Anda di halaman 1dari 30

Konsep pengurusan bilik darjah

Richard (1990)

organisasi dan kawalan guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta interaksi

Alberto & Troutman (1986)

kemahiran guru mengurus masa, ruang , sumber pembelajaran, peranan dan tingkah
laku murid

Menjalinkan
hubungan
interpersonal Membentuk
Meningkatkan
suasana
penglibatan
pembelajaran
murid
positif
Menggalak

Mengurangkan Matlamat tingkah laku


masalah disiplin murid yang
sesuai

Terdapat 2 pendekatan pengurusan bilik darjah:

Tradisional
berorientasikan kawalan iaitu modifikasi tingkah laku iaitu dengan mengambil tindakan terhadap
tingkah laku yang tidak diingini.
Peraturan ditetapkan oleh guru dan sentiasa konsisten untuk memastikan proses P&P lancar.
Murid menerima akibat positif sekiranya mematuhi dan sebaliknya.

Bersifat holistik
lebih kepada pencegahan, bukan menyelesaikan masalah
memerlukan guru mempunyai kemahiran yang pelbagai dalam pengurusan bilik darjah
sikap guru (role model) untuk menghasilkan pembelajaran yang kondusif

Faktor pengurusan bilik darjah berkesan

a. Pengetahuan keperluan murid (Abraham Maslow) *Fisiologi-


makanan, rehat, pembuangan kotoran, udara, rehat
*Psikologi-keselamatan, kasih sayang, penghargaan diri, kesempurnaan diri, pengetahuan, estetik
Estetik
Pengetahuan Sekunder

Kesempurnaan diri

Penghargaan diri

Kasih sayang
Primer
Keselamatan

Fisiologi

Guru harus peka dengan keperluan murid dengan memberi perhatian dan tumpuan semasa P&P.
Pemerhatian sistematik dapat membantu guru. Guru boleh memantau tingkah laku murid dalam
situasi berbeza sebelum membuat kesimpulan.

Keperluan akademik

Memahami objektif pelajaran


murid akan melibatkan diri sekiranya jelas tujuan P&P

Melibatkan diri aktif semasa P&P


pembelajaran suatu proses konstruktif iaitu memberi peluang untuk membina pengetahuan
sendiri. Murid kurang bosan dan berpeluang untuk bertanggungjawab atas pemebelajaran mereka.
Guru sebagai fasilitator.

Berinteraksi secara positif dengan rakan


interaksi boleh mencabar pemikiran dan membawa kepada ketidakseimbangan kerana idea tidak
dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Murid mengubah pemikiran ke tahap yang baharu
melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk membina pengetahuan yang baharu.

Pembelajaran berkaitan dengan kehidupan dan minat murid


murid dapat memahami dengan lebih jelas dan dapat mengaplikasi dalam situasi baharu. Ia dapat
membantu mengingat dan mendorong murid belajar.

Masa untuk menyiapkan tugasan/berinteraksi


guru perlu menentukan masa supaya murid berusaha menyiapkannya dan tahu had masa.

Pengalaman kejayaan
aktiviti perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada supaya mereka merasai kejayaan menyiapkan
tugasan dan mereka dapat meningkatkan keyakinan diri.

Maklum balas yang jelas dan realistik


penilaian dan maklum balas yang tepat dapat meransang murid untuk memperbaiki kelemahannya.
b. Pengurusan bilik darjah

Merancang

guru merujuk sukatan pelajaran untuk menentukan objektif dan hasil pembelajaran
seterusnya memilih topik, pendekatan, strategi, kaedah yang sesuai dan juga aktiviti,
pengalaman pembelajaran, penetapan tempoh, membentuk penilaiaan, sumber P&P,
pemulihan dan pengayaan.

Mengelola

arahan dan peraturan yang jelas perlu diberikan serta mengatur aktiviti dan membahagi
kumpulan untuk memahami tujuan pembelajaran dan peranan mereka untuk
kelancaran P&P.

Mengawal

guru perlu memantau dan memberi bimbingan supaya murid tidak menimbulkan
masalah seterusnya memberi aktiviti pemuihan dan pengayaan.

Membuat refkeksi

guru menganalisis dan menilai keberkesanan (pendekatan, kaedah, strategi, BBM dan
bentuk penilaian) P&P untuk menghasilkan alternatif lain sekiranya kurang berkesan dan
dapat meningkatkan mutu P&P.

Menjalin hubungan dengan murid

guru sebagai penggerak dan pemimpin bilik darjah perlu menetapkan peraturan dan
prosedur untuk mengelak tingkah laku negatif dan guru menggalakkan kerjasama antara
murid. Guru perlu mengambil berat kebajikan murid supaya merasa selamat, yakin dan
disayangi.

Ciri-ciri guru efektif

a. Kualiti peribadi-membantu melaksanakan tugas dengan baik dalam pengurusan bilik darjah
Bersemangat dan Dapat memotivasikan muridnya dengan kesungguhan guru tersebut.
proaktif Murid berasa selamat dan percaya terhadap guru tersebut.
Sensitif dan peka Prihatin terhadap perbezaan cara belajar dan keperluan murid. Ia
mendorong murid mengambil bahagian dalam aktivit pembelajaran.
Peramah, mesra dan Murid akan merasa dirinya penting dan secara tidak langsun
berusaha mengenali mewujudkan hubungan guru dan murid.
murid

b. Kompetensi P&P-keupayaan/kecekapan P&P yang merangkumi pengetahuan dan kemahiran


guru. *Pengetahuan-am, ikhtisas, KBSR
*Kemahiran-pedagogi dan TMK
Guru memahami isi kandungan
subjeknya dengan mendalam dan
Memahami objektif, pegetahuan, mengaitkan dengan kehidupan
pengalaman dan kaedah penilaian. seharian (embelajaran bermakna).

