Anda di halaman 1dari 5

ZAKAT

A.Pengertian Zakat
1.Arti Zakat
Zakat menurut bahasa berarti penyucian,pertambahan.Dalam
ajaran Islam,zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang
berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab.Nisab adalah
kadar atau ukuran dari harta benda yang di zakati.
Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita
miliki.Tujuannya agar mendapat berkah dari Yang Memberi
Rezeki,yaitu Allah SWT.Di dalam setiap harta yang kita miliki,ada
hak bagi orang fakir dan miskin.Allah SWT berfirman dalam Surah
at-Taubah ayat 103Artinya:
Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan
menyucikan mereka,dan berdoalah untuk mereka.Sesungguhnya
doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka.Allah
Maha Mendengar,Maha Mengetahui(Q.S.at-Taubah/9:103)
2.Hukum Zakat
Zakat adalah bagian rukun islam yang kelima.Zakat hukumnya
farduain bagi orang yang memiliki harta cukup.Zakat mulai
diwajibkan bagi umat islam pada tahun kedua hijriah.
Setiap orang yang harta bendanya sudah sampai nisab,wajib
mengeluarkan zakat.Jika dia tidak mengeluarkan zakat,berarti dia
melanggar perintah dan berutang kepada Allah SWT.
Zakat adalh untuk membantu orang-orang yang lemah ekonominya
(kaum duafa) Nabi Muhammad SAW.menyuruh manusia atau
umatnya agar saling menolong dalam hal kebaikan
B.Macam-macam Zakat.
Secara garis besar,zakat dibagi menjadi dua,yaitu zakat mal dan
zakat fitrah.Arti zakat mal adalah zakar harta benda,yakni zakat yang
dikeluarkan karena memiliki harta yang wajib dizakati.Harta yang
wajib dizakati adalah harta yang mengalami pertambahan setiap
tahunnya.Artinya,harta tersebut setiap tahun bertambah sehingga
mendatangkan keuntungan bagi pemilikinya.
Jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak,emas
dan perak,hasil pertanian,hasil perdagangan,dan rikaz atau barang
temuan.
1.Binatang Ternak
Jenis binantang ternak yang wajib dizakati antara lain
Binatang Nisab Zakat
Unta 5 ekor 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih
Sapi / kerbau 30 ekor 1 ekor sapi/kerbau umur 2 tahun lebih
Kambing 40 ekor 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih
Binatang binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai
nisab
2.Emas dan Perak
Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan
zakat.Zakat tersebut dikeluarkan apabila emas dan perak tersebut
sudah mencapai nisab dan sudah disimpan selama satu tahun.Nisab
emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak2,5%-nya sedangkan
nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya juga sebanyak 2,5%-nya
3.Hasil Pertanian
Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah
a. Biji-bijian yang menjadi pokok masyarakat,seperti padi,
jagung dan gandum
b. Buah-buahan,seperti anggur dan kurma.Nisab harta dari
hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter.
Zakatnya,dibayarkan setiap panen.Jumlahzakat yang harus
dikeluarkan daru hasil pertaniantergantung bagaiman cara
pengairannya.Jika sawah tersebut diairi dengan air sungai
atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya,besar zakat
yang harus dikeluarkan adalah 10%.Akan tetapi,jika sawah
diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya,zakatnya
sebanyak 5%

4.Hasil Perdagangan.
Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaham
perdagangan atau perniagaan seperti berdangang kain,sembako,dan
bahan material.
Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan
perak.Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama,yakni
2,5%.Zakat hasil perdagangan dikeluarkan setiap tahun.

5.Rikaz atau Barang Temuan.


Rikaz atau barang temuan adalah barang berharga yang
ditemukan karena terpendam,seperti barang tambang.Barang
temuan wajib dikeluarkan zakat,yaitu pada saat barang tersebut
ditemukan.Besar zakatnya adalah 20%

C.Zakat Fitrah.
1.Arti dan Hukum Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat
Islam pada akhir bulan Ramadan.Zakat fitrah disebut juga zakat
jiwa atau zakat nafs.Tujuannya untuk menyucikan jiwa setiap
muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan.Orang yang
berpuasa tetapi tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu maka
tidak sempurna puasanya.
Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam,mulai
dari yang masih bayi sampai sudah dewasa.Bagi yang masih bayi
atau anak anak,orang tuanya yang berkewajiban membayar zakat
fitrah.Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki
penghasilan,yang wajib membayarkan zakat fitrahnya adalah orang
yang menanggung kehidupannya.

2.Syarat Wajib Zakat Fitrah


Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah harus memenuhi
syarat,yaitu
a. Beragam Islam (muslim)
b. Lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada
penghabisan bulan Ramadan
c. Memiliki kelebihan harta,baik untuk dirinya maupun untuk
keluarga yang menjadi tanggung jawabnya
3.Waktu Pembayaran Zakat Fitrah
Waktu pembayaran zakat fitrah adalah pada akhir bulan Ramadan
dan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri.Namun,zakat fitrah juga
boleh dikeluarkan pada awal atau pertengahan Ramadan,tetapi
tidak boleh dibayar sebelum bulan Ramadan.Waktu yang paling
utama untuk membayar zakat fitrah adalah malam terakhir bualn
Ramadan.
4.Jenis dan Jumlah Harta yang Dikeluarkan
Jenis harta yang digunakkan untuk membayar zakat fitrah adalah
makanan pokok atau makanan yang meyenangkan menurut
masyarakat setempat,seperti beras,jagung,gandum,dan sagu.Jumlah
zakat fitrah yang harus dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5
kilogram untuk setiap jiwa atau orang.hal itu sesuai dengan hadis
Nabi SAW yang berbunyi:

.


Artinya:

Dari Ibnu Umar dia berkata,Rasulullah SAW mewajibkan


zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak satu sa (2,5 kg atau 3,5
liter) kurma atau gandum atas tiap tiap orang muslum mereka atau
hamba,laki-laki atau perempuan(H.R.Muslim : 1653))60(