Anda di halaman 1dari 4

contoh program latihan futsal

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat illahi robbi, maka akhirnya
penulis dapat menyelesaikan program tahunan life skill futsal ini. Dalam pembuatan
program ini kami mengambil thema Program kegiatan life skill futsal SMP N 1
Serangpanjang Kab. Subang tahun 2009 / 2010, yang disusun untuk dijadikan
pegangan dalam melaksanakan kegiatan life skill futsal.
Dalam penyusunan dan pembuatan program ini penulis telah berusaha
sebaik mungkin untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, namun inilah
bukti dan kenyataannya. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam
penyusunan progran tahunan life skill ini terdapat kekurangan ataupun kekeliruan
yang sekiranya disengaja / tidak disengaja, semua itu adalah semata - mata
kekurangan dan keterbatasan dari penulis. Walaupun demikian penulis berharap
mudah - mudahan program latihan yang dibuat ini dapat menjadi dan memberikan
sumbangan yang besar bagi kemajuan SMP N 1 Serang panjang khususnya.
Penulis menyadari pula dalam rangka penyusunan program tahunan life skill
ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak berupa bimbingan, petunjuk, saran dan
dorongan baik berupa moril maupun materil.
Akhirnya penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih yang setulus
tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian program
tahunan life skill futsal ini, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah
S.W.T. amin..

Meskipun tergolong baru, perkembangan permainan futsal cukup pesat


bahkan kini menjadi tren dan digemari oleh berbagai kalangan termasuk pelajar.
Selain sebagai olahraga pengisi waktu luang, futsal kini menjadi salah satu olahraga
kompetitif, ini terbukti dengan semakin maraknya diadakan pertandingan futsal dari
mulai kejuaraan dunia, nasional, dan bahkan hingga pertandingan antar pelajar
(SMA, SMP dan SD).
Futsal adalah singkatan dari futbol (sepak bols) dan sala (ruangan). Dengan
kondisi lapangan yang sempit pemain dituntut untuk memilikitekniki penguasaan
bola yang tinggi, kerja sama antar pemain dan kekompakan tim.
Peraturan permainan futsal berbeda dengan berbeda dengan peraturan
sepak bola lapangan besar. Mengacu pada peraturan FIFA 2006, lapangan futsal
berbentuk persegi panjang yang dibatasi garis berukuran panjang 25 42 m dengan
lebar 15 25 m. jarak titik penalty 6 m dari garis gawang dan memiliki titik penalty ke
2 dengan jarak 10 m dari garis gawang. Gawang futsal berukuran panjang 3 m dan
tinggi 2 m, bola berbentuk bulat terbuat dari kulit berdiameter 62 64 cm dan berat
400 440 gr dengan tekanan 0,4 0,6 atm. Jumlah pemain dalam permainan futsal
ini adalah 5 orang / tim termasuk keeper, perlengkapan yang digunakan dalam
permainanfusal sama dengan perlengkapan permainan sepak bola lapangan besar
kecuali sepatu berbeda. Lamanya permainan futsal ini adalah 2 x 20 menit dengan 1
kali time out selama 1 menit pada setiap babaknyadengan waktu istirahat tidak lebih
dari 15 menit. Permainan futsal ini dipimpin seorang wasit yang dibantu oleh wasit
ke dua, pencatat waktu dan wasit ke tiga.
Futsal lebih menekankan pada kemampuan skill dari pada fisik , mengingat
permainan ini sangat kompleks selain skill permainan futsal ini sangat membutuhkan
intelegensi yang tinggi. Dengan kondisi ukuran lapangan yang lebuh kecil maka
setiap pemain yang menguasai bola dituntut untuk dapat dengan cepat mengambil
keputusan, apakah umpan, stoping atau shooting karena jika terlambat sedikit saja
maka pemain tersebut akan kehilangan bola. Dalam permainan futsal setiap pemain
dituntut untuk dapat bergerak lincah dengan atau pun tanpa bola, oleh karena itu
setiap pemain harus memiliki kelincahan (agility) yang tinggi.
Ada beberapa teknik dasar pada permainan futsal yang harus benar-benar
dikoasai oleh setiap pemain, yaitu :
i. Menghentikan bola
ii. Menendang bola
iii. Menggiring bola
iv. Shootng
v. Menyundul bola
vi. Mwngoper bola

Tanpa menguasai semua teknik tesebut mustahil sebuah tim dapat bermain futsal
dengan baik dan mencapai kemenangan.

program per pertemuan


PROGRAM LATIHAN LIFE SKILL FUTSALL
NO MATERI LATIHAN
UNTUK PROGRAM TAHUNAN BAIK MACRO DAN MICRO CYCLE SECARA LENGKAP HUBUNG
djakariyadi@gmail.com