Kemahiran menerangkan mengikut Kemahiran memilih strategi dan


kaedah penting bersesuaian dengan
idea yang sistematik dengan
tahap dan perbezaan murid,
bantuan BBM memudahkan murid
contohnya kaedah VAKT yang dapat
menerima konsep yang diajar.
menimbulkan minat.

Hasil pembelajaran dicapai dengan


Guru perlu mahir menggunakan adanya kemahiran penilaian sama
ada formal dan tidak formal secara
teknik penyoalan untuk mencungkil
berterusan. Ia membantu guru
idea dan melihat perkembangan
untuk merancang P&P yang
pengetahuan murid.
seterusnya dan mengenalpasti
murid yang memerlukan bimbingan.

*Kounin (1970)-kemahiran yang perlu ada dalam pengurusan bilik darjah


i. Mengamalkan sikap peka
ii. Dapat melakukan lebih daripada satu perkara pada masa yang sama
iii. Mempunyai kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar dan transisi dari satu aktiviti
ke aktiviti yang lain.

c. Penghayatan dan amalan nilai

Kod Etika Keguruan

Berbentuk ikrar bertujuan meningkatkan mutu profesion dan menyatakan nilai dan
tingkah laku yang diterima..
Prinsip Kod Etika Keguruan-tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan
negara serta rakan sejawat dan profesion perguruan.

FPG

Merupakan panduan kepada guru tentang ciri-ciri kualiti guru yang ingin dibentuk.
Mentafsir guru sebagai agen perubahan untuk menghasilkan generasi akan datang
untuk merealisasikan FPK dan Wawasan 2020.
Guru perlu meningkatkan pengetahuan dalam TMK, sentiasa memperkayakan diri
dengan ilmu melalui pembacaan, kursus dan melanjutkan pelajaran serta mengamalkan
nilai seperti penyayang, inovatif, adil dan peramah untuk menjadi rol model kepada
murid dan bertanggungjawab melaksanakan tugas.
Persekitaran Pembelajaran Kondusif-tempat murid melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan
perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran perlulah dapat meransang minat dan semangat untuk belajar.
Ia juga melibatkan pendekatan pengajaran, kemahiran, komunikasi dan personaliti guru.

Persekitaran fizikal

*Bilik darjah boleh memotivasikan, meningkatkan pembelajaran dan mengurangkan masalah tingkah
laku murid.

*Susunan yang teratur, kemas dan bersih memberi keselesaan kepada murid dan interaksi dapat
berjalan dengan lancar.

* Panduan penggunaan ruang:

Susunan yang Kedudukan guru Pemandangan


membolehkan hampir dengan murid jelas dan
guru memantau. murid. tidak terhalang.

Ruang aktiviti Ruang pada Ruang trafik yang


tertentu. dinding. selesa.

Pencahayaan dan Kebersihan bilik Susunan perabot.


pengudaraan. darjah.

Persekitaran Psikososial

*Hubungan antara keperluan emosi dengan keperluan sosial. Ciri-ciri persekitaran psikososial yang sihat:

Suasana selesa Bebas ancaman Perasaan Suasana


meransang
dan mesra. dan bahaya. diterima.
pembelajaran.
Menggaalakkan Peluang sama Peka terhadap

pembelajaran perbezaan
untuk murid.
koperatif. individu.
*Faktor kepada persekitaran psikososial:

Pendekatan pengajaran

Mengambil kira keperluan, perkembangan kognitif dan gaya pembelajaran murid.

Kepimpinan guru

Autokratik-guru memberi arahan, membuat keputusan sendiri dan menentukan hala


tuju kelas.
Demokrasi-berbincang dengan murid, memberi peluang murid bersuara dan membuat
keputusan.
Laize faire-guru memberi pilihan untuk membuat keputusan sendiri.

Komunikasi

Kemahiran memberi maklumat-pertuturan yang jelas menggunakan bahasa yang sesuai.


Contohnya semasa memberi teguran atau pujian.
Kemahiran menerima maklumat-kemahiran mendengar untuk memberi respons pantas
terhadap murid.

Peraturan dan rutin bilik darjah

Peringkat sekolah rendah-murid suka akan perhatian guru dan menunjukan respons positif apabila
diberi ganjaran. Oleh itu, mereka memerlukan prosedur kerja yang jelas supaya gangguan dalam kelas
dapat dikurangkan.

*Peraturan-kenyataan yang memaklumkan tingkat laku dan sebagai peringatan. Panduan


membentuk peraturan:

Bermakna dan Bilangan


peraturan
dipersetujui.
yang terhad.
Ayat yang Selaras

dengan
ringkas dan
peraturan
jelas. Panduan
sekolah.
Membentuk
Peraturan

Peraturan

Dipamerkan pada dinding dan dapat dibaca oleh murid.

Guru menyediakan langkah-langkah yang diambil sekiranya murid tidak mematuhi.

Mengingatkan semula sebelum P&P bermula untuk kelancaran P&P.


*Rutin-prosedur atau langkah-langkah yang mesti diikuti oleh murid dalam menjalankan aktiviti bilik
darjah. Bertujuan melicinkan P&P. Contohnya, perhimpunan pagi, memeriksa kekemasan diri, mengambil
kehadiran dan menghantar tugasan. Rutin boleh dibentuk melalui perbincangan bersama murid. Ia perlu
sentiasa dipantau dan diberi peneguhan supaya menjadi amalan bilik darjah dan seterusnya sebagai budaya
sekolah tersebut seperti budaya salam.

Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah-pentaksiran melibatkan dua proses iaitu pengukuran
(penggunaan alat untuk mengumpul maklumat pencapaian pembelajaran secara informal dan formal) dan
penilaian (proses membuat keputusan berdasarkan hasil pengukuran dengan memberi gred, menilai
tahap pencapaian dan membuat keputusan sama ada memerlukan aktiviti pemulihan atau pengayaan).

*ciri-ciri-kesahan (ketepatan tujuan alat pengukuran) dan kebolehpercayaan (ketekalan ujian)

* Dua jenis pentaksiran-formatif (bertujuan mengesan kelemahan dan kekuatan untuk merancang P&P
seterusnya) dan sumatif (bertujuan untuk memberi gred atau sijil)

*Pentaksiran dapat meningkatkan motivasi murid.

Proses Penyediaan Ujian

Menggubal soalan
berpandukan JSU
berdasarkan pengetahuan
dan kemahiran yang diajar
jenis soalan yang pelbagai
Kekerapan ujian Tarikh ujian supaya murid tidak menghafal
dalam satu penggal berbincang dengan guru lain
yang mengajar subjek sama
Biasakan murid dengan format
ujian

Pentadbiran Ujian

Persekitaran yang selesa

Kemudahan cukup (meja dan kerusi)


Kipas dan lampu berfungsi
Jauh dari kawasan yang bising.

Benarkan murid masuk awal

Guru-tulis tempoh masa, subjek dan menyediakan jam dinding.

Murid bersedia

10 minit sebelum ujian


Guru memberi arahan dan peraturan
memaklumkan m/p dan tempoh ujian
peraturan ujian
mengedar kertas, menyuruh membaca arahan dan menyemak kertas soalan.
Semasa ujian

guru mencatat kehadiran murid


mengawal sesama ada murid memerlukan bantuan
memaklumkan masa
mengumpul kertas jawapan dan memberi kebenaran untuk keluar

Pentadbiran yang baik

membolehkan murid mengambil berat dan serius tentang pentaksiran yang dilaksanakan
menyemai sikap kerjasama dan hormat-menghormati mengelak berlakunya masalah
tingkah laku

Pengurusan sumber maklumat murid

maklumat
tanggungan
murid

maklumat ibu maklumat


bapa/penjaga Borang bantuan murid
maklumat
murid

Penyimpanan data peribadi murid

maklumat borang pendaftaran

diisi ke dalam Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Rendah 001R

disimpan di unit bimbingan dan kaunseling

dikemaskini guru kelas setiap tahun

maklumat tambahan (minat, kesihatan, berat, tinngi, rekod kedatangan, pencapaian)

tujuan kad dibuat: membantu guru menentukan aktiviti, mengenal pasti murid
memerlukan bimbingan, memaklumkan keperluan murid, mengetahui kadar pertumbuhan
murid.
sebahagian maklumat diisi dalam Buku Rekod guru kelas

tujuan Buku Rekod: untuk menghubungi ibu bapa

keputusan ujian dicatat dalam Buku Laporan

tujuan Buku Laporan: membatu ibu bapa memahami pencapaian, kekuatan dan kelemahan anaknya.

kehadiran murid dicatat dalam BUku Kedatangan Murid

tujuan Buku Kedatangan Murid: mengesan masalah kehadiran, mengetahui bilangan


muridnya dan mengambil tindakan terhadap murid yang bermasalah.

Hubungan guru dan murid-mempengaruhi perkembanan dan prestasi pembelajran murid.

Membina hubungan guru-murid

Peka terhadap murid

memahami masalah, kesukaran, kekeliruan

Komuniksi

lebihkan masa untuk berinteraksi untuk membantu dan memahami murid.

Hormat

guru perlu mesra dengan murid tetapi perlu tegas, sebagai contoh penetapan peraturan
bilik darjah.

Demokrasi

guru dan murid sama-sama membuat keputusan

Berkongsi tanggungjawab

guru dan murid sama-sama memberi pendapat terhadap suasana pembelajaran dan
guru memberi maklum balas, nasihat dan sokongan.
Kepentingan membina hubungan

Kebaikan kepada guru Kebaikan kepada murid


menaikkan motivasi dan semangat murid lebih minat untuk belajar
untuk mengajar murid memberi kerjasama
murid senang dikawal meningkatkan pencapaian akademik
Senang untuk mendapatkan bermotivasi untuk belajar
kerjasama
menaikkan imej guru

Faktor-faktor

Penampilan dan bahasa badan

pakaian-melambangkan disiplin dan imej guru dan memberi persepsi yang baik kepada
murid
bahasa badan-dapat menunjukkan semangat guru dan bertujuan menyampaikan mesej

Tingkah laku guru

bersopan, hormat, berhemah tetapi tegas, menunjuk telada yang baik, sikap empati,
bahasa yang sesuai, pujian yang menggalak.

Menunjukkan teladan baik

modelkan tingkah laku yang baik, guru memberi salam, bercakap dengan berhemah
tetapi tegas, kepimpinan melalui teladan

Persekitaran pembelajaran bilik darjah

suasan yang kondusif, komunikasi, bersifat demokratik, tanamkan semangat kekitaan

Strategi

Ingat nama murid

Tanamkan semangat cintakan kelas

Agihkan tanggungjawab bersama

Tunjukkan keprihatinan

Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi


Amalan budaya penyayang

*Larrivee (2005) terbentuk apabila mengutamakan kebajikan, bersikap terbuka dan jujur semasa
perhubungan.

guru perlu bijak


Budaya Penyayang di mempromosikan amalan
Sekolah dengan menerapkan dalam
P&P

diaplikasikan melalui 2
bermula dengan interaksi peringkat
guru dan murid kerana guru guru menunjukkan amalan
adalah model. guru mengawasi dan
menerapkan amalan dalam
kalangan murid

