Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

UPTD DIKBUD KECAMATAN KARANGANYAR


SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR 1
Alamat : Jalan Raya Demak Kudus Km 19 Demak 59582
Blog : http://www.sdnkaranganyar1.blogspot.com Email : sdkaranganyar1.info@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Kepala SD Negeri Karanganyar 1
Nomor : ..........................................

TENTANG
SUSUNAN PANITIA
PENULISAN IJAZAH UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
TAHUN 2016 / 2017
Menimbang : 1. Bahwa guna kelancaran, ketertiban dan pertanggung jawaban dalam
pelaksanaan penulisan Ijazah US/M di SD Negeri Karanganyar 1, maka perlu
membentuk Panitia US/M (Ujian Sekolah/Madrasah) Tahun 2016/2017
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Susunan Panitia
penulisan Ijazah US/M (Ujian Sekolah/Madrasah) Tahun 2016/2017
Mengingat : 1. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan PPRI nomor 94 tahun 2006.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
5. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud RI nomor 007/H/EP/2017
tentang Prosedur Operasional Standar (POS) US/M (Ujian
Sekolah/Madrasah) pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SDLB, atau
Penyelenggara Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017
6. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud RI nomor 018/H/EP/2017
tentang Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk guru yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan / tugas
tambahan sebagaimana tersebut dalam daftar Susunan Panitia Penulisan Ijazah
US/M (Ujian Sekolah/Madrasah) Tahun 2016/2017.
Kedua : 1. Guru tersebut diberi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Penulisan Ijazah
US/M (Ujian Sekolah/Madrasah) Tahun 2016/2017
2. Mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada kepala sekolah.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila di dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
kembali sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 15 Mei 2017
Kepala Sekolah

JUMIATUN, S.Pd, M.Si


NIP. 19670119 199303 2 004
Tembusan dikirim kepada Yth :
1. Kepala UPTD DIKPORA Kec. Karanganyar
2. Pengawas TK / SD
3. Yang bersangkutan
4. Arsip
Lampiran SK Kepala Sekolah
Nomor :.........................................
Tanggal : 15 Mei 2017

PANITIA PENULISAN IJAZAH


TAHUN 2016/2017

No Nama Kedudukan
1 Jumiatun, S.Pd, M.Si Penanggung Jawab
2 Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD Ketua
3 Arief Tirtana, S.Pd Sekretaris
4 Jumiatun, S.Pd, M.Si Penulis Ijazah
5 Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD Konseptor
6 Jumiatun, S.Pd, M.Si Korektor

Kepala Sekolah

JUMIATUN, S.Pd, M.Si


NIP. 19670119 199303 2 004