Anda di halaman 1dari 21

DOG Nm.

78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 18995

IV. OPOSICINS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIN do 7 de abril de 2017 pola que se convocan probas selectivas para


acceso escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos desta universidade,
subgrupo C1, pola quenda de acceso libre.

O reitor, no uso das atribucins conferidas polo artigo 20 da Lei orgnica 6/2001, do 21
de decembro, de universidades, as como polos estatutos desta universidade, e en exe-
cucin do previsto na Resolucin do 20 de novembro de 2015 (DOG do 1 de decembro)
pola que se aproba a oferta pblica de emprego para o ano 2015, resolve convocar probas
selectivas para acceso escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos da USC, subgru-
poC1, con suxeicin s seguintes:

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Convcanse probas selectivas para cubrir (seis) 6 prazas na escala auxiliar de ar-
quivos, bibliotecas e museos da USC, subgrupo C1, pola quenda de acceso libre.

1.1. Do total de prazas convocadas reservarase (unha) 1 para ser cuberta por persoas
con discapacidade de grao igual ou superior ao 33 %. No suposto de que esta praza da
cota de reserva non se cubra, acumularase s da quenda xeral de acceso libre.
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

1.2. As persoas aspirantes s podern participar nunha das quendas de acceso (acceso
libre ou de reserva para persoas con discapacidade).

1.3. As prazas convocadas tern o seu destino nas localidades de Santiago de Com-
postela e Lugo.

1.4. O sistema de seleccin das persoas aspirantes ser o de concurso-oposicin.

1.5. O programa que rexer para a fase de oposicin o que figura no anexo II desta
convocatoria. No que se refire s probas e valoracins, axustaranse ao que se especifica
no anexo I.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 18996

1.6. A adxudicacin das prazas s persoas aspirantes que superen o proceso selectivo
efectuarase de acordo coa puntuacin total obtida segundo o establecido no anexo I.

1.7. Na realizacin destas probas selectivas aplicaranse as seguintes normas e os seus


desenvolvementos regulamentarios: Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto bsico do empregado pblico; Lei 2/2015,
do29 de abril, do emprego pblico de Galicia; os Estatutos da USC, aprobados polo De-
creto14/2014, do 30 de xaneiro, da Xunta de Galicia; e as bases desta convocatoria.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Para seren admitidas realizacin das probas selectivas, as persoas aspirantes
debern posur no da de remate do prazo de presentacin de solicitudes e mantelos ata a
data de toma de posesin como persoal funcionario, os seguintes requisitos:

a) Ser espaol ou nacional dalgn dos demais estados membros da Unin Europea ou
nacional dalgn Estado, ao cal, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unin
Europea e ratificados por Espaa, lles sexa de aplicacin a libre circulacin de traballado-
res.

Tamn podern participar, calquera que sexa a sa nacionalidade, o cnxuxe dos espa-
ois e dos nacionais dalgn dos demais estados membros da Unin Europea e, cando as
o prevexa o correspondente tratado, o dos nacionais dalgn Estado ao cal en virtude dos
tratados internacionais celebrados pola Unin Europea e ratificados por Espaa lle sexa de
aplicacin a libre circulacin de traballadores, sempre que non estean separados de derei-
to. As mesmo, coas mesmas condicins, podern participar os seus descendentes e os do
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

seu cnxuxe, menores de 21 anos ou maiores da dita idade que vivan s sas expensas.

b) Ter feitos os 16 anos de idade e non exceder a idade mxima de xubilacin forzosa.

c) Estar en posesin do ttulo de bacharel ou tcnico, bacharelato unificado polivalente,


FP II, FP grao superior; ciclo formativo de grao medio, ou equivalente. Os/as aspirantes
con titulacins obtidas no estranxeiro debern acreditar que estn en posesin da corres-
pondente validacin ou credencial que acredite, de ser o caso, a homologacin do ttulo.

d) Ser requisito indispensable para o ingreso ter acreditada a aptitude mdica para o
desempeo. Para estes efectos, a persoa aspirante declara, ao facer a solicitude de parti-
cipacin no proceso selectivo, que nesa data pose a capacidade funcional para o desem-

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 18997

peo das tarefas propias do posto e que non padece enfermidade fsica nin psquica que
lle impida realizar o traballo propio da escala a que se pretende incorporar.

e) Non estar separado/a do servizo de calquera das administracins pblicas en virtude


de expediente disciplinario nin estar inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio da
funcin pblica, nin sancionado/a coa suspensin do dereito de concorrer a probas selec-
tivas.

f) Aboar as taxas por dereitos de exame, ags o previsto no nmero 3.7.2 desta convo-
catoria para as persoas discapacitadas, para os membros de familias numerosas e para
demandantes de emprego.

3. Solicitudes.

3.1. Quen desexe participar nestas probas selectivas deber facelo constar na solicitude
que se axustar ao modelo oficial publicado como anexo IV desta convocatoria, no prazo
de vinte das naturais, contados a partir do seguinte ao da publicacin do anuncio desta
convocatoria no Boletn Oficial del Estado.