Larrivee (2005)-terdapat 4 ciri utama untuk membentuk budaya penyayang

Hormat

berkaitan dengan interaksi bersama murid


mengenal pasti perbezaan individu
prihatin dan peka

Autentik

menjadi diri sendiri


maklum balas jujur
mengakui kelemahan diri
bersikap terbuka untuk berkongsi pandangan
kesedaran dalam emosi diri dan orang lain

Keprihatinan

mengambil berat masalah murid


mengutamakan kebajikan murid
bersikap empati
sama-sama berbincang masalah

Integriti emosi

kejujuran dalam komunikasi dan saling percaya


menegur kesalahan murid dengan cara yang yang boleh menimbulkan kesedaran murid
secara spesifik kesalahan murid
Strategi mengamal budaya penyayang

membina guru perlu


mengambil mengamalkan komited untuk
semangat
berat masalah nilai murni mewujudkan
kekitaan dan
murid dalam kelas budaya
kepunyaan
penyayang
Dinamika bilik darjah

kuasa yang terdapat kumpulan yang


dalam kumpulan yang
mempunyai ciri, tingkah boleh dikesan melalui
boleh mendorong ahli
laku dan minat yang kajian sosiometri
kumpulan untuk
sama
melakukan perubahan
Faktor dinamika kumpulan

jantina

status
agama/bangsa
sosioekonomi

Konsep disiplin bilik darjah

*disiplin berasal dari perkataan Latin, disciplina yang bermaksud mengajar.

*Kamus bahasa-disiplin bermaksud kawalan yang diperoleh daripada penguatkuasaan peraturan.

*Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979)-kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi


undang-undang.

*Konteks bilik darjah-satu set peraturan yang dikenakan kepada murid untuk mengawal dan
mendapatkan tingkah laku yang diingini.

Model pengurusan disiplin

a. Modifikasi tingkah laku (B. F. Skinner)


Menggunakan prinsip Dua jenis peneguhan iaitu
positif (diberikan hadiah
peneguhan yang menjurus Elemen luaran merupkan
dan pujian) dan negatif
kepada elemen-elemen peneguhan.
(komik dan majalah
luaran.
dikeluarkan).

Peneguhan negatif
(tindakan untuk
meningkatkan tingkah laku Menekankan peneguhan
diingini) berbeza dengan perlu diberi selepas murid
dendaan (mengurangkan meraih kejayaan.
tingkah laku yang tidak
diingini).

Contoh situasi
*menggunakan peneguhan tetap dan berkala

Membantu murid yang Memberi peneguhan setiap


malu melibatkan diri dalam kali murid tersebut
aktiviti kelas. melibatkan diri (tetap).

Apabila tingkah laku diingini


berjaya, kurangkan
Murid akan lebih berani
peneguhan dan hanya
melibatkan diri.
memebri pada masa
tertentu (berkala).

Sebelum melaksana:
*guru perlu menganalisa tingkah laku murid sebelum menggunakan model
ini *mengkaji tingkah laku dan akibat yang berlaku *membuat peraturan
yang sesuai

Kebaikan Kelemahan
Senang digunakan dan hasil yang pantas Tidak kekal lama
Murid senang berpuas hati (motivasi ekstrinsik) Murid tidak menunjukkkan tingkah laku diingini
sekiranya tiada ganjaran
Lebih teruja mendapatkan hadiah daripada ilmu
Kurang berkesan kepada pelajar dewasa
Tertumpu kepada pembetulan tingkah laku bukan
pencegahan.
b. Disiplin asertif Canter (Lee and Marlene Canter)

Berasaskan peneguhan terhadap Lebih menekankan penetapan dan


tingkah laku diingini dan penerimaan penguatkuasaan peraturan serta memastikan
murid terhadap akibat daripada murid mematuhi peraturan dengan tegas.
tingkah laku.

Peraturan tingkah laku ditetapkan


dan memberi peneguhan sama
ada positif atau negatif yang
Guru mengendalikan bilik darjah
berstruktur (murid sedaya upaya
dengan tenang, serius dan konsisten.
mengelak akibat tidak mematuhi
peraturan).

Membimbing murid yang


menunjukkan tingkah laku positif dan Guru berhak mengajar tanpa
memberi perhatian kepada yang
gangguan.
sebaliknya untuk mewujudkan
kepercayaan dan hormat.

Murid berhak mendapat suasana Hak ini mendorong murid dan guru
pembelajaran yang tenang, selamat
dan kondusif. melakukan tugas masing-masing.

Pentadbir sekolah dan ibu bapa perlu


memberi sokongan terhadap sistem
pengurusan guru.
Guru agresif
Garang, kasar, tidak mesra, tidak bertimbang rasa.
Bersifat autokratik.
Ekspresi muka serius dan tegas.
Arahan yang keras dan tegas.

Guru tidak asertif


Guna pendekatan pasif terhadap murid.
Tidak konsisten menangani tingkah laku tidak diingini.
Membenarkan tingkah laku tetapi marah pada masa yang lain.
Kelihatan kelam kabut.
Mudah berputus asa dan menjadi sangat garang.

Guru asertif
Jelas, yakin dan memberi arahan yang konsisten dengan tegas.
Membina hubungan saling mempercayai dan kerjasama.
Penerangan peraturan yang jelas dan tegas.
Guru bersifat adil dan mengambil berat.
Memberi peluang kepada murid untuk memenuhi keperluan diri.

Cara pengurusan disiplin asertif

Pengiktirafan merujuk Ia perlu digunakan selalu


Guru merancang disiplin untuk meningkatkan
secara bertulis (peraturan, kepada perhatian khusus keyakinan diri dan
rutin, pengiktirafan dan apabila murid menunjukan membina persekitaran
akibat). tingkah laku diingini.
pembelajaran yang positif.

