Anda di halaman 1dari 5

JANUARY 17, 2016 Talakayin sa isang maikling" (2-3 talata) ang paksang

TUESDAY "Kaiigtasan at Kapakanan ng Nakararami sa Paggamit


ng T eknolohiya."
EKAWP VI

I. LAYUNIN: ENGLISH VI
Naisasaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng
nakararami sa paggamit ng teknolohiya.
I. Objective:
II. PAKSANG-ARALIN: Infer alternative action taken by characters
Pagsasaalang-alang sa kaligtasan at kapakanan
ng nakakarami sa paggamit ng teknolohiya Value: Respect Childrens Rights
B.P. : Pananagutang
Panlipunan II. Subject Matter:
K.P. : Kapayapaan Inferring Alternative Action Taken by Characters
E.L.C.1.2 : EKAWP 6, pp.
24 References: PELC 8 (Reading) p. 24 Growing in
English Reading 6, pp. 204-206; 211
III. PAMAMARAAN: Materials: charts
A. Panimulang Gawain
1. Bahaginan: III. Learning Activities:
Pagsusuri ng mga ngipin A. Preparatory Activities:
1. Review:
2. Balik-aral: Listen to the following paragraphs. Give the
Ano ang tinatawag na sigalot o di-pagkakaunawaan?" possible effects to the given situations.
Anu-ano ang dahilan ng pagkakaroon ng sigalot o di- a. Allan always comes to school late.
pagkakaunawaan? b. Jobert listens attentively to every discussion of
his subject teachers.
B. Panlinang na Gawain c. The Grade 6-C of Bambang Elementary School
1. Pagganyak: joins the cleanliness drive of their community.
Anu-ano ang mga pisikal na pagbabago sa inyong
pamayanan o bayan? 2. Motivation:
At your house, what are the usual household chores that
2. Paglalahad: you do? Are you forced to do it or do you do it on your
Mayaman si G. Tuazon. Bumili siya ng malaking own free will? Why?
ektarya ng lupa sa isang nayong may karamihan ang
nakatira at pawang magsasaka ang hanapbuhay. Ito ay 3. Motive Question:
tatayuan niya ng pagawaan ng gulong. Nang malaman Why did the girl wanted to be with her
ito ng mga naninirahan sa nayon, kinausap nila si G. grandmother in paradise?
Tuazon at ipinahayag nila ang masamang epekto ng
chemical wastes sa paggawa ng gulong sa kanilang B. Presentation:
kalusugan at sa kalikasan. 1. Have the pupils listen as the teacher reads the
selection, The Little Match Girl
3. Pagtatalakay: 2. Comprehension Check-up:
Ano ang teknolohiya? 1. Answering of the motive question.
Ano ang dapat isaalang-alang sa paggamit ng 2. Who is the most important character in the
teknolohiya? story?
3. What kind of a person is the main character?
C. Paglalahat: Describe her in three words.
Bumili si G. Robles ng malawak na industrial lot
para sa itatayo niyang pabrika ng pintura. Ito ay katabi 3. Analysis and Discussion:
ng mga subdivisions at mga private schools. Hindi lingid What will happen in the story if some action of the
sa kanya ang chemical waste at usok na dulot sa proseso characters or events in the story were altered or change?
ng paggawa ng pintura. Dapat nga bang ituloy ito?
Bakit? 4. Fixing Skills:
Tell what would happen in the story if some action of the
D. Pagbuo ng Pangako: characters were changed.
Simula ngayon ay isasa-alang-alang ko ang kalusugan at 1. What would happen if instead of living with his
kaligtasan ng nakararami at kaligtasan ng kalikasan sa father, the girl lives with her mother?
paggamit ng teknolohiya. 2. What would happen if the stepmother sells the
matchsticks?
IV. PAGTATAYA:
Magkalap ng impormasyon tungkol sa 5 produktong 5. Generalization:
isinasagawa sa prosesong naglalagay sa kaligtasan ng How do we tell what would happen next in a story if we
nakararami at kaligtasan ng kalikasan sa panganib. changed some actions taken by the characters?

V. KASUNDUAN:
6. Infusion Value: Sino si Henry Allen Cooper? Ano ang itinakda ng Batas
What are the rights of the children? What will you do if Cooper o Batas Pilpinas ng 1902? Sino ang nagpatibag
your rights as a child is violated by other people? ng batas na ito?