A solicitude estar disposicin das persoas interesadas na pxina web:


http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html.

A solicitude presentarase acompaada da seguinte documentacin:

Fotocopia do DNI ou do pasaporte.

Fotocopia do certificado de coecemento de lingua galega (Celga 3 ou certificado de


aptitude do curso de iniciacin de lingua galega ou certificado de validacin das materias
de lingua galega, de acordo co previsto na Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regu-
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

lan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coecemento de lingua galega). As


persoas aspirantes que non presenten esta acreditacin debern realizar a proba de lingua
galega prevista no anexo I.

Fotocopia do anexo V a que se fai referencia na base 11 desta convocatoria.

As persoas aspirantes que non posan a nacionalidade espaola e tean dereito a par-
ticipar debern presentar:

Das fotocopias do documento que acredite a sa nacionalidade e, se o caso, os


documentos que acrediten o vnculo de parentesco e o feito de viviren s expensas ou es-
taren a cargo do nacional doutro Estado con que tean o dito vnculo.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 18998

Declaracin ou promesa da persoa aspirante de que non est separada de dereito do


seu cnxuxe e, se o caso, do feito de que vive s sas expensas ou est ao seu cargo.

De conformidade co disposto na base 6.7 da convocatoria, as persoas aspirantes


que estean exentas de realizar a proba previa de acreditacin do coecemento do caste-
ln xuntarn para tal efecto fotocopia compulsada dos diplomas de espaol como lingua
estranxeira (nivel B2 ou nivel C2) ou equivalente. De non achegar esta certificacin, non
podern ser declaradas exentas e debern realizar a proba a que se refire a base 6.7.

Os antigos diplomas de espaol nos seus niveis, intermedio e superior sern equivalen-
tes, para todos os efectos, aos diplomas previstos no Real decreto 264/2008, nos seguin-
tes termos:

a) O diploma de espaol (nivel intermedio) ser equivalente ao diploma de espaol (ni-


vel B2).

b) O diploma de espaol (nivel superior) ser equivalente ao diploma de espaol (ni-


velC2).

3.2. As persoas aspirantes que tean recoecido un grao de discapacidade igual ou


superior ao 33 % e opten pola cota de reserva para persoas con discapacidade debern
marcar os cadros correspondentes da solicitude e acreditalo mediante certificado expedido
para o efecto polos rganos competentes.

3.3. Co fin de garantir a participacin en condicins de igualdade, aquelas persoas cun


grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % indicarn na sa solicitude as necesida-
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

des de adaptacins especficas e o seu motivo.

3.4. A documentacin xustificativa dos mritos que se valoran na fase de concurso ser
achegada no momento de presentar a solicitude, e non sern valorados mritos que non
se atopen suficientemente acreditados documentalmente nin os presentados fra do prazo
establecido para a presentacin de solicitudes. A acreditacin farase da seguinte maneira:

3.4.1. Certificado acreditativo dos servizos prestados no cal conste a escala ou catego-
ra e os perodos en que se prestaron, expedida pola unidade de persoal da Administracin
pblica correspondente. As mesmo, deberase indicar na epgrafe correspondente da soli-
citude se os servizos foron prestados na USC ou noutras administracins pblicas.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 18999

3.4.2. O certificado acreditativo indicado no nmero anterior expedirase de oficio e enga-


dirase solicitude para as persoas aspirantes que presten ou prestasen servizos na USC.

3.5. Os mritos da fase de concurso valoraranse con referencia data do peche do


prazo de presentacin de solicitudes.

3.6. A presentacin de solicitudes e da documentacin indicada nos puntos anteriores


farase no Rexistro Xeral da Universidade, situado na Reitora da USC (Colexio de San
Xerome, Praza do Obradoiro s/n, 15782 Santiago de Compostela), no rexistro do Campus
de Lugo, situado no edificio de Servizos Administrativos e Biblioteca Intercentros (avenida
Bernardino Pardo Ouro s/n, Polgono de Fingoi, 27002 Lugo) ou nas restantes formas pre-
vistas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn
das administracins pblicas.

As solicitudes subscritas no estranxeiro podern cursarse a travs das representacins


diplomticas e consulares espaolas correspondentes.

3.7. Os dereitos de exame sern de 30,56 e ingresaranse na conta de Abanca oposi-


cins nmero ES07 2080 0388 2031 1000 0646. Para realizar o ingreso deber utilizarse
por triplicado o modelo de solicitude que figura como anexo IV.

En ningn caso a presentacin e pagamento na entidade bancaria supor a substitucin


do trmite de presentacin en tempo e forma da solicitude.

3.7.1. Sern excludas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen os dereitos de
exame dentro do prazo habilitado para a presentacin de solicitudes e non se conceder
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

ningn prazo adicional para o seu aboamento.

