mata, ‘keangkuhan hidup) bukan berasal dari Bapa (1 Yoh 2:16) Keinginan daging adalah sifat _manusia lama, kesenangan- kesenangan yang bersifat jasmaniah, hal-hal yang tidak disenang Allah, Keinginan mata adalah keinginan untuk dapat memiliki secara langsung perkara-perkara materi, dimana dalam keinginan itu tersimpan sifat-sifat yang tamak/serakah, Keangkuhan hidup adalah keangkuhan dalam tingkah laku berdasarican kekayaan dan kemewahan. Hubungkan: Kej 3:6; Ams 27:20; Rom 13:14; Gal 5:19-21; Efs 2:3; 2 Kor 4:18. 2.Orang yang tidak mengasihi dunia adalah orang yang melakukan kehendak Aliah (1 Yoh.2:17). ~ Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. ~ Orang yang melakukan kehendak/keinginan Allah, tetap hidup ‘selama-lamanya (bandingkan 1 Yoh.1:2 ; Allah adalah Hidup Keka) _ C.2, ANTIKRISTUS (1 Yoh. "Kristus* (BhsYunani) atau “Mesias” (Bhs.lbrani) artinya adalah | Niet, [Neo deptieies Se bts (ulm Jadi antikristus dapat diartikan: Lite dvs olen siryan yang durap (Mesias palsu) by ~ Anti-yang diurapi (melawan Allah) ~ Anti pengurapan (melawan kebenaran Firman Allah) Seorang Antikristus (1 Yoh. 2:18). Menunjuk pada oknum/seorang pemimpin bahkan penguzsa dengan multi kemampuan (negarawan, politikus, ekonom, dan religionist) tetapi dengan semangat menentang Yesus Kristus. G Gereja Pantekosta di Indonesia ra Pembelajaran Aljitab Berea wr te Ketapang—Kramat Soho Rema ‘akan datang”; berarti belum datang/belum muncul. Beberapa sebutan untuk antikristus ~ Pendusta (ayat 22 - menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus; yang ‘menyangkal baik Bapa maupun Anak). ~ Penyesa:(ayat 26) ~ Pembinasa keji yang akan menduduki Bait Allah (Mat 24:15). ~ Manusia durhaka (2 Tes 2:3-4) Banyak Antikristus (1 Yoh. 2:18). Menunjuk kepada roh antikristus (kelcmpok sosial-agama bahkan kelompok kristen) dengan semangat anti terhadap Tuhan Yesus Kristus dan yang anti pengurapan serta anti terhadap Firman Allah yang hidup. “seharang telah banghit; artinya sudah ada. “banyak antkristus’ - banyak roh antikristus/Sumyef otry Prrey Dari mana mereka muncul (1 Yoh. 2:19). "Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mencka tidak sunggub-sungguh_termasuk pada kita’ (1 Yoh 2:19); 2 Tes 2:3 Femurtad™. 0 Ory Hews gry pentin ow Tuo © msm pile Hubunakan: Wahyu 8:10 sangkakala ketiga “bintang besar, menyala-nyala seperti obor* = hamba Tuhan yang besar yang menyala-nyala seperti obor (penuh urapan Roh Kudus),tetapi kemudian ia “jatuh*. Pengikut Kristus tidak dapat dikalahkan, karens: ~ Memperoleh karunia dari Tuhan (1 Yoh 2:20,21,27}: + Diurapi Roh Kudus (ayat 20) Roh Kudus tinggal dan menguasai hidup kita, 2 Kor 1:21-22 + Diajar oleh Roh Kudus (ayat 27); bardingkan 1 Kor 12:28. G Gereja Pantekosta di Indonesia sg Pembelajaran Alkitab Berea i 5 rs Ketapang —Kramat Soho enema 1 Yoh.2:26-27 - “Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai ‘rang-orang yang beruraha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirt kamu tetap ada pengurapan yang telah kam terima dari pade-Nya, Karena ita Tetepi sebagaimana pengurapan-Nya. mengajar kama tentang vege. eoounin — dan pesgejerandtya ita boner, ida usta — dan ecbegaimena Ta dahula telah mengsjar kamu, demildanlah hendakmnya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Hubungkan: 2 Tee 2:1-3 Vanganleh kama member dirima dengan cara yang bagaimanapun jugs). ~ Tetap berpegang teguh kepada Firmar Allah 1 Yoh 2:24 “tap? artinya terue-menerus. Terus menerus berpegang. kepeda Firman Allah, maka Aah tetap tnggsl dela Kita, 1 Yoh 2:24 Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu _harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu ‘dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. ‘ lah kamu dencar dori muianue, tu harustetaptingoal di dalam kamu" ~ kebenaran-kebenaran pokok dari Injil. Tinggal di dalam kebenaran tersebut berari tinggal di dalam Anak dan i dalam Bape -Hubungkan: 1 Yoh 2:7; Memn 119:115 Ams 23:23; Kl 8:16; br 3:14, ~ Menginga jan Alla (1 Yoh 2:25) Vika kita tetap tinggal di dalam kebenaran itu (tinggal di dalam ‘Anak dan di dalam Bapa), maka janji Allah adalah Hidup Kekal. lisesatkan orang, $ Barta, Con Kare Ping Tuan » Rhye Tak Manny Halen do UeteApim Fittnnry Tee a eae ty Gereja Pantekosta di Indonesia Pembelajaran Alkitab Berea Ketapang—Krarat -Soho ne © palates doom Q sadsin D. KARAKTERISTIK PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH (1 Yoh 2:2819 he | 4:21) rr il Q rie sear D.1, HIDUP DALAM KESUCIAN (1 Yoh 2:28-3:3) ee Ne eck ae Then in inge Blt bahwa kita hidup dalam keructan adalah one Oy ingen dala Wns Yoh 2:28) Sey tes 3 oo aed (alsa se i te tet mene ene OP ‘segala perintah Tuhan (firman Allah). L ( a nae eae dems od de thm, (Wohanes 15:4-7] y teh eran “bee SA fe Tyas tah nana YT aay tan tn | 27" "Rf Ayat 7 = minta~diberikan SF —delon tah team. Ml Tey Ost wel # |Berbuat kebenaran| : ' te ‘Sr po 2 lBevbuat Kebenavan|(1 Yoh 2:29) ae 2 ran" ; hidup memurut kemauan Allah (berbust/ akan sebagai kebiasaan) ee rae Aen oh np : s ee sutungkan: Yoh 17:17 0 DL OA A see pe Dae vy fle 1 Reales er 1H tannins 3.|Meny (1 Yoh 3:3) Rete ie mre re ee engl ree ae eect (2 saan menyuckan di sama sepert Di pang adalah sc” Orv 16 ; sec Sah Ulcuran/standar kestician ity adalah Yesus Kristus (1 Pet 1:14-16). / Il yore. —r ee! D.2. MELAKUKAN KEBENARAN (1 Yoh 3:4-10) Bukti bahwa kita melakukan kebenaran adalah: 1. Tidak me « hukum Allah (tidak berbuat dosa), ayat 4-6. ee inate leo Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, orang yang tetap di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi, 8 Tile tents’ Lulntmeohusa fom * ng tetap berbuat dosa, tidak melihat dan_tidak Setiap orang y ‘mengenal Dia, ‘Surat 1 Yohanes- PA Geres 2017 a (iy ] Gereja Pantekosta di | Pembelajaran Alkitab Berea Ketapang ~ Kramat ~ Soho. 2. Berbuat kebenaran (ayat 7). 1 Yoh 3:7 ~ ‘Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar”. 