Anda di halaman 1dari 109

BUKU PANDUAN

PENULISAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

DISEDIAKAN OLEH

PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
2016
BUKU PANDUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN i

KATA ALU-ALUAN REKTOR


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Salam 1 Malaysia dan Salam Sehati Sejiwa.

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Illahi kerana Buku Panduan Penyelidikan untuk Institut Pendidikan Guru
Malaysia (IPGM) yang disediakan oleh panel penulis IPGM dapat disiapkan dengan sempurna. Tahniah saya ucapkan
kepada Pengarah Pusat Pembangunan Akademik (PPA), IPGM yang mengambil inisiatif merancang penerbitan buku
ini. Tahniah juga saya rakamkan kepada panel penulis IPGM yang telah bertungkus lumus menjayakan penerbitan
buku ini. Usaha ini amatlah saya hargai dan seharusnya diteruskan lagi pada masa hadapan.

Penerbitan buku ini amat relevan untuk menjadi panduan kepada pensyarah dan pelajar Institut
Pendidikan Guru (IPG) dalam menghasilkan penulisan ilmiah yang berkualiti dan mencapai standard yang
sepatutnya. Usaha murni ini juga dapat membantu kesemua kampus IPG menghasilkan penulisan ilmiah yang
seragam. Sehubungan itu, isu kepelbagaian cara dan gaya penulisan ilmiah yang berlaku dalam kalangan kesemua
kampus IPG sebelum ini dapat diatasi melalui penerbitan buku ini.

Saya berpendapat penerbitan buku ini amat bertepatan dengan anjakan kelapan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025 iaitu transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
Penggunaan suatu panduan penulisan penyelidikan yang standard dalam kalangan pensyarah dan pelajar IPG mampu
melonjakkan kualiti penulisan penyelidikan pensyarah dan pelajar IPG. Saya berharap penerbitan buku ini akan
mengurangkan jurang penerbitan penyelidikan antara IPG dan lnstitut Pengajian Tinggi (IPT) yang ada di negara ini.

Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Pengarah PPA,
IPGM dan panel penulis yang telah berkorban masa, tenaga dan daya fikir untuk menghasilkan kajian ini. Semoga
pengorbanan dan usaha tersebut akan diberkati oleh Allah s.w.t.
ii

PENGENALAN

Penyelidikan Tindakan dalam konteks pendidikan merupakan satu proses ilmiah yang melibatkan perancangan dan
pelaksanaan yang rapi dalam usaha menangani isu yang timbul dalam pedagogi. Selain itu, Penyelidikan Tindakan
merupakan satu proses untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Melalui Penyelidikan Tindakan, guru sebagai
pengamal pendidikan berpeluang menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran.

Garis Panduan Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan IPG ini digubal untuk kegunaan program IPG. Buku Garis
Panduan ini bertujuan membantu pensyarah dan pelajar mengurus pelaksanaan dan penilaian kerja kursus pelajar
secara terancang, sistematik dan berkualiti.

Rasional dan Matlamat


Buku Garis Panduan Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan ini merupakan satu rujukan untuk mengoptimumkan
piawaian pelaksanaan dan penulisan laporan di seluruh kampus IPG. Ia bertujuan untuk memudahkan penyelia
membimbing dan menyelia pelaksanaan Penyelidikan Tindakan dalam kalangan pelajar, sekaligus memastikan
keseragaman konsep dan format dalam melaksanakan dan menghasilkan Penyelidikan Tindakan.

Objektif
1. Menghasilkan satu sistem kawalan mutu penulisan yang mantap
2. Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kerja kursus berkaitan dengan penyelidikan tindakan
3. Memperincikan format dan susun atur cara penggubalan Jadual Spesifikasi Tugasan, rubrik
pentaksiran dan pemeriksaan kertas cadangan, laporan, artikel dan pelaporan hasil kajian (lisan) penyelidikan
tindakan
4. Menyeragamkan pelaksanaan penyelidikan tindakan untuk semua kursus penyelidikan tindakan yang dikendalikan
oleh IPG
BUKU PANDUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN iii

KANDUNGAN

KATA ALU-ALUAN REKTOR ............................................................................................................................................. I


PENGENALAN .................................................................................................................................................................. II
KANDUNGAN .................................................................................................................................................................. III
SENARAI JADUAL ........................................................................................................................................................... V
SENARAI SINGKATAN ................................................................................................................................................... VI
1. ETIKA PENYELIDIKAN ............................................................................................................................................. 1
2. FORMAT PENULISAN PENYELIDIKAN TINDAKAN................................................................................................ 3
3. FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN ........................................................... 4
4. FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN TINDAKAN ............................................................... 12
5. PANDUAN DAN FORMAT PENYEDIAAN ARTIKEL .............................................................................................. 19
6. RUBRIK PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN ..................................................... 20
7. RUBRIK PENTAKSIRAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN ........................................................................ 34
8. RUBRIK PENTAKSIRAN ARTIKEL ........................................................................................................................ 49
9. RUBRIK PENTAKSIRAN PELAPORAN LISAN HASIL KAJIAN ............................................................................ 50
10. FORMAT PENULISAN RUJUKAN (APA EDISI KE-ENAM) .................................................................................. 52
PANDUAN MENULIS SENARAI RUJUKAN ............................................................................................................................. 52
SENARAI RUJUKAN : BUKU, BUKU RUJUKAN DAN BAB DALAM BUKU (BOOK CHAPTERS).......................................................... 54
SENARAI RUJUKAN : TERBITAN BERKALA (PERIODICALS).................................................................................................... 55
SENARAI RUJUKAN: SUMBER BAHAN BERCETAK YANG LAIN ................................................................................................ 56
SENARAI RUJUKAN : BUKAN BAHAN BERCETAK ................................................................................................................. 58
MEMPERSEMBAHKAN DAPATAN KAJIAN ............................................................................................................................ 59
PANDUAN MEMETIK RUJUKAN KE DALAM TEKS .................................................................................................................. 61
CONTOH MENULIS RUJUKAN............................................................................................................................................ 64
CONTOH ANALISIS KUALITATIF........................................................................................................................................ 66
NOTA TAMBAHAN .......................................................................................................................................................... 67
11. KEPERLUAN ASAS LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN TINDAKAN .................................................................. 68
12. PELAKSANAAN PEMBENTANGAN ..................................................................................................................... 71
13. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN................................................................. 72
14. SOALAN-SOALAN LAZIM .................................................................................................................................... 74
15. PANEL PENULIS BUKU ....................................................................................................................................... 78
LAMPIRAN A CONTOH MUKA DEPAN KERTAS CADANGAN ..................................................................................... 79
LAMPIRAN B CONTOH MUKA DEPAN LAPORAN ....................................................................................................... 80
LAMPIRAN C HALAMAN JUDUL ................................................................................................................................ 81
LAMPIRAN D PENGESAHAN PENYELIA ...................................................................................................................... 82
LAMPIRAN E PENGAKUAN PENGKAJI ........................................................................................................................ 83
LAMPIRAN F CONTOH DEDIKASI ................................................................................................................................ 84
LAMPIRAN G PENGHARGAAN ..................................................................................................................................... 85
LAMPIRAN H ABSTRAK ............................................................................................................................................... 86
LAMPIRAN I KANDUNGAN ............................................................................................................................................ 87
LAMPIRAN J SENARAI JADUAL.................................................................................................................................... 88
iv

LAMPIRAN K SENARAI RAJAH ..................................................................................................................................... 89


LAMPIRAN L SENARAI LAMPIRAN ............................................................................................................................... 90
LAMPIRAN M CONTOH SENARAI SINGKATAN ........................................................................................................... 91
LAMPIRAN N TETULANG BELAKANG LAPORAN ........................................................................................................ 92
LAMPIRAN O FORMAT ARTIKEL .................................................................................................................................. 93
LAMPIRAN P JURNAL REFLEKTIF ............................................................................................................................... 94
LAMPIRAN Q REKOD KOLABORASI ............................................................................................................................ 95
LAMPIRAN R BORANG PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN .................................................................................. 96
LAMPIRAN S BORANG PENTAKSIRAN LAPORAN...................................................................................................... 98
LAMPIRAN T BORANG PENTAKSIRAN PELAPORAN LISAN..................................................................................... 100
LAMPIRAN U BORANG PENTAKSIRAN ARTIKEL ...................................................................................................... 101
BUKU PANDUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN v

SENARAI JADUAL

Jadual Nama Jadual Muka Surat

Jadual 1 Format Penulisan Kertas Cadangan dan Laporan Penyelidikan Tindakan ............................................... 3!
vi

SENARAI SINGKATAN

APA American Psychological Association


IPG Institut Pendidikan Guru
IPGK Institut Pendidikan Guru Kampus
IPGM Institut Pendidikan Guru Malaysia
IPT Institut Pengajian Tinggi
RMK Ringkasan Maklumat Kursus
KPM Kementerian Pendidikan Malaysia
P&P Pengajaran dan Pembelajaran
1

1. ETIKA PENYELIDIKAN

Dalam menjalankan penyelidikan, pengkaji perlu mematuhi peraturan dan etika penyelidikan untuk
memastikan pengkaji tidak mencerobohi hak-hak asasi manusia. Berikut adalah etika dalam
penyelidikan berdasarkan kepada Sidek Mohd Noah (2002) dan Azizi Yahaya, Shahrin Hashim,
Jamaludin Ramli, Yusof Boon, dan Abdul Rahim Hamdan (2007):

a. Hak tersendiri untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam sesuatu penyelidikan
Dalam hal ini, pengkaji tidak boleh memaksa seseorang itu untuk terlibat dalam sesuatu
penyelidikan.

b. Hak untuk tidak dikenali


Data diproses dan dilapor secara purata atau kumpulan supaya tidak dikenali. Pengkaji dianggap
tidak beretika sekiranya pengkaji melaporkan dapatan kajian berasaskan individu, lebih-lebih lagi
jika identiti juga dilaporkan.

c. Hak kerahsiaan
Hak kerahsiaan bertujuan untuk menjaga integriti peserta kajian di samping memastikan peserta
kajian tidak teraniaya atau mendapat musibah. Antara kaedah yang sering digunakan oleh
pengkaji untuk menjamin hak kerahsiaan ialah:

i. Menggunakan sistem kod bukan nama sebenar.


ii. Memusnahkan protokol kajian seperti soal selidik yang telah diproses apabila kajian telah
diselesaikan.
iii. Menggunakan sampul surat bersetem sendiri untuk tujuan memulangkan soal selidik yang
telah lengkap diisi.

d. Tanggungjawab pengkaji
Pengkaji bertanggungjawab sepenuhnya kepada apa-apa implikasi dan masalah yang berlaku
kepada peserta kajian yang terlibat dalam penyelidikan. Pengkaji mesti bertanggungjawab
terhadap penyelidikan mereka.

e. Mengelakkan kecederaan fizikal ataupun mental kepada subjek kajian


Kebajikan setiap individu yang terlibat dalam penyelidikan perlu diberikan pertimbangan dan
perhatian utama. Semasa menjalankan penyelidikan, elakkan peserta kajian daripada terdedah
kepada sebarang kemungkinan yang dapat menyebabkan mereka tercedera fizikal atau terganggu
dari segi emosi ataupun mental.

f. Elakkan daripada membohongi peserta kajian


Berbohong melibatkan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan
peserta kajian mempercayai perkara yang tidak benar. Pembohongan yang dilakukan mungkin
dalam bentuk aktif (menipu) ataupun pasif (menyembunyikan sesuatu daripada pengetahuan
peserta kajian). Kedua-dua pembohongan ini adalah salah dari segi etika penyelidikan.
2
g. Plagiat
Mencuri idea seseorang atau laporan yang ditulis tanpa memberikan sebarang penghargaan
(credit) yang sesuai terhadap sumbangan yang diberikan oleh orang itu adalah dianggap
mencuri hak orang. Kegiatan plagiat boleh berlaku sekiranya seseorang pengkaji mengambil atau
menggunakan idea orang lain tanpa memberikan penghargaan kepada sumber idea yang
diambil atau apabila orang yang mempunyai kuasa atau kedudukan seperti ketua jabatan,
pengetua dan sebagainya menerbitkan hasil kerja yang dibuat oleh orang yang berada di
bawah kuasanya seperti pelajar, guru dan sebagainya, kemudian mendakwa kerja itu adalah
hasil kerja beliau.

h. Memalsu ataupun merahsiakan data


Pengkaji perlu melaporkan secara jujur setiap data bagi mengembangkan ilmu atau memperoleh
pengetahuan baharu. Sekiranya pengkaji mengubah suai data bagi mendapatkan hasil
sebagaimana yang dikehendaki, aktiviti ini bukan sahaja menyekat kemajuan pengetahuan tetapi
juga dapat menyebabkan kemudaratan yang serius terhadap peserta kajian yang terlibat.
3

2. FORMAT PENULISAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Penulisan Kertas Cadangan (3200 patah perkataan) dan Laporan Penyelidikan Tindakan (10,000
patah perkataan) dibahagikan kepada empat bahagian utama, iaitu muka depan, permulaan, teks
dan lampiran (Jadual 1).

Jadual 1
Format Penulisan Kertas Cadangan dan Laporan Penyelidikan Tindakan

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Penulisan Laporan Penyelidikan Tindakan

MUKA DEPAN MUKA DEPAN


PERMULAAN PERMULAAN
Kandungan Halaman Judul
Senarai Jadual Pengesahan Penyelia
Senarai Rajah Pengakuan Pengkaji
Senarai Singkatan Dedikasi
Senarai Lampiran Penghargaan
Abstrak
Kandungan
Senarai Jadual
Senarai Rajah
Senarai Singkatan
Senarai Lampiran

TEKS TEKS
TAJUK TAJUK
PENDAHULUAN PENDAHULUAN
FOKUS KAJIAN FOKUS KAJIAN
OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN
PESERTA KAJIAN PESERTA KAJIAN
PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN
PELAKSANAAN KAJIAN DAPATAN KAJIAN
RUJUKAN REFLEKSI
CADANGAN TINDAKAN SUSULAN
RUJUKAN
LAMPIRAN LAMPIRAN
4
3. FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Muka Depan
Kulit depan perlu mengandungi perkara berikut iaitu tajuk (ditulis dalam huruf besar), gambar, nama
pelajar, nama kumpulan, nama penyelia, IPG dan tahun penyerahan kertas cadangan penyelidikan
tindakan (LAMPIRAN A). Muka depan cadangan penyelidikan tindakan perlu menggunakan kertas A4
biasa (80mg).

Permulaan
Bahagian permulaan terdiri daripada lima bahagian kecil yang perlu disertakan dalam penulisan.
Muka surat bagi setiap halaman dilabelkan dengan huruf Roman. Antara bahagian yang
dimaksudkan ialah:

KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI SINGKATAN
SENARAI LAMPIRAN

Kandungan
Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada muka surat baharu dan mengandungi dua komponen,
iaitu tajuk dan muka surat
Senarai Jadual
Semua jadual yang terdapat dalam kertas cadangan disenaraikan dalam halaman ini. Antara
maklumat yang disenaraikan ialah nombor jadual, nama jadual, dan muka surat jadual
Senarai Rajah
Semua rajah yang terdapat dalam kertas cadangan disenaraikan dalam halaman ini. Antara maklumat
yang disenaraikan ialah nombor rajah, nama rajah, dan muka surat rajah

Senarai Singkatan
Halaman ini menyenaraikan semua singkatan dan nama penuh yang digunakan dalam penulisan.
Bahagian ini, mengandungi tiga komponen iaitu singkatan, huraian dan muka surat
Senarai Lampiran
Halaman ini menyenaraikan semua bahan berkaitan kajian yang dilampirkan dalam kertas cadangan.
Lazimnya, bahan yang dilampirkan terdiri daripada soal selidik, soalan temu bual, jawapan bertulis
murid, gambar atau persekitaran kelas, dan sebagainya.

Teks
Kandungan dalam teks merangkumi TUJUH perkara berikut:

1. TAJUK

Tajuk antara 12-15 patah perkataan.


Terdiri daripada pencapaian tindakan yang berbunyi positif, fokus (kandungan mata pelajaran/
kemahiran dan peserta kajian) dan tindakan.
Contoh:
5

o Penggunaan Tikar Ajaib Untuk Membantu Murid Pemulihan Tahun Tiga Menguasai
Kemahiran Menambah Dengan Mengumpul Semula
o Tikar Ajaib: Meningkatkan Kemahiran Menambah Dengan Mengumpul Semula Dalam
Kalangan Murid Pemulihan Tahun Tiga

2. PENDAHULUAN

Pengenalan
Memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian

Konteks
Huraian berkaitan pengkaji
Huraian mata pelajaran yang diajar
Huraian am murid dan sekolah

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)


Menghuraikan beberapa pengalaman P&P yang berkaitan
Menilai dan membincangkan kembali amalan P&P
Refleksi kendiri merangkumi:
o Isi kandungan mata pelajaran
o Isi kandungan pedagogi
o Pengalaman sebenar diri sendiri
! Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan berasaskan
pengalaman diri sendiri dan ulasan literatur
! Membincangkan secara terperinci jurang antara nilai dan/atau kepercayaan yang
dipercayai yang dipegang dengan amalan yang dilaksanakan
! Menyatakan justifikasi/andaian/harapan terhadap kajian yang dicadangkan

Contoh Penulisan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu


Mengimbas kembali pengalaman mengajar, saya sentiasa merancang aktiviti berkumpulan di dalam
kelas. Saya percaya amalan ini berkesan kerana menurut kajian oleh Rubiah Aksah (2005),
pembelajaran secara berkumpulan yang terdiri daripada tiga hingga lima orang ahli adalah cukup baik
untuk mengelakkan lencongan objektif perbincangan. Pembelajaran sebegini juga membolehkan murid
mengemukakan pendapat dengan lebih berkesan. Maka, saya sentiasa meminta murid berbincang
dalam kumpulan. Sebagai contoh, empat atau lima orang dikumpulkan bersama dan mereka diminta
berbincang mengenai organ deria yang terlibat dengan rangsangan dan membuat perkongsian melalui
Gallery Walk. Teknik ini adalah berdasarkan pendekatan pembelajaran koperatif. Mengikut Slavin
(2006), pembelajaran koperatif amat berkesan kerana murid sendiri yang terlibat secara aktif untuk
membentuk pemahaman mereka.

Renungan mendalam terhadap amalan mengajar saya mendedahkan kelemahan diri sendiri semasa
melaksanakan teknik berkumpulan. Walaupun cara pelaksanaan ini berasaskan kaedah
konstruktivisme, murid-murid saya masih pasif. Pembacaan mendalam mengenai konstruktivisme
dan pembelajaran koperatif mendedahkan bahawa agihan murid-murid saya dalam kumpulan lebih
kepada homogen dan bukan heterogen. Kejadian ini berlaku kerana mereka belum menghadapi
peperiksaan ketika pengelasan kumpulan dilakukan. Selain daripada menempatkan mereka dalam
kumpulan, jelaslah apabila aktiviti diberikan kepada kumpulan, saya tidak bertindak sebagai pembina
semangat berpasukan yang menggalakkan pembinaan nilai amanah, dan komitmen kerja. Ini
menyebabkan tiada pertukaran idea aras tinggi berlaku. Tambahan pula, sebagai seorang guru, saya
6
perlu menghayati konsep dan fungsi kerja berkumpulan terlebih dahulu. Menurut Johnson et al. (1994),
terdapat lima elemen asas pembelajaran koperatif yang perlu dipatuhi untuk mewujudkan
pembelajaran koperatif yang berkesan iaitu
7

3. FOKUS KAJIAN

Pemilihan Fokus Kajian


Mengenal pasti dan menghuraikan fokus kajian yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan
relevan dengan keperluan murid
Menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:

o Kebolehtadbiran (Berkeupayaan menangani masalah/ Kekangan yang dihadapi)


o Kepentingan (Perkongsian ilmu pengetahuan dan memberi nilai tambah pedagogi)
o Kebolehgunaan (boleh diaplikasikan ke dalam bidang tugas guru)
o Kawalan (Bidang kajian berada di dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak
termasuklah murid, alatan P&P)
o Kolaborasi (Bantuan rakan guru/ Memudahkan perbincangan dan rujukan pakar/
Sokongan pihak pentadbir sekolah)
o Kerelevanan kepada sekolah (Keperluan menangani masalah)

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas.


Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/ isu secara terperinci.
Menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai data untuk membuat refleksi amalan P&P.
Menyatakan perkaitan dan kerelevanan dengan masalah/ isu

Pengumpulan Data Awal


Data awal seperti ujian diagnostik, temu bual, buku latihan, rekod pencapaian dan seumpamanya
yang berkaitan dengan isu yang dikaji.
Menunjukkan keperihatinan untuk menyelesaikan isu tersebut.

Perhatian:
Ulasan literatur haruslah digabung jalin sepanjang penulisan teks. Perkara-perkara berikut haruslah
diberi perhatian dalam mengulas literatur:
Ulasan literatur berkaitan isu kajian
Menghubungkaitkan artikel-artikel penyelidikan dengan isu keperihatinan yang telah
dikenal pasti.
Penggunaan sedutan kata (quotation).
Penulisan rujukan menggunakan sistem APA terkini
o Sekurang-kurangnya 15 sumber pembacaan berkaitan yang merangkumi bahan- bahan
daripada sumber buku, jurnal, artikel ilmiah dari laman web yang sah, tesis atau kajian
terdahulu daripada universiti atau Institut Pengajian Tinggi (IPT) lain

Tindakan
Menghuraikan model penyelidikan tindakan seperti dinyatakan dalam Ringkasan Maklumat Kursus
(RMK)
Memperincikan bahan atau sistem yang digunakan sebagai tindakan, sekiranya ada (iaitu sama
ada permainan, board game seperti sahibba monopoli, main peranan dan seumpamanya)
Menghuraikan proses menggunakan bahan yang dihasilkan atau melaksanakan tindakan bagi
membaiki isu murid dan amalan guru.
Memperihalkan teori atau prinsip yang menjadi asas kepada tindakan secara jelas
Membuat perkaitan dengan ulasan literatur yang relevan dengan tindakan yang dilaksanakan
secara jelas
8
4. OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN
Perlu menulis secara spesifik pernyataan objektif yang berkaitan pengkaji dan peserta kajian
Objektif untuk pengamal selaku pengkaji digambarkan melalui pemilihan perkataan tingkah laku
yang boleh diukur atau eksplisit
Objektif dapat menjawab isu kajian
Objektif yang ditulis dapat diukur pada akhir kajian
Objektif dapat dilaksanakan melalui tindakan atau kaedah yang dicadangkan. Pernyataan objektif
yang melibatkan peserta kajian perlu mengandungi tiga perkara berikut:
o Pencapaian tindakan (misalnya menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula
)
o Fokus (misalnya, konsep asas penambahan mengumpul semula murid pemulihan Tahun
Tiga)
o Tindakan (misalnya, Tikar Ajaib)

Kata kerja yang digunakan dalam objektif dan soalan kajian boleh diukur
o Contoh pernyataan objektif:
! Menghuraikan cara murid menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula
menggunakan Tikar Ajaib. (kepada peserta kajian).
! Memperihalkan amalan penambahbaikan pedagogi guru dalam m e n i n g k a t k a n
p e n g u a s a a n m u r i d m e n a m b a h dengan mengumpul semula menggunakan
Tikar Ajaib. (kepada pengamal).

Soalan kajian mestilah relevan dengan objektif kajian.


o Contoh soalan kajian merujuk kepada contoh pernyataan objektif di atas:
! Bagaimanakah murid menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula
menggunakan Tikar Ajaib?
! Bagaimanakah guru menambah baik amalan pedagogi bagi m e n i n g k a t k a n
p e n g u a s a a n m u r i d m e n a m b a h dengan mengumpul semula melalui
penggunaan Tikar Ajaib?

Perhatian:
Elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan seperti mencari perbezaan, perhubungan,
keberkesanan dalam pernyataan objektif kerana perkataan sedemikian tidak menggambarkan
konsep Penyelidikan Tindakan.
Pernyataan hipotesis nul dan alternatif tidak sesuai dinyatakan dalam kajian ini.

5. PESERTA KAJIAN
Menyatakan penglibatan pengkaji secara langsung.
Memerihalkan ciri-ciri peserta kajian secara terperinci merangkumi perkara berikut:
o Bilangan, jantina, lokasi dan/atau nama sekolah dan kelas (elakkan daripada menggunakan
nama sebenar), prestasi akademik, ciri-ciri khusus kelas dan individu yang dikaji.
Pengkaji mestilah mematuhi etika penyelidikan
9

Perhatian:
Bilangan peserta kajian haruslah sesuai dengan isu dan fokus kajian.
Perkataan yang sesuai digunakan bagi mewakilkan kumpulan sasaran ialah peserta kajian dan
murid. Elakkan daripada menggunakan perkataan sampel dan responden.

6. PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN


Bahagian ini mengandungi enam perkara:
Langkah-langkah Tindakan
Perancangan Kaedah Mengumpul Data
Perancangan Cara Menganalisis Data
Perancangan Cara Menyemak data
Jadual Pelaksanaan Kajian
Anggaran Perbelanjaan
Langkah-langkah Tindakan
Memperincikan langkah-langkah atau aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas (rujuk pada
rubrik pentaksiran)
Menyatakan senarai tindakan mengikut urutan. Boleh dimasukkan RPH jika perlu
Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan
Perancangan Kaedah Mengumpul Data
Dalam penyelidikan tindakan, pengkaji adalah instrumen utama.
Pengkaji mesti mematuhi etika penyelidikan.
Contoh: surat kebenaran daripada ibu bapa/penjaga (sekiranya perlu)
Terdapat tiga kaedah mengumpul data:
o Pemerhatian
o Temu bual
o Analisis Dokumen
Contoh instrumen:
o Ujian bertulis
! Ujian yang dibina oleh guru sendiri
! Soalan berbentuk objektif atau subjektif sesuai digunakan
! Mengukur pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan soalan kajian

o Temu bual
! Berstruktur: mempunyai jadual khusus dan soalan disediakan mengikut urutan
! Separa berstruktur: soalan spesifik disediakan dan dikemukakan tetapi pencungkilan
dilakukan berasaskan jawapan yang diberikan
! Tidak berstruktur: pengkaji boleh meneroka dan melakukan pencungkilan dengan
bebas; perlu ada kerangka/ senarai tema/ topik yang dikehendaki
Contoh:
! Apakah perasaan anda yang ingin dkongsikan dengan kami semasa mengikuti
aktiviti sebentar tadi? Mengapa?
! Apakah pandangan anda? Mengapa?
10
o Pemerhatian
! Terdapat dua jenis pemerhatian: pemerhatian turut serta (participant observation) dan
pemerhatian tanpa turut serta (non-participant observation)
! Contoh: jurnal, buku log, diari, catatan anekdot, senarai semak dan nota
lapangan, rakaman audio-visual yang dilakukan sendiri atau orang lain
! Instrumen pemerhatian yang dibina mestilah relevan dengan soalan kajian

o Analisis dokumen
! Pengkaji menggunakan bahan yang wujud atau hasil kerja peserta kajian
! Analisis dokumen merujuk kepada data yang memberi gambaran dan kefahaman
mendalam tentang sesuatu peristiwa atau kejadian.
! Jenis dokumen:
- Sumber primer disediakan oleh peserta kajian
Contoh: autobiografi, surat peribadi, diari, jurnal reflektif, hasil kerja murid, buku skrap
- Sumber sekunder diperolehi dari sumber lain
Contoh: minit mesyuarat, memo, rekod murid dan fail peribadi murid, Surat panggilan
mesyuarat, buku tahunan, press release, kod etika, pernyataan falsafah, surat khabar,
buletin, surat kepada editor, risalah, buku garis panduan kepada murid atau ibu bapa

Perancangan Cara Menganalisis Data


Pengkaji mesti mematuhi etika penyelidikan
Cara analisis mesti sesuai dengan jenis data yang dikumpul.
o Cara analisis data dijelaskan (Perhatian: Jadual matriks analisis data kualitatif
dikemukakan untuk menggambarkan proses analisis yang terlibat
o Contoh: analisis secara deskriptif menggunakan kekerapan (bilangan dan/atau
peratusan) atau analisis bertema (thematic analysis) dalam memberi makna kepada data.

Dapatan kajian - Dinyatakan Perancangan Persembahan Data

Kuantitatif: Data dipersembahkan sama ada dalam jadual, carta, histogram atau graf.
Kualitatif: Data dipersembahkan mengikut tema-tema yang disokong sama ada dengan teks
perbualan, naratif, rajah lakaran atau gambar.

Perancangan Cara Menyemak Data


Cara menyemak data mesti sesuai dengan jenis data yang dikumpul
Contoh: triangulasi kaedah atau data, triangulasi teori, triangulasi pengkaji, triangulasi sumber,
triangulasi masa atau penyemakan analisis oleh peserta kajian (untuk data temu bual)

Perhatian:
Sekurang-kurangnya dua sumber data diperlukan untuk mewujudkan kredibiliti data.
Jadual Pelaksanaan Kajian
Menyediakan jadual pelaksanaan dalam bentuk Carta Gantt
Dapat menunjukkan keselarian antara perancangan dengan tindakan
Anggaran Perbelanjaan
11

Menyediakan anggaran kos kajian


Menyenaraikan peralatan yang sesuai untuk tujuan penyelidikan
Menyenaraikan anggaran perbelanjaan yang relevan dan bersesuaian dengan kajian

7. RUJUKAN
Menyenaraikan sekurang-kurangnya 15 rujukan yang merangkumi buku, jurnal, sumber
dalam talian yang boleh dipercayai
Rujukan kajian lepas haruslah tidak melebihi 10 tahun
Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya rujukan American Psychological
Association (APA) terkini.
12
4. FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN TINDAKAN

Muka Depan
Kulit depan perlu ada empat perkara iaitu tajuk (ditulis dalam huruf besar), nama pelajar, nama
IPG dan tahun penyerahan laporan akhir penyelidikan tindakan (LAMPIRAN B).
Muka depan laporan akhir penyelidikan tindakan perlu menggunakan kertas buckram berwarna
maroon.

Permulaan
Bahagian permulaan terdiri daripada 11 bahagian kecil yang perlu disertakan dalam
penulisan laporan. Muka surat bagi setiap halaman dilabelkan dengan huruf Roman.
Antara bahagian yang dimaksudkan ialah:

Halaman
HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN PENYELIA
PENGAKUAN PENGKAJI
DEDIKASI
PENGHARGAAN
ABSTRAK (Dwibahasa)
KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI LAMPIRAN
SENARAI SINGKATAN

Terdapat empat komponen yang membentuk halaman judul iaitu tajuk kajian, nama pelajar, pernyataan
keperluan menjalankan kajian dan tahun tesis dihantar

Pengesahan Penyelia
Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat
pengesahan daripada penyelia terlebih dahulu. Halaman ini mengandungi lima komponen iaitu
tajuk, pernyataan pengakuan, tandatangan, nama penyelia dan tarikh

Pengakuan Pengkaji
Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan dan hendaklah
ditandatangani oleh penulis. Halaman ini mengandungi lima komponen iaitu tajuk, pernyataan
pengakuan, tandatangan, nama pengkaji dan tarikh
Dedikasi
Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas, iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak
mengandungi sebarang nombor, carta atau gambar. Halaman ini mengandungi dua komponen iaitu
tajuk dan pernyataan penghargaan

Penghargaan
Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat. Penghargaan dirakamkan kepada orang
perseorangan atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam penyediaan kajian
13

Abstrak
Abstrak ialah singkatan atau ringkasan kandungan yang komprehensif. Bahagian ini membolehkan
pembaca meninjau kandungan kajian dengan cepat. Penulisan abstrak hendaklah dalam satu
perenggan sahaja dan tidak melebihi 250 patah perkataan (satu muka surat). Aspek yang perlu
dimasukkan ialah tajuk, fokus, peserta, kaedah, dapatan, refleksi dan cadangan tindakan susulan.
Abstrak hendaklah ditulis dalam dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam
bahasa Inggeris pada muka surat berikutnya. Bagi kursus yang dikendalikan dalam bahasa
lain (contoh Kursus Penyelidikan Tindakan Bahasa Cina Pendidikan Rendah), abstrak perlu
disediakan dalam bahasa Cina dan bahasa Melayu.

Kandungan
Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada muka surat baharu dan mengandungi dua komponen,
iaitu tajuk dan muka surat
Senarai Jadual
Semua jadual yang terdapat dalam kertas cadangan disenaraikan dalam halaman ini. Antara
maklumat yang disenaraikan ialah nombor jadual, nama jadual, dan muka surat jadual
Senarai Rajah
Semua rajah yang terdapat dalam kertas cadangan disenaraikan dalam halaman ini. Antara maklumat
yang disenaraikan ialah nombor rajah, nama rajah, dan muka surat rajah
Senarai Singkatan
Halaman ini menyenaraikan semua singkatan dan nama penuh yang digunakan dalam penulisan.
Bahagian ini mengandungi tiga komponen iaitu singkatan, huraian dan muka surat
Senarai Lampiran
Halaman ini menyenaraikan semua bahan berkaitan kajian yang dilampirkan dalam kertas cadangan.
Lazimnya, bahan yang dilampirkan terdiri daripada soal selidik, soalan temu bual, jawapan bertulis
murid, gambar atau persekitaran kelas, dan sebagainya.

Teks
Kandungan dalam teks merangkumi SEMBILAN perkara berikut:

1. PENDAHULUAN

Pengenalan
Memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian

Konteks
Huraian berkaitan pengkaji
Huraian mata pelajaran yang diajar
Huraian am murid dan sekolah

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)


Menghuraikan beberapa pengalaman P&P yang berkaitan
Menilai dan membincangkan kembali amalan P&P
Refleksi kendiri merangkumi:
o Isi kandungan mata pelajaran
o Isi kandungan pedagogi
o Pengalaman sebenar diri sendiri
14
! Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan/atau kepercayaan berasaskan
pengalaman diri sendiri dan ulasan literatur
! Membincangkan secara terperinci jurang antara nilai dan/atau kepercayaan yang
dipercayai yang dipegang dengan amalan yang dilaksanakan
! Menyatakan justifikasi/andaian/harapan terhadap kajian yang dicadangkan

Perhatian:
Lihat Contoh Penulisan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu
dalam Bahagian 3 (Format Penulisan Kertas Cadangan)

2. FOKUS KAJIAN

Pemilihan Fokus Kajian


Mengenal pasti dan menghuraikan fokus kajian yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan
relevan dengan keperluan murid
Menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:

o Kebolehtadbiran (Berkeupayaan menangani masalah/ Kekangan yang dihadapi)


o Kepentingan (Perkongsian ilmu pengetahuan dan memberi nilai tambah pedagogi)
o Kebolehgunaan (boleh diaplikasikan ke dalam bidang tugas guru)
o Kawalan (Bidang kajian berada di dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak
termasuklah murid, alatan P&P)
o Kolaborasi (Bantuan rakan guru/ Memudahkan perbincangan dan rujukan pakar/
Sokongan pihak pentadbir sekolah)
o Kerelevanan kepada sekolah (Keperluan menangani masalah)

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas.


Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/ isu secara terperinci.
Menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai data untuk membuat refleksi amalan P&P.
Menyatakan perkaitan dan kerelevanan dengan masalah/ isu

Pengumpulan Data Awal


Data awal seperti ujian diagnostik, temu bual, buku latihan, rekod pencapaian dan seumpamanya
yang berkaitan dengan isu yang dikaji.
Menunjukkan keprihatinan untuk menyelesaikan isu tersebut.

Perhatian:
Ulasan literatur haruslah digabung jalin sepanjang penulisan teks. Perkara-perkara berikut haruslah
diberi perhatian dalam mengulas literatur:
Ulasan literatur berkaitan isu kajian
Menghubungkaitkan artikel-artikel penyelidikan dengan isu keperihatinan yang telah
dikenalpasti.
Penggunaan sedutan kata (quotation).
Penulisan rujukan menggunakan sistem APA terkini
o Sekurang-kurangnya 15 sumber pembacaan berkaitan yang merangkumi bahan- bahan
daripada sumber buku, jurnal, artikel ilmiah dari laman web yang sah, tesis atau kajian
terdahulu daripada universiti atau Institut Pengajian Tinggi (IPT) lain
15

Tindakan
Menghuraikan model penyelidikan tindakan seperti dinyatakan dalam Ringkasan Maklumat Kursus
(RMK)
Memperincikan bahan atau sistem yang digunakan sebagai tindakan, sekiranya ada (iaitu sama
ada permainan, board game seperti sahibba monopoli, main peranan dan seumpamanya)
Menghuraikan proses menggunakan bahan yang dihasilkan atau melaksanakan tindakan bagi
membaiki isu murid dan amalan guru.
Memperihalkan teori atau prinsip yang menjadi asas kepada tindakan secara jelas.
Membuat perkaitan dengan ulasan literatur yang relevan dengan tindakan yang dilaksanakan
secara jelas.

3. OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN


Perlu menulis secara spesifik pernyataan objektif yang berkaitan pengkaji dan peserta kajian
Objektif untuk pengamal selaku pengkaji digambarkan melalui pemilihan perkataan tingkah laku
yang boleh diukur atau eksplisit
Objektif dapat menjawab isu kajian
Objektif yang ditulis dapat diukur pada akhir kajian
Objektif dapat dilaksanakan melalui tindakan atau kaedah yang dicadangkan. Pernyataan objektif
yang melibatkan peserta kajian perlu mengandungi tiga perkara berikut:
o Pencapaian tindakan (misalnya menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula
)
o Fokus (misalnya, konsep asas penambahan mengumpul semula murid pemulihan Tahun
Tiga)
o Tindakan (misalnya, Tikar Ajaib)

Kata kerja yang digunakan dalam objektif dan soalan kajian boleh diukur
o Contoh pernyataan objektif:
! Menghuraikan cara murid menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula
menggunakan Tikar Ajaib. (kepada peserta kajian).
! Memperihalkan amalan penambahbaikan pedagogi guru dalam m e n i n g k a t k a n
p e n g u a s a a n m u r i d m e n a m b a h dengan mengumpul semula menggunakan
Tikar Ajaib. (kepada pengamal).

Soalan kajian mestilah relevan dengan objektif kajian.

o Contoh soalan kajian merujuk kepada contoh pernyataan objektif di atas:


! Bagaimanakah murid menguasai kemahiran penambahan mengumpul semula
menggunakan Tikar Ajaib?
! Bagaimanakah guru menambah baik amalan pedagogi bagi m e n i n g k a t k a n
p e n g u a s a a n m u r i d m e n a m b a h dengan mengumpul semula melalui
penggunaan Tikar Ajaib?

Perhatian:
Elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan seperti mencari perbezaan, perhubungan,
keberkesanan dalam pernyataan objektif kerana perkataan sedemikian tidak menggambarkan
konsep Penyelidikan Tindakan.
Pernyataan hipotesis nul dan alternatif tidak sesuai dinyatakan dalam kajian ini.
16
4. PESERTA KAJIAN
Menyatakan penglibatan pengkaji secara langsung.
Memerihalkan ciri-ciri peserta kajian secara terperinci merangkumi perkara berikut:
o Bilangan, jantina, lokasi dan/atau nama sekolah dan kelas (elakkan daripada menggunakan
nama sebenar), prestasi akademik, ciri-ciri khusus kelas dan individu yang dikaji.
Pengkaji mestilah mematuhi etika penyelidikan

Perhatian:
Bilangan peserta kajian haruslah sesuai dengan isu dan fokus kajian.
Perkataan yang sesuai digunakan bagi mewakilkan kumpulan sasaran ialah peserta kajian dan
murid. Elakkan daripada menggunakan perkataan sampel dan responden.