3.7.2. Estarn exentas do pagamento da taxa por dereitos de exame aquelas persoas
que tean recoecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e tamn as que
sexan membros de familias numerosas clasificadas na categora especial. As mesmo, go-
zarn dunha bonificacin do 50% da taxa os membros de familias numerosas de categora
xeral. Estas circunstancias debern ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude,
presentando copia orixinal ou compulsada da cualificacin do grao de discapacidade e/ou do
carn de familia numerosa, segundo corresponda.

Tamn se aplicar unha bonificacin do 50% inscricin no proceso selectivo, solici-


tada por persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19000

meses antes da data de publicacin desta convocatoria e non estean a percibir prestacin
ou subsidio por desemprego.

Os certificados relativos condicin de demandante de emprego, as como o de non


percibir prestacin ou subsidio por desemprego, expedidos polo Servizo Pblico de Empre-
go cos requisitos sinalados no pargrafo anterior, presentaranse coa solicitude de partici-
pacin nas probas selectivas.

3.7.3. Unicamente proceder a devolucin dos dereitos de exame s persoas aspirantes


que sexan excludas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realiza-
rase de oficio, para o que tern que facer constar a entidade bancaria e o nmero de conta
no cadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian
devolucin dos dereitos de exame.

4. Admisin de persoas aspirantes.

4.1. Rematado o prazo de presentacin de solicitudes, o reitor ditar resolucin decla-


rando aprobada a listaxe provisional de persoas admitidas e excludas. Nesta resolucin,
que se publicar no Diario Oficial de Galicia, indicarase o lugar no cal se atopa exposta ao
pblico a listaxe completa de persoas aspirantes admitidas e excludas, na cal constarn o
nome e apelidos das persoas excludas, o nmero de DNI, as como as causas que moti-
vasen a exclusin e o prazo para reparalas.

4.2. As persoas aspirantes excludas ou que non figuren na relacin de admitidas dis-
porn dun prazo de dez das hbiles, contados a partir do seguinte ao da publicacin da
citada resolucin no Diario Oficial de Galicia, para poderen emendar os defectos que mo-
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

tivasen a exclusin.

4.3. As persoas aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non emenden a exclusin ou
aleguen a omisin xustificando o dereito a seren includas na relacin de admitidas sern
definitivamente excludas da realizacin das probas.

4.4. Na resolucin que aprobe a listaxe definitiva, que se publicar no Diario Oficial de
Galicia, indicarase o da, a hora e o lugar de realizacin do primeiro exercicio. Esta resolu-
cin esgotar a va administrativa e poderase interpor contra ela recurso ante a xurisdicin
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o da seguinte ao da
sa publicacin de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdicin contencioso-administrativa, ou recurso potestativo de reposicin ante o reitor no

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19001

prazo dun mes, de acordo co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento


administrativo comn das administracins pblicas.

4.5. O feito de figurar na listaxe de persoas admitidas non prexulga que se lles recoeza
s persoas interesadas a posesin de todos os requisitos exixidos, que tern que acredi-
tarse no seu momento, de acordo co previsto na base 8.

5. Tribunal cualificador.

5.1. O tribunal cualificador destas probas o que figura como anexo III desta convoca-
toria e ter a categora segunda das recollidas no Real decreto 462/2002, do 24 de maio,
sobre indemnizacins por razn de servizo.

O procedemento de actuacin do tribunal axustarase en todo momento ao disposto na


Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins
pblicas.

5.2. Para os efectos de comunicacins e demais incidencias, o tribunal ter a sa sede


na Reitora da USC.

5.3. Os membros do tribunal debern absterse de intervir, notificndoo ao reitor da Uni-


versidade, cando concorran neles as circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015,
do 1 de outubro, de rxime xurdico do sector pblico, ou se realizasen tarefas de prepa-
racin de persoas aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores publicacin
desta convocatoria.

A presidenta poder solicitar dos membros do tribunal declaracin escrita expresa de


CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

non estaren incursos nas circunstancias previstas no dito artigo.

As mesmo, as persoas aspirantes podern recusar os membros do tribunal cando con-


corra algunha das circunstancias antes citadas.

5.4. Antes do inicio das probas selectivas, a autoridade convocante publicar no Dia-
rio Oficial de Galicia resolucin pola que se nomean os novos membros do tribunal que
vaian substitur os que tean perdido a sa condicin por algunha das causas previstas na
base5.3.

5.5. Logo da convocatoria da presidenta, constituirase o tribunal, coa asistencia da


maiora absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes. Na dita sesin, o tribunal acor-

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19002

dar todas as decisins que lle correspondan para o correcto desenvolvemento das probas
selectivas.

5.6. A partir da sa constitucin, o tribunal, para actuar validamente, requirir a presenza


da maiora absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes.

5.7. Dentro da fase de oposicin, o tribunal resolver todas as dbidas que puideren xur-
dir na aplicacin destas normas, as como o que se deber facer nos casos non previstos.

