Anda di halaman 1dari 12

SULIT 1 015/2

NO. KAD PENGENALAN/


SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

USAHA TERAKHIR TAHUN 2017


MATEMATIK 015 /2
Kertas 2
Ogos
1 jam Satu jam

JANGAN BUKU KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad


pengenalan / nombor sijil kelahiran dan Untuk Kegunaan Pemeriksa
angka giliran kamu pada petak yang
disediakan.
Kod Pemeriksa:
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Markah Markah
Soalan
Penuh Diperoleh
3. Jawab semua soalan. 1 4
2 4
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang
3 4
yang disediakan dalam kertas soalan.
4 2
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 5 5
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 6 4
7 5
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, 8 4
padamkan jawapan yang telah dibuat. 9 4
Kemudian tulis jawapan yang baharu. 10 3
11 4
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 12 5
mengikut skala kecuali dinyatakan.
13 4
8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap 14 3
soalan ditunjukkan dalam kurungan. 15 5
Jumlah 60
9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
peperiksaan di akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT


Untuk SULIT 2 015/2
kegunaan
Pemeriksa
[60 markah]

Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan lima keping kad nombor.

3 0 7 2 9
Rajah 1
1(a)
(a) Bina satu nombor lima digit terbesar daripada kesemua nombor kad di atas
dengan nilai 9 ialah 900.
1 [1 markah]

1(b)
(b) Bina satu nombor ganjil lima digit terkecil daripada kesemua nombor kad di
atas.
1 [1 markah]

1(c)
(c) Hitung beza nombor di jawapan (a) dan (b).
2 [2 markah]

Jumlah
1

2 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.

1467
2(a) Rajah 2

(a) Apakah nilai digit bagi digit 7 dalam nombor di atas.


1
........................................................................................................................
2(b) [1 markah]
(b) Bundarkan nombor diatas kepada persepuluh terdekat.

1 ........................................................................................................................
[1 markah]
2(c)
1
(b) Darabkan nombor di atas dengan
2 3
[2 markah]
Jumlah
2

4
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
SULIT 3 015/2 Untuk
kegunaan
Pemeriksa

3 Rajah 3 menunjukkan dua keping kad pecahan.

3 3
5 1
8 4
Rajah 3

(a) Hitung beza antara kedua-dua pecahan di atas. 3(a)


[2 markah]
2

1 3(b)
(b) Jumlahkan kedua-dua pecahan di atas dengan 3
2
[2 markah] 2

Jumlah
3

4 Rajah 4 menunjukkan satu bentuk 3D.

Rajah 4

(a) Nyatakan satu ciri pepejal itu.


4(a)
[1 markah]

(b) Namakan bentuk 3D itu. 4(b)


[1 markah]

1
Jumlah
4

015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT


Untuk SULIT 4 015/2
kegunaan
Pemeriksa

5(a) 5 (a) Tukarkan 06 kepada peratus.


[1 markah]

1
5(b) (b) Lorekkan 40% pada rajah di bawah.
[2 markah]

5(c)
(c) 30% daripada 250 buah kerusi di dalam sebuah dewan berwarna biru dan
baki kerusi berwarna hitam. Berapakah bilangan kerusi berwarna hitam?
2 [2 markah]

Jumlah
5

6 Rajah 6 menunjukkan sebuah bekas kosong.

Rajah 6
Syafiqah menuang 800 m air ke dalam bekas itu.
6(a) (a) Nyatakan isi padu air yang dituang oleh Syafiqah, dalam .
[1 markah]
1
6(b)
(b) Lukis isi padu air yang dituang oleh Syafiqah pada bekas di atas.
[1 markah]
1
6(c) (c) Sebiji botol mengandungi 1 50 m air. Berapakah lebihnya isi padu air di
dalam botol berbanding isi padu air di dalam bekas di atas? Nyatakan
jawapan dalam ml.
2 [2 markah]

Jumlah
6

4
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
SULIT 5 015/2 Untuk
kegunaan
Pemeriksa
7 Piktograf di bawah menunjukkan jualan air kopi di sebuah kafe dalam masa tiga
hari. Jualan pada hari Rabu tidak ditunjukkan.

Ahad

Isnin

Selasa

Rabu

Mewakili 50 cawan kopi

Bilangan cawan yang dijual pada hari Rabu adalah yang kedua terbanyak.

(a) Berapakah anggaran bilangan cawan kopi yang dijual pada hari Khamis?
[1 markah] 7(a)

(b) Hitung jumlah cawan kopi yang dijual dari hari Ahad hingga Selasa.
[2 markah] 7(b)

(c) Secawan kopi dijual dengan harga RM2. Harga kos membuat kopi dalam
sehari ialah RM80. Hitung keuntungan yang diperoleh pada hari Isnin.
[2 markah] 7(c)

Jumlah
7

5
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
Untuk SULIT 6 015/2
kegunaan
Pemeriksa

1
8 Lina ada 240 biji guli. daripada guli itu berwarna putih. Baki guli berwarna
6
merah dan kuning. Bilangan guli merah dan kuning adalah sama.