5. PELAKSANAAN KAJIAN
Bahagian ini mengandungi 4 perkara:

Langkah-langkah Tindakan
Kaedah Mengumpul Data
Cara Menganalisis Data
Cara Menyemak data
Langkah-langkah Tindakan
Memperincikan langkah-langkah atau aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas (rujuk pada
rubrik pentaksiran),
Menyatakan senarai tindakan mengikut urutan. Boleh dimasukkan RPH jika perlu
Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan

Kaedah Mengumpul Data


Dalam penyelidikan tindakan, pengkaji adalah instrumen utama.
Pengkaji mesti mematuhi etika penyelidikan.
Contoh: surat kebenaran daripada ibu bapa/penjaga (sekiranya perlu)
Terdapat tiga kaedah mengumpul data:
o Pemerhatian
o Temu bual
o Analisis Dokumen
Contoh instrumen:
o Ujian bertulis
! Ujian yang dibina oleh guru sendiri
! Soalan berbentuk objektif atau subjektif sesuai digunakan
! Mengukur pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan soalan kajian

o Temu bual
! Berstruktur: mempunyai jadual khusus dan soalan disediakan mengikut urutan
! Separa berstruktur: soalan spesifik disediakan dan dikemukakan tetapi pencungkilan
dilakukan berasaskan jawapan yang diberikan
! Tidak berstruktur: pengkaji boleh meneroka dan melakukan pencungkilan dengan
bebas; perlu ada kerangka/ senarai tema/ topik yang dikehendaki
Contoh:
! Apakah perasaan anda yang ingin dkongsikan dengan kami semasa mengikuti
17

aktiviti sebentar tadi? Mengapa?


! Apakah pandangan anda? Mengapa?

o Pemerhatian
! Terdapat dua jenis pemerhatian: pemerhatian turut serta (participant observation) dan
pemerhatian tanpa turut serta (non-participant observation)
! Contoh: jurnal, buku log, diari, catatan anekdot, senarai semak dan nota
lapangan, rakaman audio-visual yang dilakukan sendiri atau orang lain
! Instrumen pemerhatian yang dibina mestilah relevan dengan soalan kajian

o Analisis dokumen
! Pengkaji menggunakan bahan yang wujud atau hasil kerja peserta kajian
! Analisis dokumen merujuk kepada data yang memberi gambaran dan kefahaman
mendalam tentang sesuatu peristiwa atau kejadian.
! Jenis dokumen:
! Sumber primer disediakan oleh peserta kajian
Contoh: autobiografi, surat peribadi, diari, jurnal reflektif, hasil kerja murid, buku skrap
! Sumber sekunder diperolehi dari sumber lain
Contoh: minit mesyuarat, memo, rekod murid dan fail peribadi murid, Surat panggilan
mesyuarat, buku tahunan, press release,kod etika, pernyataan falsafah, surat khabar,
buletin, surat kepada editor, risalah, buku garis panduan kepada murid atau ibu bapa
Cara Menganalisis Data
Pengkaji mesti mematuhi etika penyelidikan
Cara analisis mesti sesuai dengan jenis data yang dikumpul.
o Cara analisis data dijelaskan (Perhatian: Jadual matriks analisis data kualitatif
dikemukakan untuk menggambarkan proses analisis yang terlibat
o Contoh: analisis secara deskriptif menggunakan kekerapan (bilangan dan/atau
peratusan) atau analisis bertema (thematic analysis) dalam memberi makna kepada data.
Cara Menyemak Data
Cara menyemak data mesti sesuai dengan jenis data yang dikumpul
Contoh: triangulasi kaedah atau data, triangulasi teori, triangulasi pengkaji, triangulasi sumber,
triangulasi masa atau penyemakan analisis oleh peserta kajian (untuk data temu bual)

6. DAPATAN KAJIAN
Membincangkan dapatan kajian yang bersesuaian dengan soalan kajian
Menyertakan bukti dari pelbagai sumber data yang amat relevan untuk menyokong dapatan
kajian
Data kuantitatif dan kualitatif mestilah dibincangkan dalam cara yang saling sokong menyokong
antara satu sama lain.

7. REFLEKSI
Bahagian ini merupakan bahagian perbincangan kajian
Seperti mana di dalam bahagian-bahagian lain, penulisan di bahagian ini mestilah berbentuk
refleksi kendiri
Membuat hubung kait dapatan kajian dengan ulasan literatur
Membuat justifikasi antara andaian, nilai atau kepercayaan diri dengan amalan pedagogi
18
terdahulu
Melakukan refleksi kendiri yang merangkumi perkara berikut:
o memahami masalah yang dihadapi dalam amalan pedagogi terdahulu
o membuat perkaitan antara dapatan kajian dengan masalah dalam amalan pedagogi
terdahulu
o mengkategorikan perkaitan dan menghubungkannya dengan tinjauan literatur
o memanipulasikan perkaitan dengan cara baharu
o mengaplikasikan dapatan kajian dalam amalan pedagogi, dan seterusnya membuat
justifikasi terhadap andaian, nilai atau kepercayaan diri

8. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN


Dapat menilai tindakan yang diambil secara kritis.
Cadangan untuk tindakan susulan dan kajian lanjutan dibincangkan dengan jelas.

9. RUJUKAN
Menyenaraikan sekurang-kurangnya 15 rujukan yang merangkumi buku, jurnal, sumber
dalam talian yang boleh dipercayai
Rujukan kajian lepas haruslah tidak melebihi 10 tahun
Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya rujukan American Psychological
Association (APA) terkini.
Semua rujukan yang digunakan amat relevan dan mempunyai kredibiliti
19

5. PANDUAN DAN FORMAT PENYEDIAAN ARTIKEL

Panjang artikel tidak lebih daripada 2000 patah perkataan termasuk rujukan.
Font Arial saiz 11, kecuali abstrak Font Arial 10.
Langkau sebaris.
Margin atas, bawah dan kanan adalah 1, margin kiri adalah 1.5.
Artikel Penyelidikan Tindakan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu bahagian
abstrak dan teks penuh.
Format artikel
Artikel mengandungi tajuk, nama pelajar, nama penyelia, unit dan alamat emel

ABSTRAK
Penulisan abstrak hendaklah dalam satu perenggan sahaja dan tidak melebihi 250 patah
perkataan (satu muka surat). Aspek yang perlu dimasukkan ialah tajuk, fokus, objektif kajian,
peserta, kaedah, dapatan, refleksi dan cadangan tindakan susulan. Abstrak hendaklah ditulis dalam
dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris pada muka surat
berikutnya. Bagi kursus yang dikendalikan dalam bahasa lain (contoh Kursus Penyelidikan
Tindakan Bahasa Cina Pendidikan Rendah), abstrak perlu disediakan dalam bahasa Cina dan
bahasa Melayu.

PENGENALAN
Memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian
Menghuraikan refleksi dan pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian
Menyatakan justifikasi/ andaian/ harapan terhadap kajian yang dicadangkan
Pengumpulan Data Awal

FOKUS KAJIAN
Mengenal pasti dan menghuraikan fokus kajian yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan
relevan

OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN


Menyatakan objektif dan soalan kajian

PESERTA KAJIAN
Memerihalkan penglibatan pengkaji dan ciri-ciri peserta kajian lain

TINDAKAN YANG DIJALANKAN


Menghuraikan langkah-langkah/ aktiviti tindakan (P&P), kaedah mengumpul,
menganalisis, dan menyemak data

