Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK BAGI MENGETAHUI KEBERKESANAN PENGGUNAAN KAD

T-W vs J

PANDUAN SKALA SKOR

SANGAT TIDAK SETUJU (STS) 1


TIDAK SETUJU (TS) 2
KURANG SETUJU (KS) 3
SETUJU (S) 4
SANGAT SETUJU (SS) 5

ARAHAN : SILA BULATKAN SKOR ANDA

BIL ITEM STS TS KS S SS


1
BAHAN INI SANGAT MEMBANTU SAYA UNTUK 1 2 3 4 5
MENGENALI MW & MJ

2 1 2 3 4 5
SAYA MENGETAHUI MW & MJ SELEPAS
MENGGUNAKAN BAHAN INI

3 BAHAN INI SANGAT SESUAI UNTUK MENGAJAR 1 2 3 4 5


TENTANG MW & MJ

1 2 3 4 5
4 BAHAN INI SANGAT MUDAH DAN SENANG
UNTUK DIGUNAKAN

5 1 2 3 4 5
SAYA SUKA DAN BERMINAT MENGGUNAKAN
BAHAN INI