Anda di halaman 1dari 7

PERATURAN PERMARKAHAN

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH


GEMPUR KECEMERLANGAN SPM
NEGERI PERLIS 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A B D C A D B D A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B C B A D D B D A D
NO SOALAN JAWAPAN MARKAH
1 (a) (i) Sebab nuzul ayat: )11-13 ( :

Satu rombongan Arab Badawi jumpa Rasulullah SAW dan setelah


memeluk Islam mereka kembali ke kampung halaman. Bila diberi nikmat
mereka berkata Sesungguhnya agama baru ini sangat baik dan mereka 2 markah
berpegang teguh dengan Islam.
Bila ditimpa musibah mereka berkata Sesungguhnya tidak ada sebarang
kebaikan pun dalam agama baru kita ini Maka turun ayat.

1 (a) (ii) KBKK (Terangkan) 4 markah


Tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang yang dikurniakan
nikmat oleh Allah SWT:
Bersyukur atas nikmat tersebut dengan menzahirkannya melalui 1 isi dan
amalan-amalan baik agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. huraian
Mengggunakan nikmat tersebut ke arah kebaikan iaitu dengan tidak
membazir hingga mendatangkan kemurkaan Allah SWT. 2 x 2m
Mana-mana jawapan munasabah diterima.

1 (a) (iii) Kalimah yang mengandungi hukum tajwid berikut:


4 markah
- (a)

- (b) Perlu
digaris
- (c)

- (d)
1 (b) (i) Maksud potongan hadis: 2 markah

PQS 2016 Page 1

Tiap-tiap mereka memiliki kebaikan,
Berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang berfaedah untukmu.

1 (b) (ii) KBKK (Senaraikan)


Empat cara terbaik untuk menjauhkan diri daripada sikap mudah
berputus asa:
4 markah
Yakin dengan pertolongan Allah SWT.
4 isi x 1m
Mendampingi orang-orang yang berjaya.
Istiqamah dalam sesuatu pekerjaan yang dilakukan.
Menambah keimanan kepada Allah SWT.
Mana-mana jawapan munasabah diterima.
1 (b) (iii) KBAT
I+H+D
Satu tindakan yang berkesan yang perlu diambil terhadap pelajar
+Rx1m=
tersebut (yang malas belajar):
4 markah

Mana-mana jawapan munasabah diterima

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH


2 (a) (i) Dua intisari ayat(1-13 ( :
Allah SWT berfirman dalam Surah Ar Rahman:

Allah SWT bersifat pemurah kepada hamba-hambanya 2 markah


Allah SWT menjadikan pelbagai jenis buah-buahan dan pohon kurma
yang bermayang. 2 isi x 1 m
Allah SWT menjadikan bumi rata umtuk kegunaan manusia.
Mana-mana jawapan yang terdapat dalam ayat

2 (a) (ii) dengung (a) 4 markah


2\4\6 harakat (b)
4 isi x 1 m
4\5 harakat (c)
pantulan\detakan yang tidak kuat (d)

2 (a) (iii) KBAT I+H+D

PQS 2016 Page 2


Saya dapat meyakini sifat Ar Rahman Allah SWT dapat memberi kesan
kepada kesejahteraan hidup rakyat Malaysia kerana: +Rx1m=
4 markah
Mana-mana jawapan munasabah diterima.
2


2 (b) (i) :
Maksud potongan hadis yang bergaris 2 markah
Dua nikmat iaitu nikmat sihat dan masa lapang.

2 (b) (ii) KBKK (Senaraikan)


Manusia suka membuang masa dengan sia-sia tanpa melakuka perkara 4 markah
yang berfaedah ketika diberi nikmat masa lapang kerana:

Nikmat tersebut diperolehi dengan percuma menyebabkan mereka 1 isi dan


tidak merasa rugi jika kehilangannya. huraian
Tidak mempunyai misi hidup yang jelas kerana mereka tidak mahu
berusaha untuk berjaya dalam hidup. 2 x 2m
Mana-mana jawapan munasabah diterima.