Pengiktirafan boleh diberi


dalam bentu galakan, Akibat atau tindakan Murid perlu diberitahu
komen positif, pembetulan dibuat secara keselapan yang telah
memaklumkan kepada ibu konsisten. dilakukan.
bapa dan menghargai.

Ia perlu ditangani dengan


tenang dan pantas dan
mempunyai prosedur bagi
mengenakan sebarang
tindakan.
amaran

amaran &
hukuman
ringan

amaran & lapor


kepada ibu bapa

amaran & lapor kepada guru


besar

Langkah menerangkan pelan pengurusan disiplin

penerangan cara semak maklumkan


pelaksanaan kefahaman tentang
peraturan
peraturan murid ganjaran

penerangan cara tindakan semak


tindakan kefahaman
pembetulan
pembetulan murid
Cadangan langkah mengambil tindakan pembetulan

kenakan tindakan konsisten (tindakan beri peneguhan

yang sama ke atas


dengan tenang. sekiranya berubah.
murid lain).

beri peluang murid teguran secara beri teguran secara


langsung kepada
meluahkan individu kepada yang
peringkat kanak-
perasaan. dewasa.
kanak.

Cadangan menangani murid yang sukar dibimbing

dekati murid untuk cari jalan dan


beri perhatian untuk berusaha untuk
mendapat
keperluan murid. berkomunikasi lebih
kepercayaan.
kerap.

c. Model akibat logikal dreikurs (Rudolf Dreikurs)


*menekankan kepentingan guru memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid untuk
menjaga disiplin.
*murid-murid harus diberi peluang untuk membincangkan peraturan bilik darjah
*menekankan guru perlu mengenal pasti punca masalah tingkah laku
*mengemukan strategi disiplin kendiri berdasarkan persekitaran dan kefahaman murid
*berpendapat disiplin kendiri boleh dicapai melalui suasana demokratik (bertentangan
dengan autokratik dan permisif)
*matlamat utama ialah membentuk rasa kepunyaan (murid dan guru saling prihatin)
*guru perlu memberi galakan yang sesuai bukan dendaan dan pujian kerana kedua-duanya
akan mengakibatkan murid bergantung lepada tindakan guru bukanya kemahuan sendiri.
*cadangan unuk berkomunikasi dengan murid:

berbual perkara galakan murid pamerkan hasil


kerja murid untuk
positif bekerjasama
dikongsi
galakan murid percaya kebolehan guna frasa yang

menunjukkan murid dan bantu


memberi galakan
peningkatan bukan menghadapi
dan motivasi
kesempurnan cabaran

kenal pasti bantu murid belajar


kelemahan dan cara
dari kesilapan
mengatasi

*dreikurs (1968) menyenaraikan 4 punca masalah tingkah laku:

Mendapatkan perhatian

dilakukan secara aktif atau pasif


contoh: membuat lawak bodoh, mengetuk meja, megusik murid lain, malas, mengambil
barang orang lain
cara menangani:
menganalisa dan cari punca
beri perhatian terhadap tingkah laku positif murid bukan negatif
bertujuan untuk memberi pilihan kepada murid
guru membimbing murid

Mencabar kuasa

tindakan guru yang menyebabkan murid tertekan


contoh: tidak bekerjasama, degil, melanggar peraturan, tidak mengikut arahan,
menunjukkan kelakuan distruptif
Cara menangani:
elakkan lepas emosi kepada murid
panggil murid secara individu
kenal pasti punca
ambil berat masalah yang dihadapi
bincang dan tunjuk akibat sekiranya terus melakukan masalah.
Membalas dendam

kekerasan dan autokratik-hasilnya bersifat luaran


tindakan dendaan yang dikenakan menimbulkan dendam terhadap murid lain, guru dan
sekolah
contoh: mencuri, bergaduh, vandalisme
membalas dendam secara pasif (murung, tidak ambil kisah, beremosi, degil,
tidak menumpukan perhatian, tidak mendengar arahan)
masalah paling sukar ditangani kerana terpendam lama dan bercampur emosi
cara menangani:
cuba kawal dan faham emosi murid
bantu murid supaya menyedari tingkahlakunya salah
dapatkan kerjasama murid lain supaya tidak meminggirkan murid tersebut.

Menunjukkan kekurangan

disebabkan gagal mendapatkan pengiktirafan


contoh: memencilkan diri, mengelak kerja kumpulan, tidak bergaul dengan murid lain
tujuan tindakan sebegini supaya tidak dihiraukan
berpendapat mereka tiada kebolehan seperti murid lain
Cara menangani:
guru perlu peka dan secara perlahan tarik perhatian mereka melalui aktiviti
beri peluang untuk menunjukkan keupayaan
kenal pasti minat
guru perlu sabar
minta kerjasama murid dan guru lain
oleh itu, guru perlulah:
belajar mengenal pasti matlamat murid yang salah
berbincang dengan murid
berbincang peraturan dan rutin bersama murid