DAPATAN KAJIAN
REFLEKSI
CADANGAN TINDAKAN SUSULAN
RUJUKAN

Perhatian:
Rujuk Lampiran O untuk panduan artikel.
20
6. RUBRIK PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6 -13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
1.0 PENDAHULUAN Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi
(20 MARKAH) gambaran menyeluruh gambaran menyeluruh gambaran tentang gambaran tentang gambaran tentang
tentang bidang kajian tentang bidang kajian bidang kajian secara bidang kajian tetapi bidang kajian tetapi
Pengenalan dengan amat jelas. dengan jelas. agak jelas. kurang jelas. tidak jelas.
(5 markah)
Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan
Konteks
maklumat tentang maklumat tentang maklumat tentang maklumat tentang maklumat tentang
(5 markah)
pengkaji, mata pelajaran pengkaji, mata pelajaran pengkaji, mata pengkaji, mata pengkaji, mata
yang diajar, huraian am yang diajar, huraian am pelajaran yang diajar, pelajaran yang pelajaran yang diajar,
murid dan sekolah murid dan sekolah huraian am murid dan diajar, huraian am huraian am murid dan
dengan amat jelas. dengan jelas. sekolah dengan agak murid dan sekolah sekolah tetapi tidak
jelas. tetapi kurang jelas. jelas.
21
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
Kriteria 14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Refleksi Pengajaran Dapat menghurai dan Dapat menghurai dan Dapat menghurai dan Dapat menghurai Dapat menghurai dan
dan Pembelajaran menilai pengalaman P&P menilai pengalaman menilai pengalaman dan menilai menilai pengalaman P&P
(10 markah) berkaitan dengan fokus P&P berkaitan dengan P&P berkaitan dengan pengalaman P&P berkaitan dengan fokus
kajian secara amat jelas. fokus kajian secara fokus kajian secara berkaitan dengan kajian tetapi tidak jelas.
jelas. agak jelas. fokus kajian tetapi
kurang jelas.
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat refleksi
refleksi kendiri refleksi kendiri refleksi kendiri refleksi kendiri kendiri merangkumi isi
merangkumi isi merangkumi isi merangkumi isi merangkumi isi kandungan mata
kandungan mata kandungan mata kandungan mata kandungan mata pelajaran, isi kandungan
pelajaran, isi kandungan pelajaran, isi kandungan pelajaran, isi kandungan pelajaran, isi pedagogi dan pengalaman
pedagogi dan pedagogi dan pedagogi dan kandungan pedagogi sebenar
pengalaman sebenar diri pengalaman sebenar diri pengalaman sebenar diri dan pengalaman diri sendiri tetapi tidak
sendiri dengan amat sendiri dengan jelas. sendiri dengan agak sebenar diri sendiri jelas.
jelas. jelas. tetapi kurang jelas.
Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat mengemukakan
mengemukakan mengemukakan mengemukakan mengemukakan perbincangan mengenai
perbincangan mengenai perbincangan perbincangan perbincangan andaian, nilai,
andaian, nilai, mengenai andaian, mengenai andaian, mengenai andaian, kepercayaan tanpa hujah
kepercayaan dengan nilai, kepercayaan nilai, kepercayaan nilai, kepercayaan dan kupasan dan tanpa
hujah dan kupasan dengan hujah dan dengan hujah dan berasaskan berasaskan pengalaman
yang sangat kupasan yang kupasan yang agak pengalaman dan atau
22
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
Kriteria 14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
mendalam mendalam mendalam merujuk kepada merujuk kepada
berasaskan berasaskan berasaskan beberapa ulasan ulasan
pengalaman serta pengalaman serta pengalaman serta literatur yang literatur
merujuk kepada merujuk kepada merujuk kepada relevan tanpa hujah
ulasan literatur yang ulasan literatur yang ulasan literatur yang dan kupasan yang
relevan, tepat dan relevan, tepat dan relevan, tepat dan mendalam.
mempunyai kredibiliti. mempunyai mempunyai
kredibiliti. kredibiliti.
Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat
membincangkan membincangkan membincangkan membincangkan membincangkan
secara amat terperinci secara terperinci dengan agak jurang di antara jurang di antara nilai
jurang di antara nilai jurang di antara nilai terperinci jurang di nilai dan dan kepercayaan yang
dan kepercayaan yang dan kepercayaan antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan
dipegang dengan yang dipegang kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang
amalan P&P yang dengan amalan P&P dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan tetapi
dilaksanakan. yang dilaksanakan. amalan P&P yang dilaksanakan tetapi tidak terperinci.
dilaksanakan. kurang terperinci.
Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan
dengan amat jelas dengan jelas dengan agak jelas justifikasi/andaian/ justifikasi/andaian/
justifikasi/andaian/ justifikasi/andaian/ justifikasi/ andaian/ harapan terhadap harapan terhadap
harapan terhadap harapan terhadap harapan terhadap kajian yang kajian yang
kajian yang kajian yang kajian yang dicadangkan tetapi dicadangkan tetapi
dicadangkan. dicadangkan. dicadangkan. kurang jelas. tidak jelas.
23
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
2.0 FOKUS KAJIAN Dapat mengenal pasti Dapat mengenal Dapat mengenal Dapat mengenal Dapat mengenal pasti
(30 MARKAH) dan menghuraikan pasti pasti pasti dan dan menghuraikan
fokus kajian yang dan menghuraikan dan menghuraikan menghuraikan fokus kajian yang
Pemilihan Fokus berkaitan dengan fokus kajian yang fokus kajian yang fokus kajian yang berkaitan dengan
Kajian pengalaman pengkaji berkaitan dengan berkaitan dengan berkaitan dengan pengalaman pengkaji
(10 markah) dan relevan kepada pengalaman pengalaman pengkaji pengalaman dan relevan kepada
keperluan murid pengkaji dan relevan dan relevan kepada pengkaji dan keperluan murid tetapi
dengan amat jelas. kepada keperluan keperluan murid relevan kepada tidak jelas.
murid dengan jelas. dengan agak jelas. keperluan murid
tetapi kurang jelas.
Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai
pemilihan fokus kajian pemilihan fokus kajian pemilihan fokus kajian pemilihan fokus kajian pemilihan fokus kajian
dengan amat jelas dengan jelas dengan agak jelas berdasarkan tiga berdasarkan tiga daripada
berdasarkan tiga daripada berdasarkan tiga berdasarkan tiga daripada kriteria berikut kriteria berikut tetapi tidak
kriteria berikut: daripada kriteria berikut: daripada kriteria berikut: tetapi kurang jelas: jelas:
Kebolehtadbiran Kebolehtadbiran Kebolehtadbiran Kebolehtadbiran Kebolehtadbiran
Kepentingan Kepentingan Kepentingan Kepentingan Kepentingan
Kebolehgunaan Kebolehgunaan Kebolehgunaan Kebolehgunaan Kebolehgunaan
Kawalan Kawalan Kawalan Kawalan Kawalan
Kolaborasi Kolaborasi Kolaborasi Kolaborasi Kolaborasi
Kerelevanan kepada Kerelevanan kepada Kerelevanan kepada Kerelevanan kepada Kerelevanan kepada
sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
24
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
perkaitan yang amat perkaitan yang jelas perkaitan yang agak perkaitan di antara perkaitan di antara
jelas di antara fokus di antara fokus jelas di antara fokus fokus kajian fokus kajian dengan
kajian dengan ulasan kajian dengan kajian dengan ulasan dengan ulasan ulasan literatur yang
literatur yang relevan ulasan literatur yang relevan literatur yang relevan dan
dan mempunyai literatur yang relevan dan dan berkredibiliti. relevan dan berkredibiliti tetapi
kredibiliti. dan berkredibiliti. berkredibiliti tetapi tidak jelas.
kurang jelas.
Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan
fokus kajian dan fokus kajian dan fokus kajian dan fokus kajian dan fokus kajian dan
peluang peluang peluang peluang peluang
penambahbaikan penambahbaikan penambahbaikan penambahbaikan penambahbaikan
dengan amat jelas. dengan jelas. dengan agak jelas. tetapi kurang jelas. tetapi tidak jelas.
Pengumpulan Data Awal Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat Dapat menghuraikan
(10 markah) data awal yang data awal yang data awal yang menghuraikan data awal yang
dikumpul untuk dikumpul untuk dikumpul untuk data awal yang dikumpul untuk
membuktikan membuktikan membuktikan dikumpul untuk membuktikan
masalah/isu wujud masalah/isu wujud masalah/isu wujud membuktikan masalah/ isu wujud
secara amat secara terperinci. secara agak masalah/ isu wujud tetapi tidak terperinci.
terperinci. terperinci. tetapi kurang
terperinci.
25
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan
bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai
sumber data yang sumber data yang sumber data yang sumber data tetapi sumber data tetapi
amat relevan untuk relevan untuk agak relevan untuk kurang relevan tidak relevan untuk
membuktikan membuktikan membuktikan untuk membuktikan membuktikan
masalah/isu wujud. masalah/isu wujud. masalah/isu wujud. masalah/isu wujud. masalah/isu wujud.
Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat Dapat menunjukkan
keperihatinan yang keperihatinan yang keperihatinan yang menunjukkan keperihatinan tetapi
amat jelas untuk jelas untuk agak jelas untuk keperihatinan tetapi tidak jelas untuk
menyelesaikan isu menyelesaikan isu menyelesaikan isu kurang jelas untuk menyelesaikan isu
yang wujud. yang wujud. yang wujud. menyelesaikan isu yang wujud.
yang wujud.
Tindakan (10 markah) Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat Dapat menghuraikan
dengan amat jelas dengan jelas model dengan agak jelas menghuraikan model penyelidikan
model penyelidikan penyelidikan yang model penyelidikan model penyelidikan yang dinyatakan
yang dinyatakan dinyatakan dalam yang dinyatakan yang dinyatakan dalam RMK tetapi
dalam RMK. RMK. dalam RMK. dalam RMK tetapi tidak jelas.
kurang jelas.
Dapat memperincikan Dapat Dapat menghuraikan Dapat Dapat menghuraikan
bahan atau sistem memperincikan bahan atau sistem menghuraikan bahan atau sistem
yang digunakan bahan atau sistem yang digunakan bahan atau sistem yang digunakan
sebagai tindakan yang digunakan sebagai tindakan yang digunakan sebagai tindakan
dengan amat jelas. sebagai tindakan dengan agak jelas. sebagai tindakan tetapi tidak jelas.
dengan jelas. tetapi kurang jelas.
26
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat Dapat menghuraikan
dengan amat dengan terperinci dengan agak menghuraikan proses menggunakan
terperinci proses proses terperinci proses Proses bahan atau sistem
menggunakan bahan menggunakan bahan menggunakan bahan menggunakan yang dihasilkan bagi
atau sistem yang atau sistem yang atau sistem yang bahan atau sistem membaiki amalan
dihasilkan bagi dihasilkan bagi dihasilkan bagi yang dihasilkan murid dan pengkaji
membaiki amalan membaiki amalan membaiki amalan bagi membaiki selaku guru tetapi
murid dan pengkaji murid dan pengkaji murid dan pengkaji amalan murid dan tidak terperinci.
selaku guru. selaku guru. selaku guru. pengkaji selaku
guru tetapi kurang
terperinci.
Dapat memperihalkan Dapat Dapat Dapat Dapat memperihalkan
dengan amat memperihalkan memperihalkan memperihalkan tetapi tidak terperinci
terperinci teori atau dengan terperinci dengan agak tetapi kurang teori atau prinsip yang
prinsip yang menjadi teori atau prinsip terperinci teori atau terperinci teori atau menjadi asas kepada
asas kepada yang menjadi asas prinsip yang menjadi prinsip yang tindakan.
tindakan. kepada tindakan. asas kepada menjadi asas
tindakan. kepada tindakan.
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
perkaitan ulasan perkaitan ulasan perkaitan ulasan perkaitan ulasan perkaitan ulasan
literatur dan tindakan literatur dan tindakan literatur dan tindakan literatur dan literatur dan tindakan
dengan amat jelas. dengan jelas. dengan agak jelas. tindakan tetapi tetapi tidak jelas.
kurang jelas.
27
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
3.0 OBJEKTIF Objektif kajian Objektif kajian Objektif kajian Objektif kajian Objektif kajian
DAN SOALAN dinyatakan dengan dinyatakan dengan dinyatakan dengan dinyatakan dinyatakan dengan
KAJIAN amat jelas jelas berasaskan 3 agak jelas berasaskan 3 tidak jelas.
(5 MARKAH) berasaskan 3 perkara perkara berikut: berasaskan perkara berikut,
berikut: Fokus 3 perkara berikut: tetapi kurang jelas.
Objektif Kajian Fokus Tindakan Fokus Fokus
(3 markah) Tindakan Pencapaian Tindakan Tindakan
Pencapaian tindakan Pencapaian Pencapaian
Soalan Kajian tindakan tindakan tindakan
(2 markah)
Soalan kajian amat Soalan kajian Soalan kajian agak Soalan kajian Soalan kajian tidak
relevan dengan relevan relevan dengan kurang relevan dengan
objektif kajian dengan objektif objektif kajian. relevan dengan objektif kajian.
kajian. objektif kajian.
4.0 PESERTA Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Tidak dapat
KAJIAN penglibatan pengkaji penglibatan pengkaji penglibatan pengkaji penglibatan menyatakan
(5 MARKAH) secara langsung secara langsung secara langsung pengkaji secara penglibatan pengkaji.
dengan amat jelas dengan jelas dengan agak jelas tidak
langsung
28
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan
ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian
secara terperinci secara terperinci empat secara terperinci tiga secara terperinci dua secara terperinci satu
semua perkara daripada perkara berikut: daripada perkara berikut: daripada perkara daripada perkara berikut:
berikut: bilangan bilangan berikut: bilangan
bilangan jantina jantina bilangan jantina
jantina nama kelas/ jawatan nama kelas/ jawatan jantina nama kelas/ jawatan
nama kelas/ prestasi akademik prestasi akademik nama kelas/ jawatan prestasi akademik
jawatan atau ciri-ciri unik yang atau ciri-ciri unik yang prestasi akademik atau ciri-ciri unik yang
prestasi lain. lain. atau ciri-ciri unik lain.
akademik yang lain.
atau ciri-ciri unik
yang lain
5.0 PERANCANGAN Dapat memperincikan Dapat memperincikan Dapat memperincikan Dapat memperincikan Dapat memperincikan
PELAKSANAAN langkah-langkah/ langkah-langkah/ aktiviti langkah-langkah/ aktiviti langkah-langkah/ aktiviti langkah-langkah/ aktiviti
KAJIAN aktiviti tindakan (P&P) tindakan (P&P) dengan tindakan (P&P) dengan tindakan (P&P) tetapi tindakan (P&P) tetapi tidak
(25 MARKAH) dengan amat jelas. jelas. agak jelas. kurang jelas. jelas.
Langkah-langkah Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi
Tindakan Dapat memberi
rasional terhadap rasional terhadap rasional terhadap rasional terhadap
(5 markah) rasional terhadap tindakan
tindakan yang tindakan yang tindakan yang tindakan yang
yang dicadangkan tetapi
dicadangkan dengan dicadangkan dengan dicadangkan dengan dicadangkan tetapi
tidak jelas.
amat jelas. jelas. agak jelas. kurang jelas.
29
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Perancangan Kaedah Dapat merancang Dapat merancang Dapat merancang Dapat merancang Dapat merancang
Mengumpul Data kaedah pengumpulan kaedah pengumpulan kaedah pengumpulan kaedah pengumpulan Kaedah pengumpulan
(5 markah) data yang amat sesuai data yang sesuai data yang agak sesuai data untuk menjawab data untuk menjawab
untuk menjawab soalan untuk menjawab untuk menjawab soalan soalan kajian tetapi soalan kajian tetapi
kajian. soalan kajian. kajian. kurang sesuai. tidak sesuai.
Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian
dijelaskan dengan amat dijelaskan dengan dijelaskan dengan dijelaskan tetapi kurang dijelaskan tetapi
terperinci pada teks atau terperinci pada teks agak terperinci pada terperinci pada teks atau tidak terperinci pada
lampiran. atau lampiran. teks atau lampiran. lampiran. teks atau lampiran.
Perancangan Cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara
Menganalisis Data analisis data yang analisis data yang analisis data yang analisis data dengan analisis data dengan
(5 markah) amat sesuai dengan sesuai dengan jenis agak sesuai dengan jenis data yang dikumpul jenis data yang
jenis data yang data yang dikumpul. jenis data yang tetapi kurang sesuai. dikumpul tetapi tidak
dikumpul. dikumpul. sesuai.
Cara analisis data Cara analisis data Cara analisis data Cara analisis data Cara analisis data
dihuraikan dengan dihuraikan dengan dihuraikan dengan dihuraikan tetapi kurang dihuraikan tetapi tidak
amat jelas. jelas. agak jelas. jelas. jelas.
30
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Perancangan Cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Tidak dapat memilih
Menyemak Data menyemak data yang menyemak data yang menyemak data yang menyemak data cara menyemak data
(5 markah) amat sesuai dengan sesuai dengan jenis agak sesuai dengan dengan jenis data yang sesuai dengan jenis
jenis data yang data yang dikumpul. jenis data yang yang dikumpul tetapi data yang dikumpul.
dikumpul. dikumpul. kurang sesuai.
Cara menyemak data Cara menyemak data Cara menyemak data Cara menyemak data Cara menyemak data
dihuraikan dengan dihuraikan dengan dihuraikan dengan dihuraikan tetapi dihuraikan tetapi tidak
amat jelas. jelas. agak jelas. kurang jelas. jelas.
Jadual Pelaksanaan Dapat menyediakan Dapat menyediakan Dapat menyediakan Dapat menyediakan Dapat menyediakan
Anggaran Perbelanjaan jadual pelaksanaan/ jadual pelaksanaan/ jadual pelaksanaan/ jadual pelaksanaan/ jadual pelaksanaan/
(5 markah) carta Gantt dengan amat carta Gantt dengan carta Gantt dengan agak carta Gantt tetapi carta Gantt tetapi tidak
lengkap. lengkap. lengkap. kurang lengkap. lengkap.
Dapat menyediakan Dapat menyediakan Dapat menyediakan Dapat menyediakan Dapat menyediakan
anggaran kos kajian anggaran kos kajian anggaran kos kajian anggaran kos kajian anggaran kos kajian
dengan amat terperinci. dengan terperinci. dengan agak terperinci. tetapi kurang tetapi tidak terperinci.
terperinci.
31
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
6.0 PENGOLAHAN Kesemua isi telah Kesemua isi telah Sebahagian besar isi Sebahagian kecil isi Keseluruhan isi tidak
PENULISAN DAN diolah dengan amat baik. diolah dengan baik. telah diolah dengan baik telah diolah dengan baik. dapat diolah dengan
RUJUKAN ILMIAH baik.
(10 MARKAH)
Urutan idea yang Urutan idea yang Urutan idea yang Urutan idea kurang Urutan idea tidak
amat teratur. teratur. agak teratur. teratur. teratur.
Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa
amat sesuai dan tepat sesuai dan tepat agak sesuai dan agak kurang sesuai tidak sesuai dengan
dengan penulisan ilmiah. dengan penulisan tepat dengan penulisan dengan penulisan ilmiah. penulisan ilmiah.
ilmiah. ilmiah.
Dapat memperlihatkan Dapat memperlihatkan Dapat memperlihatkan Dapat memperlihatkan Dapat memperlihatkan
kemahiran mengulas karya kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran mengulas
secara amat kritis dengan karya secara kritis karya secara agak kritis karya tetapi kurang kritis karya tetapi tidak kritis
merujuk kepada ulasan dengan merujuk kepada dengan merujuk kepada walaupun merujuk walaupun merujuk
literatur yang relevan dan ulasan literatur yang ulasan literatur yang kepada ulasan literatur kepada ulasan literatur
mempunyai kredibiliti. relevan dan mempunyai relevan dan mempunyai yang relevan dan yang relevan dan
kredibiliti. kredibiliti. mempunyai kredibiliti. mempunyai kredibiliti.
32
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Penggunaan sedutan Penggunaan Penggunaan sedutan Penggunaan Penggunaan
kata (quotation) yang sedutan kata (quotation) yang sedutan sedutan
amat relevan dan tepat kata (quotation) yang relevan dan agak kata (quotation) yang kata (Quotation)
relevan dan tepat. tepat. relevan tetapi kurang yang tidak relevan.
tepat.
Penulisan senarai Penulisan senarai Penulisan senarai Penulisan senarai Penulisan senarai
rujukan amat menepati rujukan menepati rujukan hampir rujukan kurang rujukan tidak
sistem APA terkini. sistem APA terkini menepati sistem APA menepati sistem menepati sistem
terkini. APA terkini. APA terkini.
Ulasan literatur Ulasan literatur Ulasan literatur Ulasan literatur Ulasan literatur
melebihi 15 sumber mengandungi mengandungi mengandungi mengandungi
yang relevan dan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekurang-
mempunyai kredibiliti. 12-15 sumber yang 8-11 sumber yang 4-7 sumber yang kurangnya 3
relevan dan relevan dan relevan dan sumber yang
mempunyai mempunyai kredibiliti. mempunyai relevan dan
kredibiliti. kredibiliti. mempunyai
kredibiliti.
33
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9.0-10.0 8.0-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14.0-15 10.6 -13.9 8.0-10.5 7.0- 7.9 0-6.9
Kriteria 18.0-20 17.0-17.9 14.0-16.9 10.0-13.9 0-9.9
21.0-25.0 18.0-20.9 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
7.0 ETIKA Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Tidak dapat
kebolehan yang amat baik kebolehan yang baik kebolehan yang agak kebolehan yang menunjukkan
(5 MARKAH) untuk menganalisis dan untuk menganalisis dan baik untuk menganalisis sederhana baik untuk kebolehan untuk
membuat keputusan membuat keputusan dan membuat keputusan menganalisis dan menganalisis dan
dalam penyelesaian dalam penyelesaian dalam penyelesaian membuat keputusan membuat keputusan
masalah berkaitan etika. masalah berkaitan masalah berkaitan etika. dalam penyelesaian dalam penyelesaian
etika. masalah berkaitan masalah berkaitan
etika. etika.
Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Menunjukkan tindak
tindak balas yang amat tindak balas yang positif tindak balas yang agak tindak balas yang balas tetapi
positif terhadap komen terhadap komen atau positif terhadap komen kurang terbuka dalam tidak terbuka dalam
atau kritikan. kritikan. atau kritikan. menerima komen atau menerima komen atau
kritikan. kritikan.
Sangat komited Komited Agak komited Kurang komited Tidak komited
menyelesaikan tugasan. menyelesaikan tugasan. menyelesaikan tugasan. menyelesaikan tugasan. menyelesaikan tugasan
Dapat mengaplikasi Dapat mengaplikasi Dapat mengaplikasi Kurang mengaplikasi Tidak dapat
dengan amat baik etika dengan baik etika dengan agak baik etika etika penyelidikan dalam mengaplikasi
penyelidikan dalam penyelidikan dalam penyelidikan dalam penulisan. etika penyelidikan
penulisan. penulisan. penulisan. dalam penulisan.
34
7. RUBRIK PENTAKSIRAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6 -13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
1.0 PENDAHULUAN Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi
(10 MARKAH) gambaran gambaran gambaran tentang gambaran tentang gambaran tentang
menyeluruh tentang menyeluruh tentang bidang kajian secara bidang kajian tetapi bidang kajian tetapi
Pengenalan bidang kajian dengan bidang kajian agak jelas. kurang jelas. tidak jelas.
(3 markah) amat jelas. dengan jelas.
Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat Dapat menghuraikan
Konteks
maklumat tentang maklumat tentang maklumat tentang menghuraikan maklumat tentang
(2 markah)
pengkaji, mata pengkaji, mata pengkaji, mata maklumat tentang pengkaji, mata
pelajaran yang diajar, pelajaran yang pelajaran yang pengkaji, mata pelajaran yang diajar,
huraian am murid dan diajar, huraian am diajar, huraian am pelajaran yang huraian am murid dan
sekolah dengan amat murid dan sekolah murid dan sekolah diajar, huraian am sekolah tetapi tidak
jelas. dengan jelas. dengan agak jelas. murid dan sekolah jelas.
tetapi kurang jelas.
35
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
Kriteria 14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Refleksi Pengajaran Dapat menghurai dan Dapat menghurai Dapat menghurai Dapat menghurai Dapat menghurai dan
dan Pembelajaran menilai pengalaman dan dan dan menilai menilai pengalaman
(5 markah) P&P berkaitan menilai pengalaman menilai pengalaman pengalaman P&P P&P berkaitan
dengan fokus kajian P&P berkaitan P&P berkaitan berkaitan dengan dengan fokus kajian
secara amat jelas. dengan fokus kajian dengan fokus kajian fokus kajian tetapi tetapi tidak jelas.
secara jelas. secara agak jelas. kurang jelas.
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
refleksi kendiri refleksi kendiri refleksi kendiri refleksi kendiri refleksi
merangkumi isi merangkumi isi merangkumi isi merangkumi isi kendiri merangkumi isi
kandungan mata kandungan mata kandungan mata kandungan mata kandungan mata
pelajaran, isi pelajaran, isi pelajaran, isi pelajaran, isi pelajaran, isi
kandungan pedagogi kandungan pedagogi kandungan pedagogi kandungan kandungan pedagogi
dan pengalaman dan pengalaman dan pengalaman pedagogi dan dan pengalaman
sebenar diri sendiri sebenar diri sendiri sebenar diri sendiri pengalaman sebenar
dengan amat jelas. dengan jelas. dengan agak jelas. sebenar diri sendiri diri sendiri tetapi tidak
tetapi kurang jelas. jelas.
Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat mengemukakan
mengemukakan mengemukakan mengemukakan mengemukakan perbincangan
perbincangan perbincangan perbincangan perbincangan mengenai andaian,
mengenai andaian, mengenai andaian, mengenai andaian, mengenai andaian, nilai, kepercayaan
nilai, kepercayaan nilai, kepercayaan nilai, kepercayaan nilai, kepercayaan tanpa hujah dan
dengan hujah dan dengan hujah dan dengan hujah dan berasaskan kupasan dan tanpa
kupasan yang sangat kupasan yang kupasan yang agak pengalaman dan berasaskan
pengalaman atau
36
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6 -13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1 -25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
mendalam mendalam mendalam merujuk kepada merujuk kepada ulasan
berasaskan berasaskan berasaskan beberapa ulasan literatur
pengalaman serta pengalaman serta pengalaman serta literatur yang
merujuk kepada ulasan merujuk kepada merujuk kepada relevan tanpa hujah
literatur yang relevan, ulasan literatur yang ulasan literatur yang dan kupasan yang
tepat dan mempunyai relevan, tepat dan relevan, tepat dan mendalam.
kredibiliti. mempunyai mempunyai
kredibiliti. kredibiliti.
Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat
membincangkan secara membincangkan membincangkan membincangkan membincangkan
amat terperinci jurang di secara terperinci dengan agak jurang di antara jurang di antara nilai
antara nilai dan jurang di antara nilai terperinci jurang di nilai dan dan kepercayaan yang
kepercayaan yang dan kepercayaan antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan
dipegang dengan yang dipegang kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang
amalan P&P yang dengan amalan P&P dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan tetapi
