Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU (4)

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TARIKH : 06 SEPTEMBER 2017

HARI : RABU

MASA : 10.30 HINGGA 11.30 PAGI

KELAS : 4 AZAM

BILANGAN MURID : 39 ORANG

TEMA : BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

TAJUK : IMBUHAN AKHIRAN APITAN DAN PINJAMAN

Kemahiran Fokus : Aspek Tatabahasa

Standard Kandungan

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

Standard Pembelajaran

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan pada

kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam

pelbagai situasi.

OBJEKTIF:

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata


kerja, kata nama dan kata adjektif dengan betul dalam pelbagai situasi.
2. Menggunakan imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

1
SISTEM BAHASA :

1. Tatabahasa : Morfologi imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan


pinjaman
2. Kosa kata : prasejarah, pemprosesan

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) :

Ilmu : Pendidikan Moral dan Pendidikan Alam Sekitar


Nilai murni : Kerajinan, Rasional, kerjasama dan berdikari
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian kaedah dan teknik) :

1. Kemahiran berfikir : mentafsir, memahami,


menghubungkaitkan dan menganalisis
2. Kecerdasan pelbagai : interpersonal, verbal linguistik dan kontekstual
3. Pembelajaran konstruktivisme : mengaplikasikan

Bahan Bantu Mengajar

Bil Jenis Bilangan


1. Lembaran Kerja 39
2. Buku Teks 39
3. Buku Latihan 39

Pengetahuan Sedia Ada :

a) Murid pernah belajar tentang imbuhan.

2
LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
/MASA

Set Kad perkataan 1. Guru melekat 3 BBM


Induksi 1. Ketinggalan kad perkataan Kad
(5 Minit) 2. Prajudis pada papan putih. perkataan
3.keluaran 2. Murid menjawab Nilai murni
Soalan yang soalan yang Kerajinan
dikemukakan oleh guru: dikemukakan oleh Rasional
Contoh jawapan: guru berdasarkan Teknik/Kaedah
1) Apakah kad perkataan. Perbincangan
persamaan 3. Guru mengaitkan Soal Jawab
antara ketiga-tiga jawapan murid Kemahiran berfikir
perkataan? dengan tajuk pada Mentafsir
2) Imbuhan apa hari ini. Kecerdasan
yang digunakan Pelbagai
dalam Verbal
perkataan? linguistik
Jangkaan jawapan:
1) Imbuhan
2) Imbuhan akhiran,
apitan dan
pinjaman
Tajuk :
Imbuhan akhiran,
apitan dan
pinjaman

3
Langkah 1 Buku teks ms 1. Guru BBM
(20 minit) 164 menerangkan Buku Teks
(Lampiran 1) tentang imbuhan Teknik/Kaedah
akhiran, apitan Perbincangan
dan pinjaman Nilai murni
2. Murid membaca Rasional
petikan bertajuk Kerajinan
Sayangi Alam Kemahiran berfikir
Sekitar dan Memahami
mencari imbuhan menganalisis
yang sesuai untuk Kecerdasan
mengisi tempat Pelbagai
kosong. Verbal
3. Guru membincang linguistik
jawapan bersama
murid.
4. Murid menjalin
petikan tersebut
dalam buku
tatabahasa
bersama mengisi
tempat kosong
dengan jawapan
yang betul.
5. Guru menyemak
hasil murid
melalui
pemerhatian.

4
LANGKAH Buku teks ms 1. Murid BBM/BBB
2 165 membincang Buku Teks
( 15 minit) (Lampiran 2) jawapan secara Teknik / Kaedah
berpasangan. Perbincangan
2. Guru memilih secara
beberapa murid pasangan
untuk memberi Latih Tubi
jawapan. Nilai Murni
3. Guru Kerajinan
membetulkan Rasional
jawapan murid. Kerjasama
4. Murid menjalin
petikan tersebut Kemahiran berfikir

dalam buku Mentafsir

tatabahasa Memahami

bersama mengisi menghubung

tempat kosong kaitkan

dengan jawapan Kecerdasan

yang betul. pelbagai

5. Guru menyemak Verbal


hasil murid linguistik
melalui interpersonal
pemerhatian. Pembelajaran
Konstruktivisme
Mengaplikasi
kan
Pembelajaran
koperatif
belajar dalam
kumpulan

5
LANGKAH Lembaran kerja 1. Murid diberi BBM/BBB
3 (lampiran 3) lembaran kerja Lembaran
(15 minit) oleh guru. kerja
2. Guru menyemak Teknik / Kaedah
hasil murid Perbincangan
melalui Latih tubi
pemerhatian. Nilai Murni
3. Guru membincang Berdikari
jawapan bersama Kerajinan
murid. Kemahiran berfikir
Mentafsir
Memahami
menghubung
kaitkan
Kecerdasan
pelbagai
Verbal
linguistik
Pembelajaran
konstruktivisme
mengaplikasi
kan

PENUTUP KOGNITIF 1. Guru memilih Nilai


(5 minit) Rumusan isi beberapa pelajar Kesyukuran
pelajaran secara rawak Rasional
SOSIAL untuk Kemahiran berfikir
Memberi pujian merumuskan isi Mentafsir
kepada murid pelajaran. Merumus

6
2. Guru memberi Kecerdasan
pujian terhadap pelbagai
penglibatan murid Verbal
di dalam kelas. linguistik