7. Practice Exercises: C. Pangwakas na Gawain:


Based on the story "Defending a Poor Man" (Growing in 1. Paglalahat:
English Reading 6, pp. 204-206) tell what would happen Anu-ano ang mga panukalang batas para sa paghahanda
to the following situation if some actions were changed: ng Pilipinas sa sariling pamamahala?
a. The gypsy did not appear in the court.
b. The innkeeper got all the money from Janos. 2. Paglalapat:
c. The king decided in favor of the innkeeper. Nakabuti ba ang mga panukalang batas sa paghahanda
ng Pilpinas sa sariling pamamahala?
IV. Evaluation:
Read the story below. "The Ant and the Grasshopper" 3. Pagpapahalaga:
then answer the questions that follow. Mabuti ba ang sumusunod sa mga pinaiiral na batas sa
1. What would happen if the ant listened to the ating bansa sa ngayon tulad ng mga panukalang batas sa
grasshopper to relax and enjoy the sunshine just like paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala noon?
what he is doing?
2. What would happen if the grasshopper joined IV. PAGTATAYA:
the ant in collecting and saving food for the winter? Piliin ang titik ng tamang sagot.
3. What would happen if the ant shared her food to _______ 1. Si _____ ang may panukalang
the hungry grasshopper? batas sa paggamit ng may pasubaling kalayaan.
a. Henry Allen Cooper
V. Assignment: b. Jacob Schurman
Watch your favorite telenovela this evening. Then c. William Atkinson Jones
write your answer what would happen if the main _______ 2. Ang batas na nagtatakda ng
character exchange role with the villain. pangangasiwa ng pamahalaang sibil sa Pilipinas ay ___.
a. Batas Jones
b. Batas Tydings McDuffie
HeKaSi VI c. Batas Cooper

I. LAYUNIN: V. KASUNDUAN:
Natatalakay ang mga panukalang batas para sa Isa-isahin ang mga misyong ipinadala sa
paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala. Amerika tungo sa pagkakamit ng kalayaan, pah. 234-
238, Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa: 208-210,
Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga pinaiiral na batas Pilipinas: Bansang Papaunlad.

II. PAKSANG-ARALIN
Mga Panukalang Batas para sa Paghahanda ng Pilipinas SCIENCE VI
sa Sariling Pamamahala o Pilipinisasyon.
I. OBJECTIVE:
Sanggunian: BEC pah. 30 Describe how an earthquake occurs
Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 208-210 Values: Attentiveness and cooperation
Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.227-228
Kagamitan: plaskard, atbp. II. SUBJECT MATTER:
Topic Earthquakes
III. PAMAMARAAN A. Science Concept/Idea:
A. Panimulang Gawain: Earthquake is the shaking of the Earths crust as
1. Balitaan: a result of the energy released by volcanic activity or
2. Balik-aral: shifting of rocks layers from Earths interior.
Ano ang patakaran ng mga Pilipino Intensity is the extent of the damage caused by a
tungkol sa Pilipinisasyon? an earthquake.
Magnitude is the amount of energy released by
B. Panlinang na Gawain: an earthquake.
1. Pagganyak:
May mga panukalang batas para sa paghahanda B. Science Processes:
ng Pilipinas sa sariling pamamahala? Alamin natin ito. Simulating and Identifying
C. Materials:
2. Paglalahad: Pile of six books and a pencil, Rossi-Forrel
Tatlong batas ang pinagtibay upang mapalawak ang Scale
pakikilahok ng mga Pilpino sa pamahalaan: References:
1. Batas Pilpinas ng 1902 o ang Batas Into the Future: Science and Health VI pp. 202-205
Cooper Teachers Module: Science and Health 6 J.A. Villegas
2. Batas Jones ng 1916 p. 60
3. Batas Tydings Mc-Duffie
III. PROCEDURE:
3. Pagtalakay: A. Preparatory Activities:
1. Review:
Identify the crustal plates.
How does the movement of crsutal plates affect the earth 2. Pagtatalakay:
surface? a. Ano ang krokis
b. Anu-ano ang uri ng krokis?
B. Developmental Activities: c. Anu-ano ang kailangan sa pagguhit ng krokis?
1. Motivation:
What happens when these plates move? What C. Pangwakas na Gawain:
causes them move? When you hear about an earthquake 1. Paglalapat:
measuring 5.0 on the Richter Scale. What does it mean? Bakit mahalaga ang disenyo sa napiling gawain?
2. Paglalahat:
2. Presentation: Gumawa ng disenyo na nais mo.
Do activity 6.2 Movements of Rock Layers. IV. PAGTATAYA:
Read and Discuss the earthquakes. 1. Ano ang naglalarawan ng kabuuang anyo ng
a. What is earthquake? gawaing proyekto?
b. What are the types of earthquakes? 2. Anu-ano ang tatlong uri ng pagguhit o krokis?
3. Bakti mahalaga nag matutong bumasa ng sukat?
3. Concept Formation: V. TAKDANG-ARALIN:
How does an earthquakes occur? How can you Subuking gumuhit ng larawan ng proyektong nais
differentiate intensity from magnitude? gawin.

