Anda di halaman 1dari 12

PI-T2 SULIT

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN


Pendidikan SJKC FOON YEW 5
Islam 2016
Okt 2016
1 Jam


2
1
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan:
UNTUK KEGUNAAN GURU
Kertas soalan ini mengandungi dua Markah Markah
Bahagian
bahagian: Penuh Diperolehi

1. Bahagian A: 20 soalan objektif. A 40


Bulatkan jawapan yang betul.
B 60
2. Bahagian B : 30 soalan subjektif.
Jawab semua soalan. Jumlah 40+60=100%

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT
. : ) A (

: 1-5
Soalan 1-5 berdasarkan ayat di bawah.

) 1-4 (

.1
Apakah nama surah bagi ayat di atas?

C A

D B

.2
Berapakah jumlah bilangan ayat bagi surah di atas?

5 C 3 A

6 D 4 B

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 2
.3
Bagaimanakah cara bacaan kalimah di dalam bulatan di atas?

) ( B

." " .4
Ceraikan kalimah " ".

C A

D B

..................
.5

C A

D B

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 3
............... .6
Nabi menerima wahyu dan menyampaikannya kepada ..

C A

D B

. ......... .7
Seramai . orang nabi dan rasul yang wajib diketahui.

250 C 25 A

100 D 10 B

................ .8
Orang Islam yang beriman dengan sifa Qidam Allah akan ..

C A

D B

.................. .9
Hukum beriman dengan sifat Allah Qidam ialah

C A

D B

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 4
" .10

" ........
" adalah lafaz niat bagi solat
"
C A

D B

.11 .............. .
Solat akan .. jika seseorang itu terlupa untuk berniat.

C A

D B

....

.12 , .........
Berdasarkan gambar dan bacaan di atas, murid itu sedang melakukan rukun ...

C A

D B

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 5
.13
Berapakah usia Siti Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad?

30 C 8 A

40 D 25 B

.14
Berikut ialah nama-nama anak Nabi Muhammad kecuali

C A

D B

.15
Mengapakah semua ketua kaum berpuas hati selepas meletakkan Hajarul Aswad ?

C A

D B

. .............. .16
Menjaga adab keluar dan masuk rumah dapat maruah diri.

C A

D B

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 6


.____ .17
Penyataan di atas merujuk kepada adab _________.

C A

D B

.
Adib selalu melanggar peraturan di sekolahnya.

.18
Pada pendapat anda, apakah kesan yang akan berlaku kepada Adib?

C A

D B

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 7
. ............... .19
Kakak suka mendengar pada waktu petang.

C A

D B

, .20
Berdasarkan gambar, yang manakah menunjukkan ejaan yang betul?

C A

D B

( / 40 )

[Lihat halaman sebelah PI-T2


SULIT 8
. : ) B (

. ( )
Kelaskan kalimah di bawah mengikut kategorinya.

) ( ) (
Kalimah mengandungi bacaan Mad Kalimah mengandungi bacaan Lin
(Panjang) (Lembut)

.23 .21
......................................... .........................................

.24 .22
......................................... .........................................

.25
.........................................

( / 10 )
[Lihat halaman sebelah PI-T2
SULIT 9
( ) ( ) / ( ) x .
Tandakan ( / ) pada penyataan yang betul dan ( X ) pada penyataan yang salah.

. 26

. 27

. 28

. 29

. 30

( ) / 10
( ) .
Tuliskan perkara rukun di bawah mengikut bacaannya.

.............................
.31

.............................
.32

.............................

.33


.34
.............................

.............................
.35

( ) / 10
[Lihat halaman sebelah PI-T2
SULIT 10
( ) .
Gariskan jawapan yang betul.

( / ) . .36

( / ). .37

( / ). .38

( / ) . .39

( / ). .40

( ) / 10

( ) .
Suaikan penyataan di bawah mengikut kategorinya.

. .41

. .42

. .43

. .44

. .45

( ) / 10
[Lihat halaman sebelah PI-T2
SULIT 11
) . () (
( Tandakan ) pada ejaan yang betul bagi perkataan berikut.

Jurutera .

Jururawat .46

Pangsapuri .47

Angkasawan .48

Pramugari .49

Olahragawan .50

( ) / 10

* *

SULIT PI-T2
12