Langkah-langkah kenal pasti motif tunjuk dan beri


menangani motif kesedaran motif
murid
yang salah adalah salah

galak dan bimbing


bantu murid tukar murid untuk bantu murid untuk
motif bertanggungjawab melihat akibat
atas pilihannya
d. Model pengurusan kelompok kounin (Jacob Kounin)

kebolehan guru elakkan penerangan


mengawasi perkara di yang meleret dan
menggunakan strategi
dalam bilik darjah fragmentasi
yang pelbagai
sebelum menjadi (memecahkan aktiviti
masalah disiplin. kepada bahagian kecil)
kepekaan guru- kelicinan P&P

momentum ialah
memainkan peranan pemulaan guru
mengajar hingga
withitness penting dalam
penutup yang menarik,
mengawal tingkah laku
berkesan dan lancar

kepekaan kelompok-
menangani situasi jangan legahkan teguran
kebolehan guru
serentak-overlapping mengekalkan
penglibatan murid

cara guru menangani


masalah ini akan teguran perlulah jelas,
memberi kesan kepaad tegas dan serius
murid lain-Ripple Effect

e. Model terapi realiti (William Glasser)

tingkah laku didorong


empat keperluan
psikologi asas
Teori individu membuat dipunyai dan
pilihan berasaskan disayangi
Pilihan
keperluan asas mempunyai kuasa
dan kawalan
kebebasan
keseronokan
teknik kaunseling

untuk membantu membantu membuat


Model Terapi Realiti individu meneroka
pilihan yang sesuai
kemahuan diri dan
membuat refleksi

individu
bertnggungjawab
dengan tingkah laku
sendiri

*Glasser menekankan kurikulum yang berkualiti, kualiti pengajaran dan membina bilik darjah yang berkualiti.
Jenis-jenis masalah disiplin
*Disiplin-sebagai latihan yang bertujuan membentuk tingkah laku diingini
-sebagai satu cara kawalan semasa P&P dalam bilik darjah
Disiplin wujud di dalam kelas wujud dalam 4 aspek iaitu:

Arahan guru

Peraturan dan rutin sekolah atau kelas.

Arahan rakan sebaya

Dipinggirkan apabila hendak meniru dan berusaha menyelesakannya.

Arahan tugasan

Mempunyai arahan tertentu pada tugasan yang perlu diikuti.

Diri sendiri

Pengalaman, nilai dan asuhan dari kecil.

Masyarakat setempat

Dipengaruhi budaya, nilai dan norma masyarakat.

*Masalah disiplin-keadaan atau tingkah laku yang tidak mematuhi peraturan atau nilai yang
diterima oleh masyarakat. Ia juga ditafsir sebagai keadaan yang tidak terkawal.

Destruktif

Bermaksud menghancurkan atau memusnahkan.


Membahayakan atau mencederakan diri atau orang lain.
Contoh: memukul, mengedar dadah, vandalisme, membuli dan bergaduh.

Distruptif

Bermaksud tindakan yang menganggu, mengacau atau mengendalakkan P&P.


Contoh: bercakap, tidur, masuk lewat, tidak membawa buku, tidak siap tugasan,
bermain, masalah kekemasan diri.

Tingkah laku bermasalah


*Tingkah laku merujuk kepada perlakuan yang baik atau yang tidak.
*Tingkah laku bermasalah merujuk kepada perlakuan yang tidak mengikut norma, melanggar peraturan ,
etika atau kepercayaan yang diterima oleh masyarakat.
Senarai tingkah laku bermasalah

Kurang memberi perhatian

Tidak fokus kerana membuat aktiviti lain.

Hiperaktif

Mengganggu perbualan dan aktiviti dilaksana serta mudah mengalih perhatian.

Pendiam

Tidak melibatkan aktiviti dan sentiasa berkhayal.

Sensitif

Mudah merajuk.

Apati

Bersikap tidak menghiraukan kepada arahan dan tugasan.

Berbohong

Cenderung tidak bercakap benar dengan memberi banyak alasan.

Agresif

Kurang sabar dan cepat marah.

Gemar bercakap

Sentiasa bercakap semasa guru mengajar.

Sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah

Murid

Perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fizikal yang berbeza.


Keperluan fisiologi.
Sifat ingin tahu.
Pengaruh rakan, media masa dan masyarakat sekeliling.
Kebosanan P&P.

Guru

Perancanagn yang tidak rapi.


Penggunaan kaedah dan teknik.
Pembelajaran bermakna yang tidak membosankan.
Sikap dan kualiti peribadi guru.
bertanggungjawab, prihatin, yakin, adil.
Jelas dalam komunikasi dan memberi maklum balas yang berkesan.
Sekolah

Harapan sekolah yang tinggi.


Peraturan yang ketat.
Mengambil berat kebajikan dan kemudahan yang cukup.
Membina perasaan kemasyarakatan semasa Hari Sukan dan Hari Guru.
Mengamalkan kolaborasi.

Latar belakang murid

Cara asuhan yang berbeza mempengaruhi sahsiah.


Keengganan ibu bapa bekerjasama dengan pihak sekolah.
Ibu bapa sibuk bekerja.
Konflik keluarga seperti penceraian dan pergaduhan.
Taraf sosioekonomi yang rendah.
Pendedahan kepada pelbagai sumber maklumat.
Aktiviti lapang diisi dengan kelas tuisyen.

Peranan dan tindakan guru mengurus masalah disiplin bilik darjah


Peranan guru
*Guru berperanan sebagai pembimbing. Apabila guru tidak dapat menangani atau menyelesaikan
masalah tersebut boleh merujuk kepada kaunselor sekolah atau jawatankuasa disiplin sekolah.

Langkah-langkah menangani masalah disiplin


Murid bermasalah ditangani oleh guru

Berjaya Gagal

Kes tutup dan Guru


rekod
kaunseling
disimpan

Berjaya Gagal

Kes tutup dan


rekod Jk disiplin
disimpan

Berjaya Gagal

Kes tutup dan


rekod Guru besar/pk
disimpan

Berjaya Gagal

Kes tutup Tidakan lanjut


(polis)

Tindakan guru
*Memupuk tingkah laku yang baik-melalui perolehan pengetahuan yang mantap tentang murid-murid
termasuk nama, latar belakang keluarga, pencapaian akademik dan maklumat umum. Penampilan guru dalam
bilik darjah yang boleh dilihat dari dua aspek iaitu 5 atribut guru (Keprihatinan, Komitmen, Kerjasama,
Konsensus, Kreativiti) dan body language.
Keprihatinan

peka kepada perbezaan individu.

