Anda di halaman 1dari 10

SKEMA SOALAN PERCUBAAN 2017

NO SOALAN MARKAH
1(a) (i) Instisari ayat di atas ialah: 2 x 1m = 2m
- Allah swt telah menjanjikan kejayaan dam balasan syurga firdaus
kepada orang2 yang beriman / kerana mentaati perintah allah
(mana2 huraian munasabah diterima)

(ii) Berdasarkan ayat al-Quran di atas, tulis kalimah yang mengandungi


hukum tajwid berikut :

(a) Qalqalah Sughra : 4 x 1m = 4m

(b) Mad Aridh Li sukun : / / /

/ //

/ //

(c) Alif Lam Shamsiah : /

(d) Mad Wajib Muttasil : /

(iii)

Berdasarkan gambar dan situasi di atas, bagaimanakah amalan tersebut 4 x 1m = 4m


dapat membantu pembentukan akhlak mulia dalam diri.

Amalan tersebut dapat membantu pembentukan akhlak


mulia dalam diri.
isi Solat yang sempurna dapat membantu diri menjauhi
perkara maksiat
Huraian Ini kerana ia merupakan benteng yang teguh daripada
tipu daya syaitan.
Dalil
Rumusan Oleh itu kita perlulah menunaikan solat dengan khusyuk
supaya dapat membentuk akhlak yang mulia dalam diri

1
(b) Sabda Rasulullah saw

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Maksud potongan hadis yang bergaris : 2 x 1m = 2m


- Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara iaitu al-quran dan hadis

(ii) Dua contoh amalan yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah 2 x 1 m = 2m
dari segi ibadah :
- solat hanya dengan niat
- puasa 19 hari
- menunaikan haji bukan di Mekah

*mana2 jawapan yang munasabah

(iii) Empat kaedah penyelesaian masalah menurut al-Quran dan as-Sunnah : 4 x 1m = 4m


- at-Targhib
- at-Tarhib
- Mujadalah bil ihsan
- Syura
- al-Azab
- Mauizah hasanah

(iv) Pengajaran hadis di atas. : 1 x 2m = 2m


- kita hendaklah berpegang teguh dengan AQ dan Al-sunnah /
kerana ia merupakan panduan hidup manusia
- Kita mestilah menjauhi amalan yang bertentangan dengan al-
Quran dan as-Sunnah supaya kesejahteraan hidup di dunia dan
akhirat terjamin.

- mana2 jawapan yang munasabah

2
2 (a) Firman Allah swt :


(i) Sebab nuzul ayat : 2x1m=2m
- Hilal bin Umayyah / telah menuduh isterinya melakukan zina
tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Oleh itu turunlah ayat ini
yang dapat mengelakkan diri hilal dari hukuman qazaf.

(ii) Disyariatkan hukum Qazaf dan Lian kerana : 4 x 1m = 4m


- menjaga nama baik dan maruah wnita solehah/ daripada fitnah yang
tidak berasas
- mengelakkan permusuhan dan perselisihan faham dikalangan individu
dan masyarakat / kerana wujudnya budaya fitnah memfitnah
- menjaga kerukunan dan kebhagiaan rumah tangga dan keluarga / agar
hidup dalam keadaan tenang

* mana2 jawapan munasabah diterima

(iii) Cara bacaan bagi kalimah yang bergaris di bawah.