5.8. O rgano convocante, por proposta do tribunal, poder dispor a incorporacin aos
seus traballos de asesores especialistas para as probas correspondentes aos exercicios
que coide pertinentes, limitndose a prestar a sa colaboracin nas sas especialidades
tcnicas. Os ditos asesores debern posur titulacin de igual ou superior nivel que a exixi-
da nesta convocatoria. O seu nomeamento farase pblico e seranlles de aplicacin as
causas de abstencin e recusacin igual que aos restantes membros do tribunal.

As mesmo, o tribunal poder dispor a incorporacin con carcter temporal doutras/os


funcionarias/os para colaboraren no desenvolvemento do proceso selectivo, tal e como se
prev no artigo 12.4 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.

5.9. O tribunal adoptar as medidas precisas para que as persoas aspirantes a que se
refire o nmero 3.3 participen en condicins de igualdade. Para tal efecto, o rgano de
seleccin poder requirir un informe e, se o caso, a colaboracin dos rganos tcnicos
da Administracin laboral, sanitaria ou de asuntos sociais. Para os efectos de valorar a
procedencia da concesin das adaptacins solicitadas, requirirase da persoa aspirante o
correspondente certificado ou informacin adicional. A adaptacin non se outorgar de for-
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

ma automtica, senn unicamente naqueles casos en que a discapacidade garde relacin


directa coa proba que se vaia realizar.

5.10. O tribunal adoptar as medidas oportunas para garantir que os exercicios escritos
sexan corrixidos sen que se coeza a identidade das persoas aspirantes. O tribunal ex-
cluir aquelas persoas aspirantes que consignen nas follas de exame o seu nome, trazos,
marcas ou signos que permitan coecer a sa identidade.

5.11. En ningn caso o tribunal poder aprobar nin declarar que superou as probas
selectivas un nmero superior de persoas aspirantes que prazas convocadas. Calquera
proposta de aprobados que contravea o establecido ser nula de pleno dereito.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19003

6. Desenvolvemento dos exercicios.

6.1. A orde de actuacin das persoas aspirantes iniciarase alfabeticamente pola primei-
ra da letra K, de conformidade co establecido na resolucin do 20 de xaneiro de 2017 da
Consellera de Facenda.

6.2. As persoas aspirantes sern convocadas para cada exercicio en nico chamamento
e sern excludas da oposicin as que non comparezan, ags nos casos de forza maior,
debidamente xustificados e considerados polo tribunal.

6.3. En calquera momento as persoas aspirantes podern ser requiridas polo tribunal
para que acrediten a sa identidade.

6.4. De conformidade co disposto no Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo


que se regula o acceso ao emprego pblico e a provisin de postos de traballo das per-
soas con discapacidade durante o proceso selectivo darase un tratamento diferenciado
quenda xeral da quenda de reserva para persoas con discapacidade, no que se refire s
relacins de admitidas/os e excludas/os, aos chamamentos aos exercicios e a relacin
de aprobados/as. Non obstante, ao finalizar o proceso, elaborarase unha relacin nica
en que se incluirn todas as persoas que superasen o proceso selectivo, ordenadas pola
puntuacin total obtida, con independencia da quenda pola que participasen.

6.5. A publicacin dos sucesivos anuncios de celebracin dos demais exercicios efectua-
rase nos locais onde se realizase o primeiro deles, as como na Reitora da universidade,
na pxina web http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html ou por calquera
outro medio que se considere conveniente para asegurar a sa mxima divulgacin cunha
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

antelacin de, polo menos, vinte e catro horas sinalada para a sa iniciacin.

6.6. Para os efectos de cmputo de prazos desta convocatoria, o mes de agosto decl-
rase inhbil.

6.7. Persoas aspirantes de nacionalidade estranxeira.

Con carcter previo realizacin dos exercicios da fase de oposicin, as persoas as-
pirantes que non posan a nacionalidade espaola debern acreditar o coecemento do
casteln mediante a realizacin dunha proba en que se comprobar que posen un nivel
adecuado de comprensin e expresin oral e escrita nesta lingua.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19004

O contido desta proba axustarase ao disposto no artigo 3 do Real decreto 1137/2002,


do31 de outubro (BOE do 8 de novembro), para acreditar o nivel de competencia lings-
tica do diploma de espaol correspondente ao nivel intermedio. A proba cualificarase de
apto ou non apto e ser necesario obter a valoracin de apto para pasar a realizar os exer-
cicios da fase de oposicin.

Quedan eximidas de realizar esta proba as persoas aspirantes que acrediten mediante
fotocopia compulsada estar en posesin do diploma de espaol como lingua estranxeira,
(nivel B2 ou nivel C2) e as persoas estranxeiras nacionais de pases cuxo idioma oficial
sexa o espaol. De non achegaren esta documentacin, non podern ser declaradas exen-
tas e debern, en consecuencia, realizar a proba descrita anteriormente.

6.8. En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tiver coecemento de que


algunha das persoas aspirantes carece dos requisitos exixidos por esta convocatoria, logo
de audiencia persoa interesada, deber propor a sa exclusin ao reitor da USC, comu-
nicndolle tamn as inexactitudes e falsidades formuladas pola persoa aspirante na sa
solicitude para os efectos procedentes.

