Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang


2. Kod Kursus BCNB3073

3. Nama Staf Akademik Dr Chin Peng Yee

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu dan teknikteknik pengajaran dan
Kursus/Modul dalam pembelajaran kemahiran mengarang. Latihan simulasi akan membolehkan pelajar melakukan
Program penambahbaikan dan memperkukuhkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran kemahiran
mengarang.
5. Semester dan Tahun
Semester 1 Tahun 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Terbimbing dan Pembelajaran
Kendiri

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 129
P= Pentaksiran 23 22 - 2.5 23 41 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Menghuraikan prinsip dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran mengarang (C2,
Learning Outcomes, PLO1, PLO2)
CLO) 2. Mengaplikasikan pelbagai teknik memeriksa dan mengulas karangan (C3, PLO3, CTPS3)
3. Menganalisis teknik dan idea yang diguna dalam contoh-contoh pengajaran dan
pembelajaran kemahiran mengarang (C4, PLO3, PLO4, CTPS3, CS3)
4. Mengintegrasi pengetahuan yang diperoleh untuk menghasilkan rancangan pengajaran
dan pembelajaran kemahiran mengarang (C6, P5, A4, PLO3, PLO4, CTPS3, CS3)
5. Melaksanakan refleksi selepas pelaksanaan simulasi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mengarang (C6, A3, A5, PLO4, PLO6, CS3, LL2)

1.
2.
3.
4.
5.

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAiN AFEKTI F
Memberi maklum
Respons ketara

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakonan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

komple s

Menerima

CLO
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 x
4 x x x
5 x x x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik (CTPS3)


Pindah (Transferable Kemahiran Berkomunikasi (CS3)
Skills, TS): Pembelajaran Sepanjang Hayat (LL2)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
Serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu peperiksaan (30%) dan kerja kursus (70%).

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 Pengetahuan Peperiksaan Akhir
Tutorial
Kuliah
PLO2 Kemahiran Praktikal Peperiksaan Akhir
Tutorial
PLO3 Kemahiran saintifik, Peperiksaan Akhir
Kuliah
kemahiran berfikir dan Laporan PBS / Kerja
Tutorial
menyelesaikan masalah Lapangan

PLO4 Kemahiran Pembentangan


Tutorial
Berkomunikasi Persembahan

PLO6 Pembelajaran Refleksi


Tutorial
sepanjang hayat Persembahan

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran mengarang, format menulis karangan dan
kaedah memeriksa dan mengulas karangan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan
pengajaran mikro atau makro.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran Kerja Kursus: 70%
Peperiksaan : 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir (1.5 jam) 30


Laporan PBS / Kerja Lapangan
30
(1000 pp)
Tugasan
Pembentangan
10
(30 minit)
Refleksi 500 pp 10
Persembahan
20
30 minit

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Program ( Programme PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning Outcomes,
PLO) dengan CLO 1 X
Objektif Pendidikan
Program (Programme CLO 2 X
Educational CLO 3 X X
Objectives, PEO)
CLO 4 X X

CLO 5 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO 1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO 2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO 3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO 4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO 5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO 6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan prinsip dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran
CLO 1
mengarang (C2, PLO1, PLO2)

Mengaplikasikan pelbagai teknik memeriksa dan mengulas karangan (C4,


CLO 2
PLO3, CTPS3)
Menganalisis teknik dan idea yang diguna dalam contoh-contoh
CLO 3 pengajaran dan pembelajaran kemahiran mengarang (C4, PLO3, PLO4,
CTPS3, CS3)
Mengintegrasi pengetahuan yang diperoleh untuk menghasilkan
CLO 4 rancangan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mengarang (C6, P5,
A4, PLO3, PLO4, CTPS3, CS3)
Melaksanakan refleksi selepas pelaksanaan simulasi pengajaran dan
CLO 5
pembelajaran kemahiran mengarang (C6, A3, A5, PLO4, PLO6, CS3, LL2)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
(Course Learning CLO 1 X X
Outcomes, CLO) CLO 2 X
dengan Hasil CLO 3 X X
Pembelajaran
CLO 4 X X
Program (Programme
CLO 5 X X
Learning Outcomes,
PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
PLO 1
prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Bahasa Cina.
Mempamerkan kemahiran praktikal untuk menyelesaikan masalah dalam
PLO 2 bidang Bahasa Cina bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO 3
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO 4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO 5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO 6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
PLO 7
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO 8
keguruan.
PLO 9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang berkesan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan prinsip dan teknik pengajaran dan pembelajaran
CLO 1
kemahiran mengarang (C2, PLO1, PLO2)

