Anda di halaman 1dari 5

STANDARD STANDARD PRESTASI

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP


KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
(1) BAB 1.0 KONSEP 1.1.1 Menerangkan teknik Leraian(Decomposition), Peniskalaan 1 Menyenaraikan empat teknik penyelesaian masalah
1 Jan 7 Jan ASAS PEMIKIRAN (Abstraction) dan Pengitlakan (Generalisation) dalam pemikiran yang terdapat dalam pemikiran komputasional
2017 KOMPUTASIONAL komputasional untuk menyelesaikan masalah 2 Menerangkan dengan jelas sekurang-kurangnya
(2) 1.1.2 Menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan teknik leraian
8 Jan - 14 Jan 1.1 Asas Pemikiran dua teknik penyelesaian masalah dalam pemikiran
Komputasional
dan menentukan langkah secara tertib
2017 komputasional
(3) 1.1.3 Mengesan unsure persamaan dan perbezaan untuk 3 Menggunakan keempat-empat teknik penyelesaian
15 Jan 21 Jan masalah dalam pemikiran komputasional
pengecaman corak dalam sesuatu situasi
2017
*Hari 4 Menganalisis dan membuat perbandingan
Keputeraan perbandingan cara penyelesaian masalah yang
Sultan Kedah
15 Jan 2017
berbeza bagi satu permasalahan yang sama.
(4) 1.1.4 Membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam 5 Memberi justifikasi teknik penyelesaian masalah
22 Jan 28 Jan sesuatu permasalahan yang dipilih
2017
*Cuti Tahun Baru 6 Menghasilkan model atau prototaip terhadap
Cina(TBC) 1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu masalah cadangan penyelesaian masalah yang ditemui.
28 Jan 2017
(5)
29 Jan 4 Feb CUTI TAHUN BARU CINA
2017
(6)
5 Feb 11 Feb
UJIAN BULANAN 1 (Febuari)
2017
*Cuti Thaipusam
9 Feb 2017
(7) BAB 2.0 2.1.1 Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan 1 Menerangkan nombor perpuluhan dan perduaan
12 Feb 18 Feb PERWAKILAN 2 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor
2017
DATA 2.1.2 Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan perduaan dan sebaliknya
3 Melakukan operasi tambah dan tolak bagi dua nilai
2.1 Sistem nombor perduaan dan menunjukkan kaedah
Nombor pengiraan
Perduaan 4 Mendapatkan nilai perwakilan ASCII bagi aksara
yang diberi dengan melakukan operasi tambah atau
tolak berdasarkan aksara dan nilai perwakilan yang
diberi
5 Membuat justifikasi terhadap pilihan operasi yang
digunakan dalam menentukan perwakilan ASCII
berdasarkan aksara dan nilai perwakilan yang diberi.
