Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI KSSR

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Modul : Kemahiran

Aspek : Memanipulasi Alatan

Tarikh : 3 Ogos 2016

Masa : 9.40 10.10 pagi (30 minit)

Sub Tajuk : Membaling Bola

Kelas : 2 Anggerik

Bilangan Murid : 26 orang

1
Standard Kandungan :

1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul

Standard Pembelajaran :
1.4.3 Membaling bola pada satu jarak

2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.

5.3.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok

Hasil Pembelajaran :

Di akhir sesi pengajaran pembelajaran ini, murid murid dapat:

Psikomotor :

i. membaling bola menggunakan sebelah tangan secara berpasangan sejauh 2 meter sebanyak 4 daripada 5 ulangan
dengan teknik yang betul.

ii. membaling bola menggunakan sebelah tangan secara berpasangan sejauh 4 meter sebanyak 4 daripada 5 ulangan
dengan teknik yang betul.

Kognitif : Dapat menyatakan otot yang terlibat semasa membaling sekurang-kurangnya 1 daripada 3 dengan

betul.

Afektif : Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

2
Pengetahuan sedia ada :

1. Murid telah mempelajari cara menggolek bola ke sasaran.

Penerapan Nilai : Semangat bekerjasama ketika melakukan aktiviti.

Kemahiran Berfikir : Mengetahui cara menyambut bola dengan betul.

EMK : Kreativiti dan Inovasi

Pengabungjalinan : Meningkatkan tahap kepekaan.

Bahan Sumber P&P :

Bil Peralatan Kuantiti


1. Bola 5
2. Skitel 4
3. Wisel 1

Bahagian / Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan/Strategi PdP Alatan/Catatan

3
1. Permulaan
( 3 hingga 5 minit ) 1.Aktiviti 1. Guru meminta murid . Ciri Strategi
memanaskan badan untuk berlari anak di Menghubungkait.
sekitar padang.
2. Selepas itu, guru
Alatan
akan mengarahkan
1. Skitel (4)
murid untuk berlari 2. Wisel (1)
setempat pada tempo
Catatan
yang perlahan dan
Melalui aktiviti ini, murid-
laju dengan isyarat
murid dapat memberi
wisel.
3. Kemudian, murid tumpuan dan
2.Aktiviti regangan 1
berkumpul lalu meningkatkan suhu
membuat regangan serta denyutan nadi.
4. Murid beratur
membuat bentuk U.
5. Guru berdiri di tengah
dan membuat lakuan
regangan dari kepala
hingga ke kaki.

2. Perkembangan
Aktiviti 1 : 1. Guru membahagikan

4
( 8 hingga 10 minit ) Membaling bola murid kepada empat Alatan:
kumpulan. 1. Skitel (4)
2. Setiap kumpulan 2. Kon kecil (4)
3. Bola (4)
dibahagikan kepada
dua bahagian dan
Catatan :
dijarakkan pada jarak
1. Memperkenalkan
2 meter.
3. Murid A akan murid berkaitan
membaling bola ke tajuk pengajaran
murid B. Setelah dan pembelajran
selesai membuat terlebih dahulu.
balingan, murid A
akan ke bahagian
belakang barisan.
Baling bola ke arah
hadapan atau ke
arah rakan.
Lihat kedudukan
rakan, kemudian
baling bola ke arah
rakan.
Siku dibengkokkan
dan digerakkan ke
belakang.

5
Luruskan tangan
semasa membaling
bola.
Baling ikut lajak
4. Murid B kemudian
membaling bola
kepada murid C.
Langkah diulang
sehingga semua ahli
kumpulan selesai
membuat balingan.
5. Balingan diulang
sebanyak 5 kali.
6. Aktiviti balingan
kemudian diulangi
pada jarak 4 meter.
7. Aktiviti yang sama
diteruskan oleh murid
lain sehingga tamat
aktiviti.
3. Kemuncak Permainan kecil 1. Murid dibahagikan Catatan :
( 8 hingga 10 minit )
Bola Kandang kepada empat 1. Murid kelihatan
kawasan. berada seronok
2. Pasukan 1 dan 3 Kaedah :

6
masuk ke dalam 1. Berpusatkan
kawasan manakala murid
pasukan 2 dan 4 Alatan:
berada di luar 1. Skitel (4)
2. Bola ( )
kawasan.
3. Pasukan di luar
kawasan akan
membaling bola ke Rajah 2: Posisi peralatan
arah kaki pasukan di dan murid-murid ketika
dalam kawasan. bermain.
4. Pasukan 1 dan 3
perlu mengelakkan
diri daripada terkena
bola. Apabila bola
terkena kaki murid di
dalam kawasan
pasukan laur diberi 1
mata.
5. Masa diberi 3 minit
bagi setiap pusingan.
6. Tukar peranan
selepas tamat 1

7
minit.

4. Penutup Aktiviti: 1. Murid berjalan secara Alatan:


( 3 hingga 5 minit ) Penyejukan badan: berselerak sambil 1. Skitel (4)
Freeze menarik nafas dan
meniru gaya haiwan Catatan
Rumusan dan bergerak seperti yang Melalui aktiviti
refleksi guru.
diarahkan oleh guru. menyejukkan badan,
2. Apabila guru meniup
murid-murid dapat
wisel murid akan
menurunkan suhu
freeze.
badan dan kadar
3. Rumusan serta sesi
denyutan nadi secara
soal jawab isi
perlahan-lahan.
pelajaran dan refleksi
diberikan secara lisan
kepada murid-murid.

4. Guru bertanyakan
pendapat murid
Melalui rumusan, sesi
berkaitan sesi
soal jawab dan refleksi
pengajaran dan
guru, murid-murid akan
pembelajaran yang
lebih memahami isi
telah berlangsung
pelajaran serta
sebentar tadi.
meningkatkan motivasi

8
Rumusan serta sesi diri.
soal jawab isi
pelajaran dan refleksi
diberikan secara lisan
kepada murid-murid.
5. Guru bertanyakan
pendapat murid
berkaitan sesi
pengajaran dan
pembelajaran yang
telah berlangsung
sebentar tadi.