Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Praktikum Bimbingan dan Kaunseling


Kursus/Modul Guidance and Counselling Practicum

2. Kod Kursus PRKA3094

3. Nama Staf Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan teori, strategi dan teknik
Kursus/Modul kaunseling dalam situasi sebenar di sekolah. Pelajar juga dapat mengamalkan kemahiran
dalam Program asas kaunseling dan mempraktikkan amalan refleksi melalui bimbingan pensyarah penyelia.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 3
Tahun Ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 336
P= Pentaksiran 0 0 0 0 0 0 336 0

7. Nilai Kredit 4 kredit

8. Prasyarat (jika ada)

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menyediakan rancangan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
Outcomes, CLO) berdasarkan buku panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
sekolah rendah dan menengah. (C3, A4, PLO1, PLO3, PLO5, PLO6, CTPS3, TS4,
LL2).
2. Mengintegrasi teori, teknik dan kemahiran semasa strategi rawatan melalui sesi
bimbingan dan kaunseling. (C6, P6, A4, PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO6, PLO8,
PLO9, CTPS5, CS5, LL2, EM2, LS2)
3. Mengurus pelaksanaan aktiviti berkaitan bimbingan dan kaunseling. (C3, PLO1,
PLO9, LS3)
4. Melaksana pengurusan dokumen, rekod dan laporan aktiviti kaunseling mengikut
amalan yang beretika. (C3, PLO2, PLO3, PLO6, PLO8, PLO9, CTPS2, LL1, EM3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X X

3 x

4 X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS5),
Pindah Kemahiran Berpasukan (TS4),
(Transferable Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan maklumat (LL2),
Skills, TS): Kemahiran Berkomunikasi (CS5),
Etika dan Moral Profesional (EM3),
dan Kemahiran Kepemimpinan (LS2).

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1.Bimbingan
2.Pencerapan klinikal
3.Perbincangan
4.Amali

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi satu bentuk pentaksiran iaitu kerja
kursus Amali (100%).
Strategi Pengajaran dan
Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

PLO1 Pengetahuan Bimbingan, Amali Penilaian berterusan

Penilaian berterusan
PLO2 Berkemahiran Praktikal Pencerapan klinikal, Amali
Pemerhatian

PLO3 Menyelesaikan masalah


Bimbingan, Amali Penilaian berterusan
secara saintifik dan kritis

Penilaian berterusan
PLO4 Berkomunikasi berkesan Pencerapan klinikal, Amali
Pemerhatian

PLO5 Menyumbang dalam


Bimbingan Penilaian Berterusan
berpasukan

PLO6 Pembelajaran Sepanjang


Bimbingan, Amali Penilaian Berterusan
Hayat
PLO8 Nilai profesionalisme
Bimbingan, Amali Pemerhatian
keguruan
PLO9 Kemahiran
Amali Pemerhatian
Kepemimpinan

12. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang penyediaan
rancangan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; mengendalikan sesi
kaunseling individu; mengendalikan sesi kaunseling Kelompok serta mengendalikan
pentadbiran dan pengurusan bimbingan dan kaunseling dengan bimbingan pensyarah.

This course provides the knowledge and skills to students in preparing the draft of
implementing guidance and counseling services; Individual counseling sessions; Group
counseling sessions and handle the administration and management of guidance and
counseling with lecturer guidance

13. Mod Penyampaian Bimbingan, Penyeliaan, Perbincangan dan Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : Amali (100%)


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan (%)
Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan
30
Kaunseling
Amali (Kaunseling Individu) 35
Penilaian berterusan,
Pemerhatian Amali (Kaunseling Kelompok) 20