1 Yoh 3:8 *barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Aliah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan- perbuatan tbls itu" ‘tetap_berbuat_dosa" = orang yang terus-mererus berbuat dosa an} /// |] | [rie 32 St ro yon ie a AIA, aa bert de sb 64 berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah a ‘Anak-anak Allah Anak-anak Iblis ‘Tidak berbuat kebenaran Berbuat kebenaran (ayat 7) fayat 10) Tidak berbuat dosa lagi (ayat 9) Tetap berbuat dosa (ayat 8) —-B (Cbiimon ‘Tidak mengasihi (membenci) ‘Mengasihi saucaranya (ayat 10) ™4#€ mengasihi ( oe Pehle saudaranya (ayat 10) Perbuatannya benar (ayat 12) Perbuatannya jahat fayat 12) D.3. MENGASIHI (1 Yoh 3:11-24) Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi saudara. Dalam 1 Yoh 3:11-24 ini diberikan contoh orang yang membenci dan mengasihi, yaitu Kain dan Habel Kain (1 Yoh 3:12) Membunuh adiknya (Habel) Surat 1Yohanes- PA Berea 2017 3 | Pembelajaran Alkitab Berea | G ] Gereja Pantekosta di Indonesia X39 | ese Sebab membunuh adalah karena segala perbuatannya_jahat » berasal dari sijahat. —eMinAw/ rows Yo Sark 0 Bhadepln Char Pee Hat-hal yang seharusnya kita tahu (1 Yoh 3:13.18) oy binge Mee: Lit. Yoh Ha Dunia membenci kamu (ayat 13). 7 Tidak mengasiht berari tetap dalam maut (ayat 14).-» hn og” yobh: Orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia (ayat 15). —p BL~ ple Tindahn —® MP Rh Tima Kasih Kristus (0 Orang percaya harus memiliki kasih yang rela berkorban (ayat 17. iby yal ¢ Gags Ullier alee ieee Sieh omelets BUSS as Siamese aaed eae ct asi 22h ‘nyerahkan nyawa-Nya untuk kita); ayat 16. Keberanian percaya (keyakinan) bahwa kita berasal dari kebenaran {ayat 19), Bb Pyhodye Tan £ bnbiceneg 7 Keberanian percaya untuk mendekati Allah dan meminta apa s fayat 21,22; Yob 15:7 Perintah Aliah: Percaya dalam Yesus Kristus Anak Allah dan menjalankan perintah mengasihi, yang diberikan Yesus Kristus fayat 23) Allah ~ Allah ada di dalam kita yaitu Roh da kita (ayat 24) Menuruti segala perinta Kudus dikaruniakan ke Hubungkan: Roma 8:14 ~ *Semua orang, yo Allah, [/ Roh Kudus yang diberikan kepada kita merupakan Jamina bahwa kita adalah anak-anak Allah. ae ayer dns le Bares DA, MENGUSI ROH (t Yon 41-6) —? Ore oe rh end lie ng dipimpin Koh Allah, adalah anak kuat Alasan untuk menguji setiap roh adalah karena banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan, Surat 1 Yohares- PA Heres 2017 zz Gereja Pantekosta di Indonesia Fire Ronee mente OTN Ketanang ~ Kramat~ Soho erevone mea Sumber ajaran paisu: + Iblis; menyesatsan dan mengajarkan ajaran-ajaran_setan (1 Tim 4:1) acne = Manusia; dipakai_olch_Iblis_untuke_menyampaiian_pengajaran Pengajaran sesat/palsu (Kis 20:29,30) a_pengajaran_harus diperiksa/diuji_ dengan ukuran_kebenaran Wah dalam Alkitab (Rirman Allah) OSetiap roh yang mengak bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasel dari Allah (1 Yoh 4:2} O Setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah, roh ini disebut roh antikristus (1 Yoh 4:3). (Hse. 4 ») Ciri-iri nabi palsu (Why 13:11) Ailes // ingin menira dan _Kelihatan seperti anak domba (penuh kasih, = 4? Kelembutan, kepedulian). —9 ass Seem ir Berbicara sepemi seekor naga Mabie 1) Naga (ular) adslah gambaran Iblis. Kejadian 3, ular berbicara dan “+ menipu dan sangat licin (licik dan penuh tipt daya). —0 cies teh Fipudoy Lea v pa dan sangatlicin (lice dan penuh tipt: day) Eth tipudoyy Orang-orang percaya (yana berasal dari Allah @ Telah mengalahkan nabi-nabi palsu itt karena Roh Allah ley Ht! diam/tinggal di dalam hidup-aranguacang percayaa tersebut (1 Yoh fo ok ny no Tied eo. tpn rte Warnt tom ll 6 + To babede. © Membicarakan hal-hal yang rohgni, sebalinya yang berasal dari dunia akan membicarekan/memfokuskan kepada hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mercka (1 Yon 4:5). biyalin ( Mendengarkan “kami” (penis); 1 Yoh 5:6 i mes ibainn Baym Nery pb ime Wingate & . dtm dite pumeria, Surat 1 Yohanes PA Berea 2017 ~ Gereja Pantekosta.di Indonesia te, Penklajran Ab Borea oT Ketapang — Kramat - Soho “Pranzusrs mnt D.5. MENGASIHI SEBAGAIMANA KRISTUS MENGASIHI (1 Yoh 4:7. 5:3) Mengasihi merupakan 5:1), namun disini Penulis ingin kita lebih menunjukkan/ {tu bukti kelahiran bar (1 Yoh 2:29; 2:9-10; memperlihatkan kasih itu dengan saling mengasihi, Alasan kita menunjukkan kasih adalah: ©Vkasih adalah sift A Kanth Yeu beraeal dari Allah dan sctiap ceang yang mengasihi,lahir dari Allah dan mengeral Allah (1 Yoh 4:7; Kel 34:5-6. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tdalc mengenal Allah (1 Yoh 4:8). © Allah telah (lebih dabulu) menunjukkan (menyataken) kasih-Nya (1 Yon 4:9-11,19) lain metihat/mengenal Allah (1 Yoh 4:12; 1 Pet 4:8 1). Pieh mepsdts Clans deg Blinn BO Lone Ppa rep Hy | — |!) Bukti bahwa kita tetap berada di dalam Allah/Kasih (1 ¥oh 4:13-!8} } Mendapat bagian dalam Roh-Nya (1 Yoh 4:13; bandingkan 1 Yoh hier O pat. bagi c eh | 3204, dos Elem 15 Mengniea bahwa Yes te Calrermbom. Yoh 4:14-15, Tetap berada di daiam ki sini}; 1 Yoh 4:16,20,21 ercaya pada hari pe s adalah Anak Allah (VJuruselamat dunia}; 1 ih (menunjukkan kasih itu dengan saling meng! © Memiliki keberanian akiman (1 Yoh 4:17,18). E, HASIL PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH (1 Yoh 5:1-21) | Stennis memiiTasTs 5 Mengasihi Allah (yang melahirkan). semen] © Mengasihi anak-anak Allah (orang percaya Jainnya yang juga lahir dari Allah Surat 1 Yohaves-PA Beres 2017 = Fig Gereja Pantekosta ae | ] PembelaaranAlkitab Berea ar Ketapang — Kramat - Soho = Tanda bahia seseorang mengasihi anak-anak Allah (orang percaye lainnya yang juga lahir dari Allah): 1 Yoh 5: Mengasihi Allah Melakukan perintah-perintah-Nya Hubungkan: 1 Yoh 2:3; 3:23; Yoh 15:10 Tanda bahwa kita_mengasihi Allah adalah menuruti_perintah: perintah-Nya (I Yoh 5:3). Jika kita tidak mengasihi Allah (dengan re bet relaicukan peri 4 mengasihi dunia (ikalahkan dunia). Namun, kits adalah orang yang ah-perintah-Nya) berarti kita adalah orang yang “mengasihi Allah dengan menuruti perintah-perintah-Ni fi Perintah-perintah Allah itu tidak berat untuk dilakukan, karend ra . 