Contra esta exclusin, poderase interpor recurso ante a mesma autoridade indicada no
pargrafo anterior, no prazo dun mes contado a partir da notificacin da exclusin.

7. Listaxe de persoas aspirantes aprobadas.

7.1. Concludo cada un dos exercicios da fase de oposicin, o tribunal cualificador


far pblica, no lugar ou lugares da sa celebracin, na sede do tribunal, na pxina web
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html e naqueloutros que coide opor-


tunos, a relacin de persoas aspirantes que acadasen o mnimo establecido para superalo,
con indicacin da puntuacin obtida e do documento acreditativo da identidade.

7.2. As persoas aspirantes disporn de tres das hbiles, contados a partir do da se-
guinte ao da realizacin de cada exercicio, para presentaren reclamacins s preguntas
formuladas polo tribunal no correspondente exercicio.

7.3. As mesmo, as persoas aspirantes disporn de sete das hbiles, contados a partir
do da seguinte ao da publicacin das puntuacins do exercicio correspondente, para pre-
sentaren reclamacins s cualificacins.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19005

7.4. A listaxe coa valoracin de mritos da fase de concurso publicarase unha vez reali-
zado o derradeiro exercicio da fase de oposicin.

7.5. A cualificacin final realizarase de acordo co previsto no anexo I desta convocatoria.

7.6. Se algunha persoa aspirante con discapacidade se presenta pola cota de reserva
de persoas con discapacidade e supera o proceso selectivo, pero non obtn praza, e a sa
puntuacin superior obtida por outros/as aspirantes do sistema de acceso xeral, ser
includa pola sa orde de puntuacin neste sistema.

7.7. O tribunal far pblica a listaxe de persoas aspirantes que, segundo a orde da
puntuacin total acadada por cada unha delas, fosen seleccionadas, e que en ningn caso
poder conter un nmero de persoas superior ao de prazas convocadas.

7.8. A dita relacin, que ser elevada polo tribunal ao reitor da Universidade
xunto coa proposta de nomeamento a favor das persoas aspirantes que figu-
ren nela, ser publicada no taboleiro de anuncios da Reitora e na pxina web
http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

8. Presentacin de documentos.

8.1. No prazo de 20 das naturais contados a partir do da seguinte a aquel en que se


fixese pblica a relacin definitiva de persoas aprobadas, estas debern presentar no Ser-
vizo de Planificacin e Programacin de PAS (Casa da Balconada, Ra Nova 6, Santiago
de Compostela) a seguinte documentacin:
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

a) Fotocopia compulsada do DNI ou documento que acredite a sa nacionalidade.

b) Fotocopia compulsada do ttulo exixido.

c) Declaracin xurada de non teren sido separadas mediante expediente disciplinario


de ningunha Administracin pblica e de non se acharen inhabilitadas para o exercicio das
funcins pblicas, nin de realizar actividade ou actividades suxeitas a incompatibilidades.
As persoas aspirantes de nacionalidade non espaola debern acreditar que non estn
sometidas a sancin disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso
funcin pblica.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19006

d) Certificado mdico oficial, acreditativo de non padecer enfermidade ni estar afectada


por limitacin fsica ou psquica que sexa incompatible co desempeo das corresponden-
tes funcins.

e) As persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% debern acreditar tal
condicin mediante certificacin do rgano competente da Administracin.

8.2. Ante a imposibilidade, debidamente xustificada, de presentar os documentos ex-


presados na base anterior, poder acreditarse que se renen as condicins exixidas na
convocatoria mediante calquera medio de proba admitido en dereito.

8.3. Quen dentro do prazo fixado, e salvo caso de forza maior, non presente a documen-
tacin ou do seu exame se deduza que carece dalgn dos requisitos sinalados na base 2,
non poder ser nomeada/o funcionaria/o de carreira e quedarn anuladas as sas actua-
cins, sen prexuzo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

9. Adxudicacin de destino.

9.1. As persoas seleccionadas debern solicitar por orde de preferencia as prazas va-
cantes que previamente se lle oferten.

9.2. A adxudicacin de destinos efectuarase de acordo coa puntuacin final obtida.

9.3. A persoa que superase o proceso selectivo pola cota de prazas reservadas para
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

persoas con discapacidade poder solicitar ao rgano convocante a alteracin da orde de


prelacin para a eleccin de praza dentro do mbito territorial que determine a convocato-
ria, por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outros anlo-
gos, que debern ser debidamente acreditados. O reitor resolver a dita alteracin cando
estea debidamente xustificada.

9.4. O persoal con discapacidade igual ou superior ao 33% poder pedir a adaptacin
do posto de traballo correspondente. solicitude deber xuntrselle un informe expedido
polo rgano competente na materia que acredite a procedencia da adaptacin e a compa-
tibilidade co desempeo das funcins que tea atribudas o posto.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19007

10. Nomeamento de persoal funcionario de carreira.

10.1. Concludo o proceso selectivo, as persoas aspirantes que o superasen sern no-
meadas funcionarias de carreira mediante resolucin reitoral que se publicar no Diario
Oficial de Galicia.

