Anda di halaman 1dari 12

TAKRIF PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PRESTASI KERJA

PEMANTAUAN PRESTASI KERJA :

Pemantauan prestasi adalah salah satu daripada bahagian di dalam proses pengurusan prestasi.
Penilaian prestasi diadakan sekali atau dua kali setahun dan ianya dalam bentuk temubual
diantara pekerja dengan majikan. Kadangkala hasil daripada temubual ini pekerja dapat
meningkatkan gaji dan kenaikan pangkat pekerja. Selain daripada itu hasil daripada temubual ini
akan memberikan penekanan terhadap program latihan dan pembangunan pekerja.

Proses temubual juga dapat membina dan menyokong seseorang individu dalam meningkatkan
dan membangunkan prestasi kerjanya. Pekerja yang bersemangat biasanya dapat menerima
kritikan daripada majikannya semasa di akhir sesi temubual tersebut. Beberapa prinsip di
perlukan dalam memenuhi ciri-ciri tersebut. Antaranya adalah :-

1. Tiada kejutan berlaku di dalam penilaian semasa temubual. Penilaian perlu


mengambilkira terhadap prestasi pekerja sebelum temubual kerana ianya
merupakan maklumbalas daripada pengurus.
2. Proses ini perlu di applikasikan kepada semua pekerja . Semua pekerja mempunyai
hak untuk mengetahui tahap prestasi mereka dan ianya syarat yang perlu dalam
meningkatkan lagi pencapaian pekerja tersebut.
3. Pekerja digalakkan untuk menyatakan prestasi mereka dan memberikan pendapat
mereka apa yang mereka fikirkan dan apa yang telah mereka lakukan.
4. Perbincangan harus difokuskan kepada matlamat yang telah ditetapkan dan
pencapaian yang dikehendaki untuk mencapai matlamat tersebut.
5. Penilai perlu ingat peraturan bahawa mereka hanya mempunyai 2 telinga dan satu
mulut yang digunakan semasa mengendalikan temubual prestasi tersebut.
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Kebaikan Penilaian Prestasi Kerja
Penilaian prestasi adalah pembekal maklumat yang sangat membantu dalam membuat dan
melaksanakan keputusan seperti kenaikan pangkat, peningkatan gaji, penamatan dan pemindahan
(Flippo, 1996: 84).
Penilaian prestasi mempunyai asas yang sangat penting bagi syarikat sebagai alat untuk membuat
keputusan untuk pekerja mereka. Penilaian prestasi mempunyai banyak kegunaan dalam
organisasi.
1. Perbaikan Prestasi Kerja-Maklum balas pelaksanaan kerja membolehkan kakitangan,
pengurus dan jabatan kakitangan memperbaiki aktiviti mereka untuk meningkatkan
prestasi kerja.
2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi-Penilaian prestasi kerja membantu pembuat
keputusan dalam menentukan kenaikan gaji, bonus dan bentuk pampasan yang lain.
3. Keputusan-keputusan penempatan-Promosi, pemindahan dan demo biasanya
berdasarkan pencapaian kerja atau jangkaan masa lalu. Promosi sering merupakan
pencapaian prestasi lalu.
4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan-Prestasi kerja yang lemah mungkin
menunjukkan keperluan latihan. Begitu juga pencapaian yang baik dapat mencerminkan
potensi untuk dikembangkan.

D) Penilaian dan keberkesanan latihan


i. Piawai prestasi untuk pekerjaan tersebut dapat ditentukan
ii. Bagaimana tugas hendak dilaksanakan untuk menepati piawai itu dan
iii. Pengetahuan kemahiran, kemampuan dan ciri-ciri lain yang perlu untuk prestasi
tugas yang dijalankan.
iv. Masa sesuatu tugas dilakukan dan kekerapan tugas itu dilakukan.
v. Jenis pembelajaran yang diperlukan.
vi. Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan.
vii. Tempat yang paling sesuai untuk mempelajari sesuatu tugas.