dilaksanakan. yang dilaksanakan. amalan P&P yang dilaksanakan tetapi tidak terperinci.
dilaksanakan. kurang terperinci.
Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan
dengan amat jelas dengan jelas dengan agak jelas justifikasi/andaian/ justifikasi/andaian/
justifikasi/andaian/ justifikasi/andaian/ justifikasi/ andaian/ harapan terhadap harapan terhadap
harapan terhadap kajian harapan terhadap harapan terhadap kajian yang kajian yang
yang dicadangkan kajian yang kajian yang dicadangkan tetapi dicadangkan tetapi
dicadangkan dicadangkan. kurang jelas. tidak jelas.
37
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
2.0 FOKUS KAJIAN Dapat mengenal pasti Dapat mengenal pasti Dapat mengenal Dapat mengenal Dapat mengenal pasti
(20 MARKAH) dan menghuraikan dan menghuraikan pasti pasti dan dan menghuraikan
fokus kajian yang fokus kajian yang dan menghuraikan menghuraikan fokus fokus kajian yang
Pemilihan Fokus berkaitan dengan berkaitan dengan fokus kajian yang kajian yang berkaitan berkaitan dengan
Kajian pengalaman pengkaji pengalaman pengkaji berkaitan dengan dengan pengalaman pengalaman pengkaji
(5 markah) dan relevan kepada dan relevan kepada pengalaman pengkaji dan relevan dan relevan kepada
keperluan murid keperluan murid pengkaji dan relevan kepada keperluan keperluan murid tetapi
dengan amat jelas. dengan jelas. kepada keperluan murid tetapi kurang tidak jelas.
murid dengan agak jelas.
jelas.
Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai
pemilihan fokus kajian pemilihan fokus pemilihan fokus pemilihan fokus kajian pemilihan fokus kajian
dengan amat jelas kajian dengan jelas kajian dengan agak berdasarkan tiga berdasarkan tiga
berdasarkan tiga berdasarkan tiga jelas berdasarkan daripada kriteria daripada kriteria
daripada kriteria daripada kriteria tiga daripada kriteria berikut tetapi kurang berikut tetapi tidak
berikut: berikut: berikut: jelas: jelas:
Kebolehtadbiran Kebolehtadbiran Kebolehtadbira Kebolehtadbiran Kebolehtadbiran
Kepentingan Kepentingan n Kepentingan Kepentingan
Kebolehgunaan Kebolehgunaan Kepentingan Kebolehgunaan Kebolehgunaan
Kawalan Kawalan Kebolehgunaan Kawalan Kawalan
Kolaborasi Kolaborasi Kawalan Kolaborasi Kolaborasi
Kerelevanan Kerelevanan Kolaborasi Kerelevanan Kerelevanan
kepada sekolah kepada sekolah Kerelevanan kepada sekolah kepada sekolah
kepada sekolah
38
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
perkaitan yang amat perkaitan yang jelas di perkaitan yang agak perkaitan di antara perkaitan di antara fokus
jelas di antara fokus antara fokus kajian jelas di antara fokus fokus kajian dengan kajian dengan ulasan
kajian dengan ulasan dengan ulasan kajian dengan ulasan ulasan literatur yang literatur yang relevan
literatur yang literatur yang relevan literatur yang relevan relevan dan dan berkredibiliti tetapi
relevan dan dan berkredibiliti. dan dan berkredibiliti. berkredibiliti tetapi tidak jelas.
berkredibiliti. kurang jelas.
Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan Dapat mengaitkan fokus
fokus kajian dan fokus kajian dan fokus kajian dan fokus kajian dan kajian dan peluang
peluang peluang peluang peluang penambahbaikan
penambahbaikan penambahbaikan penambahbaikan penambahbaikan tetapi tidak jelas.
dengan amat jelas. dengan jelas. dengan agak jelas. tetapi kurang jelas.
Pengumpulan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat Dapat menghuraikan
Data Awal data awal yang data awal yang data awal yang menghuraikan data awal yang
(5 markah) dikumpul untuk dikumpul untuk dikumpul untuk data awal yang dikumpul untuk
membuktikan membuktikan membuktikan dikumpul untuk membuktikan masalah
masalah/isu wujud masalah/isu wujud masalah/isu wujud membuktikan / isu wujud tetapi tidak
secara amat secara terperinci. secara agak masalah/ isu wujud terperinci.
terperinci. terperinci. tetapi kurang
terperinci.
39
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan
bukti dari pelbagai sumber bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai sumber
data yang amat relevan sumber data yang sumber data yang agak sumber data tetapi data tetapi tidak relevan
untuk membuktikan relevan untuk relevan untuk kurang relevan untuk untuk membuktikan
masalah/isu wujud. membuktikan membuktikan membuktikan masalah/isu wujud.
masalah/isu wujud. masalah/isu wujud. masalah/isu wujud.
Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan
keperihatinan yang amat keperihatinan yang jelas keperihatinan yang agak keperihatinan tetapi keperihatinan tetapi tidak
jelas untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan isu jelas untuk kurang jelas untuk jelas untuk menyelesaikan
isu yang wujud. yang wujud. menyelesaikan isu yang menyelesaikan isu isu yang wujud.
wujud. yang wujud.
Tindakan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan
(10 markah) dengan amat jelas model dengan jelas model dengan agak jelas model model penyelidikan model penyelidikan yang
penyelidikan yang penyelidikan yang penyelidikan yang yang dinyatakan dalam dinyatakan dalam RMK
dinyatakan dalam RMK. dinyatakan dalam RMK. dinyatakan dalam RMK. RMK tetapi kurang tetapi tidak jelas.
jelas.
Dapat memperincikan Dapat memperincikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan
bahan atau sistem bahan atau sistem bahan atau sistem bahan atau sistem bahan atau sistem yang
yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai yang digunakan digunakan sebagai
tindakan dengan amat tindakan dengan jelas. tindakan dengan agak sebagai tindakan tetapi tindakan tetapi tidak jelas.
jelas jelas. kurang jelas.
40
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
Kriteria 21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan Dapat menghuraikan
dengan amat terperinci dengan terperinci dengan agak terperinci proses menggunakan proses menggunakan
proses menggunakan proses menggunakan proses menggunakan bahan atau sistem bahan atau sistem yang
bahan atau sistem yang bahan atau sistem bahan atau sistem yang dihasilkan bagi dihasilkan bagi
dihasilkan bagi yang dihasilkan bagi yang dihasilkan bagi membaiki amalan membaiki amalan murid
membaiki amalan murid membaiki amalan membaiki amalan murid dan pengkaji dan pengkaji selaku
dan pengkaji selaku murid dan pengkaji murid dan pengkaji selaku guru tetapi guru tetapi tidak
guru. selaku guru. selaku guru. kurang terperinci. terperinci.
Dapat memperihalkan Dapat memperihalkan Dapat memperihalkan Dapat Dapat memperihalkan
dengan amat terperinci dengan terperinci dengan agak terperinci memperihalkan tetapi tetapi tidak terperinci
teori atau prinsip yang teori atau prinsip teori atau prinsip yang kurang terperinci teori teori atau prinsip yang
menjadi asas kepada yang menjadi asas menjadi asas tindakan. atau prinsip yang menjadi asas kepada
tindakan. kepada tindakan. menjadi asas tindakan.
tindakan.
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
perkaitan ulasan literatur perkaitan ulasan perkaitan ulasan perkaitan antara perkaitan ulasan
dan tindakan dengan literatur dan tindakan literatur dan tindakan literatur dan literatur dan tindakan
amat jelas. dengan jelas. dengan agak jelas. tindakan tetapi tetapi tidak jelas.
kurang jelas.
3.0 OBJEKTIF Objektif kajian Objektif kajian Objektif kajian Objektif kajian Objektif kajian
DAN SOALAN dinyatakan dengan dinyatakan dengan dinyatakan dengan dinyatakan dengan dinyatakan dengan tidak
KAJIAN amat jelas jelas berasaskan 3 agak jelas berasaskan kurang jelas jelas.
berasaskan 3 perkara perkara berikut: 3 perkara berikut: berasaskan 3 perkara
(5 MARKAH) berikut: berikut:
41
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
Kriteria 14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1 -25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Objektif Kajian fokus fokus fokus fokus
Soalan Kajian tindakan tindakan tindakan tindakan
pencapaian tindakan pencapaian tindakan pencapaian tindakan pencapaian tindakan
Soalan kajian amat Soalan kajian relevan Soalan kajian agak Soalan kajian kurang Soalan kajian tidak
relevan dengan dengan objektif relevan dengan relevan dengan relevan dengan objektif
objektif kajian kajian. objektif kajian. objektif kajian. kajian.
4.0 PESERTA KAJIAN Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Dapat menyatakan Tidak dapat
(5 MARKAH) penglibatan pengkaji penglibatan pengkaji penglibatan pengkaji penglibatan pengkaji menyatakan penglibatan
secara langsung secara langsung secara langsung secara tidak pengkaji.
dengan amat jelas dengan jelas dengan agak jelas langsung
Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan Dapat memerihalkan
ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian ciri-ciri peserta kajian
secara terperinci semua secara terperinci empat secara terperinci tiga secara terperinci dua secara terperinci satu
perkara berikut: daripada perkara berikut: daripada perkara berikut: daripada perkara berikut: daripada perkara berikut:
bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan
jantina jantina jantina jantina jantina
nama kelas/ jawatan nama kelas/ jawatan nama kelas/ jawatan nama kelas/ jawatan nama kelas/ jawatan
prestasi akademik prestasi akademik prestasi akademik prestasi akademik prestasi akademik
atau ciri-ciri unik yang atau ciri-ciri unik yang atau ciri-ciri unik yang atau ciri-ciri unik yang atau ciri-ciri unik yang
lain. lain. lain. lain. lain.
42
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
Aspek 4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
Kriteria 14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1 -25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
5.0 PELAKSANAAN Dapat memperincikan Dapat memperincikan Dapat memperincikan Dapat Dapat memperincikan
KAJIAN langkah- langkah/aktiviti langkah- langkah/aktiviti langkah- langkah/aktiviti memperincikan langkah-langkah/aktiviti
(20 MARKAH) tindakan (P&P) dengan tindakan (P&P) dengan tindakan (P&P) dengan langkah- tindakan (P&P) tetapi
amat jelas. jelas. agak jelas. langkah/aktiviti tidak jelas.
Langkah-langkah tindakan (P&P) tetapi
Tindakan kurang jelas.
(5 markah)
Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi rasional
rasional terhadap rasional terhadap rasional terhadap rasional terhadap terhadap tindakan yang
tindakan yang tindakan yang tindakan yang tindakan yang dicadangkan tetapi
dicadangkan dengan dicadangkan dengan dicadangkan dengan dicadangkan tetapi tidak jelas.
amat jelas. jelas. agak jelas. kurang jelas.
Kaedah Mengumpul Dapat memilih Dapat memilih Dapat memilih Dapat memilih Dapat memilih kaedah
Data (5 markah) kaedah pengumpulan kaedah pengumpulan kaedah pengumpulan kaedah pengumpulan pengumpulan data untuk
data yang amat data yang sesuai untuk data yang agak sesuai data untuk menjawab menjawab soalan kajian
sesuai untuk menjawab soalan untuk menjawab soalan soalan kajian tetapi tetapi tidak sesuai.
menjawab soalan kajian. kajian. kajian. kurang sesuai.
43
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1 -25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian Instrumen kajian
dijelaskan dengan amat dijelaskan dengan dijelaskan dengan agak dijelaskan tetapi dijelaskan tetapi tidak
terperinci pada teks atau terperinci pada teks atau terperinci pada teks atau kurang terperinci pada terperinci pada teks atau
lampiran. lampiran. lampiran. teks atau lampiran. lampiran.
Cara Menganalisis Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara
Data analisis data yang amat analisis data yang analisis data yang agak analisis data dengan analisis data dengan jenis
(5 markah) sesuai dengan jenis data sesuai dengan jenis data sesuai dengan jenis data jenis data yang data yang dikumpul tetapi
yang dikumpul. yang dikumpul. yang dikumpul. dikumpul tetapi kurang tidak sesuai.
sesuai.
Cara analisis data Cara analisis data Cara analisis data Cara analisis data Cara analisis data
dihuraikan dengan amat dihuraikan dengan jelas dihuraikan dengan agak dihuraikan tetapi dihuraikan tetapi tidak
jelas. jelas. kurang jelas. jelas.
Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat menginterpretasi
menginterpretasi semua menginterpretasi semua menginterpretasi menginterpretasi sebahagian kecil data
data dengan amat data dengan lengkap. sebahagian besar sebahagian besar data tetapi tidak lengkap.
lengkap. data dengan lengkap. tetapi kurang lengkap.
44
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Cara Menyemak Data Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Dapat memilih cara Tidak dapat memilih
(5 markah) menyemak data yang menyemak data yang menyemak data yang menyemak data cara menyemak data
amat sesuai dengan sesuai dengan jenis agak sesuai dengan dengan jenis data yang sesuai dengan
jenis data yang data yang dikumpul. jenis data yang yang dikumpul jenis data yang
dikumpul. dikumpul. tetapi kurang dikumpul.
sesuai.
Cara menyemak data Cara menyemak data Cara menyemak data Cara menyemak Cara menyemak data
dihuraikan dengan dihuraikan dengan dihuraikan dengan data dihuraikan tetapi tidak
amat jelas jelas. agak jelas. dihuraikan tetapi jelas.
kurang jelas.
6.0 DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian yang Dapatan kajian yang Dapatan kajian yang Dapatan kajian Dapatan kajian yang
(10 MARKAH) dibincangkan amat dibincangkan sesuai dibincangkan agak yang dibincangkan tidak
sesuai dengan dengan soalan kajian. sesuai dengan dibincangkan sesuai dengan soalan
soalan kajian. soalan kajian. kurang sesuai kajian.
dengan soalan
kajian.
Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat menyertakan Dapat Dapat menyertakan
bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai bukti dari pelbagai menyertakan bukti dari pelbagai
sumber data yang sumber data yang sumber data yang bukti dari pelbagai sumber data tetapi
amat relevan untuk relevan untuk agak relevan untuk sumber data tetapi tidak relevan untuk
menyokong dapatan menyokong dapatan menyokong dapatan kurang relevan menyokong dapatan
kajian. kajian. kajian. untuk menyokong kajian.
dapatan kajian.
45
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6 -13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0 18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1 -25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
7.0 REFLEKSI Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat
(10 MARKAH) membincangkan membincangkan membincangkan membincangkan membincangkan
dapatan kajian dapatan kajian dapatan kajian dapatan kajian tetapi dapatan kajian tetapi
dengan unsur refleksi dengan unsur dengan unsur refleksi unsur refleksi kurang unsur refleksi tidak
yang amat jelas. refleksi yang jelas. yang agak jelas. jelas. jelas.
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
hubung kait dapatan hubung kait dapatan hubung kait dapatan hubung kait dapatan hubung kait dapatan
kajian dengan ulasan kajian dengan kajian dengan ulasan kajian dengan kajian dengan ulasan
literatur dengan amat ulasan literatur literatur dengan agak ulasan literatur tetapi literatur tetapi tidak
kritis. dengan kritis. kritis. kurang kritis. kritis.
Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat Dapat membuat
justifikasi antara justifikasi antara justifikasi antara justifikasi antara justifikasi antara
andaian, nilai atau andaian, nilai atau andaian, nilai atau andaian, nilai atau andaian, nilai atau
kepercayaan diri kepercayaan diri kepercayaan diri kepercayaan diri kepercayaan diri
dengan amalan dengan amalan dengan amalan dengan amalan dengan amalan
pedagogi terdahulu pedagogi terdahulu pedagogi terdahulu pedagogi terdahulu pedagogi terdahulu
dengan amat kritis. dengan kritis. dengan agak kritis. tetapi kurang kritis. tetapi tidak kritis.
8.0 CADANGAN Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai Dapat menilai
TINDAKAN tindakan yang diambil tindakan yang tindakan yang diambil tindakan yang tindakan
SUSULAN dengan amat kritis. diambil dengan kritis. dengan agak kritis. diambil tetapi kurang yang diambil tetapi
(5 MARKAH) kritis. tidak kritis.
46
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6 -13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Cadangan untuk Cadangan untuk Cadangan untuk Cadangan untuk Cadangan untuk
tindakan susulan tindakan susulan tindakan susulan tindakan susulan tindakan susulan
dibincangkan dengan dibincangkan dibincangkan dibincangkan tetapi dibincangkan tetapi
amat terperinci. dengan terperinci. dengan agak kurang terperinci. tidak terperinci.
terperinci.
9.0 PENGOLAHAN Kesemua isi telah Kesemua isi telah Sebahagian besar isi Sebahagian kecil isi Keseluruhan isi
PENULISAN diolah dengan amat diolah dengan baik. telah diolah dengan telah diolah dengan tidak
DAN baik. baik. baik. dapat diolah dengan
RUJUKAN baik.
ILMIAH (10
MARKAH) Urutan idea yang Urutan idea yang Urutan idea yang Urutan idea kurang Urutan idea tidak
amat teratur. teratur. agak teratur. teratur.
teratur.
Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan
amat sesuai dan tepat sesuai dan tepat agak sesuai dan kurang sesuai bahasa
dengan penulisan dengan penulisan agak tepat dengan dengan penulisan tidak sesuai dengan
ilmiah. ilmiah. penulisan ilmiah. ilmiah. penulisan ilmiah.
Dapat Dapat Dapat Dapat Dapat
memperlihatkan memperlihatkan memperlihatkan memperlihatkan memperlihatkan
kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran
karya secara amat karya secara kritis karya secara agak karya tetapi kurang mengulas karya
kritis dengan merujuk dengan merujuk kritis dengan merujuk kritis walaupun tetapi tidak kritis
kepada ulasan kepada ulasan kepada ulasan merujuk kepada walaupun merujuk
literatur yang relevan literatur yang relevan literatur yang relevan ulasan literatur yang kepada ulasan
dan mempunyai dan mempunyai dan mempunyai relevan dan literatur yang
kredibiliti. kredibiliti. kredibiliti. mempunyai kredibiliti. relevan dan
mempunyai
kredibiliti.
47
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Penggunaan sedutan Penggunaan Penggunaan Penggunaan Penggunaan
kata (quotation) yang sedutan sedutan sedutan sedutan
amat relevan dan kata (quotation) kata (quotation) kata (quotation) yang kata (Quotation)
tepat. yang relevan dan yang relevan dan relevan tetapi kurang yang tidak relevan.
tepat. agak tepat. tepat.
Penulisan senarai Penulisan senarai Penulisan senarai Penulisan senarai Penulisan senarai
rujukan amat rujukan menepati rujukan hampir rujukan kurang rujukan tidak
menepati sistem APA sistem APA terkini. menepati sistem menepati sistem menepati sistem
terkini. APA terkini. APA terkini. APA terkini.
Ulasan literatur Ulasan literatur Ulasan literatur Ulasan literatur Ulasan literatur
melebihi 15 sumber mengandungi mengandungi mengandungi mengandungi
yang relevan dan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya
mempunyai kredibiliti. 12-15 sumber yang 8-11 sumber yang 4-7 sumber yang 3 sumber yang
relevan dan relevan dan relevan dan relevan dan
mempunyai mempunyai mempunyai mempunyai
kredibiliti. kredibiliti. kredibiliti. kredibiliti.
10.0 ETIKA Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Tidak dapat
(5 MARKAH) kebolehan yang amat kebolehan yang baik kebolehan yang kebolehan yang menunjukkan
baik untuk untuk menganalisis agak baik untuk sederhana baik kebolehan untuk
menganalisis dan dan membuat menganalisis dan untuk menganalisis menganalisis dan
membuat keputusan keputusan dalam membuat keputusan dan membuat membuat keputusan
dalam penyelesaian penyelesaian dalam penyelesaian keputusan dalam dalam penyelesaian
masalah berkaitan masalah berkaitan masalah berkaitan penyelesaian masalah berkaitan
etika. etika. etika. masalah berkaitan etika.
etika.
48
AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
Aspek (Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5-5.0 4.0-4.4 3.1-3.9 2.5-3.0 0-2.4
9-10 8-8.9 6.6-7.9 5.0-6.5 0-4.9
14-15 10.6-13.9 8-10.5 7.0-7.9 0-6.9
Kriteria 18.1-20 17.0-18.0 14-16.9 9.9-13.9 0-9
21.1-25.0 18.0-21.0 14.6-17.9 12.5-14.5 0-12.4
Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Dapat menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan tindak
tindak balas yang tindak balas yang tindak balas yang tindak balas tetapi
amat positif terhadap positif terhadap agak positif terhadap balas yang kurang tidak terbuka dalam
komen atau kritikan. komen atau kritikan. komen atau kritikan. terbuka dalam menerima komen atau
menerima komen kritikan.
atau kritikan.
Sangat komited Komited dalam Agak komited dalam Kurang komited Tidak komited dalam
dalam menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan dalam menyelesaikan
tugasan. tugasan. tugasan. menyelesaikan tugasan.
tugasan.
Dapat mengaplikasi Dapat mengaplikasi Dapat mengaplikasi Kurang Tidak dapat
dengan amat baik dengan baik etika dengan agak baik mengaplikasi mengaplikasi
etika penyelidikan penyelidikan dalam etika penyelidikan etika penyelidikan etika penyelidikan
dalam penulisan. penulisan. dalam penulisan. dalam penulisan. dalam
penulisan.
49
8. RUBRIK PENTAKSIRAN ARTIKEL
(WAJARAN 10%)
Aspek AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
9.0 - 10.0 8.0 - 8.9 6.6 - 7.9 5.0 - 6.5 0.0 - 4.9
Kriteria 18.0 - 20.0 17.0 - 17.9 14.0 - 16.9 10.0 - 13.9 0.0 - 9.9
25.0 - 30.0 19.0 - 24.9 13.0 - 18.9 7.0 -12.9 1.0 - 6.9
36.0 - 40.0 31.0 - 35.9 26.0 - 30.9 20.0 - 25.9 1.0 - 19.9
1.0 KANDUNGAN Kandungan yang Kandungan yang Kandungan yang Kandungan yang Kandungan tidak
(40 MARKAH) amat sesuai untuk sesuai untuk agak sesuai untuk kurang sesuai sesuai untuk
penerbitan dalam penerbitan dalam penerbitan dalam untuk penerbitan penerbitan dalam
sesebuah jurnal sesebuah jurnal sesebuah jurnal dalam sesebuah sesebuah jurnal
jurnal
2.0 PENGOLAHAN DAN Memperlihatkan Memperlihatkan Memperlihatkan Memperlihatkan Tidak dapat
PENULISAN kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran mengulas kemahiran memperlihatkan
ILMIAH karya secara kritikal karya secara kritikal karya secara agak mengulas karya kemahiran mengulas
(30 MARKAH) dengan merujuk dengan merujuk kritikal dengan secara kurang karya secara kritikal.
kepada ulasan kepada ulasan merujuk kepada kritikal dengan
literatur yang amat literatur yang ulasan literatur yang merujuk kepada
relevan, tepat dan relevan, tepat dan agak relevan, tepat ulasan literatur
baik. baik. dan baik. yang kurang
relevan, tepat dan
3.0 LARAS BAHASA Laras bahasa Laras bahasa ilmiah Laras bahasa ilmiah baik. bahasa
Laras Laras bahasa ilmiah
ILMIAH ilmiah yang sangat yang sesuai. yang agak sesuai. ilmiah yang tidak sesuai.
(20 MARKAH) sesuai. yang kurang
sesuai.
4.0 RUJUKAN Rujukan yang amat Rujukan yang Rujukan yang agak Rujukan yang Rujukan yang tidak
(10 MARKAH) relevan relevan. relevan. kurang relevan.
relevan.
50
9. RUBRIK PENTAKSIRAN PELAPORAN LISAN HASIL KAJIAN
(WAJARAN 20%)
Aspek AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5 5.0 4.0 4.4 3.1 .-3.9 2.5-3.0 0.0 2.4
Kriteria 9.0 - 10.0 8.0 - 8.9 6.6 - 7.9 5.0 - 6.5 0.0 - 4.9
18.0 - 20.0 17.0 - 17.9 14.0 - 16.9 10.0 - 13.9 0.0 - 9.9
25.0 - 30.0 19.0 - 24.9 13.0 - 18.9 7.0 -12.9 1.0 - 6.9
1.0 PENYAMPAIAN 36.0 - 40.0
Membentangkan 31.0 - 35.9
Membentangkan 26.0 - 30.9
Membentangkan 20.0 - 25.9
Membentangkan 1.0 - 19.9
Membentangkan
(20 MARKAH) hasil hasil kajian dengan hasil kajian dengan hasil hasil kajian dengan
Pengkaji berkomunikasi kajian dengan amat jelas dan yakin agak jelas kajian dengan tidak
secara berkesan jelas dan yakin kurang jelas
Nada suara yang Nada suara yang Nada suara yang jelas suara yang
Nada Nada suara yang
amat sesuai sesuai agak berkesan kurang berkesan tidak
Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa berkesan
Penggunaan
yang tepat dan yang tepat yang agak tepat yang kurang tepat bahasa yang tidak
menarik tepat dan tidak
menarik
Penggunaan media Penggunaan media Penggunaan media Penggunaan media Penggunaan media
sangat berkesan berkesan agak berkesan yang kurang yang tidak berkesan
Memperkenalkan Memperkenalkan Memperkenalkan berkesan
Kurang jelas Tidak
2.0PENGOLAHAN topik secara amat topik secara jelas topik secara agak memperkenalkan memperkenalkan
PEMBENTANGAN jelas dan kreatif jelas topik topik
(30 MARKAH)
Pengkaji menunjukkan
Membuat kesimpulan Membuat Membuat Membuat kesimpulan Membuat kesimpulan
pengolahan secara yang amat baik kesimpulan yang kesimpulan yang yang kurang baik tanpa bukti
teratur berasaskan bukti baik berasaskan agak baik berasaskan bukti
bukti berasaskan bukti
51
Aspek AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN SEDERHANA GAGAL
(Markah) (Markah) (Markah) (Markah) (Markah)
4.5 5.0 4.0 4.4 3.1 .-3.9 2.5-3.0 0.0 2.4
Kriteria 9.0 - 10.0 8.0 - 8.9 6.6 - 7.9 5.0 - 6.5 0.0 - 4.9
18.0 - 20.0 17.0 - 17.9 14.0 - 16.9 10.0 - 13.9 0.0 - 9.9
25.0 - 30.0 19.0 - 24.9 13.0 - 18.9 7.0 -12.9 1.0 - 6.9
3.0 ISI KANDUNGAN 36.0 - 40.0
Fokus kajian sangat Fokus31.0 - 35.9
kajian jelas 26.0 - 30.9
Fokus kajian agak Fokus20.0 - 25.9
kajian kurang 1.0 - 19.9
Fokus kajian tidak
(25 MARKAH) jelas jelas jelas jelas
Menerang dan
menjelaskan Menyokong dapatan Menyokong dapatan Menyokong Menyokong dapatan Menyokong dapatan
dapatan kajian dengan bukti yang dengan bukti yang dapatan dengan dengan bukti yang dengan bukti yang
amat tepat tepat bukti yang agak tepat kurang tepat tidak tepat
Bukti dari pelbagai Bukti dari beberapa Bukti dari sumber Bukti dari sumber Tiada sumber bukti
sumber sumber yang agak terhad yang terhad
4.0 SOAL JAWAB Menjawab soalan Menjawab soalan Menjawab soalan Menjawab soalan Tidak dapat
(20 MARKAH) dengan amat jelas dengan jelas dengan agak jelas dengan kurang jelas menjawab
jelas
Berpengetahuan Berpengetahuan Berpengetahuan Kurang Pengetahuan yang
yang yang baik dalam yang agak baik berpengetahuan terhad dalam kajian
sangat baik dalam kajian yang dalam kajian yang dalam kajian yang yang dibentang
kajian yang dibentang dibentang dibentang
5.0 ETIKA Amat menepati masa
dibentang Menepati masa Agak kurang Kurang menepati Tidak menepati
(5 MARKAH) menepati masa masa masa
Penampilan diri yang Penampilan diri yang Penampilan diri Penampilan diri yang Penampilan diri yang
sangat menarik menarik yang agak menarik kurang menarik tidak menarik
52 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