Komitmen

tanggungjawab menjalankan tugas.

Kerjasama

Usaha guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang saling memerlukan.

Konsensus

interaksi positif untuk melibatkan murid dalam aktiviti.

Kreativiti

sifat inovatif melalui kata pujian.

Body language

komunikasi bukan lisan seperti ekspresi muka yang menyampaikan maklumat penting.
contoh: menguap, berkhayal, gelisah

*Menangani tingkah laku bermasalah

Tidak panik, bertindak Kaji latar belakang murid Libatkan ibu bapa dalam
melulu dan beremosi.
dan kerapkan menangani tingkah laku
Elekan menghukum tanpa
berinteraksi. bermasalah.
usul periksa.
Elakkan daripada Berbincang dengan guru

mencabar murid. Panggil


lain yang lebih mahir
murid secara individu
seperti kaunselor dan
untuk mengelak
guru disiplin.
pertelingkahan.
Keutamaan guru ialah

Semak semula cara mengajar. Jadi, angan


pengajaran supaya lebih tangani masalah disiplin
menarik dan tidak bosan. yang di luar kawalan
sendirian.
Halangan pengurusan masalah disiplin bilik darjah

Ibu bapa Cara menangani

tiada masa untuk berbincang guru merekod sebagai bukti


kerana sibuk supaya ibu bapa percaya.
tidak percaya anak mereka melibatkan ibu bapa dalam
menimbulkan masalah pengurusan bilik darjah
melenting apabila anak melalui perbincangan dan
dikenakan hukuman berkongsi kepakaran.

Pengaruh rakan sebaya Cara menangani

Ia membentuk dinamika Guru perlu mengesan


kumpulan yang mempunyai kumpulan dinamika melalui
kecenderungan dan nilai yang kajian sosiometri. Ini untuk
sama. medekatkan diri kepada ahli
Timbul halangan apabila nilai yang berpengaruh.
yang terbentuk dalam Guru perlu mempunyai sikap
kumpulan adalah negatif yang dan niali yang diterima oleh
bertentangan dengan kumpulan dinamika.
peraturan.
Nilai ini akan menjadi ikutan
dalam sesebuah kumpulan.

Persekitaran bilik darjah Cara menangani

Persekitaran tidak kondusif. Memisahkan kumpulan


Susun atur tempat duduk dan dinamika yang menimbulkan
perabot. masalah.
Guru yang tidak prihatin dengan Murid bermasalah duduk di
silap dan sahsiah murid. bahagian yang senang dipantau.
Sistem pengudaraan dan Peraturan dan rutin dilekatkan
pencahayaan yang tidak baik. pada tempat yang sesuai.

Masalah perkembangan murid Cara menangani

Perkembangan fizikal yang Guru selidik latar belakang


tidak normal seperti pendek, murid, keluarga dan akademik.
gemuk yang membawa Dekati murid unuk memberi
perasaan rendah diri. keyakinan kepadanya.
Perkembangan kognitif seperti Beri mereka peluang untuk
kurang cerdas, lembab juga meraih kejayaan.
mempengaruhi. Peka dan prihatin terhadap
Melanggar peraturan untuk murid ini.
mendapat perhatian. Letakkan dalam kelompok
Emosi tidak stabil. sebaya yang boleh membantu
Masalah personaliti dan sikap. menyeimbangi diri.
Salah laku yang tidak dijangka Cara menangani

Masalah berlaku walaupun Mengambil tindakan


susun atur yang kondusif dan berdasarkan peraturan kelas.
perancangan rapi dibuat. Dipisahkan tempat duduk
Emosi dan disiplin murid di luar Berbincang dengan guru setelah
jangkaan. kelas tamat.
Berlaku distruptif semasa P&P.

Intervensi menangani masalah disiplin

Pastoral care

Bentuk bimbingan meliputi seperti kesihatan, sosial, pendidikan agama dan moral,
pengurusan tingkah laku dan emosi murid.
Pendidikan menyeluruh serta berfokus kepada pembagunan keyakinan diri dan disiplin
kendiri selaras dengan FPK dan PIPP (modal insan).
Pendekatan berpusatkan murid.
Penerapan nilai murni, moral dan gama melalui kem.

Bimbingan dan kaunseling

Bimbingan proses yang berlanjutan dan berterusan.


Dilakukan setelah dikenal pasti bermasalah.
Membantu murid untuk mengetahu kelemahan dan kekuatan diri
Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran.
Bimbingan membolehkan potensi murid dikembangkan.
Kaunseling ialah bentuk perkhidmatan profesional yang dilakukan guru kaunselor
Satu proses membantu murid memahami diri supaya dapat membuat keputusan.
Membantu murid mencapai matlamat hidup.
Juga satu proses penyelesaian masalah yang berbentuk nasihat, bimbingan dan
bantuan.

Matlamat bimbingan dan kaunseling

Mengenal potensi diri.


Membina kemahiran pengurusan diri.
Membina kemahiran mnyelesai masalah dan membuat pilihan.
Mengurus tingkah laku.
Membina sikap positif.
Mempelajari cara menilai keupayaan diri.
Prinsip bimbingan

Bimbingan untuk semua murid.


Murid-murid bertanggungjawab terhadap pilihan msing-masing.
Merupan proses pencegahan.
Dijalankan secara kolaboratif.
Guru mesti bersikap terbuka dan adil.
Satu proses yang membantu murid secara menyeluruh.