Kaedah Penilaian Prestasi


terdapat tiga pendekatan yang paling biasa digunakan dalam penilaian prestasi pekerja:

Skala penilaian,
Penilaian berdasarkan kaedah ini sangat sering digunakan oleh organisasi dan dilakukan secara
subjektif oleh penilai. Skala penilaian biasanya dilakukan oleh penyelia atau bahagian atasan
untuk mengukur ciri-ciri terhadap tujuan kerja mereka, seperti inisiatif, ketergantungan,
kematangan, dan sumbangan.

Perbandingan pekerja
kaedah penilaian yang dilakukan dengan membandingkan pekerja dengan pekerja lain.

Alternation rangking
kaedah penilaian dengan kedudukan pangkat pekerja bermula dari yang paling rendah ke yang
tertinggi atau dari bawahan hingga yang tertinggi dan berdasarkan kemampuannya.
Perbandingan pasangan
kaedah penilaian melalui pekerja dibandingkan dengan semua pekerja lain, supaya pelbagai
keputusan alternatif akan diambil. Kaedah ini biasanya digunakan untuk sebilangan kecil pekerja.
Kelemahan ini sukar digunakan untuk menilai bilangan pekerja yang banyak, kerana ia akan
mengorbankan banyak masa, usaha dan kos.

PRINSIP BAGI MENILAI KADAR PRESTASI

Prestasi mesti dinilai bergantung kepada objektif keseluruhan, dimana ianya akan
dipecahkan kepada beberapa matlamat yang akan dipengaruhi oleh objektif keseluruhan.
Objektif harus boleh digunakan untuk semua pekerja yang mempunyai percampuran
diantara pengukuran objektif dan persaingan di mana persaingan yang digunakan harus
diterangkan dengan berhati-hati dalam bentuk kemahiran yang dapat di tunjukkan atau
perlakuan.
Terdapat beberapa jalan singkat untuk menilai prestasi. Langkah berhati-hati perlu diberi
pada setiap objektif dan matlamat. Pekiraan harus dibuat pada keadaan dimana mereka
telah capai.
Di dalam kadar prestasi, penilai harus mengambilkira di dalam semua aspek pekerjaan.
Pemberian kadar keseluruhan bagi sesuatu kerja sebagai merangkumi keseluruhan dan
tidak benar dan akan mempengaruhi prestasi keseluruhan.
Salah satu kesukaran yang dialami oleh pengurus dalam penilaian pekerja adalah untuk
menilai individu itu sendiri. Antaranya adalah masalah memberikan keputusan prestasi
yang baik kepada pekerja yang di senangi dan keputusan yang sebaliknya.

Tujuan Penilaian prestasi


Membezakan tahap prestasi setiap pekerja.
Pentadbiran mudah membuat keputusan seperti pemilihan, promosi, pengekalan,
penurunan, pemindahan, penamatan, dan kenaikan gaji.
bimbingan untuk meningkatkan motivasi dan latihan untuk mengembangkan kemahiran.
BAHAGIAN 2

BORANG PENILAIAN PRESTASI

BUTIR-BUTIR PEKERJA

NAMA:

NO K/P
TARIKH
MULA
JAWATAN:
BERKHIDMAT
:
TEMPOH
JABATAN:
PENILAIAN:

JANTINA: UMUR:

JENIS STATUS
INDUSTRI: PENDIDIKAN:
MAKLUMAT KELUARGA

NAMA BAPA: PEKERJAAN:

NO K/P:

NAMA IBU: PEKERJAAN:

NO K/P:
BILANGAN
TANGGUNG
AN:
BUTIR-BUTIR PENILAI
(Penyelia/Eksekutif/Ketua Jabatan)
NAMA:
TARIKH
JAWATAN: MESYUARAT
PENILAIAN:
BAHAGIAN II KRITERIA YANG DINILAI
(Diisi oleh Pegawai Penilai)

Pegawai Penilai dikehendaki membuat penilaian berasaskan kepada penjelasan setiap kriteria
yang dinyatakan dengan menggunakan skala 1 hingga 10. Bagi kriteria 1 5, penilaian
hendaklah berasaskan pencapaian kerja sebenar Pegawai Yang Dinilai (PYD) atas gred
jawatan yang dipangku berbanding dengan sasaran kerja yang ditetapkan di Lampiran A.

A) PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN PENGHASILAN KERJA

Sangat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat Tinggi


Skala :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ilmu Pengetahuan Dan Kemahiran Dalam Bidang Kerja

Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran/kepakaran dalam


melaksanakan hasil kerja meliputi kebolehan mengenalpasti,
menganalisis serta menyelesaikan masalah.

2. Kuantiti Hasil Kerja

Kuantiti hasil kerja seperti jumlah, bilangan, kadar, kekerapan dan


sebagainya berbanding dengan sasaran kuantiti kerja ,mengikut
tempoh masa yang ditetapkan.

3. Kualiti Hasil Kerja

Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur, kemas dan mengikut peraturan


yang ditetapkan.

4. Penganalisisan

Kebolehan mengenalpasti isu dan masalah serta berkeupayaan


menganalis serta mengemukakan cadangan penyelesaian yang
membina.

5. Nilai Tambah

Menghasilkan nilai tambah kepada proses dan penghasilan kerja yang


lebih baik.

B) KUALITI PERIBADI
Sangat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat Tinggi
Skala :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Integriti

Memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai integriti seperti akauntabiliti, jujur,


benar, amanah, telus, cekap dan bijaksana dalam setiap tindakan

7. Kepimpinan / Penyeliaan

Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan penyeliaan seperti berwawasan,


berkeupayaan merancang dan menggembleng sumber dalam
kawalannya seperti kewangan, tenaga manusia, peralatan dan
maklumat serta menggerak dan memberi dorongan kepada kakitangan
ke arah pencapaian objektif organisasi.

8. Kreatif Dan Proaktif

Berkebolehan dan mempunyai inisiatif untuk memikirkan dan


mencadangkan idea baru serta membuat pembaharuan kepada proses
kerja bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti.

9. Kawalan Diri

Mempunyai kebolehan mengawal diri dari segi emosi, minda dan fizikal
termasuk keupayaan mengawal perasaan, memotivasikan diri,
menghadapi tekanan kerja dan mempunyai daya tahan.

10. Jalinan Hubungan Dan Kerjasama

Mewujudkan suasana hubungan dan kerjasama yang harmoni dalam


organisasi serta boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan.

JUMLAH MARKAH : / 100


BUTIR-BUTIR PEKERJA
NAMA:

JAWATAN: TARIKH MULA


BERKHIDMAT:
JABATAN: TEMPOH
PENILAIAN:
BUTIR-BUTIR PENILAI
(Penyelia/Eksekutif/Ketua Jabatan)
NAMA:

JAWATAN: TARIKH
MESYUARAT
PENILAIAN:

2. PELAN TINDAKAN
MASALAH CARA MENGATASI
Datang lewat sekatan kenaikan gaji/tiada bonus buat
mereka yang tidak patuh dengan masa kerja
Tidak mempunyai keyakinan ketika Menghantar pekerja ke kursus motivasi
berhubung dengan pelanggan
Tidak memberi komitmen ketika melakukan Memberikan pekerja khidmat kaunseling
kerja
Kurang nya pendedahan tentang alam Menghantar pekerja menjalani training di
pekerjaan pusat-pusat tertentu
Hubungan yang kurang baik dengan rakan Memberikan khidmat kaunseling
sekerja
3. HALANGAN DALAM PENILAIAN PRESTASI
masalah Cara mengatasi
Pilih kasih Penilai mesti mempunyai sifat yang adil
Penglibatan masalah peribadi Professional dalam mengatur masalah
Tiada masa sesuai Tetapkan tarikh yang sesuai untuk penilaian
instrumen borang yang tidak sesuai Pihak syarikat mesti teliti tentang instrumen
borang tersebut

