Anda di halaman 1dari 5

TECHNIKA DIAGNOSTIKA

TEXT: Martin Hinneri FOTO: archiv spolenosti SECONS

DIAGNOSTIKA
OD A DO Z

TI MILNKY
Ven teni, v tto srii lnk vs spolu se specialisty ze spolenosti Secons seznamu-
jeme svvojem diagnostiky vozidel od potku a do souasnosti. Postupn tak ped-
stavme znm i mn znm postupy pi zjiovn zvad prostednictvm aplikac nebo
pstroj pro komunikaci s dicmi jednotkami. Vrmci serilu nahldneme rovn do
vvojov dlny spolenosti Secons a piblme nron vvoj nejmodernjch diagnostic-
kch soust softwaru i hardwaru.

V pedchozch dlech serilu jsme se zabvali zejmna charakteristick tm, e kad automobilka mla vlastn
tzv.fyzickou vrstvou pro diagnostickou komunikaci. Jin- diagnostick konektor i vlastn normu pro komunikaci.
mi slovy jakmi konektory, po jakch drtech a jak teou Vlastn vtina automobilek tch konektor mla vtto
diagnostick informace. V tomto pokraovn poodhalme e dokonce vc (nap. Ford ml 2 piny, 3 piny, 6 pin
vznam penench informac a zaneme se na veobec- obr. a ).
n rovni zabvat vlastnmi diagnostickmi protokoly.
Pokud se neomezme na jednu konkrtn znaku, lze Druh etapa zaala innost norem OBD-II, kdy se v USA
zobecnit, e diagnostika motorovch vozidel se d rozdlit musely od roku 1996 prodvat vechny automobily s dnes
do t vvojovch etap. ji vem znmou diagnostickou zsuvkou a souasn
musely podporovat diagnostiku emisnch systm dle
Prvn etapou byla diagnostika ped normami OBD-II, nkdy tchto norem. V Evrop je tato povinnost ustanovena od
se oznaovala tak jako OBD-I. lo o obdob diagnostick roku 2001 pro zehov, resp. od roku 2003 pro vzntov
anarchie, kdy si vrobci dlali, co chtli, a svt hledal, motory. Automobilky, kter funguj globln, zavedly
jak by mla diagnostika vlastn vypadat. Toto obdob je ivEvrop OBD-II zsuvky, avak komunikace emisn

38 | AutoEXPERT 09.2017
TECHNIKA DIAGNOSTIKA

Rzn diagnos-
tick konektory
Ford ped OBD-II,
cca od roku 1988
do 1996. Vechny
s diagnostickm
protokolem Ford
DCL (v aplikaci
F-COM dostupn
v menu speciln
diagnostika).

Ukzka objednacch sel vozidel Porsche.

Ameriky
Jak jste se ji dozvdli, vozidla pro americk trh byla
vdiagnostice trochu naped ped Evropou, logicky se
jimi tedy budeme zabvat jako prvnmi. Automobilky
vUSA nebraly normy OBD-II jako jaksi byrokratick v-
mysl, ale jako uitenho pomocnka. Nesetkme se tedy
s evropskm fenomnem OBD-II pro forma, kdy emisn
diagnostika je nutnm zlem, implementovanm tak, aby
byrokrat byl spokojen a automobilku to stlo co nejm-
Reln umstn 2pin DCL zsuvky (obrzkov npovda n. Prv naopak, emisn diagnostika je asto zkladem
diagnostiky F-COM).
tzv. dealersk diagnostiky, kter je pouhm rozenm
pkaz i modifikac protokolu OBD-II. Standardy OBD-II
diagnostikou nebyla mon po drtech bhaly propri- pro emisn diagnostiku maj znanou vhodu: vyrobit
etrn protokoly. tester splujc vechny pouvan emisn komunikan
protokoly a fyzick vrstvy OBD-II pro cel svt nen zdaleka
Tet etapou je rozen systmu CAN-BUS ve vozidlech, kdy tak nron, jako udlat velk tester pro jednu znaku
vtina automobilek sjednotila sv diagnostick protokoly do (obr.).
jaksi podoby ISO15765, nsledovan v dnen dob pesu-
nem k ISO14229 (UDS protokol). Pestoe posun knormova-
nm diagnostickm protokolm by ml znamenat zjednodu-
en prce pro spolenosti zabvajc se vvojem diagnostiky,
opak je pravda. Odpadlo sice zdlouhav zkoumn, jak
si vbec povdat s dic jednotkou (tzn. jak s n navzat
komunikaci na zkladn rovni), na druhou stranu pibylo
obrovsk mnostv diagnostickch funkc adat. Krom toho
automobilky zaaly bn chrnit pstupy kdicm jednot-
km pomoc autorizanch algoritm (tzv.seed-key, co je
synonymum pro kryptografick challenge-response).

