Anda di halaman 1dari 5

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D.

Pilih satu jawapan yang betul.


BAHAGIAN A
(10 Markah)

1. Bagaimanakah cara dapat menunjukkan 7. Rakan anda mengutarakan cadangannya


tingkah laku bermoral dalam kehidupan dalam mesyuarat yang diadakan baru-baru ini.
seharian kita? Anda haruslah
I. Membantu guru A. Mendengar cadangan dan mengatakan
II. Menengking orang tua tidak logik kepada cadangannya
III. Mengumpat kawan B. Mendengar cadangan serta memikirkannya
IV. Memuliakan ibu bapa C. Mendengar cadangan dan melupakannya
A. I dan II C. III Dan IV D. Mendengar cadangannya lalu mengkritiknya
B. II dan III D. I dan IV 8. Apakah yang anda faham tentang nilai
berdikari?
2. Sebagai insan bermoral, bagaimanakah cara A. Sanggup melakukan sesuatu untuk orang
anda menggunakan internet secara berhemah? lain
A. Meminta izin daripada ibu bapa B. Berupaya melakukan sesuatu tugas tetapi
B. Melayari lawan sesawang yang tidak harus dibayar
sepatutnya C. Boleh melakukan sesuatu perkara dan tidak
C. Menggunakan internet tanpa henti bergantung kepada orang lain (Pembetulan)
D. Memuat naik perkara yang bertentangan D. Tidak boleh melakukan sesuatu perkara
dengan undang-undang siber dengan sendiri

3. Mengapakah mempelajari Moral dikatakan 9. Bagaimanakah cara anda menghadapi sesuatu


mempunyai kepentingannya yang tersendiri? kegagalan dalam pelajaran anda?
A. Supaya memandang rendah pada orang lain I. Menangis seharian
B. Supaya bersikap dingin dengan ibu bapa II. Berusaha memperbaiki diri
C. Supaya mempunyai nilai sejagat III. Menyalahkan orang lain
D. Supaya pengamalan intergriti terhapus IV. Bertanya kepada guru dan memperbetulkan
kegagalan tersebut
4. Apakah perayaan yang disambut oleh A. I dan II C. III dan IV
masyarakat di Malaysia? B. II dan IV D. II dan III
I. Helloween
II. Hari Gawai 10. Sekiranya kita mengakui kesilapan diri, kita
III. Pesta Keamatan akan?
IV. Chap Goh Mei I. Menjadi lebih matang
A. I, II dan III C. I, III dan IV II. Dipandang rendah oleh orang lain
B. I, II dan IV D. II, III dan IV III. Mendapat simpati orang lain
IV. Dapat membaiki kelemahan diri
5. Berikut adalah ciri-ciri keluarga bahagia kecuali A. I dan II C. II dan III
i. Saling membantu B. I dan IV D. III dan IV
ii. Bergaduh
iii. Hubungan mesra dan akrab
iv. Bermasam muka
1
A. I dan II C. I dan III
B. II dan IV D. III dan IV (PEMBETULAN) 2
3
6. Sahabat yang positif akan memberikan
pengaruh yang baik. Antara berikut yang
4
manakah bukan ciri sahabat yang positif? 5
A. Prihatin C. Ego 6
B. Ikhlas D. Memberikan bantuan
7
8
9
10

1
BAHAGIAN B
(25 Markah)

Jawab semua soalan.