(a) dibaca dengan berdetak sederhana


(b) dibaca tidak dengung
(c) dibaca dengung
(d) dibaca panjang dua harakat 4 x 1m = 4m

(b) Sabda Rasulullah saw :

3
(

(i) Maksud potongan hadis yang bergaris di atas : 2 x 1m = 2m


- semua makhluk yang berada di langit, dibumi dan di dalam air
sentiasa memohon keampunan / daripada allah untuk mereka
yang sedang menuntut ilmu

(ii) Orang yang menuntut ilmu mendapat keistimewaan disisi Allah dan
masyarakat.
4 x 1m = 4m
Empat keistemewaan tersebut berdasarkan hadis di atas :
- para malaikat sentiasa bersama orang yang menuntut ilmu
- allah akan memudahkan jalan ke syurga
- sentiasa mendapat keredhaan daripada allah
- semua makhluk sentiasa memohon keampunan daripada mereka
- mereka bagaikan bulan purnama menyinari alam berbanding
cakerawala yang lain

*jawapan dia atas sahaja diterima

(iii)
Kata Saidina Abdullah Bin Abbas :
Ketinggian darjah seseorang ulamak berbanding dengan darjah
orang mukmin ialah tujuh ratus darjah dan antara satu darjah
kepada darjah yang lain kalau diibaratkan dengan perjalanan,
lamanya kadar lima ratus tahun perjalanan.

4 x 1m = 4m
Langkah yang berkesan bagi merealisasikan perbandingan
tersebut :
isi Belajar bersungguh sungguh sehingga mencapai
kecemerlangan
Huraian Ini kerana dengan ilmu kita dapat memajukan diri,
keluarga, msyarakat dan Negara
Dalil
Rumusan Oleh itu kita perlulah berusaha mencari ilmu supaya
berjaya di dunia dan diakhirat
3 (a) Pengertian istilah berikut beserta contoh.

(i) Ilham Fitri : diberi oleh Allah kepada manusia biasa / seperti yang diberi 1 x 2m = 2m
kepada ibu nabi musa a.s

(ii) Ilham Gharizi : diberi oleh Allah swt kepada haiwan / seperti yang diberi 1 x 2m = 2m
kepada lebah
(b) Pengertian ayat makiyyah dan madaniyyah berdasarkan pendapat yang 2m
lebih muktabar.:
- (makiyyah) ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah
- ( madaniyyah ) ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah
* jawapan ini sahaja diterima

4
(c)
(i) Dua syarat untuk mentafsir al-Quran : 2 x 1m =2m
- mahir dalam ilmu bahasa arab sama ada nahu atau sorof
- mahir dalam ilmu usul fiqh
- mahir dalam ilmu qiraat

*mana2 ciri yang munasabah diterima

(ii) Metodologi yang digunakan oleh Sayyid Qutub Bin Ibrahim dan Ibnu 2 x 2m = 4m
Kathir. :
- tergolong dalam kategori tafsir bil- rayi
- merupakan tafsir yang bersifat kontemporari
- tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, ilmu feqah, dan
cerita2 Israiliyat

(d) Dua jenis wahyu yang diturunkan kepada rasulullah saw : 2 x 1m = 2m


- al-quran
- al - hadis

(e)

4 markah
Berdasarkan gambar di atas, apakah yang akan berlakunya sekiranya
amalan tersebut diabaikan dalam diri individu.

Sekiranya amalan tersebut diabaikan dalam diri individu


isi Manusai tidak mempunyai panduan hidup
Huraian Ini kerana al-quran merupakan dustur kehidupan manusia
Dalil

Rumusan Oleh itu kita perlulah sentiasa melazimi membaca al-


quran supaya berjaya di dunia dan di akhirat

4. (a) Pengertian istilah berikut

(i) Muttafaqun Alaih : hadis yang disepakati oleh imam bukhari dan muslim 2 markah

5
(ii) Akhrajaul Jamaah :hadis yag diriwayatkan oleh enam orang perawi dll 2 markah
lain2 ulamak spt : imam malik & syafie
(b)
(i) Pengertian Hadis Mauquf dan dan hukum beramal dengannya : 4 markah
- hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat / sama ada
perkataan, perbuatan atau pengakuan yang tidak ihubungkan kpd nabi
- hukum beramal dengannya ialah boleh diterima sebagai hujan dan
beramal dengannya / sekiranya melengkapi syarat hadis sahih dan hasan

(ii) Syarat hadis sahih : 2 markah


- bersambung sanad
- tiada syaz
- tiada illah
- dhabit
- adil

(c) Sabda Rasulullah saw :


Jangan kamu tulis sesuatu dariku (hadis) dan sesiapa yang menulis selain
al-Quran maka hendaklah dia menghapuskan.

