Anda di halaman 1dari 6

DIMENSI MENARIK MATANG

- Jika diberikan aku seratus orang - Menurut penggiat sosial tanah air, Tan
tua, nescaya aku mampu Sri Lee Lam Thye, 40
menterbalikkan perahu yang peratus daripada golongan pelajar kita
tertangkup tetapi, jika aku diberikan pada hari ini terlibat dalam masalah
sepuluh orang muda, nescaya aku sosial seperti membunuh, perogol,
dapat mengegarkan dunia. Bait-bait merompak dan sebagainya.
susunan retorik yang penuh puitis - Menerusi Kementerian Belia dan
daripada mantan Presiden Indonesia, Sukan, banyak aktiviti yang boleh
Soekarno menjadi satu menifestasi dilakukan oleh kerajaan untuk
dalam usaha membangunkan golongan memastikan remaja memanfaatkan
belia dan generasi muda. hidup remaja dengan aktiviti berfaedah.
- Pujangga pernah mengatakan - Pihak berkuasa tempatan dengan
bahawa generasi berwawasan kerjasama Polis Diraja Malaysia perlu
pemangkin pembangunan negaradan bertindak tegas terhadap unsur negatif
sememangnya kata-kata ini tidak dapat yang berleluasa dalam masyarakat kita
disangkal lagi. terutamanya apabila melibatkan remaja
- Remaja yang berusia lingkungan 12 kita.
REMAJA hingga 21 tahun merupakan golongan - Dalam RMK-9, sebanyak 20.6
yang menempuh alam kritikal dan peratusdiperuntukkan untuk
penuh dengan perasaan sering meningkatkan kualiti modal insan
menganggap bahawa segala dengan meningkatkan keupayaan dan
tindakannya betul, kurang mendengar penguasaan ilmu
nasihat orang lain dan suka mencuba - Mantan Menteri Belia dan Sukan,
sesuatu yang baharu. Dato Ahmad Shabery
- Seseorang yang tidak mempunyai Cheek, belakangan ini, remaja begitu
pegangan agama dan moral yang terdedah kepada pelbagai bentuk
teguh diibaratkan seperti kapal tanpa cabaran sama ada dari segi pengaruh
nakhoda. media massa, pengaruh atau desakan
- Dasar langit terbuka dan dunia tanpa daripada rakan sebaya serta ibu bapa
sempadan memberi kesan yang negatif dan masyarakat ataupun konflik
kepada remaja. pergolakan antarabangsa yang semakin
- Generasi hari ini sudah mula hari semakin mendapat liputan meluas
mengabaikan ajaran dan didikan di dada-dada akhbar seluruh negara.
agama kerana mereka berpendapat - Mantan Menteri Belia dan Sukan,
bahawa ajaran agama adalah jumud Dato Ahmad Shabery Cheek pernah
dan sudah ketinggalan zaman. menyuarakan pendapat bahawa , Para
Natijahnya, wujudlah kelompok belia harus diasuh dan dididik agar
masyarakat yang mempunyai keimanan memainkan peranan penting dalam
yang rapuh dalam diri mereka. mempamerkan akhlak yang baik sesuai
- Seorang tokoh cendekiawan Islam dengan imej di mana-mana sahaja pada
pernah berkata bahawa petanda bila-bila masa.
runtuhnya sesuatu bangsa itu dapat - Hal ini cukup bertepatan dengan
dilihat apabila bangsa tersebut langkahKementerian Pembangunan
amat mencintai hiburan. Keluarga, Wanita dan
Bill Gates sekiranya kita mahu Masyarakat yang telah mengisytiharkan
berubah selepas orang lain sudah cuti pada hari Sabtu dan Ahad kepada
berubah, sebenarnya kita tidak semua pegawai kerajaan. Perkara ini
berubah.. cukup membuktikan keprihatinan
Soekarno, Presiden Indonesia kerajaan Malaysia dalam menyediakan
pertama Berikanlan saya sepuluh ruang dan peluang kepada ibu bapa
orang remaja, pasti saya akan untuk bersama anak-anak.
gegarkan dunia. - Serbuan pihak polis di kota
- Setiap remaja Islam hendaklah metropolitan Kuala Lumpur iaitu di
memastikan tidak meninggalkan solat kelab-kelab malam di sana mendapati
lima waktu sehari kerana Allah S.W.T hampir 15 peratus anak-anak remaja di
berfirman bahawa sesungguhnya bawah umur ditahan positif dadah.