10. FORMAT PENULISAN RUJUKAN (APA EDISI KE-ENAM)

Panduan menulis senarai rujukan


Seorang Nama akhir (last name)/Nama Smith, F. (1985). Reading. Cambridge:
pengarang keluarga(surname) dahulu diikuti Cambridge University.
oleh huruf pertama nama awal
pengarang (authors initial)

Dua hingga Nama akhir/Nama keluarga Grice, H.P., & Gregory,R.L. (1968). Early
tujuh dahulu diikuti oleh huruf pertama language development. New York:
pengarang nama awal pengarang. Gunakan McGraw-Hill.
(Senaraikan simbol & bukannya
semua dan. Kamarulzaman Bakri, Rohaida Che Dan,
pengarang) Rosnani Noh, Rodziah Hassan & Ahmad
Rifae. (2004). Strategi bimbingan rakan
sebaya timbal- balik: Refleksi terhadap
pelaksanaannya. Kuala Lumpur:
Kementerian Pelajaran Malaysia.
Lapan atau Masukkan senarai enam Roeder,K., Howdeshell,J., Fulton,L.,
lebih pengarang pertama diikuti dengan Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R.,
pengarang tiga titik ellipsis () dan diakhiri ... Applin, M. (1967). Nerve cells and insect
dengan nama pengarang terakhir. behavior: A manual. Cambridge, MA:
Harvard University Press.

Pengarang Tinggalkan bin atau binti Dato Ismail Bin Kamus


Melayu Dipetik sebagai
Ismail Kamus. (2010). Indahnya amalan doa.
Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Pengarang Nama keluarga (surname) diikuti Cai Jin Fai


Cina oleh huruf pertama nama pengarang Dipetik sebagai
yang seterusnya (First name Cai, J.F. (1998). Exploring students conceptual
followed by author initial) algorithm. School Science and
Mathematics, 98(2), 93-98.

Pengarang Nama keluarga (surname) diikuti Vincent Foo Hiap Khian


Cina dengan oleh huruf pertama nama Dipetik sebagai
nama pengarang yang seterusnya (First Foo, V.H.K. (1993). Sarawak: Mini episodes of
Inggeris name followed by author initials) the past. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Nama India Tinggalkan d/o, s/o, a/l, a/p Parmjit Singh. (20007). Bridging children learning
& Sikh from multiplicative structures to proportional
reasoning. Prosiding EARCOME 2007, pp 335-
341.

Nama yang Gunakan nama yang diwarisi Raja Ahmad Niza


diwarisi Dipetik sebagai
Raja Ahmad Niza
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 53

Panduan menulis senarai rujukan


Kurniaan Tinggalkan gelaran seperti Tun Dr Mahathir Mohamad
gelaran Datuk/Tan/Sri/Tun/Prof/Dr/Haji Dipetik sebagai
Mahathir Mohamad

Agensi, Gunakan nama lengkap yang Contoh


Persatuan rasmi American Psychological Association bukannya APA.
atau Institusi Kementerian Pelajaran Malaysia
sebagai bukannya KPM
pengarang
Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).
Kurikulum Bersepadu SekolahRendah:
Spesifikasi kurikulum tahun6. Kuala
Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Badan Gunakan nama lengkap yang Committee of Bank Rakyat (2010). Bank
korporat rasmi Rakyat finance. Kuala Lumpur: DBP.

Nama Tidak perlu masukkan Fourth International Conference on


Persidangan nombor/bilangan. Science and Mathematics Education. (2011).
(Conference) Dipetik sebagai
International Conference on Science and
Mathematics Education. (2011).

Pengarang Gunakan tajuk artikel sebagai Developing a team work. (2006)


tidak menggantikan nama pengarang
diketahui/
Tiada
pengarang
54 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Senarai rujukan : Buku, buku rujukan dan bab dalam buku (book chapters)

Jenis rujukan Bentuk am Contoh rujukan


Seluruh buku, versi Author, A.A. (Year). Title of Bandura, A.J. (1977). Social learning
bercetak (Entire book, work. Location: Publisher. theory.Englewood Cliffs, NJ: Prentice
print version) Hall.
Seluruh buku, versi Author, A.A. (Year). Title of Shotton, M.A. (1989). Computer
elektronik work. Retrieved from addiction? A study of computer
http://www.xxxxx dependency. Retrieved from
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/
Buku yang diedit Author, A.A. (Year). Title of Plath, S. (2000). The unabridged journals
bersama pengarang work. (A.A. Editor, Ed.). (K.V. Kuklil, Ed.). New York: Anchor.
Location: Publisher.
Buku yang diedit Editor, A.A. (Ed.). (Year). Title Smith, F., & Kenney, G.M. (Eds.).(1985).
tetapi tanpa of work. Location: Reading. Cambridge: Cambridge
pengarang Publisher. University.

Bab dalam buku versi Author, A.A., & Author, B.B. Pugalee, D. (1985). Levels of thinking. In
bercetak (1995). Title of chapter. In J. Hierbert (Ed.), Mathematical
A. Editor, B. Editor, & C. thinking. (pp.221 240). New York:
Editor (Eds.), Title of book Guilford Press.
(pp. xxx-xxx). Location:
Publisher.
Bab dalam buku versi Author, A.A., & Author, B.B. Pugalee, D. (1985). Levels of thinking. In
elektronik (1995). Title of chapter. In A. J. Hierbert (Ed.), Mathematical
Editor, B. Editor, & C. Editor thinking (pp.221240). Retrived from
(Eds.), Title of book (pp. http://www.nhlbi.nih/entries/html
xxx-xxx). Retrieved from
http://www.xxxxx

Buku yang telah diedit Author, A.A., & Author, B.B.


lebih dari sekali (1995). Title of book (Ed.). Helfer, M.E., Kerne, R.S., & Drugman,
Location: Publisher. R.D. (1997). The battered child (5th
ed.). Chicago: University of Chicago
Rujukan atas talian Title of entry. (n.d.). In Title of Press.(n.d.). In Merriam-Websters
Heuristic.
dan tiada pengarang reference work (xx ed.,Vol online dictionary (11th ed.) Retrieved
atau editor xx). Retrieved from from http://www.m-
http://www.xxxxx .com/dictionary/heuristic

* n.d. (no dates)


BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 55

Senarai rujukan : Terbitan berkala (periodicals)


Bahan terbitan berkala merujuk kepada bahan yang diterbitkan secara berkala seperti jurnal, majalah,
surat khabar, surat berita (newsletter), risalah, makalah
Rujukan am
Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (year). Title of article. Title of Periodical, volume number (issue
number), pages.

Jenis rujukan Bentuk am Contoh rujukan


Jurnal dengan Author, A.A., & Author, B.B. Pierce, R., Stacey, K., Wander, R., &
DOI (year). Title of article. Title Ball, L.
of Periodical, xx, pp-pp. (2011). The design of lessons using
doi:xx.xxxxxxxxxx mathematics analysis software to
support multiple representations in
secondary school mathematics.
Technology pedagogy and Education,
20 (1). doi:
Jurnal artikel Author, A.A., Author, B.B., & 10.1080/1475939X.2010.534869
Pierce, R., & Stacey, K. (2011). Lesson
tanpa DOI Author, C.C. (year). Title of Study for profesional development
(bercetak) article. Title of Periodical, and research. Journal of Science
volume number (issue and Mathematics Education in
number), pages. Southeast Asia, 34(1), 26-46.

Jurnal artikel Author, A.A., Author, B.B., & Olive,J. (2000). Learning geometry
tanpa DOI (atas Author, C.C. (year). Title of intuitively with the aid of a new
talian) article. Title of Periodical, computer tool: The Geometers
volume number (issue Sketchpad. The Mathematics
number), pages. Retrieved Educator, 2(1), 1-5. Retrieved from
from http://www.xxxxxxx http://jwilson.coe.uga.edu/DEPT/IME/
Issues/v02n1/5olive.html

Artikel dalam Author, A. A., Author, B. B., & Mohd Azlan Ismail. (2012, Mac). Tragedi
majalah Author, C. C. (year, berdarah: Killing fields. Anis, 175,
month). Title of article. Title 46-47.
of Magazines, Volume
Number (issue number),
pages.
Artikel dalam Author, A.A. (year, month, Choo, G.H. (2012, February 5). Prediting
surat khabar day). Title of article. Title of heart disease risks. Sunday Star,
News paper, pages pp.5-6.
Nota: Sekiranya sambungan artikel ada
pada muka surat lain tetapi tidak
mengikut urutan (discontinuous
pages) senaraikan semua muka surat
dan pisahkan dengan koma.
Artikel surat Author, A.A. (year, month, Brody, J.E. (2007, December 11). Mental
khabar maya atau day). Title of article. Title of reserves keep brain agile. The New
atas talian News paper. Retrieved YorkTimes. Retrieved from
from http://xxxx http://www.nytimes.com
56 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Senarai rujukan: Sumber bahan bercetak yang lain


Rujukan am
Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (year). Title of article. Title of Periodical, volume number (issue
number), pages.
Jenis rujukan Bentuk am Contoh rujukan
Disertasi Kedoktoran/ Author, A.A. (Year). Title of Hughes, E.K. (2006). Lesson
Tesis Master dari doctoral dissertation or planning as a vehicle for
pangkalan data komersil masters thesis (Doctoral developing pre-service
(commercial database) dissertation or masters secondary teachers capacity to
thesis). Retrieved from focus on students mathematical
Name of database. thinking (Doctoral dissertation).
Retrieved from ProQuest
Dissertation and Theses
database (UMI No. 3250973).

Disertasi kedoktoran/ Author, A.A. (Year). Title of Ong, Y.E. (1997). The mental
Tesis Master (tidak doctoral dissertation or activities involved in Malaysian
diterbitkan) masters thesis Additional Mathematics
(Unpublished doctoral Examinations. (Unpublished
dissertation or masters doctoral dissertation). University
thesis). Name of Institution, of Warwick, United Kingdom.
Location.
Pembentangan kertas Presenter, A. A.(Year, Month). Parmjit Singh, Afandi Sahari &
kerja/poster Title of paper or poster. Nazariah Moideen. (2009,
Paper or poster session November). An analysis of the
presented it the meeting of distribution of word problems in
Organization Name, primary school
Location. mathematicstextbooks used in
Malaysia schools. Paper
presented at the third
International Conference on
Science and Mathematics
Education, Penang.
Kertas kerja dalam Presenter, A.A.(Year, Month). Cheah, U.H. (2010, February).
persidangan dicapai atas Title of paper. Paper session Conceptualizing a framework
talian atau secara maya presented in the meeting of for mathematics communication
Organization. Retrieved from in Malaysia primary schools.
http://www.xxx Paper presented at the third
APEC-Tsukuba International
Conference. Retrieved from
http://www. criced.
Tsukuba.ac.jp/math/apec/apec2
009
Kertas kerja dalam Presenter, A. A.(Year). Title of Nurulhidayah Lucy Abdullah & Ong.
persidangan yang paper. Paper or poster S.L. (2009). Use of performance
diterbitkan (bercetak) session presented in the task in assessing Year Six
meeting of Organization students levels o f mathematical
Name, Location. page thinking. Proceedings of the
number third International Conference
on Science and Mathematics
Education, Penang. pp. 386-394
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 57

Author, A.A. (Year). Title of work United States Curriculum Centre for
(Report No.xxx). Location: the Study of Mathematics.
Publisher. (2004). Everybody counts: A
report to the nation on the future
of mathematics education.
(Report number if any).
Retrieved from
http://www.mathcurriculumcente
r
Malaysia Ministry of Education.
(2006). Integrated curriculum for
primary schools: Curriculum
specifications. Kuala Lumpur:
Curriculum Development
Centre.
58 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Senarai rujukan : Bukan bahan bercetak

Rujukan am
Producer, A.A. (Producer), & Director, B.B. (Director). (Year). Title of motion picture [Motion picture]. Country of
Origin: Studio.

Jenis Bentuk Contoh


rujukan rujukan
Video Readers Digest Association Limited. (Producer). (2010). Quest
for immortality [DVD]. United States: RdAsia Associations.
Blog post Author, A.A. (Year, Month MiddleKid. (2007, January 23). Re: The unfortunate
Day). Title of post prerequisites
[Description of form]. and consequences of partitioning your mind [Web log post].
Retrieved from Retrieved from http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/
http://www.xxx
MiddleKid adalah nama timangan pengarang atau nama yang
dipaparkan pada skrin.
Mesej dihantar Rampers and, T. (2005, June 8). Re: Traditional knowledge and
kepada forum traditional cultural expressions [Online forum comment].
atas talian Retrieved from
atau kumpulan http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/
diskusi
(discussion
group)
Mesej dihantar Siti Aminah. (2012, Januari 8). Re: Pengukuran IQ [Electronic
kepada mailing list message]. Retrieved from
senarai surat http://tech.groups.yahoo.com/group/message/670
elektronik
(electronic
mailing list)
Perisian Rightsholder,A. A. Comprehensive Meta-Analysis (Version 2)
komputer (Year). Title Of [Computer Software]. New Jersey: Biostat.
program (Version
number)
[Description of
form]. Location:
Name of
producer.
atau
Rightsholder,A.A.
(Year). Title Of
program
[Description of
Komunikasi Author, A.A.
form]. (personal
Retrieved Rujhan Ishak. (komunikasi peribadi, April 18, 2016)
peribadi communication,
from http://xxxx
(temubual, Month,Day,Year)
perbualan
melalui
talipon,dll)
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 59

Mempersembahkan dapatan kajian


Dapatan kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual atau rajah. Rajah merujuk kepada
sebarang bentuk illustrasi seperti carta, graf, gambar foto, dan lukisan kecuali jadual.
(1) Mempersembahkan jadual/rajah dalam teks
Jadual 1, Jadual 2,Jadual 3,
bukannya 1a, 1b, 1c, x
Rajah 1, Rajah 2, Rajah 3
Bukannya 5, 5a, 5b

Melabel jadual Jadual A1, Jadual A2 (Bagi lampiran A)


dalam lampiran Rajah A1, Rajah A2(Bagi lampiran A)
Melabel rajah
dalam lampiran

Kedudukan Di sebelah kiri teks (sebaris dengan teks). Teks dalam jadual boleh gunakan langkau sebaris
jadual dalam Table
atau dua baris tetapi
1 (Nombor mesti konsisten sepanjang penulisan. Saiz huruf dalam jadual tidak
Jadual)
teks kurang dari 8 poin dan tidak lebih dari 14 poin Langkau 2 baris

Participant)Characteristics)(Tajuk)Jadual)diitalik)

Need Training Do Not Need


Training
Used 220 40
GSP
Never 188 67
used GSP

Nota:&
(1)&Tiada&garis&menegak&(vertical&line)&dalam&jadual.&
(2)&Sekiranya&tajuk&jadual&panjang&(2&baris)&maka&baris&pertama&
dan&kedua&ditaip&langkau&sebaris.

Menulis rujukan Dalam teks jadual dirujuk menggunakan nombor jadual.


jadual dalam Contoh:
teks (1) Analisis dapatan soal selidik yang dimuatkan dalam Jadual 1 menunjukkan
(2) Jangan tulis:
Rajah di atas (di bawah) menunjukkan
Rajah pada muka surat 32 menunjukkan
60 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Kedudukan rajah Diletakkan di tengah teks (walau bagaimanapun tiada ketetapan dibuat oleh APA). Saiz huruf
dalam teks dalam rajah tidak kurang dari 8 poin dan tidak lebih dari 14 poin. Tajuk rajah diletakkan di
bahagian bawah rajah.
Contoh

L019 P006
Figure 2. Written solution of adding two fractions with different denominators.
Nota: Nombor rajah diitalickan (Contoh: Figure 2). Caption rajah ditulis sebaris dengan nombor rajah (tidak
diitalickan)

90$ 74.8$
80$ 70.7$
70$ 55.6$51.5$
60$ 46.4$ 46.4$
50$
Peratus&&
40$
30$
20$
10$ Mudah$
0$
Sukar$
Tajuk$

Reeksi$P&P$
Tinjauan$Awal$
Analisis$Tinjauan$Awal$
Sorotan$
Fokus$kajian$

Soalan$kajian$
Sampel$
Merancang$Strategi$
Teknik$kumpul$data$
Analisis$data$

Perkaitan$
ObjekEf$

Reeksi$kajian$
Pengenalan$

APA$

LangkahRlangkah&penulisan&penyelidikan&Sndakan&
Rajah 1. Kekangan guru pelatih Semester 8 Ambilan 2008 dalam
penulisan pelaporan penyelidikan tindakan mengikut urutan yang
ditetapkan

Nota: Sekiranya caption rajah terlalu panjang, baris seterusnya dimulakan sebaris dengan, atau di bawah Rajah
(langkau sebaris)
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 61

Panduan memetik rujukan ke dalam teks


Pengarang Contoh
Memetik idea penulis
Seorang pengarang a. Ulasan literatur perlu dibuat secara meluas dalam melaksanakan
suatu kajian kerana ia membantu menjelaskan isu dan masalah
secara komprehensif (Creswell, 2008).
b. Menurut Creswell (2008), dalam melaksanakan suatu kajian
ulasan literatur perlu dibuat secara meluas kerana ia membantu
menjelaskan isu dan masalah secara komprehensif.
c. Dalam kajian pada tahun 2008, Creswell mendapati ulasan
literatur perlu dibuat secara meluas dalam melaksanakan suatu
kajian kerana ia membantu menjelaskan isu dan masalah secara
komprehensif.