Rasulullah melarang menulis hadis pada masa itu di kalangan para 4m


sahabat kerana :
- dibimbangi bercampur dengan al-quran kerana pada peringkat awal
diturunkan (2m)
- ditakuti AQ dan hadis ditulis dalam satu lembaran (2m)
- mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat (2m)

(d) Orientalis mendakwa Hadis Rasulullah saw adalah rekaan semata mata. 2x1m = 2m

Hujjah Ulamak hadis bagi menolak pandangan tersebut :


- Rasulullah adalah seorang yang ummi, iaitu tidak tahu menulis dan
membaca / yang mustahil baginda boleh mencipta hadisnya
- memang diakui bahawa rasulallah adalah seorang manusia namun
baginda adalah bersifat masum

(e)

6
- 4x1m=4m
Langkah yang boleh dilakukan untuk menjiwai kata-kata
diatas ialah
isi Dengan mengamalkan sunnah2 nabi dalam kehidupan
Huraian Supaya dapat mewujudkan perasaan kasih dan saying
kepada rasulallah
Dalil
Rumusan Oleh itu kita perlulah berusaha untuk melahirkan
kecintaan kepada nabi melalui hadis2 baginda

5. (a) Islam amat mementingkan adab sopan untuk menjaga hubungan baik
manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan
makhluk yang lain.
(i) Pengertian adab : 2x1m=2m
- adab adalah tatacara tingkahlaku yang baik / dalam pelbagai situasi
yang menepati syariat allah

(ii) Para sahabat sentiasa berhati-hati ketika bergaul dengan Rasulullah saw 2x2m=4m
kerana :
- mereka sangat menghormati Rasulullah / kerana baginda adalah sebaik
baik contoh ikutan.
- mereka sangat mencintai Rasulullah / lebih daripada perkara perkara
yang lain.
- mana mana jawapan munasabah diterima.

(b) Menziarahi makam Rasulullah saw adalah salah satu cara beradab
dengan baginda.
Dua adab yang lain terhadap Rasulullah saw : 2x1m=2m

- mengamalkan sunnah2 baginda / supaya dikasihi oleh Allah dan rasul


- memperbanyakkan selawat dan salam terhadap baginda/ sebagai bukti
kasih sayang dan penghormatan terhadap baginda
-mana mana jawapan munasabah diterima.
(c)

Makam Rasulullah saw


4x1m = 4m
Satu tindakan yang terbaik yang boleh anda lakukan
ketika menziarahi tempat tersebut
isi Ialah dengan membaca selawat & salam kepada baginda
Huraian Sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan
kepadanya
Dalil Rasulallah bersabda : seisapa yang berselwat untukku
sekali, allah akan berselawat (iaitu memberi rahmat
kepadanya) 10x
Rumusan Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk
mengunjungi atau menizarahi maqam rasulallah sebagai
tanda kasih sayang terhadap baginda

7
(d) Keberkesanan dakwah melalui pidato bergantung kepada persediaan
yang dibuat oleh pemidato.
(i) Dua persediaan tersebut : 2x2m = 4m
- mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai yang meliputi
ilmu agama dan ilmu2 yang lain seperti ICT
- mempunyai bahan yang mencukupi dan bersesuaian dengan tajuk yang
diberikan supaya penyampaian pidato adalah jelas.

*mana2 jawapan munasabah diterima

(ii) Dua jenis pidato : 2x1m = 2m


- ceramah / syarahan
- khutbah
- debat
- kuliah agama
- forum

(e) Rasulullah amat menitikberatkan penjagaan alam dalam kehidupan.