Vte, e automobilka Porsche pouv ve svch vozidlech


mnoho dicch jednotek odvozench od tch, kter jsou
pouity ve vozidlech Volkswagen/Audi? Praktikm dia-
Srovnn nutnch soustek pro emisn diagnostiku (ELM-
-USB rozhran vlevo) a plnohodnotnou diagnostiku schopnou
gnostikujcm tato vozidla mus bt ji dle objednacch - komunikovat se vemi jednotkami (vpravo).
sel na obr. patrn, kde je jejich asto levnj brka.
Bohuel Porsche jednotky jsou asto modifikovan,
take je nelze zamnit ani nap. plnohodnotn diagnos- Amerian tak neznali do takov mry problm dealer-
tikovat pomoc VAG diagnostiky. Pestoe nap. s vozem skch (nebo specifickch) diagnostik jako my. Protoe
Porsche Cayenne 95x se lze spojit i VAG diagnostikou, velk trojka (GM, Ford, Chrysler) pln implementovala
jednotky asto maj sv specifikum, nap. ve zmiova- OBD-II, na vyeen vtiny problm s motorem i pevo-
n bezpenostn algoritmus, kter mus Porsche speci- dovkou staila levn OBD-II teka.
fick diagnostika implementovat. Zbytek komunikace je
asto velmi podobn VAG svtu.

AutoEXPERT 09.201739
TECHNIKA DIAGNOSTIKA

V USA nebyla na rozdl od Evropy tak asto pouvna


tzv.K-Line (ISO9141), ale norma SAE J1850. Jde (nejen)
odiagnostickou sbrnici podobnou CAN-BUS, i kdy
vmnoha ohledech primitivnj. Pesto m mnoho zaj-
mavch vlastnost, kter v evropsk diagnostice a vozi-
dlov komunikaci chyb. Prvn z nich je, e sbrnice nen
pouita jen na diagnostiku, ale i pro komunikaci dicch
jednotek ve vozidle, tzn. na sbrnici me najednou ko-
munikovat vce uzl, sbrnice sama e kolize. Dle byl
brn znan zetel na ruen (obma smry) aby sbrnice
nebyla snadno zaruiteln a neruila sv okol. V nepo-
sledn ad je komunikace ochrnna kontrolnmi souty
a potvrzovnm pijet zprv. dic jednotka EEC-V, komunikujc prostednictvm SAE
J1850 PWM (Ford SCP).
Ford a jeho J1850 PWM
Ped nstupem OBD-II byla ve vozech Ford pouvna od
roku cca 1990 proprietrn komunikace, tzv. Ford DCL. Nstupem roku 1996 byla zavedena daleko pokroilej
Pestoe se na prvn pohled me zdt, e jde o primitivn komunikace na sbrnici SAE J1850 PWM. Podobn jako
zatky, ji tehdy byla implementovna pomrn rozshl u CAN-BUS jde o dvojvodiovou diferenciln komunika-
sada diagnostickch pkaz, v. pamti zvad, aktivnch ci, tj.potencil na vodich jde proti sob a pijmajc
test, identifi kace softwaru, mench hodnot (obr.). jednotka m rozdl mezi naptm, m je do znan
Nainec se s tmto protokolem setk nejen u import mry komunikace ochrnna ped ruenm. PWM zname-
n Pulse Width Modulation, tj. pulzn kov modulace.
Tomu, kdo tento termn zn z zen motor, bude ped-
pokldm jasn, e jednotliv stavy jsou odlieny rozdl-
nou kou pulzu. Krom motoru byly na stejn sbrnici
asto i jin jednotky, take v aut nemusel bt instalovn
pavouk zvodi, ale pouze jednoduch sbrnice. Tento
systm vydrel s lehkmi obmnami a do roku 2006, kdy
byl nahrazen systmem CAN-BUS. Na obr. je vidt dic
jednotka, kter se pouvala cel desetilet od roku 1996 a
do cca 2006, ovem steva se za tu dobu znan obm-
nila. I pes jin hardware a software se podailo udret
zkladn zapojen konektoru dic jednotky shodn.