4. Application:
What instrument can detect and record vibration
on the earths surface? MATHEMATICS VI
IV. EVALUATION:
Multiple Choice: Choose the letter of the correct I. OBJECTIVE:
answer: Solve 2 3 step word problems involving addition,
1. Why do great earthquakes occur? They occur subtraction, and multiplication of numbers in mixed
__________. forms
a. because of shifting crustal plates Valuing: Share ones blessings. Engage in gainful
b. because of the waves coming form the ocean activities
c. because of the flowing system II. SUBJECT MATTER:
d. because of the typhoons that hit certain areas Solving 2- to 3- step word problems
2. What is the intensity of an earthquake when Reference: BEC PELC I 5.4-5.6
people become panicky as a small landslide occur? Materials: flash cards, activity cards, chart
a. Intensity I c. Intensity II
b. Intensity III d. Intensity IV III. PROCEDURE:
A. Review
V. ASSIGNMENT: 1. Checking the Assignment
Describe the Ring of Fire and how it is related to the 2. Answer the following:
frequent occurrence of earthquakes. 1. 200- (4 x 40) = N
2. 300 (2 x 80) = N
3. (3/4 x 12 2/3) + (4/5 x 16 ) = N
EPP VI
B. Motivation:
I. LAYUNIN: Ask the pupils if they were to solve a 2 step
Nakalilikha ng disenyo ng napiling gawain word problem, how many operations will they use?
Why? How about a 3 step word problem?
Pagpapahalaga: Naipapakita ang pagiging malikhain C. Presentation:
Present the problem opener using concrete
II. PAKSA: Pagguhit ng Disenyo o objects or pictures of fruits.
Krokis D. Discussion:
Sanggunian: PELC 8.3.1, p.66 How many kg. of lanzones were picked?
Makabuluhang How much were given to his friends?
Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, p.158-161 How many kg. of lanzones were left for sale?
Kagamitan: tsart, larawan How much money did Mang Leandro get from
selling the rest of lanzones?
III. PAMAMARAAN: E. Performing the group activities.
A. Panimulang Gawain Group the pupils into 3. Assign each group
1. Balik-aral: problem to solve.
Anu-ano ang mga gawain sa sining pang-industriya? F. Fixing Skills: (Cooperative Work)
2. Pagganyak: Read, analize, and solve the problem.
Sino sa inyo ang mahilig gumuhit ng mga ibat 1. Bananas are for sale at Php 65 per kg and mangoes at
ibang disenyo? Php 60 per kg. How much will you pay if you were to
buy 10 kg of bananas and 5 of mangoes.
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad: G. Generalization:
Ipakita ang tsart ng mga kagamitan sa paggawa How do we solve 2- to 3- step word problems
ng krokis. involving addition, subtraction and multiplication?
H. Application: B. Paglalahad/Pagtalaky:
Read carefully, then solve the problems. Label 1. Pagbasa sa Kuwento
your answers correctly. 2. Pag-unawa sa Kuwento
1. A vendor had 108 balloons. He sold of them in the a. Bakit inihambing sa paraiso ang ating
morning and 1/3 of the remaining in the afternoon. How daigdig?
many balloons were unsold? b. Anu-ano ang mga hiwagang bumabalot
sa kapaligiran?
IV. EVALUATION: 3. Basahin ang bawat saknong ng tula. Pag-aralan
Write the mathematical sentence for each and ang diwang nagpapahayag ng mga taludtod na bumubuo
solve. sa bawat saknong at ibigay ang pangunahing diwa nito.
1. There are 19 boys in section 1 and 23 boys in section Halimbawa:
2. If 2/6 of them are boys scout. How many boy scouts Pangunahing diwa: Ang daigdig ay paraiso ng
are there? mga nilalang.
2. The oy scouts hiked 2 km before lunch. They must
cover a distance of 5 km. How many more kilometers do C. Pagtalakay:
they still have to hike? Paano mo mapipili ang mga detalye na nagpapaliwanag
o lumilinang sa mga pangunahing diwa?
V. ASSIGNMENT:
Write the equation and solve the problem. D. Pagsasanay:
1. Marietta bought 4 metres of dress material which Tumawag ng bata upang isulat sa patlang ang
cost Php 55 per metre. She gave the seller a five- pangunahing diwang katatagpuan sa bawat talataan.
hundred peso bill. How much change will she receive. Pagkatapos niyang sumagot, pipili siya ng kamag-aral
upang sagutin ang susunod na bilang.
1. Ang niyog ay napag-kukunan ng maraming bagay na
FILIPINO VI kailangan ng tao. Panggatong ang tuyong ugat ng niyog.
Haligi naman ang puno nito. Masustansiya ang sabaw ng
I. Layunin niyog samantalang maraming gamit ang laman nito. Ang
Napipili ang mga detalye na nagpapahiwatig o walis tingting ay buhat sa dahon ng niyog. Katakataka
lumilinang sa mga pangunahing diwa. bang tawaging puno ng buhay ang niyog?
Pangunahing diwa:
Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Bayan ______________________