sembahyang itu mencegah daripada - Menurut Prof. Dr. Fatimah Yusoff,
perbuatan keji dan mungkar. seandainya mereka merasakan rakan-
- Remaja pada hari ini bakal menerajui rakan mereka lebih rapat dan kononnya
pucuk pimpinan negara pada masa lebih memahami perasaan mereka,
hadapan dan merupakan aset modal dengan mudah mereka mengikut
insan negara bak kata mereka ponteng sekolah dan melepak
pepatah,pemuda harapan bangsa, di pusat beli-belah dan sebagainya.
pemudi tiang negara. - Kajian juga mendapati hampir 80
- Janganlah diabaikan pesanan ahli peratusanak-anak bukan saja dapat
filsuf Tao iaitu jika kita mahu hidup melayari Internet, malah mereka
setahun tanamlah gandum, jika kita mempunyai pelbagai kemudahan
mahu hidup sepuluh tahun tanamlah seperti facebook, twitter dan laman
pokok dan jika kita mahu hidup sosial lain untuk berhubungan manakala
selama-lamanya tanamlah jiwa hanya 20 peratus untuk belajar. Mereka
manusia. Sekiranya masa depan ini akhirnya terpengaruh dengan
remaja kita tidak dipelihara, negara - Kajian didedahkan oleh Polis Diraja
akan kehilangan mutiara yang paling Malaysia (PDRM) melalui laman sosial
berharga untuk menjadi pelapis facebook rasminya hampir 50
kepimpinan negara. peratusdaripada individu terbabit ialah
- Berdasarkan salah satu falsafah remaja perempuan belasan tahun.
pemikiran Imam al-Ghazali yang - Menurut teori komunikasi terkenal,
menyebut bahawa seseorang kanak- Magic Bullet Theory yang
kanak yang diajarkan erti berkasih diperkenalkan Katz dan Lazarsfeld pada
sayang, dia akan berlatih mengasihi 1955 misalnya
orang lain. mengandaikan bahawa televisyen
- Falsafah Pendidikan Negara memberikan kesan negatif
bermatlamat untuk melahirkan modal kepada penonton secara langsung dan
insan yang syumul / holistic / kamil. segera seperti peluru
- Menurut pakar motivasi yang tersohor dengan penonton cenderung untuk
dan disegani masyarakat Melayu, percaya semua perkara dilihat,
Datuk Haji Dr. Fadzilah Kamsah, sekali gus boleh mempengaruhi
banyak anak muda yang terperosok ke tingkah laku mereka.
dalam kancah maksiat, seperti sumur - FOMCA (Persatuan Pengguna
di tepi jalan, siapa haus boleh Malaysia) mendedahkan kajian yang
minum (perempuan sundal dibuat pada 2005 yang membabitkan
penggunaan peralatan berskrin seperti
televisyen, komputer dan telefon bimbit
mendapati golongan muda
menghabiskan 73 peratus masa lapang
mereka dengan
menonton.
- Kajian yang dijalankan ke atas remaja
berusia 12 hingga 18 tahun
masing-masing 42.7 peratus lelaki dan
57.3 peratus perempuan
turut mendapati faktor lain berpunca
daripada rasa ingin bebas
daripada kongkongan, pernah bergaduh
dengan anggota keluarga
dan rakan selain pengaruh ajakan
rakan-rakan.

- Ibu bapa perlu bertindak sebagaiegen - Berdasarkan kajian yang dilakukan


pertama dalam pembentukan sahsiah oleh sekumpulan mahasiswa Fakulti
dan penjana kecemerlangan anak-anak Sains Kemasyarakatan, Universiti
- Keluarga pasti menjadi nukleus utama Malaya, anak-anak remaja daripada
untuk kejayaan anak-anak. Keluarga golongan miskin lebih cenderung untuk
merupakan institusi tertua yang terlibat dalam penagihan najis dadah.
IBU BAPA menentukan arah dan hala tuju Hal ini pastinya akan dapat dibendung
seseorang. andai segala keperluan asas remaja
- Anak-anak ibarat sebusuk-busuk dilengkapkan walaupun ibu bapa tidak
daging dibasuh dikincah dimakan melambakkan kemewahan kepada
juga. Walau seberapa buruk sekalipun, mereka.
kasih sayang tidak pernah luntur. Oleh - Menurut Dr. Ting Chew Peh,
itu, tidak wajar ibu bapa mengabaikan segelintir pelajar yang membolos
anak mereka lantaran anak-anak sudah sekolah berkait rapat dengan
mencecah usia remaja. keruntuhan rumah tangga.
- kasihkan anak tangan-tangankan, - Mantan Menteri Pembangunan
kasihkan isteri tinggal-tinggalkan Wanita dan Keluarga pernah berkata
- Ibu bapa harus mengawasi perlakuan bahawa wang ringgit bukanlah
dan memantau kegiatan luar anak-anak pengganti kasih sayang malah ibu bapa
supaya mereka yang baru berumur sanggup mengorbankan apa-apa
setahun jagung, berdarah setampuk sahaja untuk cahaya mata mereka.
pinang tidak terjebak dalam kancah - Memetik kata-kata mantan Ketua
negatif. Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan,
- Hukuma-hakama Arab pernah kewujudan keluarga penyayang akan
mengatakan bahawa anak-anak yang menyebabkan seseorang anggota
kehilangan kasih sayang daripada ibu keluarga tersebut akan berasa lebih
bapa yang sibuk adalah yatim senang menghabiskan masa lapangnya
- Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya di rumah.
mereka sehingga alpa akan - Kajian daripada pegawai Jabatan
tanggungjawab hakiki mereka untuk Kebajikan Masyarakat mendapati
mendidik anak yang mendahagakan bahawa kebanyakan rakyat yang terlibat
kasih sayang mereka. dengan gejala negatif terutamanya
- Peribahasa mengatakan bahawatiada golongan remaja yang terdiri daripada
harimau yang membaham mereka yang mempunyai konflik
anaksendiri (sifat tegas adalah penting keluarga.
untuk membentuk akhlak anak-anak). - Kempen yang dirasmikan oleh mantan
- Anak diibaratkan sebagai sehelai kain Perdana Menteri, Tun Sri Abdullah
putih, ibu bapalah yang akan bin Haji Ahmad Badawi bertemakan
mencorakkannya sama ada Keluarga Penyayang Aspirasi Negara.
seindahwarna pelangi atau semalap - Mantan Menteri Pembangunan
masa depannya. / Hadis nabi ada Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
menyebut bahawa, anak-anak Datuk Seri Shahrizat Abdul
diibaratkan sehelai kain putih, ibu Jalil dalam satu wawancara
bapalah yang mencorakkannya sama menyatakan bahawa remaja boleh
ada menjadi Nasrani atau Majusi. membina peribadi mulia
- Menurut Dr. Hassan Ali, Pengarah denganmentaati ibu bapa melalui
Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, perbuatan yang baik, melaksanakan
kesejahteraan bermula dari rumah, hak-hak mereka dan menjauhkan diri
maka ibu bapa hendaklah menjadikan daripada perilaku yang boleh menyakiti
rumah seperti syurga yang penuh hati dan kehidupan mereka.
dengan kedamaian dan keindahan - Naib Pengerusi Yayasan
kepada anak-anak Pencegahan Jenayah Malaysia
- Albert Einstein pernah berkata (MCPF), Tan Sri Lee Lam
bahawa agama tanpa ilmu adalah buta, Thye, berkata peranan institusi
manakala ilmu tanpa agama adalah kekeluargaan penting bagi mengatasi
lumpuh. (Kepentingan didikan agama masalah gadis remaja kini daripada
dan moral) terus menjadi kes-kes jenayah.
- Tokoh-tokoh pujangga pernah
menukilkan bahawa benih yang
bernas apabila jatuh kelaut menjadi
pulau, terlontar ke udara menjadi
kejora dan jatuh ke bumi menjadi
penawar. Demikianlah betapa
besarnya peranan sesebuah keluarga
dalam menentukan kesinambungan
masyarakat madani.
- Remaja yang rata-ratanya mempunyai
semangat inkuiri atau ingin tahu yang
tinggi berserta perlakuan untuk
mencuba sedaya upaya sehingga
berjaya bak kata pepatah alang-alang
menyeluk pekasam biar sampai ke
pangkal lengan perlu dipandu dan
ditarbiah ke jalan yang benar baik
melalui diri sendiri, ibu bapa, guru-guru,
masyarakat mahupun kerajaan
memandangkan remajalah yang bakal
memegang tampuk pemerintahan
negara ini lantas mencorakkannya
menjadi sebuah negara yang unggul
dan terbilang.
- Oleh itu, didikan keagamaan
hendaklah dipasak teguh dijiwa mereka
pada setiap masa sebagai panduan
yang berguna agar mereka tidak
hidupbertuhankan nafsu
nafsi semata-mata.
- Ingatlah bahawa segala-galanya
bermula di rumah. Begitulah ungkapan
kalimah tokoh filsuf terkenal, Franklin
D. Roosevelt. Maka, ibu bapalah yang
bertindak sebagai agen pencorak
utama karakter anak-anak agar
mereka tidak
mencetuskancangkaliwang pada hari
muka. Jadi, penerapan pendidikan
yang sempurna pasti dapat menangani
masalah ini.

- Hal ini dikatakan demikian kerana - Menurut Perdana Menteri Malaysia


kajian yang dijalankan oleh Jabatan ke-5 iaitu Tun Abdullah Bin Haji
Perpaduan Negara yang mendapati Ahmad Badawimemberitahu bahawa
jurang pemisah antara kaum semakin membentuk masyarakat penyayang
lebar dari setahun ke setahun amat penting sekali.
keranarambut sama hitam, hati lain- - Tun Dr.Mahathir, mantan Perdana
lain. Menteri ke-4 pernah menegaskan
- Mafhum daripada sepotong hadis nabi bahawa dengan melibatkan diri dalam
yang bermaksud, jagalah masa kegiatan bergotong-royong, kita
sihatmu sebelum datang masa berupaya menerap pelbagai nilai murni
MASYARAKAT sakit benar-benar menyedarkan kita dalam diri.
bahawa kesihatan merupakan - Kaji selidik yang dijalankan oleh
aset besar untuk sesuatu bangsa itu sebuah bank terkemuka
mempertahankan tamadun. mendapati hanya dua bagi setiap
- Mafhum daripada sepotong maksud lima individu atau 39 peratus
hadis yang menyatakan rakyat negara ini mengamalkan tabiat
bahawakehidupan kita ibarat menabung.
sebatang tubuh. Apabila satu - Menurut statistik Mahkamah Syariah
daripada anggotanya sakit, justeru Kuala Lumpur, setiap 15
seluruh tubuh turut merasai sakit minit akan berlaku satu perceraian.
dan bersama-sama berjaga malam. Perangkaan ini menunjukkan
Demikianlah gaya hidup intim yang betapa rapuhnya institusi kekeluargaan
wajar diteruskan dalam masyarakat di Malaysia dan keadaan ini
moden kini. dapat disinonimkan bagai telur di
hujung tanduk.
- Hanya 35.6 peratus sahaja remaja
yang lari dari rumah datang
dari keluarga yang bercerai-berai
manakala22.2 peratus remaja
mempunyai bapa yang berpoligami
- Menurut kajian Jabatan Kebajikan
Masyarakat, kebanyakan
masalah sosial remaja atau hampir 50
peratus berpunca daripada
keluarga yang konflik.
- Tun Dr Mahathir Mohamad telah
dinobatkan sebagai Ikon Membaca
Kebangsaan
- Kadar membaca rakyat Malaysia telah
meningkat daripada dua
buah buku pada 2005 kepada lapan
hingga 12 buah buku setahun
pada 2010

- Jenayah dapat diibaratkan - Bersyukur kita kerana industri


sebagaimusuh dalam selimut kepada pelancongan Malaysia kini menjadi
negara. penyumbang kedua terbesar kepada
- Peristiwa 13 Mei 1969 masih segar ekonomi negara seterusnya menjadikan
dalam ingatan setiap insan di Malaysia destinasi yang terunggul,
Malaysia. Peristiwa berdarah yang terutama sekali untuk percutian dan
NEGARA melibatkan rusuhan kaum pada ketika pelancongan insentif." Kenyataan yang
itu perlu menjadi iktibar bagi setiap disuarakan olehDato' Seri Dr.Ng Yen
generasi. Sesungguhnya peristiwa 13 Yen, mantan Menteri Pelancongan
Mei yang mencatatkan titik Malaysia dalam laman web rasmi
hitamdalam sejarah perpaduan kaum kementerian beliau memperlihatkan
di Malaysia wajar direnungi bahawa Malaysia merupakan syurga
agar pisang tidak berbuah dua kali. pelancongan yang kian popular dan
- Selaras dengan era teknologi tersohor di rantau ini.
maklumat dan komunikasi, ledakan - Menurut kata mantan Perdana
informasi yang drastik dan radikal Menteri, Tun Dr. Mahathir
yang sedang Mohammad, "...kita dapat
melanda seanteropelosok negara, berkenalan dan menghilangkan
hubungan antara kaum juga perasaan syak wasangka terhadap
perlu disemarakkan. orang lain, sekali gus membolehkan
- Mantan Presiden Amerika Syarikat, kita menumpukan usaha untuk
JF Kennedy - Usahlah disoal apakah menjayakan matlamat untuk
sumbangan negara kepada kamu, menjadikan sebuah negara maju
sebaliknya tanyalah, apakah menjelang tahun 2020
sumbangan kamu kepada Negara - Menurut satu kajian yang dijalankan
- Menurut sejarah dunia, kejatuhan olehJabatan Pengangkutan Jalan
Empayar Rom disebabkan oleh (JPJ), hampir 50 peratus kejadian
banyaknya kes jenayah dan keruntuhan kemalangan yang menyebabkan
akhlak berlaku. kematian berpunca daripada kecuaian
- Rakyat perlu menghayati pesanan pemandu sendiri.
mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. - Tanggal 3 April 2009, tarikh tersebut
Mahathir Mohammad, iaitu seseorang akan terus terlakar dalam sejarah
yang lupa akan sejarah pasti akan negara apabila Perdana Menteri
mengulanginya. Malaysia yang keenam dengan
rasminya mengangkat sumpah sebagai
Perdana Menteri. Beliau ialah Dato Seri
Mohamed Najib Tun Razak yang
meneruskan legasi kepimpinan
ayahandanya Tun Abdul Razak bin
Dato Hussein. Bukan sekadar itu
sahaja, malah tarikh tersebut telah
menjadi mercu tanda baru satu lagi
gagasan Malaysia moden dilancarkan.
Gagasan 1Malaysia, Rakyat
Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
kini menjadi landasan penting untuk
pemimpin dan rakyat Malaysia
menentukan arah tuju kejayaan
Malaysia dalam pelbagai bidang
menjelang hari-hari yang mendatang.
- Tun. Dr. Mahathir juga pernah
berkata bahawa kita hendaklah
mengetepikan emosi yang menimbulkan
perpecahan, sebaliknya bersatu-padu
membuat kegiatan-kegiatan yang boleh
membangunkan negara.
- Pada 31 Oktober 2006, dilaporkan
bahawamantan Timbalan Perdana
Mentari Britain, John
Prescott menyatakan keinginan Britain
mempelajari pengalaman Malaysia
mengekalkan formula perpaduan antara
kaum dan amalan tolak ansur agama.
- Mengikut statistik yang dikeluarkan
olehKementerian Pembangunan
Wanita, Masyarakat dan
Keluarga menunjukkan bahawa antara
punca prima yang menyebabkan kanak-
kanak dan remaja hilang ialah
masyarakat pluralistik di Malaysia
bersikap nafsi atau mementingkan diri
sendiri.
- Amat mengejutkan apabila kita
meneliti statistik yang dikeluarkan Polis
Diraja Malaysia (PDRM) tentang kes
buang bayi di negara kita sejak tahun
2005 hingga Januari 2012. Pengarah
Jabatan Siasatan Jenayah, Bukit Aman,
Datuk Seri Mohd. Bakri Mohd. Zinin,
mendedahkan statistik yang merisaukan
khalayak. Menurut Mohd. Bakri,
berdasarkan statistik PDRM, sebanyak
517 kes buang bayi direkodkan dalam
tempoh enam tahun kebelakangan ini.
- Di Amerika Syarikat, National
Incidence Studies of Missing,
Abducted, Runaway, and
Thrownaway Children
(NISMART)telah melaporkan lebih 1
juta kanak-kanak telah hilang pada
tahun 2005. Malah dilaporkan Seorang
kanak-kanak hilang di Amerika Syarikat
pada setiap 26 saat.