Mengaplikasikan pelbagai teknik memeriksa dan mengulas karangan


CLO 2
(C4, PLO3, CTPS3)
Menganalisis teknik dan idea yang diguna dalam contoh-contoh
CLO 3 pengajaran dan pembelajaran kemahiran mengarang (C4, PLO3,
PLO4, CTPS3, CS3)
Mengintegrasi pengetahuan yang diperoleh untuk menghasilkan
CLO 4 rancangan pengajaran dan pembelajaran kemahiran mengarang (C6,
P5, A4, PLO3, PLO4, CTPS3, CS3)
Melaksanakan refleksi selepas pelaksanaan simulasi pengajaran dan
CLO 5 pembelajaran kemahiran mengarang (C6, A3, A5, PLO4, PLO6, CS3,
LL2)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

4
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

Bersemuka

Bersemuka
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Interaksi

Interaksi
SLT) setiap tajuk

Bukan

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Pengajaran dan
Pembelajaran Menulis Karangan


2 1 2 1 6

-
-
-

2. Peranan Guru
dalam Pengajaran dan Pembelajaran Menulis
Karangan
2 1 2 1 6


3. Langkah Penulisan Karangan3 3 3 3 12

4. Menulis Ayat dan Perenggan2 1 2 1 6

5. Penyemakan Karangan

2 1 2 1 6

6. Komen dan Rumusan Karangan-
- /
2 1 2 1 6
- /
-

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

5
7. Teknik Pengajaran dan Pembelajaran
Menulis Karangan

:

- 5 4 5 4 18
-
-
-

-
-
-

-
-
-

8. :
Kajian Contoh-Contoh Karangan dan Teknik
Penyampaian Pengajaran dan Pembelajaran
Menulis Karangan


-
-

-
-

-
- 5 10 5 10 30


-
-


-
-

Pengalaman Berasaskan Sekolah/Kerja Lapangan 19 19


Kerja Kursus 1 13.5 14
Amali

Ulangkaji Peperiksaan 4.5 4.5


Peperiksaan 1.5 1.5
Jumlah 23 22 2.5 23 41 17.5 129

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

6
Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka
Kuliah 23 23

Tutorial 22 22

PBS/Kerja Lapangan - 19

Laporan PBS/
Kerja Lapangan - 6
(1000 pp)

Persembahan
0.5 2.5
(30 minit)

Refleksi 500 pp - 3

Pembentangan
0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5


Jumlah 47.5 81.5
Jumlah Jam
Pembelajaran
129
Pelajar
(SLT)

Jam Kredit 3
18. Rujukan Asas 2014

2013

2010

Rujukan Tambahan 2015

2011

2011

2011

2010

2010

2002

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BCNB3073 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menghuraikan prinsip dan teknik pengajaran Kuliah
dan pembelajaran kemahiran mengarang X X Peperiksaan Akhir
Tutorial
(C2, PLO1, PLO2)
2 Mengaplikasikan pelbagai teknik memeriksa Kuliah
X Peperiksaan Akhir
dan mengulas karangan (C4, PLO3, CTPS3) Tutorial
3 Menganalisis teknik dan idea yang diguna
dalam contoh-contoh pengajaran dan Kuliah Peperiksaan Akhir
X X
pembelajaran kemahiran mengarang (C4, Tutorial Pembentangan
PLO3, PLO4, CTPS3, CS3)
4 Mengintegrasi pengetahuan yang diperoleh
Peperiksaan Akhir
untuk menghasilkan rancangan pengajaran
X X Tutorial Laporan PBS/Kerja
dan pembelajaran kemahiran mengarang
Lapangan
(C6, P5, A4, PLO3, PLO4, CTPS3, CS3)
5 Melaksanakan refleksi selepas pelaksanaan
simulasi pengajaran dan pembelajaran Persembahan
X X Tutorial
kemahiran mengarang (C6, A3, A5, PLO4, Refleksi
PLO6, CS3, LL2)
Peperiksaan Akhir
Pembentangan
Kuliah Laporan PBS/Kerja
KESELURUHAN X X X X X
Tutorial Lapangan
Persembahan
Refleksi

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademik


1 Dr. Wong Sien Biang B.A.(Hons), M.A., Ph.D
2 Dr. Ng Sook Gun B.A.(Hons),M.Ed. ,M.A.,Ph.D
3 En. Chong Beng Hooi B.A. (Hons), M.Ed.
4 Pn. Ting Lay Ching B.A. (Hons), M.Ed.
5 Pn. Tan Sih Yong B.A. (Hons), M.A.

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Univeristi
1 Dr. Lin Chia Ying Pensyarah Pendidikan Sultan Idris

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

Anda mungkin juga menyukai