2 (b) (iii) Dua pengajaran hadis (terangkan): 4 markah

Kita hendaklah menggunakan masa dengan cara yang betul agar kita
tidak jadi orang yang rugi dalam hidup. 1 isi dan
Umat Islam hendaklah sentiasa menjaga kesihatan diri agar mereka huraian
mudah untuk beribadah kepada Allah SWT.
Mana-mana jawapan munasabah diterima. 2 x 2m

PQS 2016 Page 3


NO SOALAN JAWAPAN MARKAH
3 (a) (i) Maksud alquran dari segi istilah ialah:
Kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada nabi muhammad melalui
malaikat jibril dalam bahasa arab diriwayatkan secara mutawatir dan membaca 2 markah
setiap hurufnya adalah ibadah bermula dari surah fatihah dan berakhir dengan
surah annas
3 (a) (ii) KBAT
-al-Quran akan hilang kerana ayat-ayat al-Quran berada dalam keadaan terpisah-
pisah tidak tersusun dan bercelaru tidak seperti yang kita lihat sekarang dimana
ia tersusun dengan teratur bermula dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan
surah al-Nas.
@
I+H+D
- akan berlakunya perselisihan dalam kaedah pembacaan al-Quran yang akan
+Rx1m=
membawa kepada perpecahan ummah .
4 markah
- Oleh itu semua umat islam hendaklah sentiasa berusaha untuk memelihara dan
memartabatkan alquran.
-

Mana-mana jawapan munasabah diterima.
Dua cara penurunan wahyu melalui malaikat : 4 markah
3 (b) Malaikat datang dalam rupa asalnya dalam bentuk bunyi yang nyaring
seperti bunyi loceng yang kuat. 1 isi dan
Malaikat datang dalam rupa lelaki dewasa dalam bentuk yang lebih huraian
ringan seolah-olah baginda berinteraksi dengan manusia biasa.
2 x 2m
3 (c) (i) Dua cara penyebaran al quran zaman Rasulullah ialah melalui :
Bacaan dalam solat
2 markah
Khutbah yang disampaikan oleh baginda
2 isi x 1 m
Majlis tadarus antara baginda dengan sahabat, sahabat dengan sahabat
dan sahabat dengan ahli keluarga .
3 (c) (ii) Cara penyusunan ayat alquran oleh sahabat pada zaman Rasulullah ialah dengan
menyusun ayat dan surah yang ditulis mengikut arahan rasulullah berasaskan 2 markah
wahyu allah melalui jibrail.

3 (d) (i) Dua kaedah tafsir bilmathur :


Tafsir ayat alquran oleh ayat alquran yang lain iaitu tafsir yang paling
tepat.
2 isi x 2 m =
Tafsir ayat alquran oleh hadis Rasulullah bagi ayat alquran yang umum
4 markah
atau mutlak.
Tafsir ayat alquran oleh para sahabat dengan cara ijtihad .
3 (d) (ii) Dua jenis tafsir ialah:
Tafsir bilmathur
2 markah
Tafsir birrayi

PQS 2016 Page 4


NO SOALAN JAWAPAN MARKAH
4 (a) (i) (a) Hadis Riwayah :
Satu pengetahuan mengenai perkara yang disandarkan kepada nabi Muhammad 2 markah
secara khusus, samada perkataan, perbuatan,takrir dan sifat.
4 (a) (i) (b) Akhrajahu Thalathah:
Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi iaitu Abu Daud, At Tirmizi & An 2 markah
Nasai
4 (b) Pengertian Dhabit :
Suatu ketetapan pada seseorang perawi iaitu tiada perubahan ingatan jika
2 markah
diriwayat melalui lisan dan tiada perubahan tulisan jika diriwayatkan melalui
penulisan.
4 (c) Empat syarat untuk beramal dengan hadis dhaif:
1. Berkaitan dengan kelebihan-kelebihan amalan
2. Faktor keddhaifan bersifat sederhana 4 isi x 1 m =
3. Mafhum hadis dhaif ada pada nas-nas syara yang sahih 4 markah
4. Ketika beramal dengan hadis dhaif ini mestilahmengharapkan
kesahihannya.
4 (d) Syarat membolehkan hadis marfu dijadikan hujah:
-sandaran sanadnya mestilah sampai kepada rasulullah. 1 isi x 2 m =
2markah

4 (e) Usaha untuk istiqamah beramal dengan hadis sahih: (KBAT)


Mempelajari hadis dari orang yang benar-benar berkelayakan agar I+H+D
memperolehi hadis yang sohih. +R x 1 m =
Sentiasa beramal dengan hadis-hadis sohih dalam kehidupan 4 markah

Mana2 jawapan yang munasabah.