10.2. A toma de posesin das persoas seleccionadas efectuarase no prazo dun mes,
contado a partir do da seguinte ao da publicacin do nomeamento no Diario Oficial de
Galicia.

11. Listaxes de espera.

11.1. Elaborarase unha listaxe de espera coas persoas aspirantes que superen algn
exercicio da fase de oposicin distinto do de galego.

Para estes efectos, e co fin de determinar a opcin por campus, as persoas aspirantes
presentarn a solicitude que figura como anexo V desta convocatoria, xunto coa solicitude
de admisin s probas selectivas.

12. Norma derradeira.

Contra a presente resolucin, que esgota a va administrativa, poderase interpor recurso


contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de
Compostela, no prazo de dous meses contados desde o da seguinte ao da sa publica-
cin, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicin
contencioso-administrativa.
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

Non obstante, as persoas interesadas podern interpoer recurso potestativo de re-


posicin no prazo dun mes ante o rgano que a ditou. Neste caso non se poder interpor
o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non se dite resolucin expresa ou
presunta do recurso administrativo de reposicin, ao abeiro dos artigos 123 e seguintes da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins
pblicas.

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017

Juan M. Viao Rey


Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19008

ANEXO I
Denominacin das prazas: escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

O sistema selectivo ser o de concurso-oposicin e constar das fases, probas e cuali-


ficacins que a seguir se indican:

I. Fase de oposicin: consistir na realizacin dos exercicios que a seguir se indican,


que tern carcter obrigatorio e eliminatorio, ags a exencin prevista na descricin do
primeiro exercicio.

As persoas aspirantes debern presentarse para a realizacin de cada exercicio co DNI


ou documento fidedigno acreditativo da sa identidade, a xuzo do tribunal. As mesmo,
debern presentarse provistas do correspondente lapis do n 2 e goma de borrar para a
realizacin dos exercicios tipo test.

Primeiro exercicio: estarn exentas de realizar este exercicio as persoas aspirantes


que acreditasen documentalmente xunto coa solicitude estar en posesin do certificado
Celga3 ou do certificado de aptitude do curso de iniciacin de lingua galega ou certificado
de validacin das materias de lingua galega, de acordo co previsto na Orde do 16 de xullo
de2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coece-
mento de lingua galega.

Este exercicio ter a seguinte estrutura:

Primeira proba. Comprensin escrita ou comprensin oral mis expresin escrita.


CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

As persoas aspirantes debern redactar un texto seguindo unhas indicacins que se lle
facilitarn por escrito. A elaboracin do texto deber basearse na comprensin dun texto
escrito ou na comprensin dun fragmento de audio ou audio-vdeo.

A duracin mxima desta proba ser de noventa minutos.

Segunda proba. Comprensin escrita ou comprensin oral mis expresin oral.

As persoas aspirantes debern ler un texto ou escoitar un fragmento de audio ou au-


diovdeo, e a seguir, nunha entrevista co examinador, pedirselles que resuman o input e
que mantean un dilogo ao respecto do input recibido, de modo que poida ser avaliada a
sa producin oral.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19009

A duracin mxima desta proba ser de quince minutos por persoa aspirante.

Para superar este exercicio ser necesario acadar o resultado de apto.

Segundo exercicio: consistir en contestar por escrito un cuestionario de 120 preguntas


tipo test, mis 5 de reserva, baseadas no contido do programa, con 4 respostas alternati-
vas, das cales s unha ser a correcta.

O tempo mximo para a realizacin deste exercicio ser de 120 minutos.

Este exercicio cualificarase de 0 a 30 puntos, e para superalo ser necesario obter un


mnimo de 15 puntos, correspondndo ao tribunal determinar o nmero de respostas co-
rrectas exixido para acadar a puntuacin mnima. Para iso terase en conta que por cada
catro respostas incorrectas se descontar unha correcta.

Terceiro exercicio: consistir na realizacin de dous supostos prcticos a elixir entre


tres propostos polo tribunal. Cada suposto versar sobre o bloque A do programa e estar
desagregado en 15 preguntas curtas.

O tempo para a realizacin deste exercicio ser de 2 horas.

Este exercicio cualificarase de 0 a 40 puntos e ser necesario para superalo obter un


mnimo de 20 puntos.

II. Fase de concurso: s persoas aspirantes que superen a fase de oposicin valorar-
selles o seguinte:
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

Antigidade: mximo 30 puntos. Valorarase a antigidade recoecida referida data de


remate do prazo de presentacin das solicitudes da seguinte forma:

Na escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos da USC: 0,180 puntos por mes.

Na categora de auxiliar tcnico de bibliotecas da USC: 0,150 puntos por mes.