1 gO Dilakukan dengan dasar kasih/mengasihi (Hub: Ke) 29,80; Hak Hors 16:15; 1 Taw 29:3). — your.B [4 im) “© Iman kepada Allah (bahwa Yesus adalah Anak Allah telah mengalahkan dunia}; 1 Yoh 5:4-5. E.2. JANJI KESELAMATAN (1 Yoh 5:6-13) Kesaksian tentang Anak Allah (Yesus); 1 ¥ Bagian dalam 1 Yoh 5:6-9, tidak Jain Karena latar belakang, dituliskannya surat Yohanes ini (dimana saat itu diperhadapkan dengan suatu bentuk ajaran sesat ; penolakan terhadap kemesiasan Yes Yesus, Yoh 1:14; 1 Yoh.4:2-3) Tao tans ph ee n Yesus, air dan dardh méngacu kepada penolakan terhadap inkarnas Dalam hubungannya den dua peristiwa dalam kehidupan-Nya, yaitu: air, kepada baptisan-Nya ada salib-Nya. eee Ada tiga yang memberikan kesaksian Roh, Roh bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Pada saat baptisan-Nya, Roh trun kepada Yesus dalam cara yar Surat 1Yohanes -PA Beres 2017 & Gereja Pantekosta.di Indonesia rs Pembeajaran Alkitab Berea TH Ketapang ~ Kramat Soho = baptisan Yesus, merupakan peristiwa disingk: ines Pembaptis_siapakah Yesus sebenarnya, Dalam sten, Sescorang yang dibaptis ~ dicelupkan ke dalam ait ia mati bersama-sama Kristus, ia muncul lagi dari sana dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus ke dalam suatu Kehidupan yang baru. Hal ini merupakan kesaksian mengenai kuasa yang terus-menerus dari Yesus Kristus (Anak Allah) /Melalui Perjamua Kudus (1 Kor 11:23-26; Mat 26:26-29; Mrk Lak 22:15-20) kita mengingat, bersyuluur dan merupakan ssmeners mengenai kuasa penebusan dari korban J 14 \vesus Kristus, Keselamatan (Hidup kekal) di dalam Yesus (Anak Allah); 1 Yoh 5:9- 12 Pereaya ke Yesus (Anak Allah) artinya bahwa ¢ aksian Allah bahwa Yesus adalah Mé dalam dirinya ia mempunyai “Ailiahy; ayat 10, ~ *Barangsiapa Anak Allah, ia barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak pereaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak: Nya Surat 1 Yohanes-PA Geres 2017 2 19 Gereja Pantekoste di Indonesia nag ] Pembeajaran Akita Berea i TH BI Ketapang — Kramat ~ Soho Dercomen- elt ~ Pereaya kepada Yesus (Anak Allah) artinya bahwa ia meniliki hidup yang kekal (ayat 10-13). [pe 14:6 ~ “Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran | dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau ©) dake melalui Aku.” E.3. BIMBINGAN DALAR BERDOA (1 Yoh 5:14-17) 1, Dasar Dos (1 Yoh 5:14) Salah satu dasar doa disampaikan dalam ayat ini yaitu *keberanian percaya (keyakinan) bahwa Allah mengalulkan doa kita’ keherania n_percaya (keyakinan)" (Bhs. Yun: “parresia’) artinya keterusterangan/ kebebasan untuk berbicara. 2. Princip Dos (1 Yoh 5:14) Sika inngine dost hit ij b, maka dow hia hans seeusi dengan Kehendak Allah. Berdoa yang benar adalah meminta Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki-Nya Selain dalam 1 Yoh 5:14, Yohanes menyebutkan beberapa kali prinsip (syarat-syarat) doa ket {ngeal di dalam Kristus, 1 Yoh 3:2 You 15:7 Yoh 14:14 = berdoa di dalam rama Yesus Hi ngkan: Mrk 11:24 = doa harus dalam iman, Mrk 11:25 = mengampuni orang yang bersalah, Yak 4:3 = bukan untuk memuaskan hawa nafs Bandlingkan: Mat 26:39 Mrke 14:36 Luk 22:42; Mat 8:1 ‘rat 1 Yohanes-PA Berea 2017 gh Gereja Pantekosta di Indonesia *e, Pembelajaran Alkitab Beres wo te Ketapang—Kramat ~ Soho Peng ‘ahuan yang baik tentang doa (dasar dan prinsip doa), maka ‘akan menghasilkan suatu kepastian bahwa kita menerima j doa dari Allah, waban Berdoa bagi orang-orang yang berbuat salah (dosa); 1 Yoh 5:16- 17. Setelah mengerti tentang dasar dan prinsip doa, sckarang penulis menyampaikan (sebagaimana tujuan surat ini, 1 Yoh 1:3-4) untuk berdoa bagi ore g-orang yang berbuat salah (dosa). Namun, penulis disini memberikan perbedaan tentan mendatangk: 5 dosa yang ‘maut dan dosa yang tidak mendatanekan mau. 1 Yoh 5:16-17 ~ ‘Kalau ada seorang melihat saudaranya berbud yaitu dosa yang tidak menda ngkan_mau!, hendaklah ia berdoa kepada Altzh dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka, wang berbuat dasa yang tidak mendatangkan matt. Ada dosa yang mendatangkan_maut: tentang tu tidak kukatakan, wa ia harus berdoa. Semua kejahaian adalah dosa, tetapi ada yang tidak mendatangkan maut.” Apa perbedaan antara dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang mendatangkan maut adalah menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak ada pengampunannya (kematian kekal); Mai 12:91-92; Mrk 3:29; Luk 12:10. tidak mendatangkan maut adalah ¢osa-dosa yang dilakukan tetapi Tuhan memberi pengampui n jika ia bertobat (cth: mencuri, berdusta, membenci, iri hati, dendam,dll) Hubungkan: Bil 15:26; 15:30-31; Ibr 10:26-27; Ibr 6:4-6 Sirat Yohanes PA Geres 2017 a ty Gereja Pantekosta di Indonesia re Pembelajaran Alita Berea tH Ketapang —Kramat ~ Soho Banczure sas E.4, REBAS DARI KEINGINAN UNTUK MELAKUKAN DOSA (1 Yoh 5:18- 2) Dalam bagian ini, penulis ingin kita memahami dengan baik (‘kita tah’), bahwa: Orang percaya (orang yang lahir dari Allah), tidak: berbuat dosa (tidak terus berdosa, dilepaskan dari kuasa dosa}, ayat 18, Bukan berarti ia tidak pernah berbuat dosa lag, tetapi ia bukan lagi hamba yang tidak berdaya terhadap dosa. Alasan mengapa orang percaya (orang yang lahir dari Allah) tidak dapat dikalahkan dosa adalah kerena Alla h menjaganya. Orang persaya (orang yang lahir dari Allah), berada di pihak Allah dalam menghadapi dunia ini fayat 19). 1 Yoh 5:19 ~ *Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat.” Hubungkan, Rom 8:31 ~ *.. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan Orang persaya (orang yang lahir dari Allah), memiliki kemampuan/ daya pikir, sehingga dapat mengenal Yang Benar dan ada di dalam Yang Benar (Yesus Kristus), ayat 20. 