8(a) (a) Hitung bilangan guli merah.


[2 markah]
2

8(b) (b) Lina memberikan 55 biji guli kuning kepada Amir. Berapakah beza antara
bilangan guli putih dan guli kuning yang ada pada Lina sekarang?
[2 markah]
2

Jumlah
8

9 Jadual 9 menunjukkan bilangan manik di dalam tiga buah kotak.

Kotak Bilangan manik


P 75
Q 126
R 45 biji lebih daripada kotak Q
Jadual 9

9(a) (a) Hitung bilangan manik di dalam kotak R.


[2 markah]

9(b) (b) Bilangan manik di dalam kotak S adalah 176 lebih daripada jumlah manik di
dalam kotak P, Q dan R. Berapakah bilangan manik di dalam kotak S?
[2 markah]
2

Jumlah
9

4
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
SULIT 7 015/2 Untuk
kegunaan
Pemeriksa

10 Rajah 10 menunjukkan harga bagi sebatang pensel dan sebuah buku.

Rajah 10

(a) Wawa ada RM50. Dia membeli 2 buah buku dan 7 batang pensel.
Berapakah baki wang Wawa?
[2 markah] 10(a)

(b) Baki wang Wawa digunakan untuk membeli alat tulis yang lain. Tandakan
() pada alat tulis yang perlu dibeli oleh Wawa supaya dia memperoleh baki
wang paling sedikit.
[1 markah] 10(b)

RM 3.90 RM 4.50 RM 4.80

Jumlah
10

3
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
SULIT 8 015/2

Untuk
kegunaan 11 Carta palang di bawah menunjukkan bilangan murid di sebuah sekolah dalam
Pemeriksa masa empat tahun.

480

400
Bilangan murid

320

240

160

80

Tahun
2013 2014 2015 2016
11(a) (a) Nyatakan mod bilangan murid.
[1 markah]
1

11(b) (b) Hitung julat bilangan murid.


[1 markah]

(c) Hitung jumlah murid di sekolah tersebut daripada tahun 2013 hingga 2016.
11(c) [2 markah]

Jumlah
11

4
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
SULIT 9 015/2 Untuk
kegunaan
Pemeriksa

12 Rajah 12 menunjukkan waktu mula dan waktu tamat suatu tayangan filem pada
suatu malam.

Waktu mula Waktu tamat


Rajah 12

(a) Berapakah tempoh masa tayangan filem itu?


[2 markah] 12(a)

(b) Alif menonton filem itu. Selepas menonton, Alif memandu pulang ke rumah
3 12(b)
selama jam. Pada pukul berapakah Alif tiba di rumahnya? Lukis jarum
4
jam pada muka jam di bawah.
3
[3 markah]

Jumlah
12

5
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
Untuk SULIT 10 015/2
kegunaan
Pemeriksa
13 Jadual 13 menunjukkan jumlah ikan yang dijual oleh lima orang peniaga dalam
sehari.

Peniaga Jumlah jualan (kg)


Aziz 215
Balan 390
Chong 280
Devi 75 kg kurang daripada Chong
Elly 300

Jadual 13

13(a) (a) Hitung beza antara jualan tertinggi dengan jualan terendah.
[2 markah]

13(b) (b) 80% daripada kesemua ikan yang dijual ialah ikan bawal. Hitung jisim,
dalam kg, ikan bawal yang dijual.
[2 markah]
2

Jumlah
13

4
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
SULIT 11 015/2 Untuk
kegunaan
Pemeriksa

14 Rajah 14 menunjukkan jisim sebungkus gula.

Gula

g
750 250

500

Rajah 14

(a) Nyatakan jisim gula itu, dalam g.


[1 markah]
14(a)

(b) Aqilah menggunakan 380 g gula itu dan baki gula itu disimpan. Berapakah
jisim, dalam kg, gula yang disimpan?
[2 markah] 14(b)

Jumlah
14

3
015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT
Untuk SULIT 12 015/2
kegunaan
Pemeriksa
15 Rajah 15 menunjukkan sebuah kuboid.

6 cm 3 cm

12 cm
Rajah 15
15(a)
(a) Hitung isi padu, dalam cm, kuboid itu.
[2 markah]
2

(b) Tandakan () pada petak yang menunjukkan jumlah isipadu yang sama
15(b) dengan kuboid di atas.
[3 markah]
3 4 cm 2 cm
2 cm
4 cm 2 cm

16 cm 4 cm 13 cm
3 cm
4 cm
4 cm

Jumlah
15

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

015/2 2017 USAHA TERAKHIR SULIT

Anda mungkin juga menyukai