Anda di halaman 1dari 9

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi / 5 Maju


Tajuk/Tema Asas Teknologi
Tarikh 16.04.2017
Masa 10.00 - 10.30 pagi (30 minit)
Bilangan Murid 26/28 orang
Standard 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
Kandungan elektromekanikal berpandukan manual.
Standard 2.2.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti
Pembelajaran motor, gear, takal dan tali sawat, gegancu dan rantai, roda dan
gandar, alat kawalan jauh, sensor, bateri, sel solar, suis,
pemegang bateri dan kerangka.
2.2.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat:
Pembelajaran i. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nama dan fungsi
komponen kit model kereta dengan betul dalam kumpulan.
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 langkah memasang
komponen kit model kereta dengan betul secara individu.
Elemen Merentas Keusahawanan Berusaha, berdaya tahan
Kurikulum (EMK) Kemahiran Interpersonal Dapat berkomunikasi dengan
rakan-rakan dan guru
Kecerdasan Pelbagai Muzik, kinestetik
Nilai Murni Teliti, berhati-hati, menjaga
keselamatan
Kemahiran PdP Kreativiti Dan Inovasi Berfikir Secara Kritikal Dan
Abad 21 Penyelesaian Masalah
Komunikasi
Kolaborasi
Kemahiran Maklumat, Media Literasi Maklumat
Dan Teknologi Literasi Media
Literasi TMK
Kemahiran Hidup Dan Kerjaya Fleksibiliti Dan Adaptasi
Inisiatif Dan Terarah Kendiri
Sosial Dan Silang Budaya
Produktiviti Dan Akauntabiliti
Kepimpinan Dan Tanggungjawab
Bahan Bantu Belajar Kereta, kit model kereta, tayangan video, Projektor LCD, computer
(BBB) riba, Slaid MS Powerpoint dan lembaran kerja.
Strategi/Kaedah/ Berpusatkan guru dan murid, tunjuk cara, penerangan
Teknik
Penilaian Penilaian hasil kerja murid iaitu
Pengajaran Dan i. menyatakan nama dan fungsi komponen-komponen kit
Pembelajaran model kereta menggunakan soalan kuiz.
ii. menyatakan langkah memasang komponen kit model kereta
menggunakan lembaran kerja.
Refleksi Pencapaian: 24/26 murid dapat:
i. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nama dan fungsi
komponen kit model kereta dengan betul dalam
kumpulan.
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 langkah memasang
komponen kit model kereta dengan betul secara individu.
Tidak capai: 2 orang murid tidak hadir ke sekolah. Akan dibimbing
oleh guru dalam pelajaran akan datang. 2 orang murid diberi latihan
bimbingan.

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
/ KANDUNGAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MASA
SET Membanding beza 1. Guru memberi EMK:
INDUKSI rupa kereta dan kit sebuah remote car Nilai Murni:
(5 MINIT) model kereta. bagi setiap Teliti, Berhati-hati,
kumpulan. menjaga
2. Guru menunjukkan keselamatan.
bahan-bahan yang
terdapat pada kereta. Kreativiti /
(tayar, bumper, Inovasi:
bonet) membuat
3. Murid meneliti bahan- pilihan/keputusan,
bahan yang meneliti,
ditunjukkan oleh membanding
guru. beza, merumus
4. Murid-murid diminta
untuk membanding KI: Menjana Idea
beza kereta sebenar untuk memasang
dengan kereta komponen kit.
permainan.
5. Guru mengulas Keusahawanan:
jawapan murid dan Berusaha,
megaitkan jawapan berdaya tahan.
murid dengan tajuk
hari ini. BBB: Kereta

Strategi:
Berpusatkan guru
dan murid

LANGKAH Mengenal pasti nama 1. Guru menunjukkan EMK:


1 dan fungsi komponen komponen-komponen kit Nilai Murni:
(5 MINIT) kit model kereta seperti model kereta melalui Teliti, berhati-hati
motor, gear, roda, tayangan slaid MS
kerangka, gandar, suis Powerpoint dan bahan Kreativiti /
dan pemegang bateri. maujud. Inovasi:
2. Murid meneliti Membuat
komponen-komponen kit pilihan/keputusan,
model kereta. meneliti,
3. Guru menyatakan nama merumus
setiap komponen kit
model kereta. KI: Menjana Idea
4. Guru menerangkan untuk memasang
fungsi setiap komponen komponen kit.
kit model kereta.
Keusahawanan:
Berusaha,
berdaya tahan,
EK2-2.3
menghasilkan
idea dari
pemerhatian

KMMT: Literasi
maklumat kit
model kereta.