1 Yoh 5:21 - Anakanakku, waspadalak terhadap segala berhala” Penulis (rasul Yohanes) mengakhiri surat 1 Yohanes ini dengan ungkapan penuh kasih namun tegas, dengan maksud supaya orang pereaya (orang yang lahir dari Allah), tetap ada di dalam Yang Benar ana tujuan dari Penulis (1 Yoh 1:3,4), wnuliskan surat ini) (Wesus Kristus), sebagain mengingat Efesus (tempat dimana Penulis dipenuhi dergan berhala dan berbagai praktek penyembahan berhala. Surat 1Yohanes- PA Berea 2017 i Gereja Pantekosta indonesia PembelsjaranAlkitab Berea Let Te Ketapang — Kramat - Soho Prarcrrn nena ‘anak-anakk” ; panggilan khusus (penuh kasih) kepada pembaca, ‘waspada” (bhs. Yun. “phulasso") = berjaga-jaga ‘berhala” (bhs. Yun. “eidolon”; tidak benar) phi. Ing. “idols’) ilah-ilah patsu (yang Surat 1 Yohanes- PA Berea 2017 Ketapang—~Kramat~Soho_ Benen SURAT 2 YOHANES = ¥y0!97 PENDAHULUAN Surat kedua (2 Yohanes) ditujukan kepada salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil, karena pernyataan “dari Penatua kepada Ibu yang terpilth” (2 Yohanes 1). “Mbu_yang terpilih” ini_merupakan_kiasan—untuk_menyebutkan sebuah jemaat dan anggota-anggotanya (bandingkan 1 Petrus 5:13). Gereja di gambarkan sebagai seorang wanita (Efs 5:25-27, 32; Wahyu 12:1-6; 19:7), berarti surat ini diberikan kepada salah satu dari 7 jeraat di Asia Kecil. —? 7-7" “f= Sebutan “Penatua di sini menunjulkan suata gar kehormatan seorang @ciie pemimpin utama dari jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil. Penulis, mempertenalkan dirinya sebagai “penatua’- presbuteros (2Yohanes 1:1), adalah gelar terhormat yang diberikan kepada rasul Yohancs karena usianya yang suiah lanjut dan kedudukannya yang sangat terhormat sebagai satt- satunya rasul yang masih hidup yang mengajar jemaat tentang kebenaran alam beherapa wale lamang - 2 Yohanes!’4, bahwa hanya sebagian anggota-anggpta jemaat hidup dalam J sebenaran, maka surat in sebagai bent peringatan terhadap pial hak ¢,, Penyesat__yang _mengancam iman kepada Yesus Kristus schingga pembacanya tetap waspada untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat /j- Sep% orang Kristen (tap hidup dalam ajar yng Bena sat meng, JT tetap berpegang teguh pada pengajaran-Yesus (2 Yohanes!7,8). Setagaimana disebutkan dalam pendahuluan Surat 1 Yohanes, bahwa Surat Yohanes beritanya tentang “iman_yang_ menyelamatkan diperkuai pengaruinya dalam persekutuan Kasih’, maka ditegaskan kembali dalam dalam 2 Yohanes : ~ Ayat 6 = “Dan inilah kasih ity, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di) // dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya” =) Pembelajaran Alkitab Berea Ketapang - Kramat - Soho G Gereja Pantekosta di Indonesia Ayat 9 *Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Baya maupun Anak" 7 Or bash / foun Deg -(Bypehomte > GARIS BESAR SURAT 2 YOHANES A. KEBENARAN (2 vouANES 1-4) —?¥0% ‘Aa, Mengenal Kebenaran (2 Yohanes 1) v ‘A.2. Tinggal dalam Kebenaran (2 Yohanes 2,3). oy {A3. Hidup dalam Kebenaran (2 Yohanes 4) B. KASIH (2 YOHANES 5-6) B.1. Perintah Saling mengasihi (2 Yohanes 5) B.2. KASIH = Hidup Menuruti Perintah-Nya (2 Yohanes 6) —9 t= Br: eat C. MUSUH KEBENARAN (PENYESAT DAN ANTIKRISTUS); 2 Yohanes 7 D. SIKAP TERHADAP MUSUH KEBENARAN (2 YOHANES 8-11) D.1. Waspada (2 Yohanes 8) D.2. Tinggal dalam ajaran Kristus (2 Yohanes 9) D.3, Jangan Diterima di Rumah dan Jangan Memberi Salam (2 Yohanes 10-11) E. PENUTUP (2 YOHANES 12-13) E.1. Menulis tetapi Berharap Bertemu supaya sempurna Sukacita (2 Yohanes 12) £.2. Salam (2 Yohanes 13) ‘A. KEBENARAN (2 YOHANES 1-4) A.1. Mengenal Kebenaran (2 Yohanes 1) 2 Yohanes 1:1 ~ ‘Dari penatua kepada Ibu yang terpilih dan anak- anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran” Dalam ayat ini terlthat jelas penvlis dan penerima (alamat) Surat 2 Yohanes (“dari penatua kepada fbu yang terpilih”). “Penatua” di sini menunjukkan suatu gelar kehormatan seorang pemimpin utama dari jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil, sedangkan sebutan ‘Ibu yang () terpilih” merupakan kiasan untuk menyebutkan sebuah jemaat dan anggota-anggotanya). “anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi” (bandingkan dengan 2(>) Yoh 13*anak-anak saudaramu yang terpilih") adalah orang-orang yang beribadah di jemaat tersebut (yang setia dan tetap hidup dalam kebenaran). 9009 yo bine Pale Itoh Hinrat Tad, “semua orang yang mengenal kebenaran" “semua orang’; menvnjule kepada orang-orang percaya linnya ~ ‘mengenal’~ Ginosko (bhs. Yun); memiliki pengertian: + Tatas Karena intin/ mengalami seni kebenaran (2 Yoh 2 i errs een ere aa ® Yesus digambarkan sebagai yang adil (the righteous atau yang benar). Dia adalah yang adil; Dia_adalah kebenaran (Yesus sebagai Allah dan manusia), 2 Yoh 1-3. 7 Q ‘* Tahu karena adanya hubungan pribadi dengan Bapa dan Anak: 7 Ryegate Yoru ROMO, 7 Yohanes dan semua orang yang mempunysi hubungan pribadi (intim) dengan Yesus akan mengenal kebenaran, dapat mengasihi nis kasih ‘Agapao; bandingkan 1 Yoh 4:19). Kash ini hanya dimiliki olch Allah dan diberikan kepada manusia (bukan Storge, Philia dan Eros). Ini menjedifem Khas Remtepan Resranliasih Agapao - kasih Allah yang kita salurkan kepada orang Tain bukan dari dri kita tetapi dari Allah Surat 2Yohanes-PA Berea 201752 ADA NT ica RA BY dim aayete eed tis 6 > ‘Ketapang - Kramat -Soho yang kita alami lalu dapat kita berikan/salurkan kepada scsama manusia). Dengan kata lain, orang yang telah mengenal kebenaran haras saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sangat menarik bahwa kasih dan kebenaran_dihubu m dalam ayat ini. Oleh/dalam kebenaranlah bail: penulis maupun orang Tain (Wang telah mengenal kebenaran) dapat mengasihi satu dengan ‘yang lainnya, A.2. Tinggal dalam Kebenaran (2 Yohanes 2,3) 2 Yohanes 1:2-3 ~ “oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai_kita sampai_selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.” “kebenaran yang tetap di dalam kita” -] tan" ~ mena = tertahan pada suatu psisi/tidek beseser -tetap_/ / eines “Pym fi Hubunakan Yoh 15: 4.6; Yohanes memberi penggambaran tentang tetap ‘inggal itu seperti pokol anggur dan rantingnya, Tidak terlepas dan tetap pada suatu posisi yang berhubungan dengan pokoknyé “menyertai kita datan kebenaran dan kasih” (ay.3) |/ Hubungan Kebenaran dan kasih; kebenaran itu adalah menjadi | seperti Yesus - melalui hubungan yang benar (1 Yoh 2:1 - Yesus, Dialah kebenaran), wiht, Lo betlen Koabnely, Alkitab mendefinisikan hubungan yang benar itu. sebagai ungkapan kasih (mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita tidak dapat dipisahkan dari mengasihi atau memperlakukan sesama manusia seperti diri kita sendiri). Mengasihi harus menjadi citi khas orang yang percaya kepada Yesus ~ Kristen sejati (Yoh 13:34-35; 1 “Yoh 3:23; 1 Yoh 4:7-12; Mat 22:36-40), ~Suat2Yohines-PABevga 2017S) dab es agua Gereja Pantekosta di Indonesia Pembelajaran Alkitab Berea Ketapang - Kramat—Soho Orang yang telah mengenal kebenaran dapat tetap saling mengasibi ska: 2a totap tinggal dalam kebenaran, —B Evh% O-ylvogm Tl obs —C) Kebenaran itu menyertainya selama-lamanya. & jaz Jika kita tetap tinggal dalam kebenaran itu, maka kasih karunia, pope rahmat dan damai sejahtera akan kita terina. A.3. Hidup dalam Kebenaran (2 Yohanes 4). 2 Yohanes 1:4 ~ “Aku sangat bersukacita, baiwa aku mendapati, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa.” “hidus? ~ ‘peripateo" - melangkah dari waktu ke waktu; berjalan {| dalam kebenaran dengan __menuruti__perintah-perintah Allah (2! {bandingkan 1 Yoh 2:6) et Kehidupan rohani yang tetap melakukan Kebenaran (hidup saleh, 3 kudus, 5m. menjadi eoperti Yeous) akan menimbullan eukacita (1 Yoh g |) 1:4) sukacita dimiliki Karena hidup mengasihi dan taat (ay. 5,6) Sebagaimana disampaikan dalam 1 Yohanes 12-4 (tujuan penul yaitu: supaya kamu beroleh persekutuan dengun kami yaitu cpersekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nyc, Yesus Kristus, ayat 3; dan supaya sukacita menjadi sempuma, ayat 4), hal ini juga disampaikan dalam 2 Yohanes 4 ini, bakwa penulis sangat bersukacita mendapati anak-anak (anggota-anggota jemaat) hidup dalam kebenaran (berada dalam persekutuan dengan Allah), Ungkapan dalam 2 Yohanes 4 ini kembali diungkapkan di 3 Yohanes 3-4, C Selain ungkapan perasaan_sukacita/senang, penulis juga sekali une; jin menynapedeen bent gure, prnpala, i a 7 L -gebagianlanayn dart anggoa-anggota jemaat yang tidal dup dalam Iabeotren Haney: Salon gin Settee rhsenco RRR Gereja Pantekosta di Indonesia arn Pemnbelajaran Alkitab Berea ty Ketapang - Kramat ~ Soho ee B, KASIH (2 YOHANES 5-6) B.1, Perintah Saling mengasihi (2 Yohanes 5) 2 Yohanes 5 ~ “Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu ~ bukan seolaholah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya ~ supaya kite saling nengasihi.” Yohanes dengan tulisannya meminta (Yerotao"; permintaan/ permohonan pribadi; bahasa permintaan yang terhormat) kepada “fou? ~ kepada salah satu dari tujuh jemaat (surat ini ditujukean) centang perintah untuk saling mengasihi, ini bukanlah perintah baru ‘elapi perintah yang sudah ada_pada orang Kristen sejati_pada :mulanya (bandingkan Yoh 13:34-35; 15:12,17; 1 Yoh 2:7), Jemaat harus hidup saling mengasihi dengan kasih Agapao - Kasih jni memberikan _kita_kemampuan_berkorban dengan mendoakan, jnemberkati, mengasihi_orang yang _membenci, menyakiti, dan merugikan Kita (bu dari diri Kita tetapl Karena Kita mengalam! kasih Allah terlebih dahutu)~ciri khas kehidupan Kristen sejat, 2. KASIH = Hidup Memuruti Perintah-Nya (2 Yohanes 6) 2 Yohanes 6 - “Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nye. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hhidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mutanya.” pies of “Dan_initah Kasih itw...; kasi_adalah suatu_tindakan yang *~verkelanjutan bukan suatu_perasaan. Kasih adalah “tanda” dari ‘semua orang Kristen sejati ( 1 Kor 13; 1 Yoh 5:2-3; 1 Yoh 4:7-21), Tindolenn Se )? ——Orang_yang mengenal_kasih adalah adalah orang yang_senang. —mentaati_perintah-periniah Allah. Jadi, Yohanes menjelaskar, kasih) igi aargar acme eee eae eee (tao J \Dldin TNs Yog Mp pat ela Lage 6-(ton olin FT = Wobble | Surat 2 Yohanes -PA Berea 2017 Gereja Pantekosta di Indonesia Pembelajaran Alkitab Berea — Ketapang ~ kramat -Soho ©. MUSUH KEBENARAN (PENYESAT DAN ANTIKRISTUS); 2 YOHANES 7 2 Yohanes 7 ~ “Sebab banyak penyesct telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai ‘manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.” or Penvesat dan antikristus, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah i«/) wan Usbcngian Pasig ANS GeS™ Tice Stan eeaA pengurapan serla ant terhadap Firman Allah yong hidup. ¢ Bukan hanya sekedar muncul (sudah ada), tetapi penyesat-penyesat ini “ pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan (mengajarkan pandangan- “/° pandangan yang salah/sesat mengenai hidup Kristen). D. SIKAP TERHADAP MUSUH KEBENARAN (2 YOHANES. 11) D.1, Waspada (2 Yohanes 8) 2 Yohanes 8 ~ “Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu ‘sepenuhnya.” de ie ath ae eececar eee eee coer a "Re spada” Berga age, mamaria din adalah perngtan —"/ Hubungkan: Mrk 13:33 = "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah” )Mrk 9:41; Mat 10:42 = hati-hati supaya jangan kehilangan tetapi mendapatkan upah, Upah (“misthos"; Mat. 20:8 = gaji pekerja), upah yang penuh adalah kehidupan kekal yang dijanjikan kepada orang-orang percaya (I Yoh. 2:25; Yoh. 6:27). Surat 2Yohones PA Bere02017 2 ae eas 7 G Gereja Pantekosta di Indonesia sg Pembelajaran Alkitab Berea wo 1 we Ketapang - Kramat ~ Soho raraarie sna D.2. Tinggal dalam ajaran Kristus (2 Yohanes 9) 2 Yohanes 9 ‘Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi_yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.” Sikap kita _menghedapi penyesat (musuh Kebenaran) berikutnya adalah “tetap tinggal di dalam ejaran Kristus”. ftinagat” ("meno") artinya