Anda di halaman 1dari 1

DOG Nm.

123 Xoves, 29 de xuo de 2017 Px. 31844

IV. Oposicins e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIN do 16 de xuo de 2017 pola que se aproba e se fai pblica a


listaxe provisional de persoas admitidas e excludas do proceso selectivo para
acceso escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos desta universidade,
subgrupo C1, pola quenda de acceso libre.

Por resolucin do 7 de abril de 2017 (DOG do 24 de abril e BOE do 12 de maio), con-


vocronse probas selectivas para cubrir seis prazas na escala auxiliar de arquivos, biblio-
tecas e museos da USC, subgrupo C1, pola quenda de acceso libre. Finalizado o prazo de
presentacin de solicitudes,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar aprobada e facer pblica a listaxe provisional de persoas admitidas


e excludas pola quenda de acceso libre s citadas probas.

Segundo. Indicar que a listaxe provisional de persoas aspirantes admitidas e exclu-


das est exposta nos taboleiros de anuncios da Reitora, da Casa da Balconada, do edificio
de Servizos Administrativos e Biblioteca Intercentros e na web:

http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html.

Terceiro. As persoas aspirantes excludas ou que non figuren na relacin de admitidas


dispoen dun prazo de dez (10) das hbiles, contados a partir do seguinte ao da publica-
cin desta resolucin no Diario Oficial de Galicia, para poderen emendar os defectos que
CVE-DOG: litlkbz4-pvi6-awr0-fny8-zsopea16kbe0

motivasen a exclusin ou a omisin.

Cuarto. As persoas aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non emenden a exclu-
sin nin aleguen a omisin, xustificando o dereito a seren includas na relacin de persoas
admitidas, sern definitivamente excludas da realizacin das probas.

Santiago de Compostela, 16 de xuo de 2017

Juan M. Viao Rey


Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia