Anda di halaman 1dari 9

KFP 6014

KAEDAH
TINJAUAN
RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Jabatan Pengajian Pendidikan


Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris

SESI 2015/2016

1|Page
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti : FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan : Jabatan Pengajian Pendidikan


Semester :2
Sesi : 2015/2016
Nama Kursus: Kaedah Tinjauan
Kod Kursus : KFP 6014
Jam Kredit : 4
Pra Syarat : Lulus GRU 6014

MAKLUMAT PENSYARAH:

Nama :
E-mel :
Nombor telefon :
Nombor bilik :

SINOPSIS KURSUS:

Topik utama kursus ini: jenis-jenis kaedah penyelidikan; membentuk soalan


penyelidikan; rasional memilih kaedah tinjauan untuk membuat penyelidikan pendidikan;
ciri-ciri kaedah tinjauan; bagaimana membentuk item yang sesuai untuk soal selidik;
cara mentadbir soal selidik untuk mengumpul data; menganalisis data secara statistik
menggunakan SPSS; dan menulis laporan penyelidikan berdasarkan hasil satu projek
penyelidikan. Kursus ini akan dilaksanakan berdasarkan satu projek penyelidikan.
(Main topics of the course: research types and methods; formulating research
questions; rationale for choosing survey research method in conducting educational
research; characteristics of survey method; constructing suitable item for questionnaire;
administering the questionnaire for data collection; analysing data through statistical
analysis using SPSS; and writing the research report based on the outcome of a
research project. This course will be conducted based on a research project.)

RASIONAL KURSUS:

1. Kursus ini menyokong bidang penghususan Teknologi Instruksional


2. Kursus ini menambahkan pengetahuan asas pelajar mengenai konsep-konsep
dan prosedur dalam penyelidikanTeknologi Instruksional

2/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

3. Kursus ini meningkatkan kopetensi pelajar dalam melaksanakan bidang


Teknologi Instruksional

KEMAHIRAN YANG BOLEH DIPINDAHKAN:

1. Kemahiran membuat keputusan yang berjustifikasi dalam melaksanakan


integrasi teknologi instruksional dalam bilik darjah
2. Kemahiran pengajaran berkesan berbantukan teknologi dalam pelbagai
persekitaran pembelajaran
3. Kemahiran berkomunikasi dan penyelesaian masalah

HASIL PEMBELAJARAN:

1. Menyatakan masalah dalam bentuk soalan penyelidikan. (C4; CS1)


2. Menggubal satu soal selidik yang relevan. (C6; CT4)
3. Menjalankan kajian dengan kaedah tinjauan. (P3;EM3)
4. Menulis satu laporan berdasarkan dapatan. (P4;TS4)
5. Menghayati kegunaan kaedah tinjauan dan mempertimbang penggunaannya dalam
penyelidikan. (C6, A3;LL3)

RUJUKAN:
Chua Yan Piaw. (2014). Statistik Penyelidikan Lanjutan: Ujian Univariat dan Multivariat. Kuala
Lumpur: McGraw Hill.
Chua Yan Piaw. (2013). Statistik Penyelidikan Lanjutan: Ujian Ujian Regresi, Analisis Faktor
dan Analisis SEM. Kuala Lumpur: McGraw Hill.
Ary. D., Jacobs, L. C., Razavieh, A., & Sorenson, C. K. (2009). Introduction to research in
education (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Best, J. W., & Kahn, T. V. (1998). Research in education (8th ed.). Boston, MA: Allyn and
Bacon.

Fink, A. (2005). How to conduct surveys: A step-by-step guide (3rd ed.). Newbury Park, CA:
Sage Publication.

Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics (2nd ed.).
Mahweh, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Noruis, M. J. (2014). SPSS 21 guide to data analysis. Old Tappan, NJ: Prentice Hall.

3/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

KAEDAH PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH:

Aktiviti KOM BKMM PBPM KKBP KKU KKP EM


Penyediakan / / / / /
kertas
cadangan
Penyediaan / / / / / /
laporan akhir

Singkatan Kemahiran
KOM Kemahiran Komunikasi
BKMM Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
PBPM Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
KKBP Kemahiran Kerja Berpasukan
KKU Kemahiran Keusahawanan
KKP Kemahiran Kepimpinan
EM Etika dan Moral Profesional

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR

Kerja Kursus Peratu


san
Perincian LO %
Kertas Cadangan Penyelidikan Menyatakan 50
i. Pengenalan (5%) masalah dalam
ii. Permasalahan kajian (5%) bentuk soalan
iii. Objektif penyelidikan (5%) penyelidikan.
iv. Tinjauan literatur (5%) Menggubal satu
v. Kaedah Methodologi (30%) soal selidik yang
relevan.
Menjalankan kajian
dengan kaedah
tinjauan

Laporan Akhir Penyelidikan Menjalankan kajian 40


(Pembentangan/Penglibatan) dengan kaedah
i. Pengenalan, Kajian Literatur tinjauan
dan Methodologi Kajian (5%) Menulis satu
ii. Dapatan Kajian yang terperinci laporan
(15%) berdasarkan
iii. Kesimpulan (10%) dapatan.
iv. Penglibatan/Pembentangan Menghayati
(10%) kegunaan kaedah
tinjauan dan
mempertimbang

4/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

penggunaannya
dalam
penyelidikan.

Kuiz Soalan 10
berlandaskan
kajian kes
Peperiksaan Akhir Tiada
Jumlah 100%

SKALA PENGGREDAN:

MARKAH GRED NILAI


80-100 A 4.00
75- 79 A- 3.75
70-74 B+ 3.45
65-69 B 3.00
60-64 C+ 2.75
59 dan ke bawah F 0.00

SKALA PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH:

Skala
4 Cemerlang
3 Baik
2 Sederhana
1 Lemah

Rubrik Sebagaimana Dalam Buku Kemahiran Insaniah.

5/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

CANDANGAN JADUAL PENGAJARAN MINGGUAN:

Hasil pembelajaran
Tajuk
Minggu Pada akhir setiap minggu, pelajar Aktiviti PdP
dapat:

Penerangan Tugasan /Kuiz/ Pembentangan Menyatakan masalah dalam bentuk


1 soalan penyelidikan.
Pengenalan kepada Kaedah Tinjauan: Menggubal satu soal selidik yang Syarahan
Gambaran keselurahan relevan. Perbincangan
Menentukan jenis dan saiz sampel kumpulan.
yang relevan.

Menyemak semula proses menjalankan Menyatakan masalah dalam bentuk


2 kajian soalan penyelidikan. Syarahan
Menggubal satu soal selidik yang Pembelajaran
Rekabentuk kaedah tinjauan (1) relevan. berasaskan masalah
Proses penyelidikan Menentukan jenis dan saiz sampel
Jenis-jenis tinjauan yang relevan.
Pembinaan tinjauan

Rekabentuk kaedah tinjauan (2) Menyatakan masalah dalam bentuk


3 Bagaimana menulis soalan tinjauan soalan penyelidikan. Syarahan
yang baik Menggubal satu soal selidik yang Pembelajaran
Aras pengukuran relevan. berasaskan projek
Bias Menentukan jenis dan saiz sampel Blended Learning
yang relevan.

6/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

4 Persampelan Mengumpul, menganalisis dan Syarahan


Cross Sectional and Longitudinal Surveys mentafsir data. Pembelajaran
Kuiz 1 berasaskan projek

5 Analisikan data kualitative Mengumpul, menganalisis dan Syarahan


Melaporkan penyelidikan mentafsir data. Pembelajaran
Menulis satu laporan berdasarkan berasaskan projek
dapatan.
6 KelasStatistik 1 Mengumpul, menganalisis dan Syarahan
Pengenalan kepada SPSS mentafsir data. Kajian kes
Apa itu SPSS? Menulis satu laporan berdasarkan Blended Learning
Antara muka data Editor dapatan.
Bagaimana masuk data .
Bagaimana import data ke dalam
perisian SPSS
Membaca fail data berformat teks
dan excel.

7 KelasStatistik 2 Mengumpul, menganalisis dan Syarahan


Analisis asas mentafsir data. Kajian kes
Bagaimana melakukan analisis Menulis satu laporan berdasarkan Blended Learning
Kekerapan dapatan.
Crosstabs .
Sisihan piawai
Sederhana
Mod
[TarikhAkhirTugasan 2]

7/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

8 Kelas Statistik 3 Mengumpul, menganalisis dan Syarahan


Bekerja dengan Output SPSS mentafsir data. Kajian kes
Mewujudkan bar Carta / pai Menulis satu laporan berdasarkan Blended Learning
Editing / Jadual Memanipulasi dapatan.
Mengeksport dapatan analisis
Menyalin dan Menampal Output
Kuiz 2
9 Kelas Statistik 4 Mengumpul, menganalisis dan Syarahan
Kajian Pilot mentafsir data. Kajian kes
Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan Menulis satu laporan berdasarkan Blended Learning
Menilai Normal dapatan.
Analisis Faktor
10 Kelas Statistik 5 Mengumpul, menganalisis dan Syarahan
statistik inferensi mentafsir data. Kajian kes
Apakah analisis inferensi Menulis satu laporan berdasarkan Blended Learning
Bagaimana menjalankan t - Test dapatan.
T Ujian sampel bebas
T Ujian sampel bersandar
T Ujian satu sampel
Bagaimana menjalankan ANOVA
Bagaimana menjalankan regresi dan
multiregression
11 Pembentangan kajian Menghayati kegunaan kaedah Pembentangan /
tinjauan dan mempertimbang perbincangan / tutor
penggunaannya dalam rakan sebaya
penyelidikan.
12 Pembentangan kajian Menghayati kegunaan kaedah Pembentangan /
tinjauan dan mempertimbang perbincangan / tutor
penggunaannya dalam rakan sebaya
penyelidikan.

8/9
UPSI(ISO)/FAK/PdP/P02/RI(BM)
Pindaan 00

13 Pembentangan kajian Menghayati kegunaan kaedah Pembentangan /


tinjauan dan mempertimbang perbincangan / tutor
penggunaannya dalam rakan sebaya
penyelidikan.
14 Pembentangan kajian Menghayati kegunaan kaedah Pembentangan /
tinjauan dan mempertimbang perbincangan / tutor
penggunaannya dalam rakan sebaya
penyelidikan.

Peringatan:
1. Pelajar dikehendaki hadir semua pertemuan yang ditentukan bagi sesuatu kursus berbentuk kuliah/tutorial/amali, termasuk Hadir
Wajib (HW) yang ditentukan oleh Fakulti. (perkara 13.1 Mod Kerja Kursus dan perkara 14.1 Mod Penyelidikan dan Kerja
Kursus)
2. Pelajar yang tidak memenuhi peraturan di atas bagi mana-mana kursus tanpa sebab-sebab yang boleh diterima oleh Senat, tidak
dibenarkan menduduki peperiksaan untuk kursus berkenaan. (perkara 13.2 Mod Kerja Kursus dan perkara 14.2 Mod
Penyelidikan dan Kerja Kursus)
3. Pelajar yang tidak memenuhi 80% kehadiran kuliah/tutorial/amali akan dihalang menduduki peperiksaan untuk kursus berkenaan.
(perkara 13.3 Mod Kerja Kursus dan perkara 14.3 Mod Penyelidikan dan Kerja Kursus)
4. Perkara di atas boleh dikecualikan kepada pelajar yang mengalami masalah kesihatan yang disahkan oleh pegawai perubatan
kerajaan atau mewakili negara dalam acara sukan atau menjalani aktiviti yang diarahkan oleh kerajaan atau universiti untuk
tempoh tertentu yang diperakukan oleh Dekan Fakulti dan mendapat kelulusan Institut Pengajian Siswazah.

9/9