Zdoby vvoje si mete na obr. prohldnout oscilosko-


Zobrazen komunikace mezi jednotkami na sbrnici SAE pick zznam komunikace dealersk diagnostiky, podle
J1850 PWM v aplikaci F-COM. Pestoe jde o vz z roku 1998, kterho byl implementovn komunikan protokol Ford
dic jednotky si mezi sebou vymnily 250 rmc za sekundu.
SCP. Zde je vidt signl PWM+ a PWM-, jednotliv bity
astavy bylo nutn run rozkdovat a popsat. Nsledovalo
1 9

2 10

Ford DCL Bus + 3 11 Ford DCL Bus -

Ukosten (GND) 4 12

Signlov zem (GND) 5 13

6 14

ISO9141 K Line 7 15

8 16 Akumultor

Tabulka Zapojen OBD-I zsuvky vozidla Ford Escort


1998. Vyuv se pro DCL diagnostiku starch vozidel.
Zsuvka je rozmrov zcela kompatibiln s OBD-II, vtina
diagnostickch nstroj ale nebude fungovat.

amerik, ale nejastji ve vozech Ford Mondeo ped ro-


kem 1996 nebo ve Fordu Escort a do roku 1999 (v aplikaci
Z doby vvoje diagnostickho rozhran F-COM pro SAE
F-COM je DCL diagnostika dostupn v menu speciln J1850 PWM (Ford).
diagnostika).

40 | AutoEXPERT 09.2017
TECHNIKA DIAGNOSTIKA

sloit laborovn s asovnm, aby skuten komuniko- Porovnme-li diagnostiku Fordu a diagnostiku GM, jsou
valy vechny dic jednotky. si velice podobn. Je vidt, e vsledek byl utvoen vz-
jemnou spoluprac, resp. solidnm dodrovnm rznch
Krom SAE J1850 byla na celou adu jednotek nevyadu- norem, kter vznikly za asti automobilek.
jcch vzjemnou komunikaci (zejm. zpotku airbagy
arzn interirov dic jednotky) pouita komunikace Chrysler
po K-Line (ISO9141). Ford nevymlel znovu ji vymylen Posledn z americk velk trojky je automobilka Chrysler
a pevedl nejjednodum monm zpsobem komunikaci (dnes pat do skupiny Fiat-Chrysler). Obdobn jako u GM
SAE J1850 na ISO9141. je pouita sbrnice SAE J1850 VPW, ale vlastn komunika-
ce s dicmi jednotkami probh specifickm, pozmn-
Zajmavost je, e komunikace SAE J1850 PWM probh nm zpsobem, kter je nad rmec zbru tohoto lnku.
znanou rychlost (asi 41 kB), co je vce ne tynsobek Navc pro programovn dicch jednotek (ale zsti i dia-
rychlosti komunikace po ISO9141 K-Line. Ve spojen s jed- gnostiku) byla pouita zcela proprietrn komunikace po
noduchost komunikanho protokolu se me diagnosti- tzv.SCI sbrnici. U SCI komunikace se jet na chvli za-
ka jevit jako velmi svin a u mench hodnot i s pomr- stavme, protoe jeden z pin v OBD-II byl sdlen s ISO9141
n znanou vzorkovac frekvenc. Jejm problmem ale K-Line (pin 7). Problm byl vyeen tak, e dic jednotka
je, e dnes nen mon snadno nakoupit obvody pro tuto z napov rovn rozpozn, jak chce tester komunikovat,
normu. a podle toho sprvn na poadavek odpov.

Vte, e na trhu je k dispozici cel ada plagit diagnos- Zajmavost tak je, e SAE J1850 je pouito u nkterch
tik, kter neobsahuj potebnou soustku? nsk plagi- raritnch model Chrysler a do roku 2012. Ve voze se tak
tor nee, e nco nekomunikuje (navc cel dekda vextrmnm ppad kombinuj tyi diagnostick sbrni-
automobil), vrobek je levn, vypad funkn azkaz- ce: 2 CAN-BUS, ISO9141 a SAE J1850.
nk (autoservis) na chybjcho brouka asto pijde a
po zoufal snaze nespn diagnostikovat konkrtn
problm.

General Motors
s jednovodiovm J1850
Automobilky skupiny GM zvolily druhou odno normy SAE
J1850 jednovodiovou komunikaci VPW. Zkratka VPW
zna Variable Pulse Width, tj. variabiln ka pulzu, kte-
r definuje jednotliv stavy. Tato metoda je pi chytr im-
plementaci tak do znan mry imunn vi ruen am
ve zbytku stejn vlastnosti jako SAE J1850 PWM. Ukzka
jednovodiov komunikace SAE J1850 VPW je na obr. .
Usestupnch hran je vidt vliv kapacity a terminace vede-
n i u zapojen na stole. Ve vozidle je potom komunikace Chybov kdy u dic jednotky Ford EEC-V z roku 1995 jsou
daleko divoej a lovk se a div, e technika doke kompatibiln s normami pouvanmi i v souasnosti vnejno-
asto znan deformovan signl stle rozkdovat. vjch vozech. Obdobn situace je i u ostatnch znaek velk
trojky.