Interpersonal:
Dapat
berkomunikasi
dengan rakan
rakan dan guru

BBB: kit model


kereta
Strategi:
Berpusatkan guru
dan murid,
penerangan
LANGKAH Memasang komponen 1. Guru memasang EMK:
2 kit model kereta komponen kit model Nilai Murni:
(5 MINIT) berpandukan manual. kereta bagi menunjukkan Teliti, berhati-hati,
langkah-langkah menjaga
memasangnya kepada keselamatan
murid.
2. Murid meneliti cara Kreativiti /
memasang komponen kit Inovasi:
model kereta yang Membuat
ditunjukkan. pilihan/keputusan,
3. Guru membahagikan merumus
murid kepada 6
kumpulan dan memberi KI: Menjana Idea
sebuah kit model kereta untuk memasang
kepada setiap kumpulan. komponen kit.
4. Murid memasang
komponen kit model Keusahawanan:
kereta dengan mengikut Berusaha,
langkah yang ditunjukkan berdaya tahan,
oleh guru. EK4-4.1
5. Guru menunjukkan menghasilkan
tayangan video yang produk dengan
berkaitan dengan mengaplikasikan
pemasangan komponen pengetahuan
kit model kereta semasa teknologi dan
murid memasang vokasional, EK3-
komponen kit model 3.2 melaksana
kereta supaya murid projek mengikut
yang terlupa langkah langkah-langkah
dapat mengikut langkah yang telah
yang betul disediakan

Interpersonal:
Dapat
berkomunikasi
dengan rakan-
rakan.

BBB: tayangan
video, Projektor
LCD, computer
riba, kit model
kereta

Strategi:
Berpusatkan guru
dan murid,
penerangan,
tunjuk cara.
PENILAIAN Penilaian 1. Guru memaparkan EMK:
(10 MINIT) Guru memberi kuiz komponen-komponen kit Nilai Murni: Teliti
secara lisan dan model kereta melalui
lembaran kerja. tayangan slaid MS Kreativiti /
Powerpoint dan Inovasi:
mengadakan sesi kuiz. membuat pilihan/
2. Murid diminta menjawab keputusan
soalan kuiz iaitu
menyatakan sekurang- KI: Menjana Idea
kurangnya tiga nama dan untuk memasang
fungsi komponen kit komponen kit.
model kereta dengan
betul dalam kumpulan. Keusahawanan:
3. Guru memberi lembaran Berusaha,
kerja yang berkaitan Berdaya tahan,
dengan langkah EK1-1.14 boleh
memasang kit model membina jaringan
kereta kepada setiap sosial, EK2-2.4
murid. memilih idea baik
4. Murid diminta dari banyak idea
menyatakan langkah
memasang komponen kit Interpersonal:
model kereta Dapat
menggunakan lembaran berkomunikasi
kerja. dengan rakan dan
5. Guru menilai dan guru
mengulas jawapan
murid. Penilaian: soalan
kuiz dan
lembaran kerja

BBB: Projektor
LCD, computer
riba, Slaid MS
Powerpoint,
lembaran kerja

Strategi:
Berpusatkan
murid
PENUTUP Rumusan 1. Murid-murid bertanding EMK:
(5 MINIT) main dengan remote car Nilai Murni:
secara kumpulan. Teliti, berhati-
2. Murid secara rawak hati,
diminta merumus Kreativiti /
pelajaran hari ini. Inovasi:
3. Guru mengulas jawapan merumus
murid.
4. Guru mengingatkan Keusahawanan:
murid tajuk pelajaran Berusaha,
akan datang dan berdaya tahan,
membuat persediaan EK1-1.4 daya
awal. kreativiti dan
inovasi

Interpersonal:
Dapat
berkomunikasi
dengan rakan dan
guru

Kecerdasan
Pelbagai:
Muzik, kinestetik

BBB: tayangan
video, Projektor
LCD, computer
riba, kit model
kereta

Strategi:
Berpusatkan guru
dan murid