bertahan pada suatu posisi/tidak be-geser — « ftetap tinggal. Hubungkan: Yoh 15: 4-6 = Tidak terlepas dan tetap pada suatu posisi yang berhubungan dengan pokoknya 1 Yoh 1:3 = Hidup dalam persclutuan (yang intim), memilici Bapa dan anak smiliki Bapa dan Ana! Keyakinan Yohanes bahwa persekutuan dengan Allah dapat dicapai melalui Anak (1 Yoh, 2:23; 5:12; Yoh 10:30 - Bapa dan Anak satu). Ini merupakan inti dari seluruh surat i Orang percaya yang “tetap tinggal di dalam ajaran Kristus” berart ~ Ia memiliki Bapa maupun Anak (2 Yoh 9) - Ta tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa (1 Yoh. 2:24) ~ Ia di dalam Kristus (1 Yoh, 2:5,6), 1? ~ ladi dalam terang (I Yoh. 2:10) ~ Ja di dalam ajaran yang benar (2 Yoh. 9), Sebaliknya, “tidak tinggal di datam ajaran Kristus* berarti tidak memiliki Bapa maupun Anak” orang yang tidak percaya akan tetap tinggal di dalam maut (1 Yoh 3:14), | Surat Wohates pa peréa2007.05) 0 30°2 R.SRN aRNORY) e Bastd gee teal 5 bd kinda o om tan ~ Gereja Pantekosta di Indonesia ate Pembelajaran Alkitab Berea we Te KetapangKramat-Soho Re mori sa Jangan Diterima di Rumah dan Jangan Memberi Salam (2 Yohanes 10-11) 2 Yohanes 10 ~ “Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak ‘membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumah dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat." Sifat orang-orang percaya yang ramah-tamah seringkali menjadi “pinta masuk” penyesat-penyesat ini untuk menyampaiken dan menyebarluaskan ajeran-ajarannya, karena itu, sikap kita selanjutnya dalam menghadapi penyesat (musuh kebenaran) adalah: Sjangantah kamu menerima dia di dalam rumahmu" Yohanes melihat bahwa betapa berbahayanya ajaran dari penyesat- penyesat ini schingga tegas dikatakan‘janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu”, Dengan melarang untuk menerima penyesat-penyesat (guru-guru palsu) di rumah mereka, merapakan jalan yang efektif untuk menghentikan pekerjaan mereka ty, ca *jangantah memberi salam kepadanya” Biasanya orang-orang masuk dalam persekutuan dengan memberi salam. Dengan memberi salam kepada mereka, artinya berpartisipasi aktif dalam kesalahan mereka, Ini sama dengan “ambil bagian dengan roh-roh jahat” (1 Kor. 10:20, ambil bagian dengan dosa-dss.orangieier(I Tim. 5:22). // | Hubungkan: Roma 16:17; Gal 1:8; Mat 18:6 E. PENUTUP (2 YOHANES 12-13) Surat Yohnes PA Beren2017 pinnae -Menulis tetapi Berharap Bertemu supaya sempurna Sukacita (2 Yohanes 12) 2 Yohanes 12 ~ “Sungguhpun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau metakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku Pembelajaran Alkitab Berea G Gereja Pantekosta di Indonesia ee Ketapang—Kramat Soho berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita." “banyak yang harus kutults kepadamu Banyak hal yang ingin dijelaskan mengenai pokok-pokok yang sudah dituliskan, tetapi Yohanes menyatakan bahwa: ~ Ia tidak ingin menuliskannya di atas kertas dan tinta. ~ Taingin datang dan berbicara dengan berhadapan muka. Keinginan rasul Yohanes ini merupakan metode komunikasi yang lebih memuaskan dari pada tulisan. Ini bukan hanya sekedar ingin berbicara langsung, teapi melibatkan hubungan pribadi antara penulis dan penerima suratnya. Yohanes ingin mengatekan bahwa kedatangannya kepada mereka ee ee palsu Kemudian Yohancs juga mengungkapkan alasen lein mengapa ia ingin datang, berbicara berhadapan muka (dengan mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Allah) adalah ‘supaya_sempumatah ssukacita kita” (bandingkan: 1 Yoh. 1:3,4) anne eal Diladan, 263 9% bud CSphana Be B.2, Salam (2 Yohanes 13) Fd Colma teen 2 Yohanes 13 ~ “Salam kepada kamu dari anak-anak squdaramu yang terpitr? Surat ini disimpulkan dengan sebuah pesan salam dari ‘anak-anak saudaramu yang terpilih", yaitu nggota jemaat dari_gereja dimana Yohanes memberikan surat, gota ( Hubungkan: \p 2 Yoh 1 = Inilah anggota gereja yang setia yang tetap hidup dalam ein a sm kebenaran, Surat Yohanes-PA Berea 2017 i 7 Uh 0 me age g Jo Mam 8 og PENDAHULUAN é ‘ga “igen oe Surat ketiga (3 Yohanes) ditujukan kepada Gayus (salah satu gembala dari 7 jemaat di Asia Kecil yang disebut dalam kitab Wahyu ~ Jemaat Filadelfia); bandingkan: 1 Yoh :20; Why 3:7 ("Yang Benar"ny ¢g ny ~2 “P seps @ Rasul Yohanes menulis surat ini kepada seorang yang ditifslhiniya yaita °7°O Gayus, Beberapa kali penulis menyebut Gayus “yang kekasih" (5 Yohanes 1, 2, 5, 11), 1 ohn Holger yoy dale Surat ini dimaksudkan untuk melawan para pemimpin palsu yang menganggu kehidupan jemaat. Surat ini memiliki permasalahan dan situasi yang sema dengan Surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes, Disebutken juga bahwa terdapat pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Kekristenan. ~2 vara Mlaan ¢ Mnbringi dam amy 2 Fein Dalam surat ini juga penulis memuji kebaikan Gayus sebagai contoh yang patut ditiru, tindakan yang seharusnya dilakukan seluruh umat Kristen (3 Yohares 5-8) dalam mewujudkan kasih sebagai cri khas kehidupan orang Kristen/percaya kepada Yesus. EI bain. Pp 98 Shaves tp kdb gl, Silanb 9 Caloyer ' GARIS BESAR SURAT 2 YOHANES ‘A. PENGHARGAAN KEPADA GAYUS (3 YOHANES 1-8)