II. Paksa: Pagpili sa mga detalye na 3. Nabigla ang mga mamamayan sa pagsalpok ng
Nagpapaliwanag o Lumilinang sa mga Pangunahing malalaki at matataas na alon sa maliit na dampa. Tuluy-
Diwa. tuloy ang pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan. Wala
Sanggunian: BEC PELC Pagbasa ph. 44; Gintong na ang malalaking puno ng dati'y pumipigil sa pagdaloy
Aklat Pagbasa, p.59-64 ng tubig. Maraming buhay ang nasawi at nawalan ng
Kuwento: Ito ang Ating Daigdig tahanan.
Pangunahing diwa:
III. Pamamaraan ______________________
A. Panimulang Gawain
1. Pagwawasto sa Takdang E. Paglalapat:
Gawain ng nakaraang aralin. Basahin ang kuwento. Pagkatapos, piliin ang
salawikaing angkop sa pangunahing diwa ng kuwento.
2. Pagganyak Ang Langgam at ang Tipaklong
Anu-ano ang mahahalagang salita na kaugnay sa salitang a. Kung ano ang itinanim
Daigdig Siya mong aanihin
b. Kapag may isinuksok
3. Paghawan ng Sagabal May madudukot
Anong salita ang tinutukoy sa bawat bilang c. Ubos-ubos biyaya
Halimbawa: Pagkatapos nakatunganga

IV. Pagtataya:
Piliin ang mga detalye na
nagpapaliwanag sa pangunahing diwa nito.
Salungguhitan ang
1. Malapit sa puso ni Rizal ang mga Kabataan.
Tinuruan niya ang mga ito ng Matematika. Sa kanya
natuto ang mga kabataan na magsalita ng Ingles at
Kastila.
2. Mahusay na manggagamot si Rizal. Kahanga-
hanga ang katalinuhan ni Rizal. May kaalaman siya sa
agham, inhinyerya, pagsusulat at iskultura. Isa rin siyang
dalubwika.
V. Takdang-aralin:
Pumili ng isa sa sumusunod na pangunahing diwa at
magbigay ng tatlong detalye na nagpapaliwanagi dito.
Isulat sa ayos ng talataan ang inyong paksa.
4. Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan
5. Mahalaga ang Pag-aaral sa Buhay ng Tao
6. Ang mga Puno ay Makapipigil sa Pagbaha

MSEP VI

I. LAYUNIN:
Naisasagawa ang alinmang pang-isahan,

stunts nang may koordinasyon ayon sa


panuto.

II. PAKSANG ARALIN:


MGA ISTANT
Sanggunian: BEC-PELC MSEP(EPK III.2)
Tayo Nang Magpalakas pp. 142- 145

III. Pamamaraan:
a. Pagganyak:
Nasubok mo na baa ng iyong kakayahan sa pagsasagawa
ng mga kasanayanng kung iyong pagmamasdan ay tila
napakahirap gawin subalit naisasagawa ng iba nang
buong husay at nang may kahali-halinang bikas?

b. Paglalahad:
Ilahad ang tsart ng mga istant na pang-isahan,
c. Pagtalakay
Talakayin isa-isa ang mga panuto at magpakita ng
sample sa mga bata.
d. Pagsasagawa ng Kasanayan
Pangkatin sa apat ang mga bata at ipasagawa ang mga
istant na pang-isahan.
e. Pagbibigay ng Puna at Marka
f. Paglalahat:
Paano ninyo naisagawa ng maayos at may tamang bikas
ang mga istant na pang-isahan?

IV. Pagtataya:
Magpasagawang muli ng mga istant sa mga bata
at gumamit ng rubric sa pagmamarka.

V. Kasunduan:
Magkasundong magsagawang muli sa bahay ng
mga kasanayang natutunan ng may pag-iingat.

Prepared by:

DEXTER V. RABO
Teacher- I