Anda di halaman 1dari 10

PENGERTIAN

" Pendidikan ialah "usaha sistematik yang


disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu
masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan,
nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya,
usaha memperkembangkan potensi individu dan
perubahan yang berlaku dalam diri manusia ".

"process of living and leaning by which the


child become understanding adult citizen with
strong concern for the development of a world
in which free man can and will act together,
even fight if necessary, for the common good

"American Education Fellowship,


"Objectivesand Program of the American
Education Fellowship ", ProgressiveEducation,
Vol. 22 (October 1944), p. 9.

" a preparation for battling with the immediate


experiences of life , a preparation by which to
qualify each immediate moment with relative
ideas and appropriate actions "Alfred North
Whitehead, The Aims of Education ( New York
:Macmillan, 1929 ), p.58.

Kamus dewan edisi ke-41. perihal mendidik:


~ kanak-kanak belum diperluas lagi di negara
kita;2. ilmu ~, ilmu didik, ilmu mendidik
pengetahuan mendidik: ia mahu mendalami lagi
pelajarannya dlmhal ~ kanak-kanak;3. didikan,
latihan, ajaran: merosotnya moral pemuda-
pemudi kita ialah kerana kurang mendapat ~
rohaniketika di bangku sekolah;

Pandangan Tokoh-tokoh Pendidikan Timur;

Peranan utama pendidikan ialah membina


tingkah laku manusiasupaya menjadi orang
yang berakhlak mulia, mematuhiperaturan serta
taat dan cinta kepada pemerintah dan negara.
Confucius (551 479 SM) ahli
falsafah/pendidik

Proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah


laku manusia dan ini boleh dicapai melalui
amalan tingkah laku yang bersopan santun,
bertimbang rasa, ikhlas hati, sederhana,
menghormati orang tua, menyayangi orang yg
lebih muda serta taat kepada pemerintah dan
cintakan negara.

Hamka

Satu proses yang boleh mmbentuk tingkah laku


yang baik,sikap yang berani serta budi pekerti
yang muia. (merendah diri,sabar, menghormati
orang tua/lain dsbnya)

Pengertian Pendidikan;Plato (427 347 SM)


Suatu proses yang membentuk individu yang
berakhlak mulia. memberi latihan moral
kewarganegaraan yg baik. dapat membentuk
w/negara yang baik, setia dan mematuhi
undang-undang negara.

Aristotle (384 322 SM)

Pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan


politikal bertujuanmemberikan peluang kpd
setiap w/negara utk mencapai kebahgiaan hidup.
Proses pendidikan akan melatih w/negara
mematuhiperaturan dan t/laku yang baik dan
cekap dlm pengurusanpentadbiran dn berupaya
mempertahankan kedaulatan negara.

Jean Jacques Rousseou (1712 1778)-

Sebagai satu proses yang berterusan dan


bermula dari masa kanak-kanak kecil dimana
segala kebolehan semula jadi lahir dengan
sendirinya mengikut kehendak dan peraturan
semula jadi
Pandangan Tokoh-tokoh Islam; Pendidikan
adalah merupakan proses penyatuan semua ilmu
pengetahuan dibawah al-Quran yang menjadi
teras pendidikan. Pendidikan memainkan
peranan kearah mewujudkan keseimbangan
antara potensi fizikal, intelek dan rohani
manusia.

Mohamad Qutb

Pendidikan adalah proses membentuk manusia


secara menyeluruh dan seimbang. Tujuan utama
pndidikan adalah untuk mengembangkan
potensi intelek, fizikal, emosi dan rohani
manusia ke tahap kesempurnaan.

Dr. Mohd Athiyah al-Abrasyi

Proses pmbinaan tingkah laku manusia yg


berakhlak tinggi dan mulia dibawah teras ajaran
agama islam
Amal al-Shaibani
Untuk melatih manusia membuat persiapan bagi
kehidupan dunia dan akhrat.

Al-Ghazali (1058 1111)


Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek
intelek, latihan jasmani sertapembinaan akhlak
yang mulia , berani dan hormat-menghormati.

RUMUSAN

Pendidikan adalah suatu proses atau aktiviti


yang berusaha untuk mengembangkan fizikal,
intelek, Menambahkan kemahiran,
kebolehan,sosial dan emosi seseorang individu.
pengetahuan dan pengalaman mereka supaya
dapat memberi kegembiraan, faedah Membantu
dan mendorongnya bertindak dan kemajuan
dalam kehidupannya. dengan carayang rasional
bagi faedah diri serta masyarakat, bangsa dan
negara.
FALSAFAHPENDIDIKAN NEGARA
MATLAMAT

OBJEKTIF
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Negara bertujuan
melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan
memiliki serta menghayaticiri-ciri berikut
:1.Percaya dan patuh kepada Tuhan
2.Berilmu pengetahuan berakhlak mulia
3.Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat,
agama dan negara
4.Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu
5.Memupuk perpaduan di kalangan rakyat
berbilang kaum
Selain perkembangan potensi individu secara
menyeluruh dan seimbang,melalui pendidikan
adalah diharapkan Malaysia dapat mencapai
matlamat pendidikannya Melahirkan rakyat
yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi
iaitu:
Menghasilkan rakyat yangkewajiban sebagai
seorangwarganegara. progresif, mahir
sertacekap supaya membolehkannya
berupayamelaksanakan tugas secara produktif
sertasempurna demi memberi sumbangan
kepadanegara.

Melahirkan warganegara yang memahami


danmenerima serta mengamalkan prinsip-
prinsip dan cita-cita demokrasi

Melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja


dancintakanPerlembagaan.
Melahirkan rakyat yang memahami
sertamengamalkan prinsip-prinsipnegara.
RukunNegara, bersikap toleransi demi
mewujudkanperpaduan rakyat

Mengurangkan jurang perbezaan di antara


kaumdenganberbilang kaum.
membekalkan kemudahan-kemudahan asas
pendidikan kepada golongan yang kurang
berada
OBJEKTIF
Selain daripadaperkembangan potensiindividu
secaramenyeluruh danseimbang,
adalahdiharapkan juga
melaluiprosespendidikan, Malaysiadapat
mencapai matlamatpendidikannya, iaitu :
1.Melahirkan rakyat yang bertangungjawab
dan bolehmemenuhi kewajibannya sebagai
seorang warganegara
2.Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir
serta cekapsupaya membolehkannya berupaya
melaksanakan tugassecara produktif serta
sempurna, demi memberikansumbangan
terhadap kemajuan dan pembangunan.
3.Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan
menerimaserta mengamalkan prinsip-prinsip
dan cita-cita demokrasimengikut perlembagaan
4.Melahirkan rakyat yang taat setia kepada
Raja dan cintakepada Negara
5.Melahirkan rakyat yang memahami serta
mengamalkanprinsip-prinsip Rukun Negara, dan
bersikap toleransi, demiwujudnya perpaduan
rakyat berbilang kaum
6.Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum
denganmembekalkan kemudahan-kemudahan
asas pendidikankepada golongan yang kurang
berada.

Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan


pendidikantinggi bukan hanya setakat
memperoleh segulungijazah atau diploma, tetapi
adalah untukpembangunan diri manusia secara
menyeluruhdan seimbang supaya menjadi
seorang insan, ahlikeluarga dan masyarakat dan
warganegara yangberilmu, bertanggungjawab,
berakhlak mulia, dan berbakti.