A.1. Kehidupan Rohani yang Sehat (3 Yohanes 1-2) 5) Hi dan Sta. |[/ 4 82. Hidup dalam Kebenaran (8 Yohanes 3-4) A. Pekerjaan untus Kebenaran ~ Memberi Tumpangin (3 Yohanes 5-8). B. PETUNJUK BAGI GAYUS (3 YOHANES 9-12) B.1. Sikap Jahat dari Diotrefes (3 Yohanes 9-11)° B.2, Sikap Baik dari Demetrius (3 Yohanes 12) q ©. PENUTUP DAN SALAM (3 Yohanes 13-15) Besley a Ahern $e me my ot dene, 4 Gereja Pantekosta di Indonesia Fite? ‘Pembelajaran Alkitab Berea we —Kramat~Soho hancrne sans A. PENGEARGAAN KEPADA GAYUS (3 YOHANS 1-8) A.1, Kehidupan Rohani yang Sehat (3 Yohanes 1-2) 8 Yohanes 1.2 - “Dari penatua kepada Cayus yang kekasih, yang Kukasthi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasth, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-batk saja.” Ini merupakan perhatian yang baik dari seorang ‘penatua” teshadap Pemimpin jemaat | (gembala), mengenai keadaan jasmani dan robaninya. Bandingkan: TNR 09 Says shen ~ 1 Tim 5:28 = Paulus-Timotius = 1 Tes 5:23 = Semoga toh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Melihat situasi yang dihadapi oleh Gayus maka penulis dalam Be rence tala ix ere somgn Cay tale vase nn schat-sehat ("baik-baik" ; euodoo = diberi Keadaan yang baik; berjalan dalem jalan keselamatan, orang perceya itu tetap berjalan dalam Kehendak dan kebenaran Allah). 206124) MBY tanya, eeu uy stat Tile Sekalipun situs! yang dihadast Gays sper hal di ata)" {yobs} ,, Kenyataannya adalah behwa keadaannya beik-baik saja (jasmani dan hae |, oy °F” soheni). Sebagai gembala jemaat, memang dituntut seperti Gayus ini, | © 1 vals yt A.2. Hidup dalam Kebenaraa (3 Yohanes 3-4) ned Lan the hen Wee 2 ba PY a tohance 134 ~ “Sebad aise sangat bersukacte, heise oT beberapa saudara datang dan membert Kesakstan tentang Toc, hidupre dalam kebenaram, scab memang engkens hldup dats Kebenaran, Bagiku tidak ada sukocta yong lebih besa dart 2, pada mendengar, bahoa anaicanaies Miup dalam kebenacan” 27 a ye 3 ‘Surat 3 Vonanes = Pa Berea 2017 ue a ms ay lepptigela LTR =Sohos “alu sangat bersukacita’; sangat bersukacita karena: Prrs* _- Mendengar kesaksian tentang kehidupan Gayus dari beberapa D__ - Mendengar_kesak an_Gayus Solonliowman. orang yang datang kepada Yohanes. é = ‘memang engkau hidup dalam kebenaran’ (sebagai seorang gembala Lida date jemaat) Kebonanen. “ketika beberapa saudera datang”; ini menunjuk bukan hanya dalam satu kali peristiwa tetapi beberapa peristiwa (berulang-ulang). Beberapa saudara yang datang mengunjungi Gayus, memberi kesaksian kepada rasul Yohanes, tentu bapyakc hal yang disaksikan saudara-saudara itu tetapi satu hal yang membuat rasul Yohanes ssargat bersukacita adalah mendenger bahwa ia (Gayus) hidup dalam kebenaran (ayat 3). Hal ini menimbulkan sukzacita yang sangat besar _srtiain~ — dihatinga sthingga ia herkaia bahwa “iddk ada sukacta yang lebih Vibro Yratt besar dari pada mendengar anak-anakku hidyp dalam kebenaran’ lis. of 4 oe 3 une “hidup dalam kebenaran” artinya berjalan dalam kebenaran dengan | ~ menurati perintah-perintah Allah (bandingkan 2 Yohanes 4,6), Gi ices yee lett nopcening verpikr dan bertindale Iaty bo ges A seperti Allah (hidup sesuai dengan Firman) oe 8. 3 Yohanes 5 - “Saudaraku yang kekasih, engkau bertinddk sebagai orang percaya, di mana engkay berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing” » 5 Tage BEE Ayat ini menjelaskan kepada kita perbuatan yang dilakukan Gayus dengan setia yaitu keramahtamahanny’ memberi tumpangan kepada saudara- dalam_menerima dan a yang diutus), sekalipun ‘mereka adalah orang-orang asing” (orang yang tidak dikenal). Dan hal ini bukan hanya dalam satu kali ) G peristiwa tetapi beberapa kali peristiwa (berulang-ulang), Get. recess Hubungkan + aoa err et pe rere ternary nogsia’Wsncryparan unt, borbuad baled rg baik, contohnya memberi tumpangan,dsb. Tab fi =1 Pet 4:9; Luk 10:98-41 = memberi tumpangan dengan tidak 4} terse aung am 13:2 = jangan lupa untuk melalcukannya, ore Rm 12:13 = usahakanlah, Fe ic-s0 42 Sameer catenin, sepert yong cnrukin ue te Gayus. <0 Alene Sean bung das blation gerwe natn ea i 3 Yohanes 6 - “Mereka telah memberi kesaksian di hadapan Jemaat tentang kasihmu. Batk benar perbuatanmi, jikalau fengkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan ‘suatu cara yang berkenan kepada Allah” Keramahtamahan, yang _ditunjuklan/dilalukan Gayus te-sebut ierdatangkan pujan dari penulis (casul Yonanes) karena saudara- {> Slara (pekabar-pekatar iil yang dius) itu member kesalsian hadapan jemaat sehingga apa yang dilakukan Gayus ia [denne dikenal/diketabui secara luas, ore % s Bandingkan: Amsal 27:2; Filipi 4:5; Galatia €:9-10 Vk mybacion “baw benar perbuatonmu, jkalau engkau menolong mereka alam eps)” peritanan mereka’; hal ini merupakan [J Porongan untuk Carus supaya teap melaickan perbuatan balk FE ica, prin: teat Tos laa 6 igen Babe ~ Ferintah untuk tetap melakukannya karena hal itu adalah hal yang {f) oo eg Tee "Sat Yohanestrawees ony itab Berea t= Soho ued heaieale, di indonesia oth “dengan _suatu cara yang _berkenan kepada Allah”; Yohanes menunjukkan bahwa apa yang Gayus byat ini merupakan wujud Kasih = hidup menuruti perintahNya (2 Yohanes 6). Ini adalch cara ‘yang berkenan kepada Allah ( yang menyenangkan Allah) 3 Yohanes 7 - “Sebab karena nama-Nya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah.” “Sebab karena nama-Nya’ ini merupakan alasan kenapa mereka mau / 7 diotus untuk aS bakin yy ldo in, (, Bainter Ime os tyson. BE He vara, ~Yohanes 15:20-21 = dianiaya karena memberitakan Nama Yests, ~Kisah 5:1 = menderita penghinaan karen Nama Yesus ~Matius 5:11 = dicela dan dianiaya karena Nama Yesus. “mereka_telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari sang tidak nengenal Allah”; me-eka im adalah orang yang sudah beralih dari kegelapan dosa, kemtidian meniinggalkan segala sesuatunya untuk memberitakan Injil, tetapi menolak mererima sesuatu yang diberikan oleh orang yang tidak mengenal Allah yang bisa menghalangi pemberitaan Inj. —€ yy, Wore Pele Varninnn sworn eee ne) pembertaan Lol Ue rales eters a TY Bandingkan: Ta Mego! a oe Be cnencrinn span dnd orang perone lajen -2 Pet 2:15 = menerima sesuatu dari orang yang tidak percaya’ ‘abl 3 Yohanes 8 - “Kita wajtb menerima oratg-orang yang demikian, Lloyom, O-- Supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka 7 untuk kébenaran.” Rasul Yohanes menegaskan bahwa membantu pekabar-pekabar Injil yang diutus: ~Bukan hanya sebagai bentuk keramalcamahan tetapi sebagai ‘Kewajiban (seperti berhutang) "Stet 3 Votanes Bares 2057 “kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran’; menjadi seperti rekan kerja. « Bandingkan: -1 Yoh 2:6 = wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. -2Yoh 