Anda di halaman 1dari 8

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam

Dan hendaklah diantara kamu ada (segolongan) umat yang menyeru kepada yang makruf
(kebaikan) dan mencegah yang munkar (QS. Ali Imran 104).

Demi masa sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan sholat dan saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan saling
nasihat-menasihati dalam kesabaran: (QS. Al-Ashr).

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya
taqwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam (QS. Ali Imran 102).

1. Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah berfungsi sebagai sarana pembinaan aqidah,


akhlak serta berupaya memperkokoh ukhuwah Islamiah di Lingkungan IX dan
sekitarnya.

2. Sesungguhnya Persatuan Remaja Masjid Al Istiqomah bertanggung jawab terhadap


keberlangsungan dan kesinambungan aqidah keagamaan dalam masyarakat pada
umumnya dan remaja pada khususnya.

3. Persatuan Remaja Masjid Al Istiqomah tidak menutup diri dari pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

BAB I

Pasal I

Pengertian Umum

1. Masjid Al-Istiqomah adalah Masjid Al-Istiqomah yang berlokasi di jalan Tembaga


Lingkungan IX,Kelurahan T.600,Kecamatan Medan Marelan.

2. Remaja Masjid Al-Istiqomah adalah putra-putri jemaah lingkungan Masjid Al-Istiqomah


dan sekitarnya.

BAB II

Nama, Logo, Tempat Dan Waktu Pendirian

Pasal 2
Nama

Perkumpulan ini bernama Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah (PERMAI).

Pasal 3

LOGO

Pasal 4

Tempat

Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah bertempat dan bersekretariat di Masjid Al-Istiqomah


jalan Tembaga Lingkungan IX,Kelurahan T.600,Kecamatan Medan Marelan.

Pasal 4

Waktu Pendirian

Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah didirikan kembali pada tahun 2012 di Masjid Al-
Istiqomah jalan Tembaga Lingkungan IX,Kelurahan T.600,Kecamatan Medan Marelan sampai
dengan waktu yang tidak ditentukan.
BAB III

Azas dan Tujuan

Pasal 5

Azas

1. Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah berazaskan Al-Quran dan Sunnah Rasullullah


SAW.

2. Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

Tujuan

1. Membina Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah untuk menjalankan syariat Islam yang
baik dan benar sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Memupuk dan memelihara silaturahmi dan rasa ukhwah Islamiah serta kekeluargaan dan
mewujudkan kerja sama yang utuh dan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan
menumbuh suburkan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Membina anggotanya didasari oleh hubungan emosional sehingga terwujud kesatuan


sudut pandang dan pola fikir yang luas, ucapan dan tindakan yang sama.

4. Membina dan memelihara serta menumbuh suburkan kualitas keimanan dan ketaqwaan
sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

5. Menghimpun dan mempersatukan Remaja di lingkungan Masjid Al-Istiqomah.

6. Mendidik para anggota dalam tata cara berorganisasi dalam persatuan yang sejalan
dengan tujuan Persatuan Remaja.

BAB IV

Keanggotaaan dan Umur serta Kewajiban

Pasal 7
Anggota dan Umur Anggota

1. Putra-putri Remaja Jemaah lingkungan Masjid Al-Istiqomah Jalan Tembaga Lingkungan


IX, Kel.T600 Medan Marelan.

2. Mendaftarkan diri sebagai anggota Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah pada


sekretariat Masjid Al-Istiqomah Jalan Tembaga Lingkungan IX,Kel.T600 Medan
Marelan.

3. Umur anggota Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah serendah rendahnya 15 (Lima


Belas) Tahun dan setinggi-tingginya berumur 30 (Tiga Puluh) tahun.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

1. Patuh dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Melaksanakan semua keputusan dan peraturan yang diambil dalam rapat-rapat.

3. Membayar uang iuran bulanan anggota dan sumbangan-sumbangan khusus yang telah
menjadi keputusan dan kesepakatan bersama anggota.

4. Mengikuti secara aktif kegiatan demi perkembangan dan kemajuan remaja.

5. Menjaga keutuhan dan persatuan serta saling harga menghargai satu sama lain.

6. Memberikan bantuan sesama anggota yang sedang mendapat musibah.

BAB V

Hak-Hak Anggota

Pasal 9

Hak Anggota

1. Mengajukan saran dan pendapat serta usul yang sifatnya membangun demi kemajuan
remaja baik secara lisan ataupun tertulis.