Seorang pengarang Menurut Torkldsen (2000), aktiviti fizikal sangat penting


(merujuk kepada pengarang yang kerana ia berupaya meningkatkan kecerdasan dalam
sama buat kali ke dua dalam ayat kalangan murid-murid. Torkldsen juga mendapati
beikutnya) Nota: Abaikan tahun dalam suntingan pada ayat berikutnya.

Dua pengarang Marshall dan Rossman (2003) menyatakan bahawa penggunaan bahan
bantu mengajar dapat menimbulkan kesan positif seperti murid-murid
lebih berminat mengambil bahagian semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
Tiga, empat atau lima pengarang Holland, Holt, Levi, dan Beckett (2001) menyatakan
(suntingan pertama dalam teks)
Hollant et al. juga mendapati
(suntingan pada ayat seterusnya dalam perenggan yang sama)
Holland et al. (2001) mendapati
(suntingan seterusnya dalam perenggan yang lain)

Enam atau lebih pengarang Adkins et al. (2001) mengkaji


(nama pengarang pertama sahaja dan diikuti dengan et al.
Enam atau lebih pengarang di mana Farisha, Liyana, Amran, Aziz, Daniel, dan Tan (2011) mendapati
beberapa pangarang yang sama Rujukan di atas disunting sebagai
membuat kajian pada tahun yang Farisha, Liyana, Amran, et al. (2011)
sama atau berbeza
Farisha, Liyana, Daniel, Suhaida, Megat Ali, dan Vincent (2011)
mendapati
Rujukan di atas disunting sebagai
Farisha, Liyana, Daniel, et al. (2011) mendapati

Badan berkumpulan sebagai Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), 2016


pengarang (suntingan kali pertama)
Cth: Persatuan, Agensi kerajaan, KPM (2016)
Persatuan dll
(Mengeja nama penuh hanya pada suntingan pertama sahaja
dan gunakan singkatan dalam suntingan seterusnya. Contoh
lain yang boleh menggunakan akronim (huruf pertama setiap
perkataan) TIMSS, AIDS, SUHAKAM,
62 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Pengarang Contoh

Pengarang dengan nama keluarga L. Spencer (1965) dan G. Spencer (1983) mengkaji
(surname) yang sama

Tiada pengarang Sunting dua/tiga perkataan pertama dari tajuk artikel, tajuk bab,
tajuk web page
Contoh:
Kanak-kanak bermasalah pendengaran memerlukan sokongan
persekitaran... (Keistimewaan Anak, 2002).
Nota: Tajuk bab, artikel, web page berada dalam pengikat kata
.
Sunting dua/tiga perkataan pertama dari tajuk buku, bahan
berkala, brosur, laporan
Contoh:
dari buku 33 Amalan Mendidik Anak Soleh (2012) didapati
Nota: Tajuk buku, bahan berkala, brosur, laporan diitalickan

Memetik petikan daripada sumber ke Dalam teks ditulis sebagai


dua (memetik idea/petikan penulis A Mengikut teori Piaget (seperti petikan dalam Bjorklund, 1989)
dalam tulisan penulis B) According to Piaget theory (as cited in Bjorklund, 1989)

Contoh
Memetik terus dari sumber penulis (kurang daripada 40 perkataan)

Dalam membicarakan panduan asas fiqah wanita, Siti Nor Bahyah Mahmood (2008) menyatakan bahawa

semakin tinggi ilmu yang dimiliki, bukan untuk bermegah tetapi untuk memandu seseorang itu meningkatkan

amal kebajikan. Amal fardu kifayah dan amal fardu ain dapat dijadikan sebagai bekalan yang akan manusia

bawa apabila telah mati kelak (ms. 152).

Nota: Jangan italik petikan ...


BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 63

Memetik terus dari sumber penulis (lebih daripada 40 perkataan)


Contoh

Below is the statement quoted in the KBSR that shows the importance of mathematical thinking

elements and problem solving in the teaching and learning mathematics:

The learning of mathematics at all levels involves more than just the basic acquisition of concepts and

skills. It involves, more importantly, an understanding of the underlying mathematical thinking,

general strategies of problem solving, communicating mathematically and inculcating positive

attitudes towards an appreciation of mathematics as an important and powerful tool in everyday life.

(Curriculum & Malaysia, 2006, p. 112

Nota: Indent inci. Langkau dua baris bagi Sumber petikan, tahun dan muka surat
keseluruhan petikan. Jangan italik petikan. Abaikan
tanda dalam petikan
64 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Contoh menulis rujukan


Rujukan

Aida Suraya Md Yunus. (1996). Skim nombor perpuluhan bagi murid tahun tiga sekolah Langkau dua
rendah. (Unpublished doctoral publication). Universiti Malaya
Aspinwell, L., & Miller, D. (1997). Students' positive reliance on writing as a process to learn Langkau dua
first semester Calculus. Journal of Institutional Psychology, 24, 253-261

Nota:
Jarak indent tidak ditetapkan oleh APA edisi terkini. Boleh tab sekali atau tetapkan sendiri kedudukan baris
kedua tetapi mesti konsisten. Menggunakan langkau dua bagi setiap entri dan jarak antara entri setiap baris.
Contoh Penulisan Teks

Penulisan Teks Contoh Teks Catatan

Penggunaan numeral selepas Jadual 1 menunjukkan jadual Jadual 1 dan Rajah 2 merujuk pada
kata nama perancangan bagi sepanjang proses penggunaan numeral selepas kata
kajian tindakan dilaksanakan. Setiap nama
perancangan telah ditetapkan tarikhnya
supaya kajian ini berjalan dengan lancar.
Rajah 2 menunjukkan empat keping
gambar...

Penggunaan numeral Seramai 15 orang peserta kajian terlibat Bilangan 10 dan ke atas hendaklah
dalam kajian ini. ditulis dalam numeral contohnya:
10,11,12,...
Penggunaan perkataan Mereka terdiri daripada tujuh orang Bilangan 1 hingga 9 hendaklah
peserta kajian lelaki dan lapan orang ditulis dalam perkataan contohnya:
peserta kajian perempuan dari kelas 5 satu, dua,lapan...
Amanah.
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 65

Contoh penulisan abstrak

Abstract

This action research attempts to improve teachers classroom teaching of the adding of

fractions with different denominators. Adding fractions with different denominators have always

been a problem for the researcher's Year 5 students in the teaching and learning of

mathematics. This research has been conducted on 24 Year 5 students by using techniques of

caterpillars in helping students develop skills appropriate to adding two or more fractions of

different denominators. Observation was carried out throughout the teaching and learning

using caterpillars techniques. Students exercise books, observations in class and a

diagnostic test are the main data sources to gain insight into the effectiveness of teachers

teaching strategies. Findings indicates that students were able to grasp the concept of adding

two or more fractions with different denominators using caterpillars techniques.

Keywords: addition of fractions, operations with fraction, primary, mathematics, caterpillar


technique.

Dipetik daripada NoorHajratun Ain (2011)

Nota: Abstrak ditulis menggunakan Arial saiz fon 10 dalam satu perenggan, tiada indent, dan langkau dua baris
66 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Contoh Analisis Kualitatif

Temu Bual
Contoh 1

Saya cuba mengesan mengapakah kedua responden ini salah menyusun kedudukan proses

peruahan bahan ini. Ini kerana kedua-dua mereka mereka dapat menjawab dengan tepat

dan tersusun urutan kitaran air ini apabila ditemu bual. Merujuk kepada jadual 6.5, kedua-

dua mereka dapat menyatakan dengan tepat dan teratur urutan kitaran air ini. Anis dalam

temu bual menceritakan secara ringkas urutan kitaran air ini. Menurutnya:

kalau saya tak salah la, dari laut jadi wap air. Lepas tu naik ke atas jadi awan.
Kondensasi dan jadi awan. Dah tu dia turun jadi hujan. Mengalir ke laut semula

Zikri juga memberi jawapan yang hampir sama dengan anis. Saya telah membuat refleksi

kendiri terhadap bahan bantu mengajar saya. Saya dapati mungkin rajah 1 di dalam item

soalan lembaran kerja yang saya sediakan menyebabkan responden keliru atau pun

responden tidak faham akan kehendak soalan.

Contoh 2
Dalam aktiviti yang membabitkan penggunaan bahan berbentuk diskret pula, Iqwan diminta

mewakilkan 1/4 dengan menggunakan kertas cip. Petikan 1WE2 memaparkan tingkah laku

Iqwan.

Petikan 1WE2: Mewakilkan 1/4

P: (Kad 1 dan empat kertas cip diberikan kepada murid) Cuba menjelaskan pecahan
yang tercatat pada kad 1 dengan menggunakan bahan ini yang dibekalkan.
M: Katakan empat biji ini ialah satu, nilainya ialah empat perempat. Kalau kita ambil tiga
biji, ia akan jadi satu perempat.

Dalam Petikan 1WE2, Iqwan mewakilkan 1/4 dengan menyusun empat kertas cip

berhampiran dan menganggapnya sebagai mewakili pecahan 4/4. Kemudian, Iqwan

berkata kalau kita ambil tiga biji, ia akan jadi satu perempat menunjukkan beliau menolak

tiga kertas cip ke tepi dan menganggap satu kertas cip yang tidak ditolak ke tepi sebagai

1/4.
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 67

Nota Tambahan

(A) NOMBOR DITULIS DALAM NUMERAL

PERKARA CONTOH

Nombor 10 dan ke atas ! 12 cm ! 13 senarai

! 25 tahun ! 105 perkataan

Nombor yang mewakili ! Darab 5 ! 3 kali lebih banyak


fungsi matematik
! Lebih 5% dari ! 0.33 dari
sampel
Nombor yang mewakili ! 1 jam 24 min ! pukul 12:30 a.m.
masa, tarikh, skor dll
! Skor 4 pada skala 5 ! Jadual 4

(B) NOMBOR DITULIS DALAM PERKATAAN

PERKARA CONTOH

Sebarang nombor di ! Empat puluh peratus ! Dua belas pelajar


permulaan ayat, tajuk dari peserta kajian menunjukkan
menunjukkan peningkatan peningkatan dan 12
pelajar lagi

Common fractions ! Two-thirds majority ! One fifth of the


class
Penggunaan yang telah ! Lima Rukun Islam ! The twelve Apostles
diterima umum

(C) GABUNGAN NOMBOR DAN PERKATAAN

PERKARA CONTOH

Situasi untuk meningkatkan ! Ten 7-point scales ! 2 two-way interactions


68 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

11. KEPERLUAN ASAS LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN TINDAKAN

Tajuk Laporan
Panjang tajuk laporan antara 15 hingga 20 patah perkataan.

Panjang Tesis
Panjang tesis hendaklah tidak melebihi 10 000 patah perkataan. Had maksimum ini tidak
termasuk abstrak, penghargaan, rujukan, nota kaki, lampiran, jadual, dan rajah.

Jenis Kertas
Laporan mesti dicetak pada kertas putih saiz A4 (210mm x 297mm) yang berkualiti tinggi dan berat
minimum 80g.

Jenis dan saiz fon


Fon yang dibenarkan untuk menaip manuskrip ialah Arial dengan saiz fon 11. Walau
bagaimanapun, saiz huruf dalam rajah atau jadual boleh disesuaikan mengikut keperluan muka
surat. Simbol matematik dibenarkan taip menggunakan fon Latex.

Birai (Margin)
a. Teks bagi manuskrip perlu mempunyai birai seperti berikut:
Atas : 2.5 cm daripada jidai atas
Kanan : 2.5 cm daripada jidai bawah
Bawah : 2.5 cm daripada jidai kanan
Kiri : 4.0 cm daripada jidai kiri

b. Garis panduan tambahan yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:


Setiap permulaan tajuk pada bab hendaklah ditaip 2.5 cm daripada birai atas kecuali tajuk
laporan penyelidikan, tujuan, dan lampiran.
Tajuk pada bab perlu ditaip menggunakan huruf besar, bold dan ditengahkan. Setiap bab
baharu perlu bermula pada muka surat baharu.
Jadual dan rajah mesti diletakkan dalam margin yang ditetapkan.
Perenggan terakhir pada setiap muka surat mesti mempunyai sekurang-kurang DUA (2) ayat.
Sekiranya tidak, perenggan berkenaan perlu diletakkan pada muka surat baharu.
Perkataan terakhir dalam suatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang.

Jarak (Spacing)
Menggunakan langkau DUA (2) dan justified untuk badan laporan, abstrak, terjemahan abstrak
dan rujukan. Bagi petikan melebihi 40 patah perkataan, gunakan langkau DUA (2), justified dan
indent kiri.

Nota:
Sila ambil maklum bahawa format terkini APA bagi abstrak menggunakan langkau DUA (2),
align text left. Format penulisan abstrak IPGM menggunakan langkau DUA (2), justified text.
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 69

Penomboran Muka Surat


a. Semua nombor perlu dicetak 1.5 cm daripada birai bawah dan 2.5 cm daripada birai
kanan. Guna huruf yang sama dengan huruf teks tanpa sebarang tanda bacaan.
b. Bagi bahagian permulaan manuskrip, angka kecil Roman (i, ii, iii, dll) perlu digunakan. Tiada nombor
dicetak pada muka surat halaman judul. Penomboran bermula pada muka surat kedua dengan
angka ii dan seterusnya.
c. Bagi bahagian badan teks manuskrip, angka Arab (1, 2, 3, dsb) perlu digunakan. Tiada nombor
dicetak pada setiap permulaan tajuk pada muka surat Bab. Nombor bermula pada muka surat
kedua dengan angka 2 dan seterusnya.

Susun Atur Muka Surat


Muka Depan Kertas Cadangan (Lampiran A)
o Lampiran adalah A, B... mengikut APA dan bukannya 1,2, ...
Muka Depan Laporan (Lampiran B)
Halaman Judul (Lampiran C)
Pengesahan Penyelia (Lampiran D)
Pengakuan Pengkaji (Lampiran E). Dedikasi (Lampiran F)
Penghargaan (Lampiran G)
Contoh Abstrak (Dwibahasa) (Lampiran H)
Contoh Kandungan (Lampiran I)
Senarai Jadual (Lampiran J)
Senarai Rajah (Lampiran K)
Senarai Lampiran (Lampiran L)
Senarai Singkatan dan Simbol (LAMPIRAN M, sekiranya ada) (simbol yang digunakan mesti
mengikut konvensyen antarabangsa)
Contoh pada Tetulang Belakang Laporan (Lampiran N)
Format Artikel (Lampiran O)
Jurnal Reflektif (Lampiran P)
Rekod Kolaborasi (Lampiran Q)
Borang Pentaksiran Kertas Cadangan (Lampiran R)
Borang Pentaksiran Laporan (Lampiran S)
Borang Pentaksiran Pelaporan Lisan (Lampiran T)
Borang Pentaksiran Artikel (Lampiran U)

Bahasa
Penulisan laporan penyelidikan tindakan perlulah dalam bentuk bahasa akademik/ilmiah serta
bersesuaian dengan kehendak Ringkasan Maklumat Kursus mengikut program. Namun, penggunaan
saya pada laporan penyelidikan tindakan digalakkan berasaskan perkaedahan penyelidikan tindakan.

Penjilidan
a. Warna Kulit Depan
Laporan penyelidikan tindakan hendaklah dijilid kekal berkulit keras jenis buckram berwarna merah tua
(maroon) dan tulisan huruf besar cerai (bold) berwarna emas.

b. Penduaan
Kerja penduaan manuskrip asal hendaklah dilakukan dengan cetakan yang berkualiti tinggi supaya
kelihatan bersih dan senang dibaca.
70 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

Penyerahan Laporan Penyelidikan Tindakan


a. Pemeriksaan Sebelum Pelaporan Lisan
Menyediakan SATU (1) naskhah laporan untuk pemeriksaan pensyarah penyelia. Laporan tersebut hendaklah
dijilid menggunakan kulit keras biasa sahaja.

b. Selepas Pelaporan Lisan


Menyediakan LIMA (5) naskhah laporan (Pusat Sumber, Jabatan Akademik, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
Profesionalisme Keguruan, Penyelia dan simpanan pelajar). Sebelum dijilid, pelajar hendaklah memastikan
segala cadangan pembetulan oleh pensyarah penilai dipatuhi.

Nota:
Pelajar tidak dibenarkan menyerahkan kajian yang pernah diserahkan kepada mana-mana IPG Kampus atau
Universiti untuk tujuan penganugerahan ijazah.
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 71

12. PELAKSANAAN PEMBENTANGAN

a. Dua (2) orang Pensyarah Penilai dilantik oleh pengarah IPG Kampus untuk menilai pelaporan lisan
pelajar.
b. Salah seorang pensyarah penilai yang dilantik mestilah daripada pensyarah Jabatan Akademik bagi
kursus yang terlibat.
c. Semasa sesi pelaporan lisan semua pelajar wajib hadir dan kehadiran perlulah diambil kerana ia
dikira sebagai interaksi bersemuka.
d. Penilaian adalah berdasarkan kepada rubrik pemarkahan seperti yang ditetapkan dalam rubrik
pentaksiran pelaporan lisan.
e. Markah daripada setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan ke dalam satu borang
rumusan.
f. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan peratus.
g. Pembentangan boleh dilaksanakan berdasarkan cadangan berikut:
Pembentangan Penyelidikan Tindakan dicadang dilaksanakan dalam tempoh dua (2)
minggu mengambil masa sekurang-kurangnya 12 jam
Membentuk kumpulan kecil mengikut Jabatan Akademik dan melaksanakan pelaporan
dalam kumpulan secara berasingan atau secara sesi selari
Sebelum pelajar membuat pembentangan lisan, pelajar perlu menyediakan ringkasan
laporan kajian untuk diserahkan kepada Pensyarah Penilai sekurang-kurangnya dua
hari sebelum pelaporan
Setiap pembentang diberikan masa 15-20 minit untuk melaporkan hasil kajian dalam bentuk
PowerPoint
h. Pelajar yang telah selesai pelaporan lisan perlu membuat pembetulan dan penyemakan semula
berdasarkan pandangan yang diberikan oleh Pensyarah Penilai.
i. Pelajar dikehendaki menyerahkan (dengan pengesahan penyelia) laporan yang telah dijilidkan
sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum peperiksaan semester lapan bermula.
72 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

13. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Perancangan tempoh masa dan tindakan yang dicadangkan kepada para pelajar adalah seperti berikut:
Semester Masa Tindakan
Pembelajaran Arah Kendiri:
6 Sepanjang Mengumpul, membaca, dan menganalisis jurnal kajian, buku
semester ilmiah, laporan dan tesis kajian lalu
Bulan pertama Berbincang dengan Pensyarah kursus atau Pensyarah
7 Penyelia berkaitan perkara berikut:
Tajuk kajian
Isu keperihatinan/ Masalah kajian
Pelajar menulis deraf kertas cadangan penyelidikan tindakan
mengikut tajuk-tajuk kecil berikut:
PENDAHULUAN

Pengenalan dan Konteks


Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

FOKUS KAJIAN
Huraian Fokus Kajian
Pengumpulan Data Awal
Tindakan

OBJEKTIF KAJIAN DAN SOALAN KAJIAN


Bulan kedua PESERTA KAJIAN
PERANCANGAN
PELAKSANAAN KAJIAN
Langkah-langkah Tindakan
Perancangan Kaedah Mengumpul Data
Perancangan Cara Menganalisis Data
Perancangan Semakan Data
Jadual pelaksanaan dan Anggaran Belanjawan
Bulan ketiga dan Memungut dan menganalisis data:
keempat Mengajar dan melaksanakan tindakan
Menganalisis data kajian dan membuat refleksi.

Bulan pertama Memurnikan laporan kajian:


8 Pemurnian tajuk, refleksi pengajaran dan pembelajaran,
fokus kajian, objektif, dan soalan kajian, peserta kajian,
kaedah mengumpul, menganalisis dan menyemak data
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 73

Bulan kedua Menganalisis data kajian dan membuat refleksi (sambungan):


DAPATAN KAJIAN
REFLEKSI
CADANGAN TINDAKAN SUSULAN
* Nota: Pelajar boleh menyemak data kajian semasa internship.

Bulan ketiga Berbincang dengan Pensyarah Penyelia tentang:


Penulisan rumusan dan perbincangan kajian
Penulisan refleksi kajian dan cadangan tindakan seterusnya
dari segi penambahbaikan tindakan atau kajian seterusnya

Bulan keempat Menyunting laporan dan menulis artikel:


Penyuntingan laporan
Penulisan artikel
Melaporkan hasil kajian
Pelaporan hasil kajian dalam seminar peringkat IPG Kampus
Memurnikan laporan dan penjilidan
Pemurnian laporan selepas pelaporan
Percetakan laporan
Penjilidan laporan
74 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

14. SOALAN-SOALAN LAZIM

a. Adakah satu gelungan/ kitaran sudah cukup dalam penyelidikan tindakan?


Bagi tujuan pengijazahan PISMP, atas faktor masa, satu gelung sudah cukup sekiranya pengkaji
telah mencapai objektif kajiannya. Walau bagaimanapun, berdasarkan McTaggart (1988),
pengkaji digalakkan melakukan sekurang-kurangnya dua gelungan/kitaran (atau lebih) agar
konsep penyelidikan tindakan iaitu untuk menambah baik amalan pengamal (guru) dapat dicapai.

b. Bolehkah guru melakukan penyelidikan tindakan dengan mengkaji dari aspek pengurusan
bilik darjah?
Ya, boleh tetapi pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan lulusan Institut Pendidikan Guru Malaysia
digalakkan melaksanakan penyelidikan tindakan yang berkaitan dengan pedagogi kursus
major agar kerelevanan kajian lebih dapat dimanfaatkan oleh pelajar (Ahmad Sobri Shuib & Norliza
Kushairi, 2013) dan pengkaji itu selaku guru dalam mata pelajaran di sekolah.

c. Apakah kata kerja yang tidak boleh digunakan dalam penyataan objektif penyelidikan
tindakan?
Fitrah penyelidikan tindakan ialah meneroka ruang-ruang penambahbaikan dalam amalan. Oleh
itu, pengkaji disaran menggunakan kata kerja yang menggambarkan peluang meneroka secara
terbuka amalan lama mereka. Kata kerja yang bersifat objektif dan berstruktur seperti
menentukan dan mengenal pasti kurang sesuai kerana pengkaji seolah-olah telah menetapkan
masalah dan isu yang hendak dikaji tanpa memberi peluang penerokaan yang terbuka. Selain itu,
perkataan keberkesanan kurang sesuai digunakan sebagai kata kerja untuk penyelidikan tindakan
kerana penyelidikan tindakan dilaksanakan bukan semata-mata untuk melihat keberkesanan
sesuatu tindakan tetapi lebih kepada melihat proses penambahbaikan amalan P&P.

d. Bolehkan ujian pra dan pos dilaksanakan dalam penyelidikan tindakan?


Ujian pra dan pos tidak digalakkan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan sekiranya data
dari kedua-dua ujian ini diinterpretasikan HANYA secara numerikal tanpa digabung jalin dengan
unsur refleksi atau pengajaran yang diperolehi dari proses penyelidikan. Sekali lagi, perlu
ditekankan di sini ialah, penyelidikan tindakan lebih kepada proses menambah baik amalan
pengamal (guru). Oleh sebab itu, unsur refleksi dalam perbincangan dapatan adalah elemen yang
SANGAT penting. Data numerikal dari ujian pra dan pos hanyalah sokongan sahaja.

e. Berapakah jumlah objektif dan soalan yang perlu ditulis dalam penyelidikan tindakan?
Bilangan objektif dan soalan kajian haruslah sesuai dengan
fokus kajian.

f. Perlukah tajuk penyelidikan tindakan dimulai dengan kata nama?


Penulisan kertas kerja sama seperti menulis tajuk buku. Walaupun binaan tajuk bukanlah dalam
satu ayat yang lengkap, lazimnya penulisan tajuk ini menggunakan kata nama. Berdasarkan
data Pusat Dokumentasi Melayu, DBP (Khidmat Nasihat DBP, 2015) ditemukan juga
tajuk buku/kertas kerja/artikel bermula dengan kata kerja. Walau bagaimanapun, terbitan DBP
tekal menggunakan kata nama sebagai tajuk karya, kecuali karya kreatif.

g. Bolehkah digunakan perkataan sejauh manakah dalam penyataan soalan kajian?


Ya, boleh kerana persoalan sejauh manakah dalam penyelidikan tindakan dapat diukur
melalui dapatan kualitatif.

h. Bolehkah digunakan istilah intervensi dalam penyelidikan tindakan?


Istilah tindakan lebih tepat untuk digunakan dalam penyelidikan tindakan.
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 75

i. Bolehkah penyelidikan tindakan dilaksanakan untuk menerangkan hubungan antara


pemboleh ubah?
Penyelidikan tindakan bukan bertujuan untuk menerangkan hubungan antara pemboleh ubah tetapi
penekanan utama dalam penyelidikan tindakan adalah memahami tindakan yang membawa
perubahan (McNiff, 2010, 2013, 2014).
76 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

RUJUKAN
Ahmad Sobri Shuib, & Norliza Kushairi. (2013, April). Isu-isu pelaksanaan Kajian Tindakan di

IPG Kampus Darulaman. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan

Pendidikan Kebangsaan Anjuran Zon Timur.

American Psychology Association. (2010). Publication manual of the American Psychology

Association (6th ed.). Washington, DC: Author.

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli, Yusof Boon, & Abdul Rahim Hamdan.

(2007). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professional.

Haslina Hanapi, & Fan, S.P. (Eds.). (2014). Buku panduan penulisan penyelidikan tindakan.

Kuala Terengganu: IPG Kampus Sultan Mizan.

Institute of Graduate Studies, University of Malaya. (2010). Guide to the preparation of

research reports, dissertations & theses. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Institute of Postgraduate Studies University Malaya. (2003). Guide to the preparation of research

reports, dissertations & theses. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Institut Pendidikan Guru Malaysia. (2010). Panduan penyediaan laporan penyelidikan tindakan

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Cyberjaya: Institut

Pendidikan Guru.

Khidmat Nasihat Bahasa. (2015, November 13). Re: Jawapan Khidmat Nasihat DBP [Electronic

mailing list message]. Retrieved from

https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/150ffc5a29e00e47

McNiff, J. (2010). Action research for professional development: Concise advice for new and

experienced action researchers. Dorset: September Books

McNiff, J. (2013). Action research: Principles and practice (3rd ed.). Oxon: Routledge.

McNiff, J. (2014). Writing and doing action research. London: Sage.

Nurulhidayah Lucy Abdullah, & Sabariah Morad. (2012). Panduan penulisan gaya American

th
Psychological Association (APA) 6 Edition. Kangar: IPG Kampus Perlis.

School of Graduate Studies. (2007). UTM Thesis Manual. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Sidek Mohd Noah. (2002). Reka bentuk penyelidikan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 77

Wong, M.S.L., Chuah, K.H. & Mohd Richard Neles Abdullah. (2013). Buku panduan penulisan

artikel penyelidikan. Kuching: IPG Kampus Batu Lintang


78 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

15. PANEL PENULIS BUKU

Bil. Nama Penggubal Institusi

1 Dr. Norliza binti Kushairi Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman
2 Dr. Nurulhidayah Lucy binti Abdullah Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis

3 Dr. Rosli Ab. Rahman Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan

4 Dr. Fan Siong Peng Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan

5 Pn. Chuah Kim Hwa Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 79

LAMPIRAN A CONTOH MUKA DEPAN KERTAS CADANGAN

CONTOH SUSUN ATUR PADA KULIT

5 cm

MODEL CHIPMAN:
MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP BURUJ MURID TAHUN LIMA

7 cm

Gambar (berukuran paspot)

QADIJA AIN BINTI QUESHAIRY


PISMP Sains (Ambilan Jun 2015)
Nama Penyelia

5 cm

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DARULAMAN
2015

1 cm
80 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN B CONTOH MUKA DEPAN LAPORAN

CONTOH SUSUN ATUR PADA KULIT (Buckram Warna Maroon)

5 cm

PENGGUNAAN KAEDAH RONA SOMERSAULT


UNTUK MENINGKATKAN LATIHAN KECERGASAN
DALAM LARIAN 100 METER BAGI MURID TAHUN EMPAT

9 cm

ALIA QISTINA BINTI MOHD AMIN

9 cm

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PERLIS

1 cm

2015

5 cm
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 81

LAMPIRAN C HALAMAN JUDUL

HALAMAN JUDUL (KERTAS A4 80mg)

2.5 cm

4 cm 2 cm
PENGUASAAN SIFIR 6, 7, 8, DAN 9 MENGGUNAKAN KAEDAH
SIFIR DI JARI BAGI MURID TAHUN LIMA

x cm

ZUL IFKAR BIN REDZWAN

x cm

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi


sebahagian daripada syarat
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
Pendidikan Matematik

y cm

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

y cm

SEPTEMBER 2014

2.5 cm
82 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN D PENGESAHAN PENYELIA

5 cm

4 cm 2.5 cm
PENGESAHAN

x cm
Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan

saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

Matematik Pendidikan Rendah!


!
!

x cm
!
Tandatangan :

Nama Penyelia : ....

Tarikh : ...

5 cm
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 83

LAMPIRAN E PENGAKUAN PENGKAJI

5 cm

4 cm 2.5 cm
PENGAKUAN

x cm

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya
telah saya jelaskan sumbernya

x cm !
!

!
Tandatangan : .

Nama Penyelidik : .

Tarikh :

5 cm
84 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN F CONTOH DEDIKASI

2.5 cm

4 cm 2.5 cm
DEDIKASI

Untuk ibu ayah tersayang..


!
!

2.5 cm
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 85

LAMPIRAN G PENGHARGAAN

5 cm

4 cm 2.5 cm
PENGHARGAAN

Saya mengambil peluang ini merakamkan penghargaan yang

tidak terhingga dan ucapan jutaan terima kasih kepada penyelia saya!.!
!

2.5 cm
86 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN H ABSTRAK

5 cm

4 cm 2.5 cm
ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk membantu masalah operasi tambah dalam


lingkungan 50 menggunakan Home Box
!
!
!
!
!
(DAN!MUKASURAT!SEBELAH!DI!DALAM!BAHASA!INGGERIS)!

!
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 87

LAMPIRAN I KANDUNGAN

5 cm

4 cm 2.5 cm
KANDUNGAN

MUKASURAT
ABSTRAK i!
ABSTRACT ii!
iii!
PENGESAHAN PENYELIA iv!
PENGAKUAN v!
DEDIKASI vi!
PENGHARGAAN vii!
SENARAI JADUAL viii!
ix!
SENARAI RAJAH x!
SENARAI LAMPIRAN xi
1.0 PNDAHULUAN 1
2.0 FOKUS KAJIAN 7
3.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN 11
88 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN J SENARAI JADUAL

5 cm

4 cm 2.5 cm
SENARAI JADUAL

MUKASURAT
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 89

LAMPIRAN K SENARAI RAJAH

5 cm

4 cm 2.5 cm
SENARAI RAJAH

MUKASURAT
90 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN L SENARAI LAMPIRAN

5 cm

4 cm 2.5 cm
SENARAI LAMPIRAN

MUKASURAT
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 91

LAMPIRAN M CONTOH SENARAI SINGKATAN

5 cm

4 cm 2.5 cm
SENARAI SINGKATAN
92 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN N TETULANG BELAKANG LAPORAN

5 cm

IPG-KDA
ALIA QISTINA BINTI QUSHERY
PISMP
2013

5 cm
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 93

LAMPIRAN O FORMAT ARTIKEL

TAJUK

Nama Pelajar
Nama Penyelia
Unit Pelajar
firstauthor_id@domain_name

ABSTRAK
Abstrak seharusnya meringkaskan konteks, kandungan, dan rumusan kertas kajian. Oleh itu,
abstrak anda perlu merangkumi perkara utama penyelidikan tindakan iaitu, objektif, fokus
kajian, peserta kajian, tindakan penambahbaikan, dapatan kajian, refleksi, dan cadangan
tindakan susulan, tidak lebih daripada 250 patah perkataan. Rujukan petikan atau persamaan
jangan disertakan pada bahagian ini. Gunakan TIMES NEW ROMAN saiz fon 10 dengan
langkau SATU dengan indent sebanyak 2.5 cm pada kiri dan kanan jidai (margin).
Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4, kata kunci 5

PENGENALAN
FOKUS KAJIAN
OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN
PESERTA KAJIAN
TINDAKAN YANG DIJALANKAN
DAPATAN KAJIAN
REFLEKSI
CADANGAN TINDAKAN SUSULAN
RUJUKAN
94 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN P JURNAL REFLEKTIF

JURNAL REFLEKTIF

Apakah jurnal reflektif?


Suatu cara untuk melakukan refleksi supaya seseorang mendapat pembelajaran daripada pengalaman yang
dilalui.

Bagaimana menulis jurnal reflektif?


Kandungan berikut boleh dimasukkan ke dalam jurnal. (Anda boleh menambah aspek lain yang difikirkan sesuai
mengikut tujuan dan situasi anda)

Kandungan Contoh

Huraian mengenai peristiwa Perbincangan mengikut kumpulan 4 orang dengan murid-murid


pengajaran/pembelajaran dikehendakai mencari penyelesaian terhadap masalah yang saya
(guru) kemukakan dalam edaran. Setiap kumpulan diberi masalah
yang berbeza

Matlamat yang ingin dicapai daripada Adalah penting murid diberi peluang berbincang sesama sendiri. Ini
peristiwa tersebut bukan sahaja memupuk semangat kerjasama, tetapi ia juga
mengajar mereka untuk menimbangkan pandangan orang lain

Apakah kesudahan peristiwa tersebut? Dalam kebanyakan kumpulan, hanya seorang dua sahaja yang
aktif berbincang. Yang lain nampaknya menumpang sahaja. Ada
juga yang meniru tanpa memahami apa yang ditiru

Beberapa sebab yang berkemungkinan Cara kumpulan dibentuk komposisi (jantina, kebolehan) dan saiz
besar membawa kepada kesudahan
tersebut Masa yang diperlukan untuk perbincangan

Beberapa langkah penambahbaikan yang Cara pembentukan kumpulan diubah suai


boleh dicuba seterusnya

Soalan-soalan selanjutnya untuk diterokai Apa kata jika prosedur penyelesaian masalah sesuatu kumpulan
disemak oleh kumpulan lain? Apakah implikasinya terhadap
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 95

LAMPIRAN Q REKOD KOLABORASI

REKOD KOLABORASI

REKOD KOLABORASI PELAJAR PENSYARAH

PENYELIA KERJA KURSUS

PENYELIDIKAN TINDAKAN I

NAMA PELAJAR : _____________________________


UNIT :____________
AMBILAN : _________________
NAMA PENSYARAH PENYELIA :____________________________________________________________
TAJUK KAJIAN:

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

TARIKH / TANDATANGAN TANDATANGAN


TOPIK PERBINCANGAN / ULASAN
MASA PENYELIA PELAJAR PENYELIA
96 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN R BORANG PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN

BORANG PENTAKSIRAN
BORANG PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN
KERTAS CADANGAN
PROGRAM IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN

NAMA PELAJAR : KUMPULAN: .......... AMBILAN :..

NAMA PENYELIA :..

TAJUK KAJIAN:
...

KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH ULASAN


PENDAHULUAN (20%)
Pengenalan dan konteks
(10 markah)
Refleksi pengajaran dan pembelajaran
(10 markah)

FOKUS KAJIAN (30%)


Huraian Fokus Kajian
(10 Markah)
Pengumpulan data awal
(10 markah)
Tindakan
(10 Markah)
OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN (5%)

Objektif Kajian
(2 markah)
Soalan Kajian
(3 markah)
PESERTA KAJIAN (5%)
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 97

KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH ULASAN


PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN
(25%)
Langkah-langkah Tindakan
(5 markah)
Perancangan Kaedah Mengumpul Data
(5 markah)
Perancangan Cara Menganalisis Data
(5 markah)
Perancangan Semakan Data
(5 markah)
Jadual pelaksanaan dan anggaran
perbelanjaan
(5 markah)
PENGOLAHAN PENULISAN DAN RUJUKAN
ILMIAH (10%)
(termasuk ulasan literatur)
Pengolahan isi
Urutan idea
Penggunaan bahasa
Ulasan literatur
Sedutan kata
Sumber Rujukan
Sistem APA
(10 markah)

ETIKA (5%) (5 markah)

JUMLAH MARKAH ( /100)

TANDATANGAN PENYELIA / PENILAI

.......................................................................................
NAMA:

Tarikh:________________________
98 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN S BORANG PENTAKSIRAN LAPORAN

CONTOH BORANG PENTAKSIRAN LAPORAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS

PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN II


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

NAMA PELAJAR:

KUMPULAN:

AMBILAN :

NAMA PENYELIA :

TAJUK KAJIAN:

KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH ULASAN


PENDAHULUAN (10%)
Pengenalan dan konteks (5 markah)
Refleksi pengajaran dan pembelajaran (5
markah)
FOKUS KAJIAN (20%)
Huraian Fokus Kajian (5 Markah)
Pengumpulan Data Awal(5 Markah)
Tindakan (10 Markah)
OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN (5%)
Objektif Kajian (2 Markah)
Soalan Kajian (3 Markah)
PESERTA KAJIAN (5%)
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 99

KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH ULASAN


PELAKSANAAN TINDAKAN (20%)
Langkah-langkah Tindakan
(5 markah)
Kaedah Mengumpul Data
(5 markah)
Cara Menganalisis Data
(5 markah)
Cara Menyemak Data
(5 markah)
DAPATAN KAJIAN (10%)

REFLEKSI (10%)
Unsur refleksi, kritikal dan justifikasi

CADANGAN KAJIAN SUSULAN (5%)

PENGOLAHAN PENULISAN DAN RUJUKAN


ILMIAH (10%)
(termasuk ulasan literatur)
Pengolahan isi
Urutan idea
Penggunaan bahasa
Ulasan literatur
Sedutan kata
Sumber Rujukan
Sistem APA
(10 markah)

ETIKA (5%)

JUMLAH MARKAH ( /100)

TANDATANGAN PENYELIA / PENILAI

.......................................................................................
NAMA:

Tarikh:________________________
100 BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN

LAMPIRAN T BORANG PENTAKSIRAN PELAPORAN LISAN

CONTOH BORANG PENTAKSIRAN PELAPORAN LISAN

BORANG PENTAKSIRAN PELAPORAN


LISAN PENYELIDIKAN TINDAKAN II

Nama:
Kumpulan:
Ambilan:
Major:
Tajuk Kajian:

Bil Aspek Ulasan Pensyarah Penyelia Markah

1 Penyampaian (20M)

2 Pengolahan
pembentangan (30M)

3 Isi Kandungan (25M)

4 Soal Jawab (20M)

5 Etika (5M)

JUMLAH MARKAH (WAJARAN 20%)

Tandatangan Pensyarah Penilai :


Nama Pensyarah Penilai :
Tarikh :
BUKU&PANDUAN&PENYELIDIKAN&TINDAKAN 101

LAMPIRAN U BORANG PENTAKSIRAN ARTIKEL

CONTOH BORANG PENTAKSIRAN ARTIKEL

BORANG PENTAKSIRAN ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN

Nama:
Kumpulan:
Ambilan:
Major:
Tajuk Kajian:

Bil Aspek Ulasan Pensyarah Penyelia Markah

1 Kandungan (40M)

2 Pengolahan dan
Penulisan Ilmiah (30M)

3 Laras Bahasa Ilmiah


(20M)

4 Rujukan Ilmiah (10M)

JUMLAH MARKAH (WAJARAN 10%)

Tandatangan Pensyarah Penyelia :


Nama Pensyarah Penyelia :
Tarikh: _______