Noutras administracins pblicas en corpos ou escalas que tean atribudas as


mesmas funcins que as da escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos da USC:
0,050 puntos por mes.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19010

Para a valoracin da experiencia acreditada noutras administracins pblicas prevista


na fase de concurso, as como para a baremacin das listaxes de espera, as dbidas que
xurdan sern resoltas por unha comisin composta por dous representantes da Xerencia
e dous en representacin da Xunta de Persoal. Esta comisin intervir por peticin do tri-
bunal ou da unidade encargada da baremacin das listaxes e poder solicitar informacin
complementaria s persoas aspirantes en relacin coas funcins e tarefas nos corpos ou
escalas en cuestin, co fin de adoptar os acordos que procedan.

ANEXO II
Denominacin das prazas: escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos
Programa

Bloque A

1. As bibliotecas universitarias: concepto e funcin. Situacin actual das bibliotecas uni-


versitarias en Espaa. A biblioteca da USC: a estrutura, o regulamento.

2. Tendencias actuais no mercado da informacin. Principais tipos de publicacins cien-


tficas: monografas, teses, revistas cientficas, working papers, artigos, literatura gris.

3. O movemento Acceso Aberto: concepto e orixe. Principais iniciativas nacionais e in-


ternacionais. Os repositorios dixitais. Minerva, repositorio institucional da USC.

4. Desenvolvemento de coleccins bibliotecarias. Coleccins especiais: fondo antigo,


mapas, coleccin de recursos electrnicos. Seleccin e sistemas de adquisicin de fondos
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

bibliogrficos. Principais tarefas auxiliares.

5. Conceptos bsicos dos estndares na normalizacin dos documentos: descricin


bibliogrfica (ISBD, regras de catalogacin, RDA); clasificacin bibliogrfica (CDU); identi-
ficacin (ISXN, NIPO, DOI, etc.) e codificacin (Marc21)

6. O catlogo automatizado da BUSC: estrutura e catlogos. Tarefas auxiliares dos pro-


cesos tcnicos.

7. A preparacin dos materiais para o seu uso. A organizacin de fondos bibliogrficos:


libre acceso, depsito. Sistemas de clasificacin e ordenacin topogrfica.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19011

8. O control fsico das coleccins: condicins de instalacin dos materiais. Os recontos.


O expurgo das coleccins. Preservacin e conservacin do fondo bibliogrfico e documen-
tal.

9. Patrimonio bibliogrfico: preservacin, conservacin e difusin. Principais bibliotecas


dixitais de fondo antigo en Galicia e Espaa.

10. Tipoloxa de usuarios nas bibliotecas universitarias. Servizos aos usuarios en biblio-
tecas universitarias: servizos de acceso ao documento. Servizos de apoio docencia e
investigacin. Servizos de informacin e atencin ao pblico.

11. Tecnoloxas da informacin e comunicacin aplicadas s bibliotecas: sistemas inte-


grados de xestin bibliotecaria. O OPAC. Outras ferramentas de descubrimento. Internet.
Concepto e servizos aplicados nas bibliotecas. A web da biblioteca e as redes sociais.

12. Cooperacin bibliotecaria: organismos e proxectos. REBIUN. Dialnet. Os consor-


cios. O Consorcio de Bibliotecas Universitarias Bugalicia.

13. As fontes de informacin: concepto e tipoloxa. Principais fontes de informacin mul-


tidisciplinares e en humanidades e ciencias sociais. Principais fontes de informacin en
ciencia e tecnoloxa e en ciencias da sade. Recursos existentes na USC.

14. Conceptos bsicos de historia do libro e das bibliotecas.

15. Concepto e clases de arquivos. Funcins do arquivo. Os arquivos universitarios.


OArquivo Histrico Universitario da USC.
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

16. O documento de arquivo. O ciclo vital dos documentos. O tratamento dos documen-
tos. Instrumentos de control e de descricin. Ordenacin, coidado e servizo dos documen-
tos.

17. Organizacin bibliotecaria espaola. Lei 10/2007 da lectura, do libro e das bibliote-
cas.

18. Sistema bibliotecario de Galicia: marco competencial e estrutura. Lei 5/2012 de bi-
bliotecas de Galicia

19. O patrimonio bibliogrfico: normativa reguladora en Espaa e Galicia.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19012

20. A propiedade intelectual. Marco legal en Espaa. As entidades de xestin dos derei-
tos de autor. Repercusins na xestin das bibliotecas.

Bloque B

1. A Constitucin espaola de 1978: estrutura e contido. Dereitos e deberes fundamen-


tais. A sa garanta e suspensin. O Tribunal Constitucional. O Defensor do Pobo.

2. A Lei de procedemento administrativo comn das administracins pblicas: disposi-


cins xerais. Os interesados no procedemento. Normas xerais de actuacin das adminis-
tracins pblicas. Termos e prazos.

3. A Lei de rxime xurdico do sector pblico: disposicins xerais. rganos colexiados


das administracins pblicas.

4. A Lei orgnica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades: estrutura das universi-


dades pblicas. Ensinanzas e ttulos.