6 Mencadangkan satu system nombor baharu
berdasarkan pengetahuan system nombor yang telah
dipelajari
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
(8) BAB 2.0 2.1.3 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan
19 Feb 25 Feb PERWAKILAN
2017
(9)
DATA
2.1.4 Melakukan operasi tambah bagi dua nilai nombor perduaan
26 Feb 4 Mac
2017 2.1 Sistem
*Kejohanan Nombor
Merentas Desa
Perduaan
(10) 2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor perduaan
5 Mac -
11 Mac 2017
(11) 2.1.6 Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan operasi
12 Mac 18 Mac tolak nombor perduaan dalam menterjemahan aksara pengekodan
2017
ASCII
17 Mac 25 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I
2017
(12) 2.2 Ukuran Data 2.2.1 Mengenalpasti unit ukuran bagi imej digital dan audio digital. 1 Menyatakan unit ukuran bagi imej digital dan unit
26 Mac - audio digital
1 Apr 2017
2 Menerangkan
(13) 2.2.2 Membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai
2 Apr - Perkaitan antara kedalaman warna dan resolusi
format melalui tunjukcara:
8 Apr 2017 terhadap kualiti imej
i. Bitmap (*.bmp)
Perkaitan antara kedalaman bit dan kadar sampel
ii. Joint Photographic Experts Group (*.jpeg)
terhadap kualiti audio
iii. Tagged Image File Format (*.tiff)
3 Menunjuk cara menukar format imej dan audio
iv. Graphics Interchange Format (*.gif)
untuk menghasilkan saiz fail yang lebih kecil
(14) 2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman
9 Apr -15 Apr 4 Mengesan
warna (colour depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan
2017 Bilangan warna pada suatu paparan digital
(15) 2.2.4 Menghubungkaitkan saiz audio dengan kadar kedalaman bit kedalaman bit dan kadar sampel yang sesuai
16 Apr -
(bit depth) bagi audio untuk penghasilan audio
22 Apr 2017
*Hari Anugerah
5 Membuat justifikasi pemilihan format untuk imej
Cemerlang dan pemilihan format untuk audio
(20 Apr 2017) 6 Membuat hipotesis saiz data pada masa hadapan
(16) 2.2.5 Membandingkan saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama berdasarkan kepada saiz data pada masa kini dan
23 Apr - bagi format yang berlainan melalui tunjukcara:
29 Apr 2017
membuat pembuktian dengan contoh yang logic
*Cuti israk Mikraj
i. wave (*.wav) menggunakan kaedah kiraans aiz data
(24 Apr 2017) ii. MPEG Layer III (*.mp3)
iii. midi (*.mid)
(17) 2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz data daripada bit ke bait,
30 Apr - kilobait, megabait, giga bait dan tera bait bagi fail audio dan imej
6 Mei 2017
*Cuti Hari Pekerja
(1 Mei 2017)
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
(18) BAB 3.0 3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan 1 Menulis pseudokod untuk menyelesaikan masalah
7 Mei 13 Mei ALGORITMA dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pelbagai pilihan dan ulangan
2017
*Cuti Hari Wesak
2 Menghasilkan pseudokod dan carta alir untuk
(10 Mei 2017) 3.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai
(19) Pembangunan 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang melibatkan pilihan dan ulangan
14 Mei -20 Mei Algoritma ulangan 3 Menghasilkan pseudokod dan melukis carta alir
2017 yang jelas serta terperinci bagi menyelesaikan
(20)
PEPERIKSAAAN PERTENGAHAN TAHUN masalah yang melibatkan pelbagai pilihan dan
21 Mei -25 Mei
2017
(21 Mei- 25 Mei 2017) 4 ulangan
29 Mei 2 Jun Mencari dan memperbaiki ralat daripada
2017 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5 pseudokod dan carta alir
5 Jun 9 Jun (26 Mei- 10 Jun 2017) Menghasilkan lebih daripada satu pseudokod atau
2017
carta alir bagi menyelesaikan permasalahan yang
(21) 3.1.3 Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta alir dalam 6 sama
11 Jun 17 Jun penyelesaian masalah Mencipta pseudokod danmelukis carta alir
