Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Kemajuan Pertanian
Standard Kandungan 1.3
Standard Pembelajaran 1.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.
Aktiviti 1. Guru dan murid bersoal-jawab mengenai serai.
2. Murid membaca dan memahami teks
3. Murid menyenaraikan ayat perintah
4. Murid memahami dan menggunakan kata perintah dengan
betul mengikut konteks .
5. Permainan super spontan perintah.murid diminta untuk
menggunakan ayat perintah menggunakan kata perintah yang
sama. Jika tidak dapat murid lain akan bertukar
6. Murid membuat rumusan isi pelajaran.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Kemajuan Pertanian/ petai belalang
Standard Kandungan 2.4
Standard Pembelajaran 2.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang
betul
2. Murid membincangkan isi teks.
3. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan dalam buku tulis
4. Murid membuat rumusan isi pelajaran
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Kemajuan Pertanian
Standard Kandungan 3.5
Standard Pembelajaran 3.5.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta
daripada pelbagai sumber.
Aktiviti 1. Murid membaca dengan meneliti maklumat yang terdapat dalam teks
2. Murid menjelaskan kelebihan dan kekuranagan setiap jenis rumput
merujuk teks
3. Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tepat
4. Murid menulis maklumat yang telah dikenalpasti ke dalam bentuk carta.
5. Murid membuat rumusan isi pelajaran
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Kemajuan Pertanian
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah
mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti 1. Murid membaca petikan untuk memahami petikan untuk
memahami penggunaan kata majmuk bentuk yang mantap
2. Murid memahami penggunaan kata majmuk bentuk yang
mantap
3. Murid menulis ayat yang dibina menggunakan tulisan
berangkai
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..
Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Kemajuan Pertanian
Standard Kandungan 2.4
Standard Pembelajaran 2.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
b) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk
menjana idea dengan betul.
c) Murid dapat menulis ulasan dengan maklumat yang telah
dikenalpasti
Aktiviti 5. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang
betul
6. Murid membincangkan isi teks.
7. Murid di dalam kumpulan diminta untuk membina rumusan
mengikut kumpulan. Setiap kumpulan akan membentangkan
hasil dapatan mereka. Murid dan guru berbincang
berdasarkan hasil dapatan murid
8. Murid membuat rumusan isi pelajaran
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..