Anda di halaman 1dari 7

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D.

Pilih satu jawapan yang betul.


BAHAGIAN A
(20 Markah)

1. Apakah yang dimaksudkan dengan perlakuan 5. Apakah cara memperbaiki kelemahan diri
benar? sendiri?
A. Tingkah laku yang diterima oleh masyarakat A. Terbuka kepada kritikan
B. Tingkah laku yang betul berasaskan fakta dan B. Mengamuk apabila menerima kritikan
bukti yang sah C. Berlagak dan bersikap sombong
C. Tingkah laku yang sesuai dibuat dan diterima D. Bersikap sambil lewa
oleh masyarakat
D. Tingkah laku yang baik, betul dan diterima 6. Berikut merupakan perlakuan seseorang yang
sejajar dengan kehendak agama, norma mempunyai nilai kasih sayang kecuali
masyarakat dan peraturan A. Jai mengeluarkan seekor anak kucing yang
terperangkap di dalam longkar besar
B. Penduduk Taman Pasir Putih mengutip
1. Joyce merupakan seorang pelajar yang derma untuk membantu mangsa banjir
baik budi pekertinya sama ada di sekolah C. Joe mengherdik seorang lelaki tua yang
atau di rumah. lambat melintas jalan
D. Kakak membawa adiknya yang sakit ke
2. Berdasarkan penyataan di atas, ciri insan klinik
bermoral manakah yang diamalkan oleh Joyce?
I. Berbudi pekerti 7. Sahabat yang negatif haruslah dihindari. Antara
II. Hormat-menghormati berikut, manakah bukan kesan memilih sahabat
III. Membuat renungan tajam negatif?
IV. Biadap A. Menjejaskan masa hadapan
A. I dan II C. III dan IV B. Terjebak dalam gejala sosial
B. II dan III D. I dan IV C. Berjaya di menara gading
D. Tidak disukai oleh orang lain
Lumba Haram
8. Apakah ciri-ciri insan bermoral dari aspek
pemikiran?
3. Berdasarkan penyataan di atas, mengapakah A. Empati
aktiviti lumba haram salah di sisi undang- B. Boleh membuat keputusan
undang? C. Bertindak mengikut undang-undang
I. Mengganggu ketenteraman awam D. Berperikemanusiaan
II. Mendamaikan suasana malam
III. Mengakibatkan kematian 9. Mengapakah kita digalakkan untuk hidup
IV. Mendatangkan keuntungan dengan cara yang bermoral?
A. I dan II C. III dan IV A. Dapat pengiktirafan daripada orang lain
B. II dan III D. I dan III B. Dipandang tinggi oleh masyarakat
C. Dapat mendekatkan diri dengan pencipta
4. Malaysia mempunyai kepelbagaian agama dan D. Dapat bermaharajalela di muka bumi
kepercayaan. Antara berikut, yang manakah
kepelbagaian agama dan kepercayaan terdapat 10. Di antara berikut, manakah kepentingan hidup
di Malaysia? beragama atau berkepercayaan?
I. Animisme III. Hindu A. Kurang mendapat kebahagiaan dan
II. Kristian IV. Sikh sejahteraan hidup
A. I dan II C. III dan IV B. Menjadi manusia yang berakhlak mulia
B. II dan III D. Semua di atas C. Menjauhkan diri dengan tuhan
D. Memperlekehkan orang lain