Dua contoh Rasulullah saw menjaga alam : 4m

- Rasulullah menyatakan bahawa memelihara kebersihan adalah


sebahagian daripada iman (2m)
- Rasulallah melarang memotong atau memusnahkan pokok2 yang
berbuah dan membunuh haiwan ternakan walaupun pihak musuh (2m)
- melarang membuang air besar ditempat sumber air dan dilaluan awam
serta ditempat berteduh (2m)
- Rasulullah melarang membunuh binatang tanpa tujuan (2m)

6 (a) Kerajaan Khulafa Ar rasyidin mendapat sokongan padu daripada rakyat


sehingga mencapai kejayaan dalam mewujudkan kestabilan politik
Negara.

(i) Dua contoh kejayaan tersebut : 2x2m = 4m

- mewujudkan jabatan baitulmal, dewan al-kharaj, dewan al-jundi / bagi


melicinkan urusan pentadbiran Negara
- Berjaya membuka wilayah yang dikuasai oleh Parsi dan Rom / yang
mengekalkan kestabilan Negara
- Berjaya memerangi golongan riddah / bagi mengembalikan keamanan
dan kestabilan Negara

(ii) Dua ciri sistem syura : 2x1m =2m


- lahir dari pemikiran islam yang berteraskan AQ dan al-sunnah
- mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam sesuatu masalah
berdasarkan nas2 syarak
- pendapat ahli syura sebagai asas pemerintahan Negara
- keputusan dalam Majlis Syura berdasarkan prinsip syarak.

8
(b) Peranan pemimpin pada zaman Khulafa ar rasyidin telah membawa
kejayaan sosial dalam kepimpinan mereka.

Dua contoh yang telah ditunjukkan oleh pemimpin khulafa ar rasyididn


yang menjadi faktor kejayaan tersebut :

- memperuntukan sejumlah wang daripada baitul mal untuk membeli


hamba2 abdi daripada pembesar Quraisy (2m)
- membahagikan harta rampasan perang kepada bekas2 hamba sebagai
tanda penghormatan (2m)
- melantik seorang wanita untuk menjadi pegawai penguatkuasa di pasar
Madinah (2m)
- memberi peluang kepada ahli zimmah untuk memegang jawatan dalam
kerajaaan yang tidak melibatkan polisi Negara (2m)

(c) Profesor Haiti seorang sejarawan menganggap al Khawarizmi adalah


seorang daripada saintis Islam yang ulung kerana sumbangan beliau yang
besar dalam bidang matematik.

Sumbangan beliau dalam bidang tersebut : 4 markah

- beliau memperkenalkan sistem nombor Sifar dan sistem tolak, darab


dan campur (2m)
- menyusun kaedah algebra dalam pengiraan ilmu matematik (2m)
- memperkenalkan teori mengira keluasan segitiga, segi empat selari, dan
bulatan (2m)

(d) Kerajaan Acheh merupakan pusat penyebaran Islam di Nusantara yang


terunggul selepas kejatuhan Kerajaan Melaka.

Dua kesan penyebaran Islam di Acheh :


- wujudnya pusat2 pengajian islam yang bersistematik 2x1m=2m
- penghasilan banyak karya2 agama oleh ulamak2 tempatan seperti
hamzah fansuri
- perpaduan masyarakat islam dibina atas kekuatan aqidah dan ilmu
pengetahuan agama

(e) Satu langkah yang boleh saya lakukan untuk


menegmbalikan semula kegemilangan tersebut ialah:
isi Dengan belajar bersungguh2 dalam pelbagai bidang ilmu
Huraian Supaya dapat menyumbang idea kepada kemajuan
masyarakat dan Negara
Dalil
Rumusan Oleh itu kita perlulah sentiasa meningkatkan ilmu
pengetahuan dalam diri supaya imej umat islam sentiasa
dihormati dan disegani

SKEMA JAWAPAN TAMAT

9
10