Anda di halaman 1dari 6

PENGAJARAN MIKRO

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Kelas : Tahun 1
Tarikh : 4/8/2017
Masa : 10:00 Pagi 11:00 Pagi
Bilangan Murid : 14 Orang
Bidang : Kraf Tradisional
Tajuk : Anyaman

Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat :

A: Menguasai isi kandungan pelajaran

1. Mengetahui cara cara membuat anyaman.


2. Menghasilkan tikar yang menarik dan kreatif.

B: Membina Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir

1. Menggunakan bahan untuk menghasilkan tikar secara mudah.


2. Meningkatkan kawalan psikomotor murid dalam kegiatan menggunting dan menampal.

C: Mengamal sikap saintifik dan nilai murni

1. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan.


2. Memupuk sikap kerja dengan cermat dan teliti.
Konsep/ prinsip/ hukum/ teori :

Menghasilkan tikar dengan pelbagai cara : menggunting, menyusun dan menampal.

Bahan, peralatan dan bahan sumber :

Pensel 2B, Gunting, Kertas Warna, gam, benang.

Langkah keselamatan :

Berhati hati semasa menggunakan benda benda yang tajam seperti gunting.

Pengetahuan sedia ada :

1. Murid murid pernah melihat tikar.


2. Murid murid mempunyai tikar di rumah.
Fasa Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Strategi P&P
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan/ Guru membuat Guru masuk ke dalam kelas Murid melihat gambar yang guru Strategi/ Teknik:
Set Induksi perkaitan dengan dengan membawa sebuah tunjukkan. - Menunjukkan beg
(5 min) pengetahuan sedia bag anyaman. anyaman.
ada pelajar dengan Murid menjawab soalan yang - Menjalankan
bag. Guru menguji pengetahuan guru Tanya. aktiviti soal jawab
sedia ada murid mengenai .
bag secara soal jawab. Sumber pengajaran:
- Beg anyaman.
1. Apa ciri ciri yang ada
pada beg?
2. Apakah teknik yang
digunakan bagi
menghasilkan beg
tersebut ?
3. Guru bertanyakan
kepada murid
pengalaman
menghasilkan
anyaman ?
4. Guru bertanya
mengenai unsur seni
yang terdapat pada
beg.
(garisan, rupa,
jalinan,warna)

Menstruktur/ Penerangan tajuk, Guru menerangkan tentang Murid memberi perhatian KBKK
menstruktur alat dan bahan. tajuk pengajaran. semasa guru menerangkan tajuk -mencirikan
semula pelajaran. -menjana idea
Menunjukkan hasil kerja yang
Langkah 1 telah siap kepada murid. Murid melihat hasil karya yang Sikap saintifik dan nilai
(5 minit) telah siap dan memberi respon murni:
Mengeluarkan alat dan bahan yang positif. -Berhati-hati
yang hendak dignakan sambil
menerangkan fungsi alat dan Sumber pengajaran:
bahan yang digunakan. Contoh hasil kerja yang
telah siap.
Memperingatkan murid murid
supaya berhati hati semasa Bahan: Gunting, kertas
menggunakan alat yang tajam warna, gam dan pensel.
iaitu gunting

Langkah 2 Murid menumpukan Guru memberi arahan kepada Murid memberi perhatian, Strategi:
(10 minit) perhatian kepada murid dengan jelas. mendengar, memerhatian dan - Demonstrasi
arahan guru menyoal apabila kurang faham.
mengenai Menegaskan bahawa Sumber pengajaran:
penghasilan anyaman yang akan dibuat - Penerangan lisan dan
anyaman. ialah anyaman kelarai mata amali.
bilis.
Sikap saintifik dan nilai
Menunjukkan teknik yang murni:
betul. - Berani mencuba
- Beri perhatian
Guru membuat demonstrasi
untuk menghasilkan anyaman
kelarai,

Aplikasi Idea Proses membuat Guru meminta murid supaya Murid menerima alatan dan Strategi/
(30 minit) duduk di tempat masing bahan seterusnya memulakan Teknik:
masing. proses membuat anyaman. - Guntingan dan
Lipatan
Guru memberikan kertas Sikap saintifik dan nilai
warna yang telah dipotong. murni:
- teliti
Guru mengagihkan alat dan - saling membantu
bahan.
KBKK:
-berfikir secara kreatif
-menjana idea
Guru menjadi fasilitator dan
membimbing murid dalam
menghasilkan anyaman.

Apresiasi dan penilaian Mempamerkan hasil kerja Murid mempamerkan hasil kerja Strategi:
refleksi yang baik. masing masing. Penyoalan keseluruhan
kelas
(5 minit) Memberi peluang kepada Murid penceritaan berkaitan
murid untuk menceritakan dengan lukisan mereka. Sumber pengajaran:
karya masing masing kepada -hasil kerja murid
rakan. Mengaitkan karya sendiri
dengan asas seni reka yang
perlu ditetapkan. Sikap saintifik dan nilai
murni: -
-penghargaan

KBKK:
-membanding beza

Rumusan Hasil anyaman Memberi arahan supaya murid Murid membuat kemasan pada Strategi:
dan dipamerkan sebagai membut kemasan pada karya hasil karya yang mereka - Memberi arahan.
kesimpulan tujuan apresiasi. masing masing. hasilkan.
Sumber pengajaran:
(5 minit) Memberi ulasan atas hasil Murid mendengar rumusan yang - Rumusan keseluruhan
kerja mereka dan beri guru sampaikan.
pengukuhan berdasarkan Sikap saintifik dan nilai
hasil kerja murid dan memberi Murid membersihkan meja dan murni:
pesanan kepada murid untuk mengemaskan alat dan bahan. - penghargaan
aktiviti minggu akan datang.
KBKK:
Membuat rumusan aktiviti hari - berfikir
ini.
Sikap saintifik dan nilai
Menyuruh murid murni:
mengemaskan alat dan - kebersihan
bahan.