1. Tulis WAJAR untuk tingkah laku bermoral dan TIDAK WAJAR untuk tingkah laku tidak bermoral.

PERNYATAAN JAWAPAN
Heng Seng berlatih lebih masa dengan sendiri tanpa bantuan jurulatih
untuk meningkatkan prestasi.
Amy memberi salam dan menunjukkan senyuman manis apabila bertemu
dengan rakan yang baru
Adam cemburu dengan adiknya yang berjaya memperoleh 8A dalam
peperiksaan pertengahan tahun.
Daisy rajin ke sekolah untuk menimba ilmu
Simon menggunakan kata-kata yang kasar ketika berinteraksi dengan ibu
nya
(5 MARKAH).
2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

tingkah laku penganutnya bertanggungjawab peneraju undang-undang


peranan tonggak institusi pendidikan kekeluargaan

a) Moral bermaksud kesedaran ________________ yang bersesuaian dengan tatasusila atau


peraturan masyarakat setempat.
b) Ibu bapa dan para guru memainkan _________________ yang sangat penting dalam pembentukan
insan bermoral agar melahirkan individu yang berakhlak mulia.
c) Insan yang bermoral sentiasa berfikiran postif, bertindak mengikut ________________ dan tidak
terburu-buru dalam membuat pertimbangan.
d) Insan bermoral mempunyai sikap _________________ dan bekerjasama dalam menjalankan tugas
agar dapat menjamin mutu kerja yang cemerlang.
e) Agama dan kepercayaan merupakan _______________ dalam kehidupan manusia agar melahirkan
masyarakat yang bermoral.
f) Remaja merupakan ________________ masa depan sesebuah negara yang perlu diberi perhatian
dan bimbingan supaya tidak sesat jalan dan hidup bermoral.
g) Agama memberikan ajaran kepada _________________ supaya menjadi manusia yang baik dan
mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri.
h) Potensi diri perlu dipupuk dan digalakkan melalui ___________________ dan latihan secara
berterusan supaya menuju ke arah cemerlang.
i) Hubungan yang erat dalam sesebuah ________________ keluarga dapat mengelakkan anak-anak
daripada terjebak dalam gejala sosial.
j) Aktiviti __________________ dapat mewujudkan suasana yang bahagia dalam keluarga dan
mengeratkan ikatan silaturahim sesama anggota keluarga.
(10 MARKAH)

2 [Lihat sebelah
SULIT
3. Jelaskan amalan keagamaan atau kepercayaan pelbagai kaum atau agama di Malaysia berdasarkan
perayaan.

Kaum/Agama Perayaan Amalan keagamaan atau kepercayaan

Hari Raya Aidilfitri


a) Islam
Hari Raya Korban

Tahun Baru Cina


b) Buddha
Hari Wesak

Deepavali
c) Hindu
Ponggal

Hari Krismas
d) Kristian
Good Friday

e) Iban Hari Gawai

f) Kadazandusun Tadau Keamaatan

(10 MARKAH)

3
[Lihat sebelah
SULIT
BAHAGIAN C
(10 Markah)

Jawab semua soalan.

1.

a) Keluarga merupakan insan yang paling penting dalam hidup kita, mereka berjasa dan berkorban untuk
kita. Oleh itu, kita mestilah menyayangi anggota keluarga. Nyatakan TIGA cara menyayangi anggota
keluarga.

I. ___________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________________

(3MARKAH)

b) Berikan TIGA kepentingan menyayangi anggota keluarga.

I. ___________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________________

(3MARKAH)

c) Cadangkan EMPAT aktiviti keluarga yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kasih sayang terhadap
keluarga.

I. ___________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________

III. ___________________________________________________________________________

IV. ___________________________________________________________________________

(4MARKAH)

4 [Lihat sebelah
SULIT
BAHAGIAN D
(5 Markah)

Jawab soalan yang berikut berdasarkan petikan yang diberikan.

Sahabat merupakan insan kedua dalam kehidupan seharian kita. Tanpa sahabat
suasana akan menjadi sepi dan keseorangan. Oleh itu hargailah sahabat anda

Berdasarkan petikan di atas, apakah kebaikan-kebaikan memilih sahabat yang positif dalam
kehidupan seharian kita.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(5 MARKAH)

Kertas Soalan Tamat

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan Oleh

_____________ ____________ _____________

(Micheal) (Pn. Vigneswari Arumugam) (Pn. Nor Rodziwati Binti Zainon)


Guru Matapelajaran Ketua Panitia Pend. Moral GKMP Sains Kemanusian