Anda di halaman 1dari 2

Lakune wawanrembug

Wartawan : Wiwit kapan usaha tempe niki di dirikaken?.

P.Ikhsan : Kawit tahun 2001

Wartawan : Dhateng pundi alamat usaha bapak niki?.P.Ikhsan : Neng , Desa : rejosari
Kecamatan : Gondang , Kabupaten : Tulungagun. Lek penjualane nk , Desa :
Batangsaren , Kecamatan : Kauman , Kabupaten : Tulungagung.

Wartawan : Pinten modal awal panjenengan bikak usaha tempe?.

P.Ikhsan : Rp 140.000,00 ewu.

Wartawan : Napa kemawon bahan kagem damel tempe?.

P.Ikhsan : Yo iku , kedele , ragi.

Wartawan : Kados pundi cara nipun damel tempe?.

P.Ikhsan : Kedhele diresiki (dibuwangi krikil/watu lan regedan liyane), Kedhele dipesusi utawa
dikumbah. Banjur dikum, ngekume bisa ngenthi sewengi. Nanging aja kesuwen, yen kesuwen kedhele
bisa bosok utawa dadi thokolan. Tujuane dikum supaya kedhele bisa mekar lan empuk. Kanthi dikum,
anggone nggodhog ora suwe, gampang anggone mlocoti kulite lan asile dadi saya akeh. Yen suwe
nggodhoge, banjur ngentekake lenga. Sawise dikum, banjur dipesusi maneh kareben luwih
resik. Sabubare kui, kedhele sing wis dikum banjur digodhog nganti mateng. Sawise digodhog nganti
mateng, banjur dipesusi maneh, kerepe dibuwang kulite. Anggone mesusi kui padatan karo diidak-idak
utawa diusek-usek nganggo sikil supaya kulite kedhele bisa ucul. Ana saperangan sing ngonceki kedhele
sing wis mateng kanthi digiling. Sawise diilangi kulite banjur dibuwangi kulite kanthi dirimbang nganggo
banyu mili. Sawise resik saka kulite, kedhele banjur ditus lan diadhemake. Sawise adhem banjur
diwenehi ragi utawa laru. Sawise diwenehi ragi utawa laru banjur dicitak.

Wartawan : Punapa wonten kerugian bikak usaha tempe?.

P.Ikhsan : Kerugiane yo iku , tempene ora payu , tempene bosok/delene bosok.

Wartawan : Pinten keuntungan panjenengan tiap bulan ne?.

P.Ikhsan : Rp 1.500.000,00 kui lek tempe ne laris , tapi lek tempene ora pati payu yo olehe Rp
1.200.000,00.

Wartawan : Kawit jam pinten panjenengan masarne tempe meniko?.

P.IKhsan : kawit jam setengah 6 esuk sampek jam 10 awan.

Wartawan : Dhateng pundi mawon panjenengan masarne tempe puniko?.


P. ikhsan :mubeng datheng deso batangsaren, kauman, balerejo trus mbalek eneh ing batangsaren

Wartawan:menapa usaha niki cukup ndamel menuhi kbutuhan sedinten ?

p.ikhsan :Alhamdulillah, iso cukup kanggo anak lan bojo

wartawan:menapa seneng lan susahebapak salami buka pabrik tempe

p.ikhsan:yo akeh susahe bahan-bahan regane mundak lan tempene bosok lan senenge tempene dadi
trus didol payu laris yo kuwi senenge

wartawan:panjenengan mundut bahan kanggo ndamel tempe ing pundi

p.ikhsan:njumuk e bahan biasane diter I teko toko makmur abadi ing tulungagung biasane diter I sak
trek ing omah trus nyaure nyicil

wartawan:nopo mawon peralatan ndamel gawe tempe ?

p.ikhsan: peralatan e tumbu, irek, kolah dingge ngrambang tempe trus selip, bak kangge ngekum tempe

wartawan:sinten mawon ingkang ngrewangi panjenengan ndamel tempe

p.ikhsan:sing ngrewangi yaiku bapakku lan ibukku ning omah karo bojoku

wartawan:panjenengan ndamel tempe wiwit jam pinten ?

p.ikhsan:mulai jamjam 7 isuk sampek jam 5 sore, jam 5 ngeler trus mari bar magrib

wartawan:kados pundi usaha tempe sakiki?

p.ikhsan :usahane rodok lumayan yo wis kenek kanggo nyukupi keluarga

wartawan:nopo usaha sampingan lintunipunusaha tempe?

p.ikhsan:sakliane ndamel tempe yaiku nggarap sawah

wartawan:usaha tempe menika usaha piyambaknopo usaha gabungan?

p.ikhsan:niki usaha pribadi ora usaha dewe

wartawan:menawi tempenipun taksihdi damel nopo?

p.ikhsan:lek tempene isik di bosok ne trus didol dadi tempe bosok trus lek isih akeh karo bojoku diirisi
didadekne kering trus d idol eneh

wartawan:menapa wonten usahanipun usahane panjenengan maju ?

p.ikhsan :Alhamdulillah nyelot mundurmergane akeh saingane