4.
KEPERLUAN LATIHAN
Prestasi kerja yang berkesan memerlukan standard kecekapan pada pekerja yang terdiri
daripada bidang-bidang penting seperti pengetahuan kemahiran dan sikap yang berkaitan
dengan kerja. Keperluan latihan seseorang pekerja bergantung kepada kekurangan yang
dimiliki dari segi pegetahuan, kemahiran dan sikap.

Keperluan latihan melibatkan perkara berikut :


a) Penilaian Keperluan Latihan
b) Pendekatan Untuk mengenalpasti keperluan latihan
c) Latihan Luaran
d) Latihan Dalaman
e) Pelan latihan
f) Status Latihan
g) Perbelanjaan Latihan

Objektif
o Menilai kembali keadah bekerja dan kesedaran diri berlandaskan nilai-nili
keagamaan, mulia , jujur di dalam menjalankan tugas, amanah, dan
bertanggungjawab
o Mengecam tugas, nilai hidup dan orientasi diri sendiri bagi mengenalpasti sikap
positif yang akan mempamerkan kemajuan/peningkatan terhadap syarikat dan diri
sendiri
o Semangat serta keinginan yang tinggi ke arah kecemerlangan melalui penetapan
matlamat peningkatan kerja yang khusus serta ragam

Rekabentuk dan laksanakan latihan


o Pengenalan budaya kerja cemerlang
o Kesedaran diri & tanggungjawab
o Penerokaan di dalam pembentukan insan cemerlang
o Ke arah anjakan paradigma
o Kebijaksanaan emosi di tempat kerja
o Pengurusan masa dan pengurusan kerja
o Anda dan kumpulan
Penilaian dan keberkesanan latihan
i. Piawai prestasi untuk pekerjaan tersebut dapat ditentukan
ii. Bagaimana tugas hendak dilaksanakan untuk menepati piawai itu dan
iii. Pengetahuan kemahiran, kemampuan dan ciri-ciri lain yang perlu untuk prestasi tugas
yang dijalankan.
iv. Masa sesuatu tugas dilakukan dan kekerapan tugas itu dilakukan.
v. Jenis pembelajaran yang diperlukan.
vi. Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan.
vii. Tempat yang paling sesuai untuk mempelajari sesuatu tugas.

Jenis-jenis kursus latihan teknikal/bukan teknikal

TEKNIKAL BUKAN TEKNIKAL


Latihan kemahiran Kursus latihan jati diri
latihan automotif Program motivasi
Latihan elektrik Kursus pengurusan
KESIMPULAN
Penilaian prestasi yang dilakukan di tempat kerja dapat menilai pekerja yang mempunyai
kelemahan di dalam cara teknikal atau bukan teknikal. Selain itu, dengan adanya penilaian
prestasi majikan dapat mengenalpasti pekerja yang perlu di hantar kursus ataupun latihan.
Oleh itu,prestasi pekerja dapat dipertingkatkan dengan adanya penilaian prestasi dan prestasi
syarikat dapat dipertingkatkan.
Rujukan
http://farhanmms.blogspot.my/2015/10/mengurus-aktiviti-kerja-set-and-
revise_28.html
http://twosigmatechnologies.blogspot.my/2014/03/kursus-budaya-kerja-
cemerlang.html
https://www.scribd.com/doc/310618605/Analisis-Keperluan-Latihan
MTA 8023 EVALUATE STAFF
PERFOMANCE

KURSUS PENILAIAN PRESTASI


PEKERJA

NAMA : MUHAMMAD SHUKRI BIN ABD RANI

I/C : 980415-02-5207

NAMA PENSYARAH : PUAN NUR AZIRA BINTI ISMAIL