1 [Lihat sebelah
SULIT
11. Bagaimanakah cara dapat menunjukkan 18. Apakah yang anda faham tentang nilai
tingkah laku bermoral dalam kehidupan berdikari?
seharian kita? A. Sanggup melakukan sesuatu untuk orang
I. Membantu guru lain
II. Menengking orang tua B. Berupaya melakukan sesuatu tugas tetapi
III. Mengumpat kawan harus dibayar
IV. Memuliakan ibu bapa C. Boleh melakukan sesuatu perkara dan tifak
A. I dan II C. III Dan IV bergantung kepada orang lain
B. II dan III D. I dan IV D. Tidak boleh melakukan sesuatu perkara
dengan sendiri
12. Sebagai insan bermoral, bagaimanakah cara
anda menggunakan internet secara berhemah? 19. Bagaimanakah cara anda menghadapi sesuatu
A. Meminta izin daripada ibu bapa kegagalan dalam pelajaran anda?
B. Melayari lawan sesawang yang tidak I. Menangis seharian
sepatutnya II. Berusaha memperbaiki diri
C. Menggunakan internet tanpa henti III. Menyalahkan orang lain
D. Memuat naik perkara yang bertentangan IV. Bertanya kepada guru dan memperbetulkan
dengan undang-undang siber kegagalan tersebut
A. I dan II C. III dan IV
13. Mengapakah mempelajari Moral dikatakan B. II dan IV D. II dan III
mempunyai kepentingannya yang tersendiri?
A. Supaya memandang rendah pada orang lain 20. Sekiranya kita mengakui kesilapan diri, kita
B. Supaya bersikap dingin dengan ibu bapa akan?
C. Supaya mempunyai nilai sejagat I. Menjadi lebih matang
D. Supaya pengamalan intergriti terhapus II. Dipandang rendah oleh orang lain
III. Mendapat simpati orang lain
14. Apakah perayaan yang disambut oleh IV. Dapat membaiki kelemahan diri
masyarakat di Malaysia? A. I dan II C. II dan III
I. Helloween B. I dan IV D. III dan IV
II. Hari Gawai
III. Pesta Keamatan
IV. Chap Goh Mei
A. I, II dan III C. I, III dan IV 1 11
B. I, II dan IV D. II, III dan IV
2 12
15. Berikut adalah ciri-ciri keluarga bahagia kecuali
i. Saling membantu
ii. Bergaduh 3 13
iii. Hubungan mesra dan akrab
iv. Bermasam muka 4 14
A. I dan II C. I dan III
B. II dan III D. III dan IV
5 15
16. Sahabat yang positif akan memberikan
pengaruh yang baik. Antara berikut yang 6 16
manakah bukan ciri sahabat yang positif?
A. Prihatin C. Ego
B. Ikhlas D. Memberikan bantuan 7 17

17. Rakan anda mengutarakan cadangannya 8 18


dalam mesyuarat yang diadakan baru-baru ini.
Anda haruslah
A. Mendengar cadangan dan mengatakan
9 19
tidak logik kepada cadangannya
B. Mendengar cadangan serta memikirkannya 10 20
C. Mendengar cadangan dan melupakannya
D. Mendengar cadangannya lalu mengkritiknya
2
BAHAGIAN B
(30 Markah)

Jawab semua soalan.

1. Tulis WAJAR untuk tingkah laku bermoral dan TIDAK WAJAR untuk tingkah laku tidak bermoral.

PERNYATAAN JAWAPAN
Heng Seng berlatih lebih masa dengan sendiri tanpa bantuan jurulatih
untuk meningkatkan prestasi.
Amy memberi salam dan menunjukkan senyuman manis apabila bertemu
dengan rakan yang baru
Adam cemburu dengan adiknya yang berjaya memperoleh 8A dalam
peperiksaan pertengahan tahun.
Daisy rajin ke sekolah untuk menimba ilmu
Simon menggunakan kata-kata yang kasar ketika berinteraksi dengan ibu
nya
Adi mengakui kesilapannya yang telah memecahkan pasu bunga ibunya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Katerina makan dihadapan Sofia yang sedang berpuasa.
Irfan dan Dominic menconteng dinding sekolah dan merosakkan pili air
tandas lelaki.
Shahira menolong ibunya mengemas rumah semasa ibunya sibuk
memasak di dapur.
Victoria mentertawakan orang buta yang meminta sedekah di stesen bas.
(10 MARKAH)