4 (d) Kesan methodology penulisan kitab Sahih Bukhari terhadap masyarakat Islam 4 markah
kini.
Berhati-hati dalam mengamalkan hadis agar dapat mengelakkan dari
beramal dengan hadis palsu. 1 isi dan
Teliti dan cermat dalam sebarang tindakan agar sentiasa berada di huraian
landasan yang betul.
2 x 2m

PQS 2016 Page 5


NO SOALAN JAWAPAN MARKAH
5 (a) (i) Pengertian berhias:
2 isi x 1m =
- Satu cara mengelokkan diri dengan berpakaian bersih, kemas dan cantik.
2 markah
5 (a) (ii) Perbandingan berhias diri menurut Islam dengan adat :
Islam adat
- Untuk menutup aurat - Mengikut resam dan
daripada pandangan ajnabi. penampilan diri. 2 isi x 2 m =
- Secara sederhana dan tidak - Memenuhi kepuasan dan 4 markah
keterlaluan. cita rasa.
- Menjaga maruah dan - Kelihatan anggun tanpa
kehormatan diri. mengambilkira maruah diri.

5 (b) Dua perkara yang dilarang berhias diri bagi lelaki:


- Lelaki diharamkan memakai pakaian daripada sutera
- Lelaki diharamkan memakai barang perhiasan yang lazim dipakai oleh
2 isi x 2 m =
perempuan.
4 markah
- Ditegah berpakaian yang menjadi lambing agama lain.
- Dilarang mengubah bentuk bahagian anggota yang sempurna semata-
mata untuk kecantikan.
5 (c) (i) Empat adab bernegara :
- Menjaga imej negara .
- Menyumbang bakti untuk negara. 4 isi x 1 m =
- Sanggup berjuang mempertahankan negara. 4 markah
- Menanam semangat patriotism
- Memperingati hari kemerdekaan
5 (c) (ii) KBAT :
(Gambar tunjuk perasaan) I+H+D
Akibat terhadap sesebuah negara jika tindakan tegas tidak diambil. +R x 1 m =
4 markah
(mana-mana jawapan yang munasabah)

5 (c) (iii) Sumbangan seorang warganegara yang bertanggungjawab kepada negara:


- Mengharumkan nama negara di peringkat antara bangsa agar
1 isi x 2 m =
memartabatkan imej negara
2 markah
- Mengelakkan diri dari terlibat dengan perkara-perkara negatif yang boleh
mencemarkan nama baik negara

PQS 2016 Page 6


NO SOALAN JAWAPAN MARKAH
6 (a) (a) Dua ciri system syura :
- Lahir dari permikiran Islam yang berteraskan alquran sunnah 4 markah
- Pendapat atau ijtihad dalam lingkungan syarak 1 isi dan
- Keputusan berdasar prinsip syarak huraian
- Pendapat ahli syura sebagai asas pemerintahan Negara
2 x 2m
6 (b) dua asas tamadun islam yang lain :
2 markah
- syariah
- akhlak

6 (c) (c) KBAT 4 markah


I+H+D
+R x 1 m =

6 (d) (d) dua kesan perkembangan pendidikan kepada tamadun eropah: 4 markah
- perkembangan ilmu pengetahuan di Negara islam telah mendorong
pelajar eropah menuntut ilmu dan mengembangkannya di Negara mereka.
- tamadun manusia telah berubah dengan teori2 dan penemuan baru dalam 1 isi dan
pelbagai bidang huraian

2 x 2m

6 (e) (e) empat cara penyebaran dakwah islam :


- perbincangan dan perdebatan
- kegiatan perniagaan
4 markah
- hubungan diplomatic
- pengislaman ketua kaum atau wilayah 4 isi x 1m =
- menawarkan bantuan atau perlindungan
- perkembangan ilmu pengetahuan

6 (f) (f) factor yang mempercepatkan dakwah : 2 markah


- pelaksanaan dakwah dilakukan seperti yang dianjurkan oleh alquran dan
as sunnah
- permintaan penduduk tempatan supaya kerajaan islam membebaskan 1 isi dan
mereka daripada penindasan pemerintah yang zalim huraian
- keinginan penduduk tempatan untuk bebas daripada belenggu penjajahan
rom dan parsi. 1 x 2m

PQS 2016 Page 7