2017
melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan
(22) 3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta alir yang melibatkan yang boleh digunakan untuk membangunkan satu
18 Jun 24 Jun gabungan pelbagai pilihan dan ulangan aplikasi
2017
(23)
25 Jun 1 Julai CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
2017
(24) BAB 4.0 KOD 4.1.1 Menggunakan pembolehubah dan operator matematik 1 Menjelaskan fungsi pembolehubah dan operator
2 Julai 8 Julai ARAHAN dalam aturcara yang dibangunkan matematik aturcara
2017
2 Membina aturcara yang melibatkan penggunaan
(25) 4.1 Kod Arahan 4.1.1 Menggunakan pembolehubah dan operator matematik pelbagai pilihan dan ulangan
9 Julai 15 Julai dalam aturcara yang dibangunkan 3 Menghasilkan aturcara yang melibatkan
2017
penggunaan pelbagai pilihan, ulangan,
pembolehubah dan operator matematik
4 Menunjukkan keupayaan untuk mengesan dan
memperbaiki ralat dalam aturcara
(26) 4.1.2 Menghasilkan aturcara yang melibatkan penggunaan 5 Mencadangkan aturcara yang lebih ringkas
16 Julai 22 Julai pelbagai pilihan daripada aturcara asal dalam menyelesaikan
2016
6 masalah
(27)
23 Julai 29 Julai Membangunkan satu aturcara yang boleh dijadikan
2017 contoh, dimuat naik dan berkongsi bersama
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
(28) 4.1.3 Menghasilkan aturcara yang melibatkan penggunaan ulangan
30.Julai -5 Ogos
2017
(29)
6 Ogos 12 Ogos
2017
(30) 4.1.4 Membangunkan aturcara yang melibatkan penggunaan
13 Ogos 19 pelbagai pilihan, ulangan, pembolehubah dan operator matematik
Ogos 2017
(31)
20 Ogos 26
Ogos 2017
25 Ogos- 2 Sept CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
2017
(32) 4.1.5 Menguji aturcara dan membaiki ralat pada kod arahan yang
3 Sept-9 Sept dihasilkan
2017
*Cuti Hari
Malaysia
(16 Sept 2017)
(33) 4.2 Kod Arahan 4.2.1 Melakar papan cerita untuk membina laman sesawang yang 1 Melakar papan cerita yang logic untuk laman
10 sept 16 Sept HTML menggunakan kod arahan HTML sesawang yang dibina
2017
(34)
4.2.2 Menggunakan tags dalam aturcara HTML: 2 Menggunakan tags, meletakkan banner serta menu
17 sept 23 Sept <head>; <title>; <body> dan <paragraph> dalam aturcara HTML dengan betul
2017 4.2.3 Menggunakan paragraph headings dalam aturcara HTML 3 Menggunakan heading, frame, membuat
*Cuti Awal yang dibina pautan,memasukkan imej serta menghasilkan pull
Muharram
down menu dan menambah fitur ruang komen
(16 Sept 2017)
(35) dalam aturcara HTML
4.2.4 Menggunakan aturcara HTML untuk menghasilkan Banner;
24 sept 30 Sept 4 Menunjukkan keupayaan untuk mengesan dan
Frame dan Menu
2017 memperbaiki ralat dalam aturcara
4.2.5 Membina pautan teks dan imej dalam aturcara HTML
(36)
5 Membuat justifikasi dari segi isi kandungan dan cara
4.2.6 Menulis aturcara untuk memasukkan imej dalam aturcara
1 Okt 7 Okt penyampaian laman sesawang yang dibina sesuai
HTML
2017 dengan pengguna
4.2.7 Menghasilkan pull down menu melalui aturcara HTML
6 Menambahbaik aturcara HTML yang dibangunkan
(37) 4.2.8 Menghasilkan ruang komen melalui aturcara HTML dengan menggunakan cirri tambahan yang lain untuk
8 Okt 14 Okt 4.2.9 Mengesan sebarang ralat yang berlaku dalam aturcara HTML
2017 menjadikan laman sesawang lebih menarik.
yang dibina
(38) 4.2.10 Membina laman sesawang interaktif yang memaparkan
15 Okt 21 Okt Banner, Menu, Ruangan Komen, Frame dan Pull down menu
2017
( 39)
22 Okt 28 Okt ULANGKAJI
2017
( 40)
29 Okt 04 Nov PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2017
( 41) AKTIVITI MENGEMASKINI
05 Nov 11 Nov MODUL PEREKODAN KSSM ASK T1
2017
( 42) AKTIVITI MENGEMASKINI
12 Nov 18 Nov MODUL PEREKODAN KSSM ASK T1
2017
( 43) AKTIVITI MENGEMASKINI
19 Nov 25 Nov
MODUL PEREKODAN KSSM ASK T1
2017
CUTI AKHIR TAHUN ( 24/11/17 31/12/2017) 38 HARI