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

tingkah laku penganutnya bertanggungjawab peneraju undang-undang


peranan tonggak institusi pendidikan kekeluargaan

a) Moral bermaksud kesedaran ________________ yang bersesuaian dengan tatasusila atau


peraturan masyarakat setempat.
b) Ibu bapa dan para guru memainkan _________________ yang sangat penting dalam pembentukan
insan bermoral agar melahirkan individu yang berakhlak mulia.
c) Insan yang bermoral sentiasa berfikiran postif, bertindak mengikut ________________ dan tidak
terburu-buru dalam membuat pertimbangan.
d) Insan bermoral mempunyai sikap _________________ dan bekerjasama dalam menjalankan tugas
agar dapat menjamin mutu kerja yang cemerlang.
e) Agama dan kepercayaan merupakan _______________ dalam kehidupan manusia agar melahirkan
masyarakat yang bermoral.
f) Remaja merupakan ________________ masa depan sesebuah negara yang perlu diberi perhatian
dan bimbingan supaya tidak sesat jalan dan hidup bermoral.
g) Agama memberikan ajaran kepada _________________ supaya menjadi manusia yang baik dan
mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri.
h) Potensi diri perlu dipupuk dan digalakkan melalui ___________________ dan latihan secara
berterusan supaya menuju ke arah cemerlang.
i) Hubungan yang erat dalam sesebuah ________________ keluarga dapat mengelakkan anak-anak
daripada terjebak dalam gejala sosial.
j) Aktiviti __________________ dapat mewujudkan suasana yang bahagia dalam keluarga dan
mengeratkan ikatan silaturahim sesama anggota keluarga.
(10 MARKAH)

3
[Lihat sebelah
SULIT
3. Jelaskan amalan keagamaan atau kepercayaan pelbagai kaum atau agama di Malaysia berdasarkan
perayaan.

Kaum/Agama Perayaan Amalan keagamaan atau kepercayaan

Hari Raya Aidilfitri


a) Islam
Hari Raya Korban

Tahun Baru Cina


b) Buddha
Hari Wesak

Deepavali
c) Hindu
Ponggal

Hari Krismas
d) Kristian
Good Friday

e) Iban Hari Gawai

f) Kadazandusun Tadau Keamaatan

(10 MARKAH)

4 [Lihat sebelah
SULIT
BAHAGIAN C
(20 Markah)

Jawab semua soalan.

1.

a) Keluarga merupakan insan yang paling penting dalam hidup kita, mereka berjasa dan berkorban untuk
kita. Oleh itu, kita mestilah menyayangi anggota keluarga. Nyatakan TIGA cara menyayangi anggota
keluarga.

I. ___________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________________

(3MARKAH)

b) Berikan TIGA kepentingan menyayangi anggota keluarga.

I. ___________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________________

(3 MARKAH)

c) Cadangkan EMPAT aktiviti keluarga yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kasih sayang terhadap
keluarga.

I. ___________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________________

IV. ___________________________________________________________________________

(4 MARKAH)

[Lihat sebelah
5
SULIT
2. Terangkan cara anda memperbaiki kelemahan diri sendiri

Cara
memperbaiki
kelemahan
diri sendiri

(5 MARKAH)

3. Ramalkan kesan menjadi seorang insan yang bermoral.

a) _____________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________

c) _____________________________________________________________________________

d) _____________________________________________________________________________

e) _____________________________________________________________________________

(5 MARKAH)

6 [Lihat sebelah
SULIT
BAHAGIAN D
(10 Markah)

Jawab soalan yang berikut berdasarkan petikan yang diberikan.

Sahabat merupakan insan kedua dalam kehidupan seharian kita. Tanpa sahabat
suasana akan menjadi sepi dan keseorangan. Oleh itu hargailah sahabat anda

Berdasarkan petikan di atas, apakah kebaikan-kebaikan memilih sahabat yang positif dalam
kehidupan seharian kita.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(10 MARKAH)

Kertas Soalan Tamat

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan Oleh


_____________ ____________ _____________
(Micheal) (Pn. Vigneswari Arumugam) (Pn. Nor Rodziwati Binti Zainon)
Guru Matapelajaran Ketua Panitia Pend. Moral GKMP Sains Kemanusian