Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL-BADAR

UJI KOMPETENSI ULANGAN TENGAH SEMESTER II


TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata Pelajaran : Basa Sunda
Kelas/Jurusan : X (sepuluh).......................
Hari/Tanggal : ..........................................
Waktu : Menit
Pilihlah jawaban yang benar dengan menghitamkan bulatan pada hurup A,B,C, D atau E di
lembar jawaban!
1. Yaris Riyadi mah bentang PERSIB. d. Lurah
Ngandung kecap.. e. RT
a. Konotatif
b. Denotative 5. Punduh sarua jeung.
c. Informative a. RT
d. Konduktive b. RW
e. Reservatif c. Dusun
d. Lurah
2. Abdi mah jalmi alit, acuk ukuran S oge e. Jurutulis
meni logor.
Ngandung kecap 6. Carik sarua jeung.
a. Konotatif a. RT
b. Denotative b. RW
c. Informative c. Camat
d. Konduktive d. Lurah
e. Reservatif e. Jurutulis

3. Dihandap nu kaasup kana kalimah 7. eta jalma titadi ngan.wae di dinya


Konotatif nyaeta teu ingkah-ingkah
a. Karek aya bentang cn aya bulan a. ngabadega
b. Ti Purwakarta ka Karawang mah b. turun unggah
deukeut atuh. c. cilingcingcat
c. Pa Dudungmah jero ngagali d. pulang anting
sumurna e. balawiri
d. Jalmi eta mah amis budi, pantes
loba nu resep oge. 8. sesah nyeta upami.. sifat jalmimah.
e. Ulah sare bae atuh diajar teh a. Ngarobih
b. Ngarobah
4. Kuwu sarua jeung.. c. Wangsul
a. Bupati d. Sesah
b. Gupernur e. Sapertos
c. Camat
9. ti ayeunamah hayu urang 14. Ditilik tina eusina biantara mibanda tilu
lakonan kawajiban urang salaku budak sifat nyaeta..
sakola nu disiplin. a. Informative, edukatif jeung
a. Datang propagandistis
b. Ngawitan b. Ngadidik, ngagedur jeung
c. Ngamumule mangaruhan
d. Nganggo c. Nyata, poksang jeung jujur
e. Rupina d. Kaelmuan, ngukuhan jeung dana
e. Saayana jeung asup akal
10. Rerencangan abdi parantos
..tipayun. 15. Biantara ngaliwatan rekaman
a. Wangsul contona..
b. Balik a. Pita kaset, dvd jeung vcd
c. Mulih b. Majalah
d. Walon c. Mangle
e. Waler d. Koran
e. Internet
11. Kamariteh abdi ka Bandung milarian ESSAY
acuk Iwan. 1. Naon anu dimaksud Konotatif
a. Wangsul jeung Denotatif?
b. Benten 2. Larapkeun kecap dihandap kana
c. Dongkap kalimah anu ngandung harti
d. Rupina Konotatif!
e. Sareng a. Amis budi
b. Jalmi alit
12. Dupi eta jalmi.saha ? c. Amis daging
a. Jenenganana d. Beurat birit
b. Ngaranna 3. Larapkeun kecap dihandap kana
c. Namina kalimah anu ngandung harti
d. Namana Denotatif!
e. Bade a. Gede hulu
b. Hampang leungeun
13. Harti biantara teh nyaeta c. Panjang leungeun
a. Hura-hura d. Leutik burih
b. Ulang taun 4. Sebutkeun 5 conto istilah
c. Ngaliwet kapangkatan jaman baheula
d. Nyarita hareupeun balarea jeung hartina!
e. Ngawangkong 5. Sebutkeun 5 conto istilah
kapangkatan Pamarentahan
modern jeung hartina!