2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Persatuan Remaja.

BAB VI

Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus


Pasal 10

Pengurus

1. Penasihat

2. Ketua, dan Wakil Ketua

3. Sekretaris, Wakil Sekretaris

4. Bendahara, Wakil Bendahara

5. Seksi-Seksi menurut Kebutuhan

Pasal 11

Pemilihan Pengurus

1. Pengurus Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah dipilih oleh dan dari anggota dalam
rapat pemilihan pengurus.

2. Pengurus terpilih mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII

Kewajiban Pengurus

Pasal 12

Kewajiban Pengurus

1. Penasihat berkewajiban memberikan nasihat kepada pengurus.

2. Ketua bertanggung jawab terhadap kesinambungan dan keberlangsungan yang


dilaksanakan baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

3. Ketua menandatangani surat keluar dan bertanggung jawab keluar dan kedalam dan dapat
mengalihkan wewenang dan tugasnya kepada Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan.

4. Wakil Ketua bertanggung jawab mengkoordinir seksi-seksi bidang kegiatan yang berada
dibawahnya serta siap menggantikan Ketua apabila berhalangan.

5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan bertanggung


jawab terhadap penataan administrasi dan dokumen.
6. Bendahara dan Wakil Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan
peralatan/inventarisasi persatuan baik yang baru maupun yang lama.

7. Seksi-seksi bertugas sesuai ketentuan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Ketua
Persatuan.

8. Pengurus harus membuat laporan tahunan secara tertulis dan melaporkannya kepada
Pengurus Masjid Al-Istiqomah.

9. Pengurus Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah berkoordinasi dengan Pengurus Masjid


dalam setiap kegiatan.

10. Pengurus Masjid Al-Istiqomah mempunyai hak Prerogatif untuk menunjuk Pengurus
Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah jika dalam keadaan darurat, yang mana
keberadaannya sangat dibutuhkan.

BAB VIII

Sumber Keuangan

Pasal 13

Sumber Keuangan

1. Dari Iuran anggota yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

2. Sumbangan sukarela dari anggota.

3. Penghasilan lainnya yang baik dan halal dan tidak mengikat.

4. Bantuan dari Masjid Al-Istiqomah sesuai kemampuan keuangan.

BAB IX

Rapat-Rapat

Pasal 14

Rapat-Rapat

1. Rapat anggota.

2. Rapat tahunan anggota.


3. Rapat pengurus khusus.

4. Rapat luar biasa.

BAB X

Peraturan

Pasal 15

Peraturan

Persatuan mempunyai peraturan-peraturan perkumpulan yaitu :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga : Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
rapat-rapat BAB IX Pasal 14.

2. Sesuatu yang sifatnya mendadak untuk diputuskan demi kepentingan Persatuan Remaja
Masjid Al-Istiqomah harus dihadiri minimal oleh pengurus harian yaitu Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Penasihat.

BAB XI

Perubahan dan Pembubaran

Pasal 16

Perubahan

Perubahan Anggaran Dasar dan atau perubahan perkumpulan ini dapat dilaksanakan oleh rapat
anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dan atau pengurus
yang berwenang.

Pasal 17

Pembubaran

Apabila Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah dibubarkan, maka semua asset kekayaan
persatuan diserahkan kepada Pengurus Masjid Al-Istiqomah.

BAB XII

Penutup
Pasal 18

Penutup

1. Segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya sah apabila
dikeluarkan sesuai ketentuan rapat anggota dan atau rapat luar biasa.

2. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh rapat anggota yang berlangsung di Masjid Al-
Istiqomah Jalan Tembaga Lingkungan IX Kelurahan T.600 Medan Marelan.

3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Medan / Masjid Al-Istiqomah

Pada Tanggal :

PERSATUAN REMAJA MASJID AL-ISTIQOMAH

( PERMAI )

Jl. Tembaga Lingkungan IX ,Kelurahan T.600 Kec.Medan Marelan

Ketua Sekretaris

( .. ) ( )