10-11 = “ia mendapat bagian dalam'perbuatannya yang jahat” -2 Kor 8:1-4 = mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang- orang kudus. B, PETUNJUK BAGI GAYUS (3 YOHANES 9-12) B.1. Sikap Jahat dari Diotrofes (3 Yohanes 9-11) 3 Yohanes 9-10 ~ “Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diowrefes yang ingin menjadi orang terkemuica di antara mereka, tidak mau_mengakui kami. Karena itu, apabilé aku datang, aku akan Ons7> — meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, Ge sebab ia _meleter mefontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami Mito chi (a sendin’ bukan saja tidak mau By dom iat dengan ni, oukan sai tid Gunn Menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang- haope alt orang, yang mau menerima mereka dan menqucilkan orang-orans dari jemaat.” e “Aku telah menulis secikit kepada jemaat* (ayat 9); ini menunjuk kepeda surat 2 Yohanes. DIOTREFES ~ Tidak diketahui secara pasti bidang pelgyanannya dalam jemaat, ‘ciapi dipastikan bahwa ia seorang yang berpengaruh dalam jemaat (andingkan 2 Yoh 4, bahwa hanya separuh/sebagian dari jemaat yang hidup dalam kebenaran) = Seorang yang ingin menjadi yang terkermuka (suka menjadi yang 2 Pertama), sifat yang argkuh, ayat 9; bandingkan: Mat 20:27, ~ Tidak mengaicui rasul Yohanes (tidak may tunduk, tidak menuruti, to tidak menerima), ayat 9; bandingkan: 1 Yoh 4:6; br 13:17. ——— a Tita TT Mee OER eg Tahar, Bader a lodonesi ors + De ‘ome soo i la meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap rasul WZ Tohanes,ayat 10. “meleter’ (Bhs. Yun. ‘phluareo” = mengocehi; Bhs. Ing. “gossiping” = memfitnah ); berkata terus-menerus dengan tidak tenta maksud an tujuannya, ~~ p "kata-kata yang kasar” = kata-kata yang jahat. ~ Tidak puas hanya berkata-kata (‘meleier melontarkan kata-kata vang kasar‘} ia kemudian bertindak/berbuat yang jahat (tidak ramah-tamah); ayat 10, yaitu: + Tidak mau menerima saudara-saudara yang datang (para pekabar- pekabar Inj yang diutus) ~ + Mencegah orang-orang yang mau untuk menerima para pecaber- pekabar Injil yang diutus, 1 % eMengucilkan orang-orang yang mau untuk menerima para pekabar-pekabar Injil yang diutus, Mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Diotrefes ini, rasul Ychanes akan menyelesaikannya (‘apabila aku datang, aku akan meminta Perhatian atas segala perbuatan yang telch dilakukannya”) dengan kedatangannya langsung, sebagaimana juga keinginannya untuk datang dan berjumpa baik dengan jemaat maupun Gayus dengan berbicara berhadapan muka (2 Yoh 12; 3 Yoh 14) 3 Yohanes 11 - “Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, metainkan yang batk. Barangsiapa berbuat batk, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.” Melalui “ayat ini rasul Yohanes ingin menegaskan kepada Gayus bahwa: > Sifat dan tindakan Diotrefes adalah hal yang jahat/sesat (bandingkan 1 Yoh 1:6). — SYonanes Fares 2027/1) Ger a essere oth ‘Soho, arn nual Jangan meniru (mencontoh, mengikut) apa yang. dilakukan Diotrefes, melainkan tetap melakukan apa yang sudeh dilakukan (bandingkan 3 Yoh 5-6), Loa Tete Ser lage ube, ~ Jika berasal dari Allah, maka scharusnya berbuat baik/benar; sebaliknya berbuat jahat berarti ia berasal dari si jahat (ia tidak pernah melihat/mengenal Allah (bandingkan: 1 Yoh 2:3-4; 3:10; 2 Yoh 1} a B.2. Sikap Baik dari Demetrius (3 Yohanes 12) 3 Yohanes 12 - “tentang Demetrius semua orang memberi kesakstan yang batk, malah kebenaran sendiri membert Kesakstan yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian ang baik tentang dia, dan engkau taka, bahwa kesakstan kami adalah benar.” DEMETRIUS —£r-> boahomn bev? ) yl lady gyn Dalam Alkitab, kita menemukan nama Denptrius kkuilan dewi Artemis dari perak. ~ 2Yohanes 12 = yang disebut oleh rasul Yohanes, scorang yarg baik A > Kisah 19:24 = seorang tukang perak di Efesus, yang membust kuil- dan hidup dalam kebenaran. Kemungkinan ini menunjuk orang yang sama, karena ia berasal dari Efesus dan rasul Yohanes juga menuliskan'surat ini di Efesus Beberapa Kesaksian yang menjelaskan bahwa Demetrius ini seorang yang baik (hidup dalam kebenaran): © Semug orang (siapa saja yang tahu, kenal, pernah bertema dan relihat) © Kebenaran (kehidusannya_sesuai__dengan__kebenaran/ajaran Kristen), © Kami (bisa menunjuk rasul Yohanes ataupun orang-orang yarg ada bersama-sama dengan dia). “Surat 3Yohanes PABeradoiy 07 i » ‘Ketspang - Kramat -Sohe + Scent mal | “Pairs! Indonesia fia Peary Jina 2 "Surat 3 Yehanes-PABerea 2017 Jj iia dalam ayat 11 dikatakan bahwa perbuatan Diotrefes adalch jahat | sehingga jangan_ditiru, maka di ayat 12 ini, rasul Yohanes | ‘menyampaikan untuk tetap melakukan kebenaran seperti yang * dilakukan olch Demetrius (perbuatan ini payut dicontoh}, C. PENUTUP DAN SALAM (3 Yohanes 13-15) 3 Yohanes 13-15 - “Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damat sejahtera menyertai engkaw Salam dari schabat- Sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu per satu.” Rasul Yohanes mengakkhiri surat ini sama seperti surat 2 Yohanes: © "banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu” Banyak hal yang ingin dijelaskesn mengenai pokole-pokole yang eudah dituliskan. —¢ Tops mplela. Seema lingieg L Gbirean © “aku tidak mau menulis kepadamu dengan ‘inta dan pena...aku harap ssegera berjumpa dengan engkas dan berbicara berhadapan muka” Keinginan rasul Yohanes ini merupakan metode komunikasi yang lebih ati an. Ini bukan harya sekedar ingin be-bicara jangsung, tetapi thelibatkan hubungan prbadi antara penuls dan penerima suratnya. 9 en nee vyrmy bis, Ser C. Len Bewsine boot) © “Damai sejahtera menyertai engkau!* Ini merupakan doa (permohonan) dari penulis untuk penerima surat G ‘Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaitanlah salamku kepada ‘sahabat-sahabat satu per satu" Rasul Yohanes menyampaikan salam dan meminta Gayus untuk menyampaikan salam kepada sahabat-sahabatnya. vamp: PF ibatnya, ia 20