5. Os Estatutos da USC.

6. Lei de emprego pblico de Galicia: obxecto, principios e mbito de aplicacin. Clases


de persoal. Dereitos e deberes individuais dos empregados pblicos.

Nota: as referencias normativas deste temario poden verse afectadas polas modifica-
cins que se produzan ata a data do exame, e nese caso entenderanse referidas lexis-
lacin en vigor.

ANEXO III
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

Denominacin das prazas: escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

Tribunal titular:

Presidenta:
Mara Isabel Casal Reyes, funcionaria de carreira da USC.
Vogais:
Francisco Javier Villar Teijeiro, funcionario de carreira da USC.
Francisco Castro Alvaredo, funcionario de carreira da USC.
Mara Mercedes Luaces Carreo, funcionaria de carreira da USC.
Secretaria:
Mara Obdulia Lareo Currs, funcionaria de carreira da USC.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19013

Tribunal suplente:

Presidenta:
Paloma Castro Rey, funcionaria de carreira da USC.
Vogais:
Cristal Martnez Pousa, funcionario de carreira da USC.
Xosefina Rosa Guitin Lema, funcionaria de carreira da USC.
Cruz Rey Varela, funcionaria de carreira da USC.
Secretario:
Jos Manuel Caamao Jerez, funcionario de carreira da USC.
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19014

ANEXO IV
(POR TRIPLICADO)

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


SOLICITUDE DE ADMISIN A PROBAS SELECTIVAS PARA PERSOAL FUNCIONARIO

1 CONVOCATORIA
1. DENOMINACIN DAS PRAZAS CONVOCADAS 2. DATA PUBLICACIN ANUNCIO BOE: 3. SISTEMA DE ACCESO
Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos
ACCESO LIBRE

4. GRAO DE DISCAPACIDADE 5. RESERVA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE: 6.-TAXAS


Importe dereitos de exame 30,56
---------------% SI NON Exencin de taxas discapacidade
Exencin de taxas familia numerosa especial
Bonificacin 50% familia numerosa xeral
Bonificacin 50% desempregado

7. NO CASO DE DISCAPACIDADE, ADAPTACIN QUE SOLICITA E MOTIVO:

2 DATOS PERSOAIS
2.1. NIF/NIE 2.2. PRIMEIRO APELIDO 2.3. SEGUNDO APELIDO 2.4. NOME

2.5. DATA DE NACEMENTO 2.6. LOCALIDADE DE NACEMENTO 2.7. PROVINCIA DE NACEMENTO 2.8. TELFONO/CORREO E.
Da Mes Ano

2.9. ENDEREZO 2.10 CDIGO POSTAL

2.11. MUNICIPIO 2.12. PROVINCIA 2.13. NACIONALIDADE

3 TTULOS ACADMICOS OFICIAIS


EXIXIDOS NA CONVOCATORIA

4 SERVIZOS PRESTADOS

SERVIZOS PRESTADOS NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: SI NON

SERVIZOS PRESTADOS NOUTRAS ADMINISTRACINS PBLICAS: SI NON


CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

De proceder o reintegro de oficio dos dereitos de exame, transferiranse seguinte conta:


CDIGO IBAN (imprescindible cubrir os 24 dxitos)

NOME ENTIDADE BANCARIA LOCALIDADE

Se non figurasen estes datos, entenderase que renuncia devolucin dos dereitos de exame.
O/A abaixo asinante solicita ser admitido/a s probas selectivas a que se refire esta solicitude e DECLARA que son certos os datos consignados nela e que rene as condicins
exixidas para o ingreso na funcin pblica e, especialmente, os requisitos sinalados por esta convocatoria, e compromtese a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta
solicitude.
, de de 2017
(Sinatura)
Este formulario non vlido sen o selo ou impresin mecnica ou xustificante de pagamento da entidade bancaria.
Ingreso na conta nmero: ES07 2080 0388 2031 1000 0646. ABANCA
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 78 Luns, 24 de abril de 2017 Px. 19015

ANEXO V

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SOLICITUDE DE INSCRICIN NA LISTAXE DE ESPERA DERIVADA DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR RESOLUCIN DO 7 DE ABRIL
DE 2017

1. DENOMINACIN DA LISTAXE DE ESPERA DERIVADA DE PROCESO SELECTIVO:

Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos ACCESO LIBRE

2. OPCIN PARA NOMEAMENTOS DE INTERINIDADES POR CAMPUS:


Marque cun X o cadro da sa opcin

Campus Compostela
Campus Lugo
Campus Compostela e Lugo

3 DATOS PERSOAIS
3.1. NIF/NIE 3.2. PRIMEIRO APELIDO 3.3. SEGUNDO APELIDO 3.4. NOME

3.5. TELFONO 3.6. CORREO E.

3.7. ENDEREZO

3.8. CDIGO POSTAL 3.9. MUNICIPIO 3.10. PROVINCIA

.... de de 2017

(Sinatura)
CVE-DOG: crbbtwe5-xoa1-zm94-lvi6-sqj16nahlnx3

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia