Anda di halaman 1dari 47

BENGKEL

EKONOMI ASAS
SPM 2017 (Set 1)

Your Perfect Guide to Achieve A+ in Ekonomi Asas 2017

By
Mr Karthik
0122926569

Life without Economics is . Learning Economics


make you . So, enjoy learning

1
Kertas 1 (3757/1)

1. Masa diperuntukkan sebanyak 1 jam 15 minit


2. Bil soalan: 40 soalan objektif
3. Wajaran: 40% (1 soalan = 1 markah)
4. Meliputi sukatan pelajaran T4(22-24 soalan) dan T5 (16-18 soalan)
5. Buat banyak latihan soalan tahun lepas (buku koleksi soalan SPM) atau cuba jawab buku kertas
model peperiksaan di pasaran.

2
Kertas 2 (3757/2)
1. Anda diberi 6 soalan
Bahagian A - Diberi lima soalan pilih mana-mana 3 soalan
Bahagian B - Diberi satu soalan kajian kes wajib dijawab
2. Wajaran: 60%
3. Peruntukan masa 30 minit untuk satu soalan.
4. Gunakan 10 minit untuk baca dan pilih tiga soalan di bahagian A.
5. Tiga perkara penting ketika menjawab soalan esei kenalpasti apa yang ditanya, kata tugas dan
poin penting.
6. Jenis kata tugas dan jawapan yang diperlukan
Apakah Apakah ekonomi? (3m)
Beri maksud, ciri tanpa - Satu bidang sains sosial [1] mengkaji bagaimana manusia
huraian memperuntukkan sumber ekonomi yang terhad[1] untuk memenuhi
kehendak yang tidak terhad.[1]
Apakah inflasi? [5]
- Kenaikan tingkat harga umum [1]
- Secara berterusan[1]
- Disebabkan terlalu babyak wang dalam ekonomi[1]
- Permintaan yang tinggi[1]
- Penurunan nilai wang[1]
Nyatakan/ senaraikan Nyatakan tiga ciri keluk penawaran individu [4]
/ berikan - Menunjukkan kuantiti ditawar sesuatu barang pada setiap tingkat
Ciri tanpa huraian harga [1]
- Mencerun ke atas dari kiri ke kanan[1]
- Menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti
ditawar[1]
- Mempunyai kecerunan positif[1]
Terangkan / jelaskan Jelaskan dua peranan isirumah [2]
Beri fakta serta - Sebagai pembekal faktor iaitu membekalkan TBMU kepada firma
huraian/contoh - Sebagai pengguna barang iaitu membeli barang untuk memenuhi
keperluan dan kehendak
Huraikan Huraikan dua fungsi wang (6)
Beri 1 fakta dan banyak - alat perantaraan pertukaran[F1].
huraian - Untuk membeli barang dan prkhidmatan[H]/ tidak memerlukan
kehendak serentak [H]/ contoh.
- Alat ukururan nilai[F]
- Mengukur nilai dalam sebutan harga[H]/ contoh
Bagaimanakah Bagaimanakah bank pusat melalui surat jaminan kerajaan mengawal
Langkah/cara/ tindakan inflasi?[5]
dan kesan - Menjual surat jaminan kerajaan [1]
- Menyebabkan bank perdagagan kurang mampu memberi
pinjaman[1]
- Pinjaman orang ramai berkurang[1]
- Penawaran wang dalam ekonomi berkurang[1]
- Kuasa beli masyarakat berkurang[1]
- Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan berkurang[1]
- Harga barang dan perkhidmatan jatuh[1]
Bersetujukah anda? Encik Mohan bercadang untuk menyimpan RM10000 di dalam akaun
Wajarkah? tabungan dan bukannya dalam akaun simpanan tetap.
Nyatakan pendirian Adakah anda bersetuju dengan tindakan Encik Mohan? Berikan alasan
anda (2)
Ya atau Tidak

Hitungkan
Tunjukkan jalan kira 1 langkah = 1 markah
yang lengkap
Bezakan Jadual , manakala

Bandingkan Berikan persamaan dan perbezaan


Contoh: Bandingkan barang awam dengan barang ekonomi (6)
Persamaannya ialah

3
- Kedua-duanya mempunyai kos lepas
- Kedua-duanya mempunyai penawaran yang terhad
- Kdua-duanya memenuhi keperluan masyarakat
- Kedua-duanya memberi kepuasan kepada pengguna
Lukiskan Lukis keluk/rajah dengan skala yang diberikan

Lakarkan Lukis keluk/ rajah tetapi tidak menggunakan skala


Mengapakah Beri sebab/ alasan/ tujuan
Kenalpasti Berikan jenis dan contoh
Contoh:
Negara A Negara B
Pilihan pengguna bebas Pilihan pengguna tidak
bebas
Kenalpasti sistem ekonomi negara A dengan negara B
Tentukan Kira dan nyatakan jenis (keanjalan/ imbangan/belanjawan)

Keanjalan- anjal/tidak anjal/ anjal satu


Imbangan dagangan - lebihan/kurangan/ seimbang
Belanjawan- lebihan/ kurangan / seimbang

Contoh
Hasil kerajaan RM300 bilion
Perbelanjaan kerajaan RM260 bilion

Tentukan jenis belanjawan negara

Hasil kerajaan perbelanjaan kerajaan


RM300 bilion RM260 bilion = RM40 bilion
Jenis belanjawan negara ialah belanjawan lebihan kerana hasil
kerajaan melebihi perbelanjaan sebanyak RM40 bilion

7. Kajian kes
a. Baca kes
b. Baca soalan dan baca kes semula
c. Jawapan memerlukan aras pemikiran yang tinggi
d. Kaitkan dengan kes semasa menjawab

8. Senarai Rumus /pengiraan Tingkatan 4


1. Upah benar : Upah wang / harga purata barang
2. Jumlah faedah: Pokok X kadar X tempoh
3. Untung : Jumlah hasil jumlah kos
4. Pendapatan individu : Sewa + upah+faedah+ untung + dividen+ b. pindahan (SUFUDBP)
5. Pendapatan boleh guna : Pendapatan individu potongan wajib
6. Tabungan : Pendapatan boleh guna perbelanjaan penggunaan
7. Pendapatan boleh cukai : Pendapatan tahunan pelepasan cukai
8. Keanjalan harga permintaan (Ed) /penawaran (Es)

Q1-Q0/ Q0 X 100 Q1 Q0 P0 % Q
Ed : ------------------------ Ed : ----------- X ------------ Ed: ----------------------
P1 P0 /P0 X 100 Q0 P1 P0 % P
9. Keluaran purata : jumlah keluaran / bilangan faktor berubah
10. Jumlah keluaran : keluaran purata X faktor berubah
11. Keluaran sut : perubahan JK/ perubahan FB
12. Jumlah kos : Kos tetap + kos berubah
13. Jumlah kos : Kos purata X bilangan output
14. Kos purata : Jumlah kos / bilangan output
15. Kos purata : Kos tetap + kos berubah/ bilangan output
16. Kos sut: perubahan jumlah kos/perubahan output
17. Permintaan pasaran: Hasil tambah permintaan setiap individu pada tingkat
harga tertentu

4
18. Penawaran pasaran: Hasil tambah penawaran setiap firma pada tingkat
harga tertentu

Senarai rumus tingkatan 5


1. % peningkatan atau % penurunan : Baru Asal / Asal x 100
2. Jenis belanjawan : Hasil perbelanjaan
3. Imbangan Dagangan: Nilai eks nampak nilai imp nampak
4. Imbangan perkhidmatan: nilai eksp tak nampak-nilai imp tak nampak
5. Imbangan akaun semasa: Imb. Dagangan+imb. Perkhid + imb. Pendapatan+ pindahan bersih
6. Kadar pertukaran asing

RM USD RM X USD
RM

USD RM USD X RM
USD
7. Gambar rajah penting

Harga Harga S
D Mencerun ke bawah
6 Hubungan songsang 6 Mencerun ke atas
Kecerunan negatif Hubungan langsung
4 4 kecerunan positif

2 D 2
S
0 Kuantiti 0 Kuantiti
5 10 15 5 10 15
Keluk permintaan Keluk penawaran

Ciri-ciri: Bentuk, cerun, hubungan Ciri-ciri: Bentuk, cerun, hubungan


Perubahan kuantiti diminta Perubahan permintaan
Harga Apa? Kuantiti Harga Apa?
D menurun D Permintaan naik
6 b 6 Mengapa ?
Mengapa ? Harga Faktor lain-
4 a naik 4 a b citarasa
Di mana? Keluk Di mana?
2 D yang sama 2 D0 D1 Peralihan keluk

0 Kuantiti 0 Kuantiti
5 10 15 5 10 15
Perubahan kuantiti ditawar Perubahan penawaran
Harga S0 S1 Apa?
Apa?
Harga S
6
6 y Mengapa ?
Mengapa ?
4 x y
4 x
2 Di mana?
Di mana?
2 S
S 0 Kuantiti
0 Kuantiti 5 10 15
5 10 15

5
Harga Pada harga RM8
D S>D= lebihan Pm= Pn=
S penawaran (H ) Berlaku
Harga
10 D=SKeseimbangan
Harga tidak cenderung Pada harga RM10
8 E berubah Pm = Pn=
Berlaku
5 D>S= lebihan Harga
permintaan (H )
S D Pada harga RM5
0 Kuantiti Pm = Pn=
10 20 30 40 45 Berlaku
- Guna Rajah Keseimbangan pasaran Harga
faktor
- Bekal Aliran 1: bekal faktor
barang PF - Bekal
faktor
1 2 - Guna Aliran 2: bayar ganjaran (sebab guna faktor)
barang
Aliran 3: Bekal barang
FIRMA ISIRUMAH
Aliran 4: belanja (sebab guna barang)

3 4 PB Aliran fizikal

Aliran wang
Rajah aliran pusingan pendapatan

KBAT DALAM KERTAS PEPERIKSAAN EKONOMI ASAS

- Mengukur kebolehan calon untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan menilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
- item KBAT melibatkan skop yang luas, kepelbagaian kaedah dan bahan rangsangan serta
mencabar tetapi boleh ditaksir kerana pengetahuan asas sama ada dipelajari, melalui
pengalaman, bacaan dan sebagainya dijadikan sebagai keperluan penting untuk merangsang
murid berfikir ke aras yang lebih tinggi.
- Respons murid adalah bebas, tidak spesifik, dan boleh merentasi mata pelajaran lain.
- Item KBAT mengalakkan murid memberi lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi
atau terdapat lebih daripada satu jawapan.
- Jawapan yang diberi pula tidak serta merta jelas kerana murid perlu menggunakan kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif.

6
KBAT DAN EKONOMI SPM
Cuba kaitkan sesuatu berita/situasi/ isu dengan teori dan fakta
ekonomi yang dipelajari

KAITAN DENGAN
EKONOMI
Penawaran
Pasaran ikan
Pendapatan
Sektor
ekonomi
Industri
pelancongan
Perbelanjaan
kerajaan
Peluang
perniagaan
Peranan
kerajaan

Kaitan dgn ekonomi-


perbelanjaan kerajaan/
peranan kerajaan/
sektor ekonomi /
permintaan/ pasaran
KESAN kepada warga
KL, kerajaan, ekonomi
negara
Kepentingan
Wajarkah
bagaimana

7
KAITAN
EKONOMI
- Inflasi/
belanjawan/
perbelanjaa
n pengguna/
permintaan/
peranan
kerajaan
KESAN kepada
kerajaan,
pengguna?
Tindakan-
pengguna,
kerajaan?
Bagaimana?
Mengapa?

Kaitan ekonomi
perbelanjaan
kerajaan/ jenis
pendapatan individu/
peranan kerajaan/
pasaran
KESAN kepada
kerajaan, pengguna?

Mengapa?

Wajarkah?
Cara lain?

8
Kaitan ekonomi
Sektor ekonomi/
pendapatan /
pasaran
KESAN kepada
ekonomi,
masyarakat,
pasaran ?

Mengapa?

Wajarkah?

Kaitan-
pasaran/
permintaan/
Contoh soalan dan jawapan penawaran/
perbankan/
perbelanjaan
penggunaan
KESAN
kepada
pengguna,
negara?
Mengapa?
Wajarkah?

9
1. Tren oarang muda sekarang yang sering menukar kereta model baharu tetapi tidak
memberi keutamaan memiliki rumah kediaman merupakan suatu yang tidak boleh
menjadi ikutan
Beri pendapat anda tentang pernyataan di atas

2. Jelaskan hukum permintaan dengan menggunakan jadual yang sesuai. [5]

10
3.

4. Jelaskan peranan isirumah dan firma dalam aliran pusingan pendapatan ekonomi dua
sektor. [4]

11
Ulasan bab demi bab dan contoh soalan

Bab 1: Pengenalan kepada ekonomi

Skop utama
1. Maksud ekonomi- sumber ekonomi dan kehendak
2. Masalah ekonomi- kekurangan, pilihan dan kos lepas untuk unit ekonomi isirumah, firma dan
kerajaan
3. Masalah asas ekonomi- ABBU
4. Jenis barang- Ekonomi, percuma dan awam
5. Sistem ekonomi- kapitalis (pasaran bebas), perancangan pusat (sosialis) , campuran dan Islam

1. Maksud ekonomi
Satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia memperuntukkan sumber ekonomi
terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad

2. Faktor pengeluaran Cabaran KBAT


Tanah Sumber alam/ hartanah/ terhad/ sewa - Banding beza
buruh Menyunbang tenaga mental @fizikal/ terhad/ upah - Kepentingan
modal Alatan / wang/ terhad/ faedah - Kesan tambah/kurang
usahawan Gabung factor/ terhad/ risiko/ untung

3. Masalah ekonomi Mengapa bagaimana kesan


Masalah ekonomi
Kekurangan Pilihan Kos lepas
Unit ekonomi
Pendapatan terhad Barang yang memberi Barang kedua terbaik
manakala kehendak kepuasan maksimum yang terpaksa
Isi rumah tidak terhad dilepaskan
Sumber ekonomi Projek yang memberi Projek
terhad manakala keuntungan kedua terbaik yang
Firma projek tidak terhad maksimum dengan terpaksa
kos minimum dilepaskan
Sumber hasil terhad Projek pembangunan Projek pembangunan
manakala projek yang membawa kedua terbaik yang
Kerajaan pembangunan tidak kebajikan rakyat yang terpaksa dilepaskan
terhad maksimum

4. Masalah asas ekonomi


Masalah asas ekonomi Maksud Penyelesaian
Apa yang hendak Jenis barang Permintaan masyarakat / mekanisme harga
dikeluarkan?
Berapa yang hendak Kuantiti barang Permintaan masyarakat / mekanisme harga
dikeluarkan?
Bagaimana hendak Cara pengeluaran Intensif buruh atau intensif modal modal yang membawa
dikeluarkan? keuntungan maksimum / output maksimum dengan kos
minimum
Untuk siapa dikeluarkan? Pengagihan barang Kuasa beli masyarakat/ agihan pendapatan

5. Jenis barang dalam ekonomi (kbat : banding, ubah percuma kpd ekonomi, awam kpd ekon)
Ciri Barang Percuma Barang awam Barang ekonomi
Pengeluar Wujud secara semulajadi dan Disediakan oleh Dikeluarkan oleh sektor
anugerah tuhan kerajaan swasta
Bayaran Boleh digunakan oleh semua Boleh digunakan oleh Dikenakan bayaran dan
orang tanpa bayaran semua orang tanpa individu boleh
bayaran dikecualikan
penggunaannya
Penawaran Tidak terhad Terhad Terhad
Kos lepas Tidak melibatkan kos lepas Ada kos lepas Ada kos lepas
Contoh cahaya matahari Perkhidmatan tentera Televisyen
12
6. Perbandingan ciri-ciri sistem ekonomi (kenalpasti, kesan perubahan)
Ciri Kapitalis Perancangan Campuran Islam
pusat
Pemilikan Individu dan Kerajaan Swasta dan Milik Tuhan
sumber swasta kerajaan
Pilihan Bebas Tidak bebas Bebas tetapi ada Bebas asalkan
kawalan kerajaan tidak bercanggah
dengan hukum
Islam
Penentuan Kuasa pasaran Kerajaan Kuasa pasaran Kuasa pasaran
harga (permintaan dan dan kerajaan dan kerajaan
penawaran)
Persaingan Bebas Tiada persaingan Persaingan sihat Persaingan sihat
Motif Untung maksimum Kebajikan Untung dan Untung dan
pengeluaran kebajikan kebajikan
Pembuat Swasta Kerajaan Swasta dan Swasta dan
keputusan kerajaan kerajaan

7. Perbandingan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem-sistem ekonomi


Masalah Kapitalis Perancangan Campuran Islam
asas pusat
ekonomi
Apa barang Berdasaran Diputuskan oleh Berdasarkan Berdasarkan
hendak permintaan kerajaan melalui permintaan permintaan
dikeluarkan? masyarakat / badan masyarakat/ masyarakat/
mekanisme harga perancangan pusat mekanisme harga mekanisme harga
serta campur serta campur
tangan kerajaan tangan kerajaan.
Barang haram
tidak dibenarkan
Berapa Berdasaran Diputuskan oleh Berdasarkan Berdasarkan
barang permintaan kerajaan melalui permintaan permintaan
hendak masyarakat / badan masyarakat/ masyarakat/
dikeluarkan? mekanisme harga perancangan pusat mekanisme harga mekanisme harga
serta campur serta campur
tangan kerajaan tangan kerajaan
(mempengaruhi (mempengaruhi
pengeluaran pengeluaran
barang) barang)
Bagaimana Memilih teknik Kerajaan. Swasta memilih Swasta memilih
hendak pengeluaran paling Mengutamakan teknik pengeluaran teknik pengeluaran
dikeluarkan? cekap (untung kaedah paling cekap paling cekap
maksimum dengan pengeluaran (untung maksimum (untung maksimum
kos minimum) intensif buruh dengan kos dengan kos
minimum). minimum).
Kerajaan Kerajaan
kuatkuasakan kuatkuasakan
undang-undang undang-undang
Untuk siapa Agihan barang Agihan barang Agihan barang Agihan barang
dikeluarkan? mengikut kuasa yang adil mengikut kuasa mengikut kuasa
beli masyarakat beli masyarakat. beli masyarakat.
Pengagihan Pengagihan
pendapatan adil pendapatan adil
melalui cukai melalui zakat dan
pendapatan dan bantuan kebajikan
bantuan kebajikan

13
Contoh soalan

1. Situasi di bawah berkaitan dengan sumber ekonomi

Encik Stephen ialah pemilik pasar mini SPEEDY. Beliau mempunyai dua orang pekerja.
Baru-baru ini beliau mendapat pinjaman sebanyak RM50 000 daripada Bank Cempaka
Berhad untuk memperbesarkan perniagaannnya

a. Jelaskan sumber ekonomi dalam situasi di atas(6)

Buruh-dua orang pekerja. Orang yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Pemiliknya
mendapat upah
Modal-Pinjaman RM50 000. Wang yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pemiliknya mendapat
faedah
Usahawan-Encik Stephen. Orang yang menggabungkan faktor pengeluaran dan menerima untung.

b. Bolehkah Encik Stephen dianggap sebagai usahawan. Berikan hujah anda. (3)

Ya
i. __________________________________________________________
ii. __________________________________________________________
iii. __________________________________________________________

2. Rajah di bawah merupakan sebuah perabot buatan firma tempatan

Jelaskan tiga faktor pengeluaran yang diperlukan dalam pengeluaran barang tersebut. (3m)

3. Bandingkan buruh dengan usahawan (6 )


Persamaannya ialah
- Kedua-duanya merupakan faktor pengeluaran
- Kedua-duanya diperlukan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan
- Kedua-duanya menerima ganjaran
- Kedua-duanya merupakan faktor produktif
- Kedua-duanya bersifat terhad

Perbezaannya ialah
Buruh Usahawan
Menyumbangkan tenaga mental dan fizikal Menggabungkan faktor pengeluaran untuk
dalam proses pengeluaran menghasilkan barang atau perkhidmatan
Menerma upah sebagai ganjaran Menerima untung sebagai ganjaran

14
4. Gambar 1 dan 2 di bawah menunjukkan dua jenis barang dalam ekonomi

Jalan Kampung Lebuhraya PLUS

Gambar 1 Gambar 2

4.Gambar 1 dan gambar 2 ialah barang ekonomi.


Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas?
Berikan enam alasan.

Tidak
Gambar 1 ialah barang ___________ kerana disediakan oleh __________________ dan tidak
dikenakan bayaran. Ia juga tidak mempunyai pengecualian _______________
Gambar 2 ialah barang _______________kerana disediakan oleh sektor _____________ dan
dikenakan _______________. Ia juga mempunyai pengecualian __________________.

5. Rajah di bawah merupakan satu jenis barang dalam ekonomi

a. Nyatakan tiga ciri barang tersebut. (3)


b. Jelaskan tiga faedah kepada masyarakat yang menggunakan kemudahan ini (3)
c. Mengapakah pengeluaran barang ini melibatkan kos lepas? (2)

5. Jadual 1 di bawah berkaitan dengan syarikat Viva Berhad


Kaedah Televisyen Peti sejuk
pengeluaran (unit) (unit)
P 120 000 80 000
Q 60 000 140 000

i. Hitungkan kos lepas apabila syarikat Viva berhad menukarkan teknik pengeluaran
P ke Q [2 markah]
ii. Terangkan tiga masalah asas ekonomi yang berkaitan dalam situasi di atas. [6
markah]

Kos lepas menukarkan teknik pengeluaran P ke Q ialah 120 000- 60 000 = 60 000 unit televisyen.
Apa yang hendak dikeluarkan- televisyen dan peti sejuk
Berapa hendak dikeluarkan- bilangan televisyen atau peti sejuk yang hendak di keluarkan

15
Bagaimana hendak dikeluarkan- penggunaan kaedah pengeluaran P atau Q

Dory Amboi! Mahalnya air mineral ni. Satu botol dua ringgit? Air ni kan dapat secara
percuma. Baik aku minum air sungai di belakang rumah aku saja.
Nemo Bukan macam itu Dory. Bila air mineral dibotolkan, ciri ciri barang itu dah
berubah

6. i. Adakah air sungai dianggap sebagai barang percuma? Berikan alasan anda. [5 markah]
ii. Jelaskan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Nemo. [4 markah]

Air sungai ialah barang percuma kerana


- Wujud secara ________________
- Tidak dikenakan ____________
- Penawaran tidak ____________
- Tiada ________ lepas

Ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Nemo ialah


- Dikeluarkan oleh sektor swasta
- Dikenakan bayaran
- Penawaran terhad
- Ada pengecualian penggunaan

7. Rajah di bawah berkaitan dengan sistem-sistem ekonomi utama di dunia.

Sistem Sistem Sistem


ekonomi ekonomi
campuran
ekonomi
W X

i.Kenalpasti sistem ekonomi W dan sistem ekonomi X


ii. Bezakan tiga ciri sistem ekonomi W dan sistem ekonomi X .

i. sistem ekonomi W ialah sistem ekonomi ______________ dan sistem ekonomi negara X
ialah _________________

ii. Perbezaan antara sistem ekonomi negara W dengan sistem ekonomi negara X ialah

Sistem ekonomi negara W Sistem ekonomi negara X

8. Pada pandangan anda bolehkah sistem ekonomi sesebuah negara boleh diubah?
Beri alasan anda. (3)

9. Mengapakah Malaysia dianggap sebagai negara yang mengamalkan sistem ekonomi


campuran? (6)

16
10. Maklumat di bawah berkaitan dengan sistem ekonomi negara X

Negara X merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis. Kerajaan
yang mengambilalih pemerintahan negara ini pada tahun 1995 telah mengubah sistem
ekonomi kepada sistem ekonomi campuran.

Jelaskan lima perubahan yang berlaku ke atas ciri-ciri sistem ekonomi negara X (5)

- Pemilikan sumber ekonomi daripada milikan kerajaan kepada milikan swasta dan kerajaan
- Pengguna bebas membuat pilihan dengan kawalan kerajaan
- Wujud persaingan sihat di kalangan pengeluar
- Mengimbangi motif keuntungan dan kebajikan
- Keputusan ekonomi dibuat oleh kerajaan dan swasta

Bab 2: Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu

Skop utama
1. Pemilihan pekerjaan- sektor dan sebab
2. Pendapatan individu jenis (SUFUD BP) , sumber pendapatan serta pendapatan boleh guna
3. Penggunaan pendapatan boleh guna
4. Konsep tabungan, pelaburan dan pinjaman

1. Pemilihan pekerjaan

A.Contoh pekerjaan mengikut sektor ekonomi (kenalpasti/ bezakan)


Sektor ekonomi Jenis aktiviti ekonomi Contoh pekerjaan
Sektor utama Pertanian dan perlombongan Petani dan nelayan
Sektor kedua Perkilangan dan pembinaan Operator pengeluaran
Sektor ketiga Perkhidmatan Pemandu dan akauntan

B. Faktor pemilihan pekerjaan (mengapa/ kesan tukar kerja/ setuju? Beri pendapat)
1. Upah wang-Memilih pekerjaan yang menawarkan upah wang paling tinggi.
2. Faedah sampingan- Meningkatkan kualiti hidup dan kebajikan pekerja seprti cuti dan bonus
3. Faktor lain- minat,suasana tempat kerja,pengaruh keluarga, rakan dan guru, pengalaman dan
kemahiran, jarak, prospek , kelayakan akademik dan keadaan ekonomi.

C. Pendapatan individu (banding/beza, kenalpasti, kesn perubahan)


1. Upah- Bayaran kepada buruh yang menawarkan tenaga mental dan fizikal
2. Sewa- Bayaran kepada pemilik harta seperti rumah kerana memberi hak penggunaan kepada orang lain
3. Faedah-Bayaran kepada pemilik modal wang kerana menanggung risiko serta berpisah dengan wang tunai
4. Untung- Bayaran kepada usahawan kerana menanggung risiko, kreatif dan inovatif serta menguruskan
sumber dengan berjaya.
5. Bayaran Pindahan-bayaran kepada individu yan g tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran
seperti pesara kerajaan dibayar pencen.
6. Dividen-Sebahagian keuntungan syarikat yang dibayar kepada pemegang saham

D. Sumber pendapatan individu (cara individu memperoleh pendapatan) (bgm tambah pendapatan)
1. Bekerja sendiri- Individu sepereti peniaga dan petani yang, ada modal ,kemahiran serta berani
menanggung risiko dan mendapat keuntungan sebagai ganjaran
2. Bekerja dengan orang lain- Individu seperti guru dan pegawai bank yang mendapat ganjaran upah.
3. Sumber pendapatan lain- Faedah bank, sewa aset, pencen

E. Pendapatan boleh guna (tujuan potongan wajib/ kesannya)


Definisi Pendapatan sebenar individu setalah ditolak potongan wajib(caruman KWSP, caruman
PERKESO, Cukai pendapatan dan zakat)
Caruman KWSP- Wajib untuk semua pekerja. Kadar 11%-pekerja dan 12% majikan, untuk hari tua
Caruman PERKESO- perlindungan insurans untuk pekerja. Kadar 0.5%-pekerja, 1.25%-majikan
Cukai pendapatan perseorangan- bayaran wajib yang dikenakan ke atas pendapatan individu
Cara Mengira cukai pendapatan

17
1. Menentukan jumlah pendapatan individu untuk setahun.
2. Menentukan jumlah pelepasan cukai
3. Menentukan pendapatan kena cukai (pendapatan boleh cukai) iaitu
Pendapatan tahunan pelepasan cukai
4. Kira cukai pendapatan yang perlu dibayar berdasarkan jadual cukai
dan tolak zakat yang telah dibayar
Zakat- Potongan wajib yang dikenakan untuk pendapatan individu beragama Islam. Zakat
badaniyah atau zakat maliah. Kadar zakat 2.5%

F. Penggunaan pendapatan boleh guna

1. Keperluan dan kehendak (mengapa, kenalpasti, kepentingan-ciri


Keperluan- Keperluan asas - mesti dipenuhi, terhad dan mudah dipenuhi, terdiri daripada
makanan, pakaian dan tempat tinggal,
Keperluan lain- seperti pendidikan dan kesihatan
Kehendak- Keinginan terhadap barang dan perkhidmatan untuk hidup lebih selesa. Seperti kereta
dan barang kemas. Tidak terhad, sukar dipuaskan dan tidak semstinya dipenuhi.

2. Belanjawan peribadi (kesan buat @ gagal buat bajet, mengapa timbul masalah hutang, cara
berbelanja bijak)
Definisi Anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna individu
Jenis perbelanjaan
Barang tahan lama Tidak mudah rosak, tempoh kegunaan lebih satu tahun, belanja besar, untuk
keselasaan seperti kereta
Barang tidak tahan lama- Mudah rosak, tempoh kegunaan kurang setahun, belanja kecil, untuk keperluan
seperti makanan
Perkhidmatan Seperti perbelanjaan perubatan dan pendidikan
Langkah menyediakan belanjawan peribadi
Mengenal pasti punca pendapatan mencatat semua perbelanjaan yang hendak dilakukan Menyusun
perbelanjaan mengikut keutamaan Mengimbangkan anggaran pendapatan boleh guna dan perbelanjaan

Tujuan menyediakan belanjawan peribadi


1. Membolehkan individu mendahulukan perkara penting
2. Membantu individu menabung
3. Membantu menyelaraskan perbelanjaan mengikut pendapatan
4. Mengelakkan hutang
5. Mengelakkan kenaikan harga barang (inflasi)

G. Tabungan pinjaman dan pelaburan (banding/ beza, kenalpasti, tujuan, kesan)


Tabungan Baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan
Tujuan individu menabung- Untuk menghadapi waktu awasan, membeli barang tahan lama, serta memenuhi cita-
cita
Pinjaman- Sejumlah wang yang diterima daripada sumber terettnu untuk sementara waktu yang perlu dibayar balik
Tujuan pinjaman- Untuk menghadapi waktu kecemasan, membeli barang tahan lama, melanjutkan pelajaran,
menambahkan modal perniagaan, meningkatkan daya pengeluaran serta mengurangkan bayaran cukai.
Pelaburan Aktiviti menambahkan stok modal sedia ada
Bentuk pelaburan- membeli mesin dan jentera, membeli stok barang niaga, membeli bahan mentah serta membeli
aset tetap.

Contoh soalan

1. Jadual 2 di bawah menunjukkan arah aliran guna tenaga dalam sector utama, kedua dan
ketiga di negeri X.
Sektor 2000 2014
Utama 30% 18%
Kedua 20% 32%
Ketiga 50% 50%

i. Jelaskan arah aliran guna tenaga dalam setiap sector ekonomi tersebut. [3 markah]
ii. Berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan, mengapakah penyertaan rakyat negeri X
dalam sector utama paling rendah? [4 markah]

18
2.Jadual di bawah menunjukkan hasil kajian seorang pelajar universiti tentang kerjaya pilihan
pelajar lepasan kolej di sebuah bandar
Sektor pekerjaan Peratus
Perbankan 38
Perladangan 3
Perkilangan 9
Pendidikan 14
Perikanan 6
Peruncitan 16
Telekomunikasi 10
Carigali minyak 4
Jumlah 100
i. Hitungkan peratus pelajar yang memilih pekerjaan dalam sektor ketiga. (2)
ii. Jelaskan lima sebab sektor perbankan merupakan pilihan kerjaya yang lebih
popular berbanding sektor lain. (5)

Puan Anita merupakan seorang pesara kerajaan dan menerima pencen bulanan
sebanyak RM3 600. Beliau juga memiliki tiga buah rumah di Ipoh, Perak dan disewakan
dengan sewa bulanan sebanyak RM800 sebuah. Puan Anita juga menerima faedah
sebanyak 4% setahun untuk simpanan tetap bernilai RM60 000 di sebuah bank
perdagangan. Beliau juga memiliki sebuah pasar mini dan menerima untung sebanyak
RM1200 sebulan. Puan Anita juga bekerja sebagai pensyarah sambilan di sebuah kolej
swasta dan menerima gaji sebanyak RM2000 sebulan.
3. Berdasarkan situasi di atas,
i. Hitungkan pendapatan bulanan Puan Anita (6)
ii. Adakah pencen bulanan sebanyak RM3 600 dianggap sebagai pendapatan faktor?
Beri alasan anda

i.

Pencen
Sewa
Faedah
Untung
Gaji

Jumlah

ii.

Tidak

Kerana:

19
4. Bandingkan faedah dengan upah

Persamaannya
Kedua dua merupakan ______________________________
Kedua-duanya merupakan ____________________________
Perbezaaannya
Faedah Upah

5. Kadar caruman pekerja di KWSP untuk tahun 1993 2002 adalah seperti berikut

1993 1996 2002


Kadar caruman pekerja (%) 10 11 9
Kadar caruman majikan (%) 12 12 12
a. Apakah kesan kepada pendapatan boleh guna dan ekonomi negara apabila kadar
caruman pekerja dinaikkan pada tahun 1996 berbanding tahun 1993?
Pendapatan boleh guna ______________________
Perbelanjaan pengguna ______________________
Harga barang __________________________
Tabungan negara ______________________

b. Apakah kesan kepada pendapatan boleh guna dan ekonomi negara apabila kadar
caruman pekerja diturunkan pada tahun 2002 berbanding tahun 1996?
Pendapatan boleh guna ______________________
Perbelanjaan pengguna ______________________
Harga barang __________________________
Tabungan negara ______________________

6. carta di atas menunjukkan komponen dalam pendapatan individu.


i. Apakah X? (1)
ii. Terangkan dua butiran dalam X (2)
i. X ialah potongan _____________.
ii. Caruman KWSP iaitu bayaran wajib yang perlu dibuat oleh seseorang pekerja untuk hari
tua.
Caruman PERKESO iaitu bayaran wajib yang perlu dibuat oleh seseorang pekerja untuk
melindungi risiko di tempat kerja.

7. Encik Azman telah mengusahakan tanahnya dengan menanam pokok pisang. Encik Azman
juga memberikan kebenaran kepada Encik Saiful untuk mengusahakan sebahagian tanahnya.
Encik Saiful membuka sebuah ladang koko. Encik Azman juga bekerja sebagai pemetik buah
koko di ladang Encik Saiful.
Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Azman (6)
Menerima________________ kerana_______________________________.
Menerima __________________kerana memberi hak penggunaan tanah kepada orang lain
Menerima ________________________kerana bekerja sebagai pemetik buah koko

20
8. Perbualan di bawah antara dua orang sahabat
Adnan: Wah Puan Tan dah pakai kereta baru sekarang. Banyak ke keuntungan daripada
projek ternakan itik yang awak usahakan itu?
Tan : Boleh tahan Encik Adnan. Untuk enam bulan pertama tahun ini saya dapat
RM300 000

a. Mengapakah Puan Tan mendapat keuntungan? (3)


b. Jelaskan tiga cara Puan Tan boleh menggunakan keuntungan tersebut untuk menambah
pendapatannya? (6)

a. Puan Tan mendapat keuntungan kerana


- Menggabungkan faktor pengeluaran untuk menternak itik
- Menanggung risiko
- Menguruskan perniagaan dengan jayanya
b. Puan Tan boleh menambah pendapatan dengan
- Memperbesarkan perniagaan sedia ada. Pengeluaran itik meningkat dan keuntungan
meningkat.
- Membeli aset tetap seperti bangunan kedai dan mendapat sewa sebagai pendapatan tambahan
- Menyimpan di akaun simpanan tetap dan menerima faedah sebagai pendapatan tambahan.

9. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan hidup seorang individu


Berjimat cermat sebagai amalan hidup

SEBAGAI bekas pengetua kolej swasta, Encik Vincent, 61, sebenarnya boleh bersenang-
lenang pada usia tuanya dengan wang simpanan KWSP. Namun sikap negatif seperti itu
tiada dalam kehidupan Encik Vincent. Beliau masih aktif bekerja sebagai pensyarah
sambilan selain menghabiskan masanya melancong dan bersenam. Encik Vincent berkata
sikap berjimat cermat menjadi amalannya sebagai bekalan pada hari tua. Sejak hari pertama
mula bekerja beliau telah mula menabung sebanyak 15% daripada gaji bulanannya. Kini
beliau menerima faedah simpanan sebanyak RM2 000 sebulan. Beliau juga melabur
sebahagian tabungannya dalam perniagaan bakeri milik Puan Hidayah dan menerima
pulangan setiap bulan walaupun jumlahnya tidak tetap.

i. Adakah amalan berjimat cermat Encik Vincent perlu diiikuti oleh rakyat Malaysia?
Beri hujah anda secara terperimci. [6 markah]
ii. Bandingkan dua bentuk pulangan yang diterima oleh Encik Vincent. (5 markah]

10. Rajah 1 di bawah berkaitan dengan satu kempen yang dilancarkan oleh Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) pada tahun 2014

Rajah 1
Jelaskan kesan kepada keluarga anda sebagai isirumah jika menyokong kempen tersebut. [4 ]

21
11. Maklumat di bawah berkaitan dengan syarikat Cepat Maju Berhad
Syarikat Cepat Maju Berhad mengeluarkan pelbagai kasut. Syarikat ini telah membeli 3
mesin baru dari Taiwan untuk digunakan dalam proses pengeluaran. Di samping itu syarikat
ini juga membeli 5 lot kedai di Shah Alam. Program latihan peningkatan produktiviti juga
disediakan untuk pekerja baru seramai 65 orang.
Terangkan bentuk pelaburan yang telah dilakukan oleh Syarikat Cepat Maju Berhad. (6)
Pelaburan yang telah dilakukan ialah
i. Membeli barang modal iaitu beli 3 mesin dari Taiwan
ii. Membeli aset tetap iaitu 5 lot kedai di Shah Alam
iii. Melabur dalam sumber manusia iaitu menyediakan program latihan untuk 65 orang pekerja
baharu.

12. Maklumat di bawah berkaitan dengan Puan Leela

Puan Leela merupakan seorang pensyarah yang menerima gaji bulanan sebanyak RM7 000.
Ketika merancang perbelanjaan bulanan, beliau memastikan setiap bulan, ada baki
pendapatan sebanyak RM1 000.

Mengapakah Puan Leela perlu merancang perbelanjaannya? [4]

- Mendahulukan perkara penting seperti belanja untuk barang keperluan


- Membolehkan individu menabung untuk tujuan kecemasan
- Elak masalah hutang
- Menyelaraskan perbelanjaan ikut pendapatan agar tidak berlaku pembaziran

13. Nyatakan empat langkah penyediaan belanjawan peribadi [4]

14. Jelaskan konsep berikut:


a. Pelaburan
b. Tabungan
c. Barang keperluan
d. Barang kehendak
e. Upah wang
f. Upah benar
g. Bayaran pindahan
h. Dividen
i. Pendapatan boleh guna
j. Pinjaman

22
- Banding beza dgn firma
- Saiz isi rumah- kesan
Bab 3: isirumah sebagai pengguna
- Bandar / luar bandar
1. Maksud isirumah
Seorang atau sekumpulan individu yang tinggal dalam sebuah rumah dan membuat keputusan
ekonomi bersama.

2. Peranan isi rumah-Sebagai pembekal factor (input) dan pengguna barang dan perkhidmatan

3. Konsep permintaan
Permintaan ialah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ingin dan sanggup dibeli oleh
seorang individu pada tingkat harga dan jangkamasa tertentu.

4. Hukum Permintaan
Semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti yang diminta barang itu dan semakin
rendah harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti diminta barang tersebut.Ini menunjukkan
hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta sesuatu barang.

Jadual permintaan menunjukkan Keluk permintaan- sebuah graf yang menunjukkan


kuantriti diminta sesuatu barang pada hubugnan antara harga dan kuantiti sesuatu barang yang
pelbagai tingkat harga diminta

Harga (RM/kg) Kuantiti diminta Harga D Ciri-ciri keluk permintaan


(kg) 1. ___________________________
2 5 10 2.___________________________
4 4
6 3 8
3. __________________________
8 2 6
10 1
4

2 D

0 1 2 3 4 5 Kuantiti

Situasi sebenar- iklan/


perubahan harga pengganti
penggenap/ musim/ dasar
kerajaan
5. Penentu Permintaan
a. Harga barang itu sendiri
b. Harga barang lain
Barang pengganti- fungsi sama/ boleh ganti . hubungan positif. Contoh : teh dan kopi
Barang penggenap guna sama. Hubungan negative. Contoh kereta dan petrol
c. citarasa pengguna: bergantung kepada fesyen, kesihatan dan iklan.
d. pendapatan pengguna
Contoh Pendapatan pengguna Pendapatan
Jenis barang bertambah pengguna berkurang
Barang mesti garam Pm tetap Pm tetap
Barang mewah Barang Pm naik Pm turun
kemas
e. musim: musim hujan,
f. dasar kerajaan: kempen positif/negative. Perubahan KWSP/pelepasan cukai/ Kadar cukai
pendapatan
g. jangkaan harga masa hadapan: pengguna menjangka harga sesuatu barang akan meningkat
menyebabkan permintaan barang itu pada masa kini meningkat
23
erubahan Kuantiti diminta Perubahan permintaan
Disebabkan oleh perubahan harga barang itu Disebabkan oleh faktor selain harga barang itu

Harga (RM)
Harga D2 D0 D1

D
P
500
12

8 Q D2 D0 D1

4 R
D
0 Kuantiti 0 100 200 300 ktt
10 20 30
Perubahan faktor lain
Perubahan harga barang itu Peralihan keluk permintaan
Keluk permintaan yang sama Harga barang itu tdk berubah
Faktor lain tidak berubah

Keanjalan harga permintaan (Ed)


Maksud: Mengukur tindakbalas perubahan harga ke atas kuantiti diminta sesuatu barang
Rumus 1 Rumus 2

%Q Q1-Q0 Po
Ed = ---------- Ed: ---- x ------
%P Qo P1-P0

Q1 -Qo
--------- x 100
Q0
= ____________
Mengapa anjal / tidak anjal?
P1 Po
----------- x 100 Tindakan penjual?
Po

Jenis Anjal Tidak anjal Anjal satu


Nilai Lebih dari satu (1.2) Kurang daripada satu (0.5) Sama dengan 1
Ed>1 Ed<1 Ed=1
Maksud Peratus perubahan kuantiti Peratus perubahan harga Peratus perubahan kuantiti
diminta lebih dari peratus kurang dari peratus diminta sama dengan
perubahan harga. perubahan kuantiti. peratus perubahan harga
Tafsir 1.5 : Perubahan harga 0.5 : Perubahan harga 1.0 : Perubahan harga
sebanyak 1% sebanyak 1% sebanyak 1%
menyebabkan perubahan menyebabkan perubahan menyebabkan perubahan
kuantiti sebanyak 1.5% kuantiti sebanyak 0.5% kuantiti sebanyak 1%
Keluk Harga Harga Harga
D
D D

D
D D

Kuantiti Kuantiti Kuantiti

24
Tindakan Turunkan harga Naikkan harga Kekalkan harga
penjual Hasil meningkat Hasil meningkat
Capai untung maksimum Capai untung maksimum
Contoh 1. Ada banyak 1. Tiada pengganti
barang pengganti seperti hampir seperti
Coke garam
2. Melibatkan belanja 2. Melibatkan belanja
besar seperti kecil seperti mancis
barang mewah 3. Ketagihan-rokok
4. Setia pada jenama

Contoh soalan
1. Situasi di bawah berkaitan dengan syarikat Putra
Syarikat Putra mengeluarkan basikal berjenama Putra. Encik Rizal bekerja sebagai kerani di
syarikat Putra dan menerima upah sebanyak RM1 500 sebulan. Dia membeli dua buah
basikal keluaran syarikatnya dengan harga sebanyak RM500.
a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Jelaskan peranan Encik Rizal dalam ekonomi (6)
Syarikat Putra ialah firma
Encik Rizal ialah isi rumah
Peranan Encik Rizal ialah sebagai pembekal ________________- iaitu menawarkan faktor buruh dan
menerima ganjaran berbentuk gaji. Encik Rizal juga berperanan sebagai ______________ barang
dan perkhidmatan iaitu membeli barang dan perkhidmatan agar mencapai _____________
maksimum.

2. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta barang X

Harga (RM) Kuantiti diminta (unit)


10 5
15 8
20 11
Adakah maklumat dalam jadual di atas menepati hukum permintaan?
Jelaskan [4 markah]

Tidak
Berdasarkan jadual, kenaikan harga menyebabkan kuantiti diminta meningkat. Misalnya kenaikan
harga dari RM10 ke RM15 menyebabkan kuantiti diminta meningkat dari 5 unit ke 8. Ini menunjukkan
hubungan langsung. Ini bercanggah dengan hukum permintaan.
Hukum prmintaan menyatakan wujud hubungan songsang antara harga dan kuantiti. Apabila harga
naik , kuantiti diminta akan berkurang atau sebaliknya

3. Pada harga RM5, Encik Ali meminta 2 kg ayam. Apabila harga naik kepada RM7, Encik Ali
membeli 1 kg. Encik Ali membeli 8 kg apabila harga ayam turun kepada RM3.
Lukiskan keluk permintaan ayam untuk Encik Ali dan jelaskan hubungan antara harga dan
kuantiti diminta ayam.
Harga (RM)

8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Kuantiti diminta (kg)


Semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti diminta ayam. Misalnya apabila harga naik dpd
RM5 ke RM7, kuantiti diminta berkurang dpd ______kg ke _______kg.Semakin rendah harga,
semakin banyak kuantiti diminta ayam. Apabila harga ayam turun dpd RM5 ke RM3, kuantiti

25
diminta bertambah dpd _____kg ke ___kg. Ini menunjukkan hubungan _____________antara
harga dan kuantiti diminta ayam.

Harga (RM)

D
15 W

10 V

5 D
Kuantiti (unit)
0 100 300 400

Keluk permintaan Barang M

4. Terangkan/ Jelaskan pergerakan titik V ke W (4m)


Kuantiti diminta barang M telah ____________________
Disebabkan oleh _____________________harga barang M.
Ini berlaku di atas keluk permintaan yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.

5. Rajah di bawah menunjukkan perbualan dalam mesyuarat syarikat pengeluaran syampu.


Bagaimana jualan Setelah harga kedua-dua
syampu jenama syampu diturunkan sebanyak
Ayu dan Dayang? 10%, jualan syampu jenama
Ayu meningkat 25%, tetapi
jualan syampu jenama
Dayang hanya meningkat
9% sahaja.

Hitungkan dan tafsirkan keanjalan harga permintaan untuk syampu jenama Ayu dan Syampu
jenama Dayang.

- Keanjalan harga permintaan untuk syampu Ayu ialah 25%/10% = 2.5


- Permintaannya anjal. Perubahan harga sebnayak 1% akan menyebabkan perubahan kuantiti
sebanyak 2.5%

- Keasnjalan harga permintaan syampu dayang ialah 9%/10% = 0.9


- Permintaannya tidak anjal. Perubahan hargfa sebanyak 1% akan menyebabkan perubahan
kuantiti sebanyak 0.9%

26
6. Pada harga RM20 sekg, permintaan daging kambing ialah 600 kg. Disebabkan sambutan
hari Deepavali, permintaan daging kambing telah meningkat kepada 900 kg, walaupun
harga tidak berubah.
a. Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan perubahan permintaan tersebut. [7]
b. Jelaskan tiga faktor lain yang mungkin menyebabkan permintaan daging kambing
meningkat. [3]

Harga (RM)

0
Kuantiti (kg)

Kenaikan permintaan ayam menyebabkan keluk permintaan beralih ke ___________. Perubahan ini
disebabkan oleh ________________________dan diandaikan harga daging kambing tidak
______________________.

b. Tiga faktor lain ialah


- peningkatan pendapatan individu menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat dan seterusnya
permintaan daging meningkat.
- kenaikan harga barang pengganti iaitu kenaikan harga ikan menyebabkan permintaan daging
kambing meningkat.
- Citarasa pengguna terhadap daging kambing meningkat mungkin disebabkan kempen pengiklanan
yang berjaya.
7. Petikan akhbar di bawah berkaitan dengan pembatalan subsidi untuk bahan petroleum
Mulai 1 Disember 2014, bahan-bahan petroleum seperti petrol dan diesel tidak lagi diberikan
subsidi. Dengan itu, tamatlah sejarah subsidi bahan petroleum yang kerajaan perkenalkan
pada tahun 1983. Pada mulanya, subsidi ini dikenali sebagai subsidi pengangkutan. Harga
petrol dan diesel sekarang ini terapung.Naik atau turun harga ditentukan oleh kos minyak
mentah di pasaran dunia dan oleh kadar tukaran mata wang ringgit. Harga baru seliter petrol
RON97 adalah RM2.46, petrol RON95 RM2.26 dan diesel RM2.23. Ini bermakna RON97 naik
sembilan sen, RON95 naik empat sen dan diesel naik tiga sen

Dipetik daripada Berita Harian, 6 Disember 2014

Berdasarkan petikan akhbar di bawah, jawab soalan berikut:


i. Adakah anda bersetuju dengan pembatalan subsidi untuk bahan petroleum?
Berikan alasan anda [5 markah]
ii. Nyatakan kesan tindakan kerajaan ke atas pasaran kereta [4 markah]
iii. Sekiranya anda merupakan seorang pengusaha bas sekolah, jelaskan kesan yang
mungkin berlaku ke atas perniagaan anda daripada tindakan kerajaan di atas.[5]

i. Saya bersetuju kerana


- Wang subsidi boleh digunakan untuk tujuan lain
- Pemberian subsidi petrol menguntungkan golongan berpendapatan tinggi kerana mereka
menggunakan kereta berkuasa tinggi yang menggunakan petrol yang lebih banyak.
- Kerajaan boleh menjimatkan perbelanjaan dan tak perlu membuat pinjaman
- Lebih banyak projek pembangunan dapat dilaksanakan.
ii. Kesan ke atas pasaran kereta ialah
- Permintaan kereta akan _______________________ dan penawaran kereta tidak berubah.
Berlaku lebihan _____________________kereta di pasaran menyebabkan harga kereta
_____________.

27
Harga barang X (RM) Kuantiti diminta barang Y (unit)
5 10
6 12

8. Jelaskan hubungan antara barang X dengan barang Y. [4]

9. Maklumat di bawah berkaitan dengan huvungan antara dua jenis barang.

Penurunan harga barang X sebanyak 16% menyebabkan kuantiti dimnta barang X turun
sebanyak 40% manakala permintaan barang Z berkurang sebanyak 36%

i. Hitutngkan dan tafsirkan nilai keanjalan harga permintaan untuk barang X [3]
ii. Jelaskan hubungan antara barang X dengan barang Z [4]
10. Rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan Barang M

Harga (RM)

D
7

2 D
Kuantiti (unit) Bandingkan
0 10 40 dgn isi rumah
Firma kecil
Hitungkan dan tafsirkan keanjalan harga permintaan untuk barang M. [3]

Bab 4: Firma sebaga pengeluar

FIRMA
Maksud Peranan Matlamat
Unit ekonomi yang merancang penggunaan faktor a. Menggunakan faktor Memaksimumkan
pengeluaran (input ) untuk menghasilkan barang pengeluaran keuntungan
dan perkhidmatan (output) b. Menghasilkan barang dan
perkhidmatan
PENGELUARAN
1. Aktiviti menggabungkan faktor untuk 4. Untuk memenuhi keperluan dan kehendak
menghasilkan barang dan perkhidmatan 5. Proses mencipta nilai faedah (kepuasan)
2. Aktiviti menukar input kepada output
3. Proses tambah nilai
INPUT JANGKA MASA FUNGSI
PENGELUARA
N

Input Input a. Jangka Input Input Jumlah Keluaran Keluaran


tetap berubah pendek tetap berubah keluaran purata sut
Tidak Berubah - Ada input
1 0 0 - -
berubah ikut tetap dan
ikut output input 1 1 2 2 2
output berubah 1 2 6 3 4
Contoh Contoh b. Jangka 1 3 12 4 6
mesin buruh panjang 1 4 20 5 8
Wujud Tidak - Semuanya 1 5 26 5.2 6
walau wujud jika input
berubah
1 6 30 5 4
pun tiada tiada
output output
1 7 32 4.57 2
1 8 32 4 0
1 9 30 3.33 -2

28
Wujud Wujud
dalam dalam Rumus Keluaran
pengelua pengelua Keluaran purata : Jumlah keluaran / input berubah
ran ran Keluaran sut : jumlah keluaran/ input berubah
jangka jangka
Jumlah keluaran : keluaran purata X input berubah
pendek pendek
dan Jumlah keluaran : Jumlah keluaran asal + keluaran sut
jangka
panjang Hubungan Hubungan antara Hubungan antara
antara input input berubah (IB) input berubah (IB)
Persamaan: berubah (IB) dengan keluaran dengan keluaran sut
1. Kedua-duanya input dengan jumlah purata (KP) (KS)
2. Kedua-duanya keluaran (JK)
diperrlukan dalam - IB=0, JK=0 - IB 1 4, KP - IB 1 3, KS naik
aktiviti pengeliaran
3. Kedua-duanya wujud
- IB 1 7, JK naik - IB=4, KS
dalam jangka pendek naik - IB=5, KP maksimum
- IB=8, JK maksimum - IB 57, KS turun
maksimum - IB 69, KP - IB= 8, KS= 0
- IB 89, JK turun - IB 8 9, KS turun
turun - IB = 9, KS jadi
negative.

KOS
Maksud Jenis Jadual kos jangka pendek
a.Bayar
untuk Kos Kos ber Jumlah keluaran Kos tetap Kos berubah Jumlah kos Kos purata Kos sut
guna tetap Ubah (unit) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)
input Bayara Bayaran 0 20 0 20 - -
b. n utk utk input 1 20 10 30 30 10
belanja input berubah 2 20 16 36 18 6
meng tetap 3 20 19 39 13 3
hasil 4 20 28 48 12 9
Contoh Contoh
kan 5 20 50 70 14 22
sewa upah
barang 6 20 76 96 16 26
Wujud Wujud
dan 7 20 120 140 20 44
dlm dlm
perkhid 8 20 180 200 25 60
j/pdk j/pdk
matan dan j/pjg
Rumus Hubungan
Tidak Berubah
ubah ikut Jumlah kos : Kos tetap + Hubungan antara keluaran dengan
ikut output kos berubah Kos tetap (KT)
output Kos tetap : Jumlah kos - KT wujud walapun Output =0
kos berubah - KT tidak berubah ikut output
Tangg Tak
Kos berubah : Jumlah Hubungan antara keluaran dengan
ung perlu
kos- kos tetap kos berubah (KB)
walaup tanggu
Kos purata : Jumlah kos / - KB = 0, apabila keluaran = 0
un ng jika
keluaran - KB meningkat ikut bilangan keluaran
tiada tiada
Kos purata : Kos tetap + Hubungan antara Keluaran dengan
output output
kos berubah jumlah kos (JK)
keluaran - JK = KT apabila keluarana = 0
Persamaan
Kos sut: jumlah kos / - Jk meningkat ikut bilangan keluaran
1. Kedua-duanya
keluaran Hubungan antara keluaran dengan
kos
Jumlah kos : kos purat X kos purata (KP)
2. Kedua-duanya
keluaran - Keluaran 13, KP turun
wujud dalam
Jumlah kos : Jumlah kos - Keluaran 4, KP minimum
jangka pendek
asal + kos - Keluaran 5 8, KP naik
Sut Hubungan antara keluaran dengan
kos sut (KS)
- Keluaran 12, KS turun
- Keluaran 3, KS minimum
- Keluaran 4 8, KS naik

29
1. Konsep penawaran
Penawaran ialah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ingin ditawar oleh seorang
pengeluar pada tingkat harga dan jangka masa tertentu.

2. Hukum penawaran
Hukum penawaran menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak
kuantiti yang ditawar barang itu dan semakin rendah harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti
ditawar barang tersebut.Ini menunjukkan hubungan langsung (positif ) antara harga dan kuantiti
ditawar sesuatu barang..

Situasi sebenar-teknologi/
perubahan harga faktor /
cuaca / dasar kerajaan

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran (penentu penawaran)


i. Harga barang itu- Perubahan dalam harga barang itu akan menyebabkan perubahan dalam
kuantiti yang ditawar.
ii. Tingkat teknologi-Penggunaan teknologi yang lebih baik akan menyebabkan penawaran sesuatu
barang bertambah.
iii. Harga faktor pengeluaran-Kenaikan dalam harga faktor pengeluaran akan meningkatkan kos
pengeluaran firma.
iv. Dasae kerajaan -Kerajaan boleh mempengaruhi penawaran sesuatu barang dengan mengenakan
cukai atau memberi subsidi.
v. Matlamat pengeluar.Bagi firma yang ingin memaksimumkan keuntungan, firma tersebut akan
mengurangkan pengeluarannya.
vi.Keadaan cuaca -Bagi barang pertanian, faktor cuaca memberi kesan besar terhadap
penawarannya.
vii. Jangkaan harga masa depan. Jika pengeluar menjangka harga barang akan meningkat pada
masa depan ( mungkin disebabkan oleh penawaran tinggi) , pengeluar akan meningkatkan
penawarannya agar mendapat keuntungan yang tinggi pada masa hadapan.

Jadual penawaran - menunjukkan kuantiti Keluk penawaran - sebuah graf yang menunjukkan hubungan
ditawar sesuatu barang oleh pengeluar pada antara harga dan kuantiti sesuatu barang yang ditawar oleh
pelbagai tingkat harga. seorang pengeluar dalam tempoh tertentu

Harga (RM/kg) Kuantiti ditawar Harga D


Ciri-ciri keluk penawaran
S
(kg) 1.
5 10 5
4 8 2.
3 6 4
2 4 3
1 2 3.
2

1 S

0 2 4 6 8 10 Kuantiti

30
Perubahan Kuantiti ditawar Perubahan penawaran
Disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri Disebabkan oleh perubahan faktor lain selain daripada
harga barang itu
Harga (RM)
Harga S2 S0
S1

R
12
500
8 Q

4 P S2 S0 S1
S
0 Kuantiti
10 20 30

0 100 200 300 ktt

Keanjalan harga penawaran (Es)


Maksud: Mengukur tindakbalas perubahan harga ke atas kuantiti ditawar sesuatu barang
Rumus
Rumus 1 Rumus 2

%Q Q1-Q0 Po
Es = ---------- Es: ---- x ------
%P Qo P1-P0

Q1 -Qo
--------- x 100
Q0
= ____________
P1 Po
----------- x 100
Po

Jenis Anjal Tidak anjal Anjal satu


Nilai Lebih dari satu (1.2) Kurang daripada satu (0.5) Sama dengan 1
Es>1 Es<1 Es=1
Maksud Peratus perubahan kuantiti Peratus perubahan harga Peratus perubahan kuantiti
ditawar lebih dari peratus kurang dari peratus ditawar sama dengan
perubahan harga. perubahan kuantiti. peratus perubahan harga
Tafsir 1.5 : Perubahan harga 0.5 : Perubahan harga 1.0 : Perubahan harga
sebanyak 1% sebanyak 1% sebanyak 1%
menyebabkan perubahan menyebabkan perubahan menyebabkan perubahan
kuantiti sebanyak 1.5% kuantiti sebanyak 0.5% kuantiti sebanyak 1%
Keluk Harga Harga Harga

Kuantiti Kuantiti Kuantiti


Contoh Barang kilang Barang pertanian
barang - Tahan lama - Tidak ahan lama
- Tambah/kurang - Tambah/kurang
keluaran dgn cepat keluaran lambat
31
- Tidak dipengaruhi oleh - dipengaruhi oleh cuaca
cuaca - Kaedah tradisional
- Kaedah moden

Contoh soalan

1. Petikan di bawah berkaitan dengan penawaran perabot syarikat 3W


Penawaran perabot syarikat 3W telah meningkat sebanyak 40% pada tahun 2015 berbanding
tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan
mesin baru yang diimport dari negara China. Penurunan harga kayu juga menyumbang
kepada peningkatan tersebut. Di samping itu dasar syarikat untuk memasarkan produk ke
pasaran baru iaitu ke benua Eropah dan Afrika juga menyumbang kepada peningkatan
penawaran tersebut. Walau bagaimanapun dasar kerajaan untuk menetapkan gaji
minumum kepada RM1 000 mulai 1 Julai 2016 dijangka memberi kesan negatif kepada
pengeluaran syarikat tersebut.
a. Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan penawaran perabot syarikat 3W. (6)

b. Jelaskan kesan penetapan gaji minimum kepada pengeluaran syarikat 3W? [4]

2. Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah syarikat pengeluaran sardin

Syarikat Sardin Burung Hantu Berhad telah menambah pengeluaran sardin daripada 60 000
tin kepada 90 000 tin

Jelaskan lima factor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran syarikat tersebut [ 5]

Rumus Keluaran
3. Jadual 1 menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah
firma Keluaran purata :
Jumlah keluaran / input
Bilangan Jumlah Keluaran Keluaran Purata Keluaran Sut berubah
Buruh (orang) (unit) (unit) (unit) Keluaran sut :
0 0 - - jumlah keluaran/ input
1 10 10 10 berubah
2 22 Q T Jumlah keluaran :
3 36 12 14 keluaran purata X input
4 P 12.25 13 berubah
5 54 10.80 5 Jumlah keluaran :
6 S R 4 Jumlah keluaran asal +
7 58 8.28 0 keluaran sut
8 54 6.75 -4

a. Hitungkan nilai P,Q,R,S dan T [5 markah]

32
b. Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut. [8 markah]

Hubungan antara Hubungan antara input Hubungan antara input


input berubah (IB) berubah (IB) dengan berubah (IB) dengan
dengan jumlah keluaran purata (KP) keluaran sut (KS)
keluaran (JK)
- IB=0, JK=0 - IB 1 3, KP naik - IB 1 2, KS naik
- IB 1 6, JK naik - IB=4, KP maksimum - IB=3, KS maksimum
- IB=7, JK - IB 58, KP turun - IB 46, KS turun
maksimum - IB= 7, KS= 0
- IB 78, JK turun - IB = 8, KS jadi negative.

4. Jadual di bawah menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma

Bilangan Jumlah Keluaran Keluaran Purata Keluaran Sut


Buruh (orang) (unit) (unit) (unit)
0 0 - -
1 10 10 10
2 22 11 12
3 36 12 14
4 49 12.25 13

Hubungan antara Hubungan antara input Hubungan antara input


input berubah (IB) berubah (IB) dengan berubah (IB) dengan
dengan jumlah keluaran purata (KP) keluaran sut (KS)
keluaran (JK)
- IB=0, JK=0 - IB 1 3, KP naik - IB 1 2, KS naik
- IB 1 4, JK naik - IB=4, KP maksimum - IB=3, KS maksimum
- IB 34, KS turun

5. Sebuah firma mengeluarkan 1 000 unit kerusi plastik pada harga RM12 seunit. Kenaikan
harga kepada RM14 menyebabkan kuantiti ditawar meningkat kepada 1 500 unit. Pada
harga RM10 seunit, kuantiti ditawar ialah 500 unit.
Lukiskan keluk penawaran kerusi plastik dan terangkan hubungan antara harga dan
kuantiti ditawar

Harga (RM)

0
Kuantiti (kg)

Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti ditawar. Misalnya apabila harga naik dpd RM____
ke RM______, kuantiti ditawar bertambah dpd ______ unit ke _______ unit .Semakin rendah
harga, semakin kurang kuantiti ditawar. Apabila harga kerusi plastik turun dpd RM_____ ke

33
RM____, kuantiti ditawar berkurang dpd _____ unit ke ___ unit. Ini menunjukkan hubungan
_____________antara harga dan kuantiti ditawar kerusi plastik.

6. Pada harga RM2 000 setan, kuantiti ditawar kelapa sawit oleh syarikat Perladangan Visi
Murni Berhad ialah 250 000 tan. Keadaan cuaca buruk disebabkan fenomena El Nino
menyebabkan penawaran buah kelapa sawit syarikat merosot kepada 200 000 tan walapun
harga kelapa sawit tidak berubah.
Lakarkan keluk penawaran yang menjelaskan situasi di atas.

Harga (RM)

0
Kuantiti (kg)

Keadaan cuaca buruk menyebabkan keluk penawaran beralih ke ___________. Perubahan ini
disebabkan oleh ________________________dan diandaikan harga buah sawit tidak
______________________.

b. Tiga faktor lain ialah

7. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos sut.
Jumlah Keluaran Jumlah Kos (RM) Kos Sut (RM)
0 110 -
1 156 46
2 J 14
3 200 30
4 232 K
5 332 100

(i) Berapakah nilai J dan niai K? [ 2 markah ]


(ii) Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos sut. [ 3 markah ]

8. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti ditawar barang X

Harga (RM) Kuantiti ditawar (unit)


10 8
11 12

34
Hitungkan dan tafsirkan nilai keanjalan harga penawaran barang X. [3]

9. Jelaskan perbezaan antara penawaran tidak anjal dengan penawaran anjal


Penawaran anjal Penawaran tidak anjal

10. Dengan rajah yang sesuai , jelaskan perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan
penawaran

Perubahan kuantiti ditawar Perubahan penawaran


Harga (RM) Harga (RM)

Kuantiti Kuantiti

Bab 5 : Pasaran

Maksud : Satu situasi di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau tidak
langsung untuk menjalankan urusniaga.

Jenis pasaran

Pasaran barang
- Tempat di mana barang dan perkhidmatan diurusniagakan
- Isirumah merupakan pembeli manakala firma merupakan penjual
- Firma menawarkan barang dan perkhidmatan untuk mendapat keuntungan maksimum
manakala isirumah meminta barang dan perkhidmatan untuk mencapai kepuasan maksimum
- Harga barang dan perkhidmatan ditentukan berdasarkan pm dan pn.

Permintaan pasaran
- Jumlah kuantiti sesuatu barang yang diminta oleh semua individu pada tingkat harga dan
jangka masa tertentu.Diperoleh dengan mencampurkan kuantiti diminta setiap individu pada tingkat
harga tertentu.
Keluk permintaan pasaran
- Diperoleh dengan mencampurkan kuantiti diminta setiap individu pada setiap tingkat harga.Ia
menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan pasaran iaitu hubungan songsang.Keluk
permintaan pasaran mencerun ke bawah dari kiri ke kanan.
35
Penawaran pasaran
- Jumlah kuantiti sesuatu barang yang ditawar oleh semua firma pada tingkat harga dan jangka
masa tertentu.Diperoleh dengan mencampurkan kuantiti ditawar setiap firma pada tingkat harga
tertentu.
Keluk penawaran pasaran
- Diperoleh dengan mencampurkan kuantiti ditawar setiap firma pada setiap tingkat harga.Ia
menunjukkan hubungan antara harga dan penawaran pasaran iaitu hubungan langsung.Keluk
penawaran pasaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan.

Keseimbangan pasaran
Apa : kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar
Mana : keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pasaran
Harga : tidak cenderung berubah.

36
Pasaran faktor
- Menjalankan urusniaga jual-beli faktor-faktor pengeluaran.Firma bertindak sebagai pembeli
faktor manakala isirumah bertindak sebagai penjual faktor.Harga faktor ditentukan oleh
permintaan dan penawaran.Terdiri dpd pasaran buruh, pasaran modal dan pasaran tanah. Faktor
usahawan tidak diurusniagakan

Pasaran buruh
- Isirumah menawarkan faktor buruh untuk mendapatkan upah manakala firma meminta
buruh untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan.Kadar upah iaitu harga faktor buruh ditentukan
melalui kuasa permintaan dan penawaran buruh.

Keseimbangan pasaran buruh


- Satu keadaan di mana jumlah kuantiti buruh yang diminta sama dengan kuantiti buruh yang ditawar.
Ia berlaku apabila keluk permintaan buruh bersilang dengan keluk penawaran buruh.

Pasaran modal
- Tempat di mana urusniaga jual-beli modal kewangan dijalankan.Firma membuat pinjaman dpd
institusi kewangan (seperti bank) yang merupakan permintaan terhadap modal. Firma dikenakan
faedah yang merupakan kos kepada permintaan modal dan ganjaran kepada penawaran modal.
Modal ditawarkan oleh isirumah (seperti simpanan dibank).

Pasaran tanah
- Tempat di mana urusniaga tanah dijalankan antara pemilik tanah dengan firma.Tanah
diperlukan oleh firma untuk tujuan pengeluaran dan membayar sewa jika ingin
menggunakan tanah tersebut. Sewa tanah bergantung kepada lokasi, kesuburan, daya
pengeluaran dan kegunaan tanah. Tanah adalah anugerah alam semula jadi. Oleh itu
penawaran tanah terhad dan tidak berubah.Oleh itu sewa tanah hanya ditentukan oleh
permintaan tanah sahaja. Semakin tinggi permintaan tanah, semakin tinggi kadar sewa
dan sebaliknya.

37
Aliran pusingan ekonomi dua sektor
- Menunjukkan peranan sektor isirumah dan firma dalam ekonomi.Isirumah
membekalkan faktor pengeluaran kepada firma. Isirumah juga menggunakan barang
dan perkhidmatan yang disediakan oleh firma.Firma menggunakan faktor pengeluaran
yang dibekalkan oleh isirumah dan mengeluarkan barang dan perkhidmatan kepada
isirumah.
1 Pasaran
Faktor
2

Firma Isirumah
3 4

Pasaran
Barang

Aliran 1 dan 3 Aliran fizikal


Aliran 2 dan 4 Aliran wang

Aliran 1 Isirumah membekalkan faktor pengeluaran kepada firma iaitu Tanah,


buruh,modal dan usahawan
Aliran 2- Firma membayar sewa, upah, faedah dan untung kepada isirumah iaitu
pendapatan faktor
Aliran 3 Firma menawarkan barang dan perkhidmatan kepada isirumah
Aliran 4 Isirumah membeli barang dan perkhidmatan iaitu perbelanjaan penggunaan

Contoh soalan

1. Situasi di bawah berkaitan dengan pasaran

Keluarga Encik Rajoo suka berbelanja di pasar malam di Taman Bukit Cendawan. Pasar
malam diadakan pada setiap hari Sabtu dan terdapat ramai peniaga yang menjual pelbagai
jenis makanan. Sebahagian besar pengunjung pasar malam suka membeli murtabak ayam
yang dijual oleh Encik Mydin berharga RM2 sekeping
Berdasarkan disituasi di atas, jawab soalan berikut.
i. Jelaskan ciri-ciri pasaran yang terdapat dalam situasi di atas. [4 markah]
ii. Nyatakan matlamat Encik Rajoo dan Encik Mydin. [2 markah]
i. Jelaskan peranan Encik Rajoo dan Encik Mydin dalam ekonomi. [4 markah]

Bank Negara Malaysia bercadang untuk mengetatkan syarat sewa-beli


2. Huraikan kesan peristiwa di atas kepada pasaran kereta tempatan

Permintaan kereta __________________ dan penawaran kereta tidak _________________. Berlaku


lebihan ___________________dan harga kereta akan ______________________

38
3. Jadual di bawah berkaitan dengan permintaan dan penwaran pasaran untuk satu jenis
barang.

Harga (RM) Permintaan (unit) Penawaran pasaran


Pengguna A Pengguna B (unit)
1 90 25 40
3 75 20 45
7 45 15 60
10 30 5 90
a. Pasaran mencapai keseimbangan pada tingkat harga ______
b. Keadaan pasaran pada harga RM1 ialah
Berlaku lebihan _____________________ sebanyak ___________________. Ini menyebabkan
harga barang itu ________________
c. Keadaan pasaran pada harga RM10 ialah ___________________
Berlaku lebihan _____________________ sebanyak ___________________. Ini menyebabkan
harga barang itu ________________

4. Rajah di bawah menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran untuk barang X.


Harga (RM)

D S

90 W

40 K

S
D

0 400 600 900 1 200


Kuantiti (unit)
Terangkan keadaan pasaran barang X di W dan di K (6m)

Di W, berlaku lebihan ________________________ sebanyak ____________________________


dan harga barang X akan ______________________

Di K, berlaku lebihan ________________________ sebanyak ____________________________


dan harga barang X akan ______________________

39
5. Jadual di bawah menunjukkan permintaan terhadap suatu barang.

Kuantiti diminta (unit)


Harga (RM) Pat Fabes

20 3 6
40 2 4
60 1 2

a. Lukiskan keluk permintaan pasaran (8m)

Harga Harga Harga

o o o
kuantiti kuantiti kuantiti

Keluk permintaan Pat Keluk permintaan Fabes Keluk permintaan pasaran

b. Jelaskan pembentukan keluk permintaan di atas (5)

Permintaan pasaran diperoleh dengan ______________ kuantiti diminta Pat dan Fabes pada setiap
____________.
Pada tingkat harga RM20, permintaan pasaran ialah ____ unit yang ditunjukkan oleh titik a di atas
keluk permintaan pasaran.
Pada tingkat harga RM40, permintaan pasaran ialah ____ unit yang ditunjukkan oleh titik b di atas
keluk permintaan pasaran.
Pada tingkat harga RM60, permintaan pasaran ialah ____ unit yang ditunjukkan oleh titik c di atas
keluk permintaan pasaran.
Keluk permintaan pasaran diperoleh dengan _____________ titik ___, _____ dan _________ dan
keluk permintaan pasaran mencerun _______________ dari kiri ke _________________

6. Rajah di bawah menunjukkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.

1
Pasaran
2 X

Isi rumah Firma

3 4
Pasaran
Y

a. Kenalpasti pasaran X dan Y [2]


b. Nyatakan aliran 1, 2,3, dan 4 [4]

40
Soalan terbuka

1. Penggunaan kad di atas sebagai alat pemabayaran sangat popular di kalangan pengguna.
Adakah anda bersetuju dengan amalan tersebut?

Bangladesh akan menghantar 1.5 juta pekerjanya ke Malaysia dalam


tempoh tiga tahun akan datang.

2. Jelaskan kesan kemasukan pekerja asing kepada ekonomi Malaysia

b.Apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak berikut untuk mengurangkan pergantungan
kepada pekerja asing?

i. Rakyat Malaysia
ii. Pengeluar
iii. Kerajaan

Kerajaan Beku Pengambilan Pekerja Asing Termasuk Dari Bangladesh

Kerajaan membuat keputusan untuk membekukan pengambilan semua pekerja asing


ke Malaysia, termasuk dari Bangladesh, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr
Ahmad Zahid Hamidi.
(www.mstar.com.my)

3. a. Apakah kesan tindakan kerajaan tersebut kepada


I. Pengeluar
II. kerajaan
III. Ekonomi negara

b. Adakah wajar Malaysia bergantung kepada pekerja asing? Berikan alasan anda

4.

Pengeluar minuman ringan disyor ganti gula

BALIK PULAU - Kementerian Kesihatan mengesyorkan syarikat pengeluar minuman ringan


menggunakan bahan pemanis alternatif seperti Stevia bagi mengurangkan kadar pengambilan gula
dalam kalangan pengguna.Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Hilmi Yahaya berkata, produk
seperti Stevia memiliki pemanis semulajadi sifar kalori dan tidak akan menjejaskan rasa produk
minuman yang dikeluarkan. Beliau berkata, kementerian turut mencadangkan pengusaha
mengurangkan saiz atau isipadu produk mereka bagi mengelak pengambilan minuman ringan yang
tinggi kadar kalori secara berlebihan. Hilmi berkata, maklum balas yang diterima agak baik sejak
perjumpaan itu diadakan akhir tahun lepas dan ia akan diteruskan bagi meningkatkan kesedaran
pengusaha dalam mengeluarkan produk makanan berkhasiat.Berhubung langkah kementerian yang
sedang mengkaji kemungkinan mengenakan cukai khusus terhadap minuman ringan yang
mengandungi kandungan gula terlalu tinggi, beliau berkata perkara itu akan mengambil masa sebelum
dimuktamadkan.Khamis lepas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr S. Subramaniam berkata, pendekatan
itu merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangkan pengambilan gula oleh rakyat negara
ini.Beliau berkata, mekanisme terbaik pelaksanaan cadangan itu sedang dicari antaranya mengenakan
cukai berasaskan kuantiti gula yang terdapat dalam sesuatu produk minuman.

41
(Sumber: http://www.sinarharian.com.my/nasional/pengeluar-minuman-ringan-disyor-ganti-gula-
1.400691)

a. Jelaskan kesan ke atas syarikat pengeluar minuman ringan sekiranya semua saranan
kerajaan dilaksanakan.

b. Bagaimanakah kadar penggunaan gula yang tinggi membawa kesan kepada ekonomi
negara?

5.

Taman Dapur di laman rumah

Ketidakstabilan harga komoditi getah dan kelapa sawit sejak kebelakangan ini mendorong golongan
peneroka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertanian. Antara aktiviti yang dilakukan ialah
projek Edible Garden atau Taman Dapur.Projek itu menggalakkan peneroka Felda menanam sayur-
sayuran di halaman rumah. Ketua Kampung Felda Semenchu, Omar Dean, 58, berkata, projek
tersebut merupakan sebahagian daripada usaha menggalakkan para penduduk di kampung tersebut
untuk hidup aktif dengan mengerjakan tanah-tanah di sekeliling rumah mereka.

Sumber:http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0704&pub=Utusan_Malaysia&sec=Jo
hor&pg=wj_01.htm

a. Anda bersetuju bahawa aktiviti di atas memberi kesan kepada pasaran sayur-sayuran.
Berikan huraian anda secara terperinci

b. Jelaskan peranan pihak berikut dalam menjayakan program ini


a. Masyarakat
b. Penjual sayur-sayuran
c. Kerajaan

42
6.

a. Mengapakah barang ini dikenakan bayaran?

b. Mengapakah peniaga memberi potongan harga?

7.

Proton Panggil Semula 100,00 Unit Model Exora, Preve


Dan Suprima
Proton Holdings Bhd akan memanggil balik hampir 100,000 unit model Exora, Preve dan Suprima untuk
membaiki hos penyejuk minyak CFE bermula hari ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Abdul Harith
Abdullah, berkata model-model ini berhadapan dengan masalah hos penyejuk minyak yang akan pecah
selepas kereta mencapai perbatuan purata sebanyak 40,000 kilometer (km), disebabkan oleh degradasi
bahan hos tersebut.

a. Apakah kesan kepada syarikat Proton akibat isu di atas?

b. Bagaimanakah isu ini boleh diatasi?

8.

MTDC Urus Dana RM600 Juta Untuk Tingkat Penggunaan Teknologi Perniagaan

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC), sebuah agensi di bawah Kementerian


Sains, Teknologi dan Inovasi (Mosti), kini mengurus dana berjumlah RM600 juta bagi membantu
meningkatkan penggunaan teknologi dalam kalangan perniagaan Malaysia.

a. Mengapakah penggunaan teknologi moden penting kepada sesebuah


perniagaan?
b. Mengapakah pengeluar enggan menggunakan teknologi moden?
c. Apakah kesan penggunaan teknologi moden kepada
i. Pengguna
ii. Pengeluar
iii. negara

43
9.

Pekerjaan '3D': Industri tidak mampu, gaji rendah berterusan - Khairy


KUALA LUMPUR: Faktor gaji rendah bagi pekerjaan yang kurang digemari belia dijangka
berterusan kerana industri berkenaan tidak mampu menawarkan nilai yang terlalu tinggi bagi pekerjaan
berkenaan.Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin berkata beliau percaya industri-industri seperti
pembinaan dan perladangan belum dapat menawarkan gaji yang terlalu tinggi sekarang ini.

"Buat masa ini, saya percaya industri-industri berkenaan belum dapat menawarkan gaji yang terlalu
tinggi."Realitinya, sesetengah sektor masih perlu bergantung kepada pekerja asing," kata Khairy.

Beliau yang ditemui selepas merasmikan aplikasi 'Fitness in my Pocket' di Bangsar pagi ini mengulas
mengenai isu pekerjaan '3D' iaitu dirty, difficult & dangerous (kotor, sukar dan bahaya) yang kini
menimbulkan banyak perdebatan tentang sama ada mahu atau boleh diisi oleh tenaga tempatan.

(http://www.astroawani.com/berita-malaysia/pekerjaan-3d-industri-tidak-mampu-gaji-rendah-berterusan-
khairy-94630) pada Februari 16, 2016

a. Mengapakah rakyat Malaysia kurang berminat untuk memilih pekerjaan 3D


b. Wajarkah Malaysia menggunakan pekerja asing?
c. Jelaskan tindakan tindakan yang boleh diambil oleh pihak pengeluar dan
kerajaan untuk mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing

44
10.
Petani dan pesawah gesa subsidi harga padi naik

YAN: Petani dan pesawah padi di kawasan Sungai Limau Dalam, Yan, Kedah mahukan kerajaan
membantu mereka dalam menaikan subsidi harga padi agar bebanan kos hidup mereka dapat
dikurangkan. Dalam sidang media selepas itu, Mahfuz yang juga selaku Pengarah Jawatankuasa
Induk PAS bagi PRK DUN Sungai Limau menggesa kerajaan menaikkan subsidi harga padi demi
membantu petani dan pesawah di negara ini. "Ini adalah rungutan dan permintaan petani-petani
dalam negara kita dan kita hendak minta subsidi harga padi ini dapat dinaikkan kepada 50 peratus
dari RM248.10 satu tan bersamaan 25 sen sekilo kepada RM372.10 satu tan yang juga bersamaan
35 sen sekilo. Harga gula pun sudah dinaikkan 34 sen," kata Mahfuz kepada pemberita selepas majlis
tersebut.
menurutnya, subsidi harga padi yang diminta itu sebenarnya masih rendah berbanding kos sara hidup
petani yang begitu tinggI. Dengan kos mengusahakan bendang, kos upah penggunaan jentera, upah
sembur racun, upah tabur baja, upah menabur benih padi," kata beliau.

a. Jelaskan sebab kerajaan memberi subsidi padi

b. Adakah anda bersetuju dengan permintaan petani? Beri justifikasi anda

c. Apakah kesan subsidi?

11.
Ekonomi Malaysia Stabil Dibantu Kutipan GST - Najib
PETALING JAYA: Keadaan ekonomi Malaysia berada dalam keadaan amat stabil dan antara faktor
penyumbang ialah pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) pada April tahun lepas,
kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
Najib yang juga Menteri Kewangan berkata pihak kastam berjaya mengutip hasil lebih RM51 bilion
sejak pelaksanaan GST, berbanding kutipan RM37.2 bilion pada 2014 tanpa GST.

Bagaimanakah GST membantu ekonomi negara?

45
12.

Jelaskan kesan GST kepada pengguna

13.

Cycle & Carriage Bintang Berhad labur RM20 juta di utara

CYCLE & Carriage Bintang (CCB) Berhad sudah melabur RM20 juta untuk program naik taraf dan
komitmennya ke arah pertumbuhan lebih pesat di kawasan utara tanah air sejak lima tahun
lalu.Katanya, syarikat itu mengambil alih Lowe Motors Sdn Bhd pada tahun 2011 dengan bayaran
RM16 juta dan kini dikenali sebagai Cycle & Carriage (Northern) Sdn Bhd.Sebanyak RM4 juta
disediakan untuk proses naik taraf CCB Autohaus Georgetown yang mula beroperasi baru-baru
ini, katanya pada majlis pelancaran pusat itu di Georgetown, semalam.Menurutnya, beberapa
lagi Autohaus akan dinaik taraf secara berperingkat di seluruh negara.

(Dipetik daripada Sinar Harian, 26 Februari 2016)


a. Apakah kesan pelaburan tersebut kepada
i. Cycle & Carriage Bintang Berhad
ii. Ekonomi negara

b. Apakah bentuk pelaburan lain yang boleh dibuat oleh CCB?

46
14.
Rakyat Malaysia disaran labur dalam emas fizikal

RAKYAT Malaysia disaran memperuntukkan antara lima hingga 10 peratus simpanan emas fizikal
daripada portfolio simpanan keseluruhan mereka Pengasas dan Pengerusi Eksekutif Public Gold
Marketing Sdn Bhd, Datuk Wira Louis Ng Chuu Hau menjangkakan harga emas untuk menjadi lebih
tinggi.selari dengan perdagangan antarabangsa kerana faktor pertumbuhan ekonomi global yang tidak
memberangsangkan menyumbangkan sentimen positif kepada pasaran emas.

(Dipetik daripada: Sinar Harian, 27 Februari 2016)


a. Adakah anda bersetuju dengan saranan di atas? Berikan alasan anda.
b. Apakah strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kekayaan
seseorang individu.

15.

Rajah di atas menunjukkan senarai kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh sebuah kolej
ko muniti dengan yuran RM5 hingga RM20 setiap kursus
Mengapakah kerajaan menggalakkkan masyarakat mengikuti kursus di atas?

47