Vte, e standardy zahrnovan pod OBD-II daly zklad


mnoha oblastem diagnostiky a do dnen doby? Pkla-
dem jsou definice formtu a rozsahu chybovch kd
(DTC) z roku 1992 (americk norma SAE J2012), kter jsou
v rozen podob pouvny i u nejnovjch systm
v dnen dob. Dal informace viz pedchoz dly tohoto
serilu tkajc se chybovch kd.

Jako velmi ivotaschopn se ukzaly i nkter dal kon-


cepty pouvan velkou trojkou, kter takt mete
nalzt v modernch vozech.

Zznam zatku rmce jednovodiov komunikace SAE


J1850 VPW.

AutoEXPERT 09.201741
TECHNIKA DIAGNOSTIKA

Japonsk een Nissan a jeho DDL Krom pouvn velijakch specifi ckch (a pro ns asto
Ne se dostaneme do Evropy, dovolil bych si malou odbo- i exotickch) diagnostickch zsuvek pipomn i rozsah
ku do Japonska. Automobilka Nissan vyvinula pomrn komunikanch protokol pstup co dm dal (resp. co
zajmav diagnostick protokol, oznaovan obecn jako dodavatel poskytli). asto jde o natolik rozdln diagnos-
DDL (Diagnostic data link). V prvn verzi lo o tvodio- tick systmy, e jednotn implementace v modernm tes-
vou komunikaci, kdy dva vodie byly pouity pro vlastn teru je tm nemon. Tato situace je zpsobena zejm
komunikaci (kad pro jeden smr) a tet vodi slouil tm, e dochzelo k astmu peprodvn technologi
ksynchronizaci hodin urujcch komunikan rychlost nap znakami i dodavateli automobilek.
(tester poskytl hodinov signl). V dal verzi dolo k ode-
brn hodinovho signlu (tzn. na komunikaci byly nutn
jen dva vodie), ale navc se jet zmnily napov rovn
pro komunikaci. Dle diskusnch fr na internetu me bt
pipojen testeru s jinou ne oekvanou komunikac kur-
itmu typu jednotek fatln (natst jde o velmi historic-
k a v naich koninch znan raritn vozy).

Vlastn komunikace je na velmi jednoduch rovni a nen


oetena dnmi kontrolnmi souty. Tento nedostatek
se bohuel velmi asto projevuje u vozidel s jen mrn
hnijc elektroinstalac, kdy dochz k chybm komuni-
kace. Vdiagnostick aplikaci RenCOM (pro vozy Renault/
Nissan/Dacia/Infi niti) jsme se pokusili tento problm
vyeit nap.formou opakovanho ten dat a porovnn
podobnosti hodnot, bohuel ani to ale vdy nevede k uspo-
kojivmu vsledku. Dal komplikac je, e DDL protokol
vyaduje ped/po komunikaci otoen klkem zapalovn.
11 Neobvykl een dic
Tento fakt znemouje zahrnout jednotky s DDL protoko-
jednotky, kter obsahuje ti
lem do automatickho bhu (autoscanu). hybridn, vertikln umst-
n plon spoje.

10 Typick vzhled motorov dic jednotky Nissan, komuni-


kujc DDL protokolem (vtina jednotek s touto diagnostikou
m podobn konektory, dokonce i jejich zapojen je asto
velmi podobn).
Pokraovn pt.

Komunikace DDL se u nkterch model bn pouvala V lnku byly pouity tpsmenn zkratky, ktere mou bt
a do roku 2004 (obr. 10), v pozdj dob typicky jen pro matouc. Zde je souhrnn vysvtlen:
nkolik mlo dicch jednotek (nebo i dokonce jen jednu DDL Diagnostic Data Link (pouvan u Nissanu)
tou je obvykle airbag). Zajmavost tak je, e je pomrn DCL Data Commmunication Link (komunikan protokol "sta-
mlo tester, kter tento diagnostick protokol podporuj. rch Ford")
Zejmna star vozy Nissan jsou tak pro spoustu autoservi- DLC Data Link Connector (obecn nzev konektoru pro datov
s obtn diagnostikovateln. pipojen)

Asijsk cesty
Za zmnku stoj potky diagnostiky i u nkterch dalch V lnku bylo pouito materil
asijskch automobilek, zejmna tch mimo Japonsko. spolenosti SECONS s. r. o., info@secons.com.

42 | AutoEXPERT 09.2017