Etika bimbingan

Menghormati murid & tiada unsur diskriminasi


Kerahsiaan murid
Bertanggungjawab

Kemahiran bimbingan

kemahiran mendampingi dan membina hubungan secara fizikal dan psikologi.


Bimbingan yang efektif akan memberi kesan. Asas kemahiran membimbing:
kemahiran memberi perhatian (kedudukan, postur badan, ekspresi muka,
tentangan mata, bertenang).
kemahiran mendengar aktif (memerhati dan memahami kelakuan nonverbal,
mendengar dan memahami mesejj verbal, mendengar dan memahami situasi
sebenar murid, mendengar dan memahami salah tanggap murid)
kemahiran berempati-keupayaan memasuki dunia murid (peringkat 1-
mendengar dengan sensitif, Peringkat 2-memahami situasi, Peringkat 3-
membantu menghubungkaitkan perasaan sebenar dengan situasi dihadapi)
kemahiran menyoal-menggalak murid bercerita lebih lanjut (soalan terbuka dan
tertutup)

Teknik modifikasi tingkah laku

Menggunakan prinsip peneguhan yang menjurus kepada elemen-elemen luaran.


Elemen luaran merupkan peneguhan.
Dua jenis peneguhan iaitu positif (diberikan hadiah dan pujian) dan negatif
(mengeluarkan ransangan negatif seperti komik dan majalah).
Peneguhan negatif (tindakan untuk meningkatkan tingkah laku diingini) berbeza dengan
dendaan (mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini).
Menekankan peneguhan perlu diberi selepas murid meraih kejayaan.

Prinsip Premack-menyatakan tingkah laku yang tidak diingini boleh dikurangkan dengan menggabung
tingkah laku diingini dan peneguhan positif. Contoh situasi:

*Tingkah laku tidak diingini-bercakap


*Tingkah laku dingini-angkat tangan untuk menjawab
soalan *Peneguhan-ganjaran
Murid bercakap Setiap butang yang
Setiap murid diberi 5 tanpa kebenaran ada akan ditukar
bintang. akan membayar dengan ganjaran
dengan bintang. pada akhir kelas.

Hierarki peneguhan
*terdapat 8 peringkat peneguhan (Larrivee, 2005)
*bergantung kepada faktor umur, latar belakang, tahap pembelajaran, kemahiran murid dan tingkah
laku yang ingin dibentuk.
*peneguhan bermula daripada luaran (kebendaan) kepada pengiktirafan orang luar dan diakhiri
peneguh dalaman (kekal).

Peringkat Peneguh Contoh


1 Makanan Gula-gula, coklat Berbentuk
2 Barangan Pelekat, hadial kecil kebendaan
3 Token Lencana, bintang
4 Aktiviti Bermain computer, membaca buku Minat murid
5 Keistimewaan Rehat awal, kurang tugasan, menjadi ketua
6 Pengiktirafan rakan Diterima dan dipuji rakan sebaya Pengiktirafan sosial
7 Perakuan guru Pujian dan perhatian guru
8 Kepuasan kendiri Peneguh dalaman Dalaman murid

Prinsip penggunaan hierarki peneguhan

Prinsip 1

Menggunakan peneguh peringkat rendah untuk meneguhkan tingkah laku yang baru
hendak dibentuk

Prinsip 2

Peneguhan perlu ada kesinambungan (peneguhan peringkat rendah ke tinggi).

Modifikasi tingkah laku berstruktur


*sistem kontrak tingkah laku-kontrak sosial dan kontrak akademik
*sistem token

Pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas


*pendidikan di bawah KPM (menyediakan perkhidmatan untuk pemulihan khas dan berkeperluan khas) dan
KPWKM (menyediakan perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat fizikal teruk dan terencat akal sederhana
dan teruk yang tidak dapat belajar di sekolah)
*murid berkeperluan khas-kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran (sindrom down,
autistic ringan, ADHD, terencat akal minimum dan disleksia)
*program KPM-PPK bermasalah pendengaran, PPK bermasalah penglihatan, PPK integrasi, PPK
prasekolah, PPK teknik & vokasional dan PP inklusif.
Pendidikan inklusif

Kanak-kanak dimasukkan ke dalam sistem pendidikan bersama kanak-kanak biasa.


Bertujuan:
Memberi peluang dan pengalaman yang sama
Peluang untuk bergaul dan pendidikan yang sama
Membantu melibatkan diri dalam pembelajaran yang bermakna
Peluang untuk interaksi dan perhubungan sosial
Membantu kanak-kanak biasa menghargai dan menerima perbezaan individu,
menyemai rasa hormat, memberi pengetahuan untuk membimbing kanak-kanak
berkeperluan khas dan memupuk sikap sabar.

Terencat akal

Ciri-ciri
Sukar memahami idea abstrak
Sukar membuat generalisasi
Kemahiran bahasa rendah
Sukar mengaplikasi pembelajaran
Masalah ingatan
Tingkah laku sosial kuarang matang

Cara membantu
beri masa lebih untuk menyiapkan tugasan
arahan perlu jelas dan ringkas
ulang arahan
kemahiran baharu perlu diulang
aktiviti P&P menggunakan deria sensori
guru menyediakan RPI
Masalah penglihatan

Ciri-ciri
membaca dengan sangat dekat
sering menggosok mata
sukar membeza abjad
kesilapan membaca maklumat
pada papan tulis

Cara membantu
tempat duduk berhampiran dengan
papan tulis
bahan bacaan yang lebih besar
tulisannya
susunan perabot yang sesuai

Masalah pendengaran

Ciri-ciri
gagal ikut arahan.
menghadap telinga ke arah pengucap
tidak faham
keliru
sebutan perkataan baharu salah.

Cara membantu
tempat duduk hadapan
disokong oleh bahan maujud/visual
menggunakan TMK