Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU (3)

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TARIKH : 1 OGOS 2017

HARI : SELASA

MASA : 12.00 TENGAH HARI HINGGA 1.00 PETANG

KELAS : 4 AZAM

BILANGAN MURID : 38 ORANG

TEMA : POTRET MALAYSIA

TAJUK : MALAYSIA GEMILANG

Kemahiran Fokus : Aspek membaca

Standard Kandungan

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
Standard Pembelajaran

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk

meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

OBJEKTIF:

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Membaca bahan sastera iaitu sajak bertajuk Malaysia Gemilang dan


mendeklamasikan sajak tersebut dengan intonasi, nada, jeda dan sebutan yang
betul serta bahasa badan yang sesuai.
2. Menulis isi penting yang dipetik daripada sajak Malaysia Gemilang dengan betul
bagi meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

1
SISTEM BAHASA :

1. Tatabahasa : Sintaksis Ayat


2. Kosa kata : khayalan, menggalas, mengukir

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) :

Ilmu : Sejarah, Kesusateraan


Nilai murni : Kerajinan, kerjasama dan Cinta akan Negara
Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian kaedah dan teknik) :

1. Kemahiran berfikir : mentafsir, menjana idea, merumus, dan


memahami
2. Kecerdasan pelbagai : interpersonal, verbal linguistik, kinestetik,
muzik
3. Pembelajaran koperatif : belajar dalam kumpulan
4. Pembelajaran konstruktivisme : mengaplikasikan

Bahan Bantu Mengajar

Bil Jenis Bilangan


1. Komputer riba 1
2. Projekter LCD 1
3. Lembaran Kerja 38
4. Video 2
5. Slaid Powerpoint 1
6. Audio muzik latar 1
7. Kertas mahjong dengan peta buih 6

Pengetahuan Sedia Ada :

a) Murid pernah belajar cara mendeklamasikan sajak.

2
LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
/MASA

Set Slaid 1. Guru tayangkan slaid BBM


Induksi powerpoint: powerpoint melalui Komputer
(5 Minit) Permainan LCD. Riba
picktoword (mencari 2. Murid meneka tajuk Projekter
perkataan dengan pelajaran dengan LCD
melihat gambar dan bermain permainan Slaid
video) picktoword iaitu powerpoint
(Lampiran 1) meneka satu video
Tajuk : perkataan dengan Nilai murni
Malaysia Gemilang mentafsir gambar Kerajinan
dan video yang Kemahiran berfikir
ditayangkan.
Mentafsir
3. Guru mengaitkan
Kecerdasan
jawapan murid
Pelbagai
dengan tajuk pada
Verbal-
hari ini.
linguistik
muzik

Slaid
Langkah 1 1. Murid membaca BBM
powerpoint
(20 minit) sajak yang Buku Teks
Sajak Malaysia
ditayangkan oleh (ms 135)
Gemilang
(Lampiran 2) guru secara Komputer
berkumpulan. Riba
Video 2. Guru membetulkan
Projekter
pembacaan murid.
Cara 3. Guru menayangkan LCD
Mendeklamasikan satu video bertajuk Slaid
sajak cara powerpoint
(Lampiran 3) mendeklamasikan Video

3
sajak. Muzik latar
4. Guru menunjukkan
Contoh soalan: Nilai murni
satu contoh untuk
Kerjasama
1. Apa yang mendeklamasikan
Kerajinan
anda faham sajak berdasarkan
daripada sajak Cinta akan
sajak bertajuk
itu? Negara
Malaysia Gemilang
Kemahiran berfikir
dengan muzik latar.
2. Apakah
5. Murid dipilih secara Memahami
maksud
rawak untuk mentafsir
khayalan?
mendeklamasikan Kecerdasan
sajak dengan Pelbagai
Contoh jawapan: membuat bahasa Verbal
1. Tempat yang badan yang sesuai linguistik
membawa (ms 135). Pembelajaran
6. Murid
nama kepada Konstruktivisme
mendeklamasikan
negara Mengaplikasi
sajak secara
Malaysia. kan
berkumpulan dengan
Pembelajaran
2. Mimpi membuat pergerakan
koperatif
yang kreatif.
7. Guru bertanya soalan belajar dalam

berdasarkan sajak. kumpulan


8. Murid menjawab
soalan.
9. Guru membetulkan
jawapan murid.

LANGKAH Kertas 1. Murid dibahagikan BBM


2 mahjong: kepada 6 kumpulan. Kertas
2. Setiap kumpulan
(20 minit) Peta buih majong
diberi kertas mahjong
Isi Pelajaran: Kemahiran berfikir
di dalamnya melukis
Isi peting daripada Mentafsir
peta buih. Memahami

4
petikan sajak. 3. Murid melengkapkan Menjana idea
peta buih dengan Kecerdasan
menulis isi penting pelbagai
yang dipetik daripada Verbal
petikan sajak. linguistik
4. Wakil daripada setiap Interpersonal
kumpulan Nilai Murni
membentangkan Kerjasama
hasilnya. Pembelajaran
5. Guru membetulkan
Konstruktivisme
hasil murid.
Mengaplikasi
kan
Pembelajaran
koperatif
belajar dalam
kumpulan

LANGKAH Aktiviti 1. Guru mengedarkan BBM


Lembaran
3 lembaran kerja Lembaran
kerja
(10 minit) kepada murid. kerja
(lampiran 4 ) 2. Murid dipilih secara
Nilai Murni
rawak untuk memberi
Kerajinan
jawapan.
3. Guru membetulkan Kemahiran berfikir

jawapan murid. Memahami


Menjana idea
Kecerdasan
pelbagai
Verbal
linguistik
Kontekstual
Pembelajaran

5
konstruktivisme
mengaplikasi
kan

1. Murid dipilih secara


PENUTUP KOGNITIF Kemahiran berfikir
rawak untuk
(5 minit) Rumusan isi Mentafsir
merumuskan isi Merumus
pelajaran
pelajaran. Kecerdasan
SOSIAL 2. Guru memberi pujian
pelbagai
Memberi terhadap penglibatan
pujian kepada Verbal
murid di dalam kelas.
murid linguistik