Bimbingan Kelompok 5

Semakan Dokumen 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x x x X
dengan
CLO 2 x x x x x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x x
(Programme
Educational CLO 4 x x x x
Objectives, PEO)
Objektif Pendidikan Program (PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menyediakan rancangan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling berdasarkan buku panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling sekolah rendah dan menengah. (C3, A4, PLO1, PLO3, PLO5,
PLO6, CTPS3, TS4, LL2).
CLO 2 Mengintegrasi teori, teknik dan kemahiran semasa strategi rawatan melalui
sesi bimbingan dan kaunseling. (C6, P6, A4, PLO1, PLO2, PLO3, PLO4,
PLO6, PLO8, PLO9, CTPS5, CS5, LL2, EM2, LS2)
CLO 3 Mengurus pelaksanaan aktiviti berkaitan bimbingan dan kaunseling.
(C3,PLO1,PLO9, CS1, CS3)
CLO 4 Melaksana pengurusan dokumen, rekod dan laporan aktiviti kaunseling
mengikut amalan yang beretika. (C3, PLO2, PLO3, PLO6, PLO8, PLO9,
CTPS2, LL1, EM3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x x x
Outcomes, CLO)
CLO 2 x x x x x
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 x x
( Learning
Outcomes, LO) CLO 4 x x x x x

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO 1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan
dengan teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran
dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling.
PLO 2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah
dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling bagi membina
pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap
perkembangan pelajar.
PLO 3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
PLO 4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara
efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti.
PLO 5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO 6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai
jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran sepanjang hayat.
PLO 7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO 8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam
profesion keguruan.
PLO 9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menyediakan rancangan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling berdasarkan buku panduan pelaksanaan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling sekolah rendah dan menengah. (C3, A4, PLO1,
PLO3, PLO5, PLO6, CTPS3, TS4, LL2).
CLO 2 Mengintegrasi teori, teknik dan kemahiran semasa strategi rawatan melalui
sesi bimbingan dan kaunseling. (C6, P6, A4, PLO1, PLO2, PLO3, PLO4,
PLO6, PLO8, PLO9, CTPS5, CS5, LL2, EM2, LS2)
CLO 3 Mengurus pelaksanaan aktiviti berkaitan bimbingan dan kaunseling.
(C3,PLO1,PLO9, CS1, CS3)
CLO 4 Melaksana pengurusan dokumen, rekod dan laporan aktiviti kaunseling
mengikut amalan yang beretika. (C3, PLO2, PLO3, PLO6, PLO8, PLO9,
CTPS2, LL1, EM3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
AmaliBukan BersemukaInteraksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
1 Menyediakan rancangan pelaksanaan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling berdasarkan buku panduan 24 24
pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
sekolah rendah dan menengah

2 Mengendalikan sesi kaunseling individu


Fasa-fasa kaunseling
120 120
Aplikasi teori , kemahiran dan teknik
Penulisan laporan

3 Mengendalikan sesi kaunseling kelompok


Fasa-fasa kaunseling 72 72
Aplikasi teori , kemahiran dan teknik
Penulisan laporan

4 Mengendalikan aktiviti bimbingan kelompok


Perancangan 12 12
Laporan Aktiviti

5 Mengendalikan pentadbiran dan pengurusan


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling
108 108
Sebaran Maklumat
Pengurusan Inventori
Penulisan Refleksi

Kerja Kursus/ Amali 336 336

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 336 336

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Bersemuka Bukan Bersemuka
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

Kuliah

Tutorial

Amali 336

Peperiksaan Akhir

Jumlah 336

Jumlah Jam
Pembelajaran 336
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 4

18. Rujukan Asas Mohd. Zarawi Mat Nor & Haslee Sharil Abdullah (2015). Penyeliaan Kaunseling di Malaysia.
Kuala Lumpur : Freemind Horizons Sdn. Bhd.

See Ching Mey (2007). Latihan Penyeliaan Kaunselor. Kuala Lumpur : Lembaga Kaunselor
Malaysia.

Wan Marzuki Wan Jaafar, Ahmad Fauzi Mohd Ayub & Syaliza Adiha Tewiran (2012). Isu
Dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Selangor : Neurox Publishing House.

Rujukan Tambahan Boylan, J, C., Scott, J. (2011). Practicum Internship: 4th Edition.Tectbook and Resouce
Guide for Counseling & Psychotheraphy. New York: Psychology Press.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2009, Kemaskini 2014). Garis Panduan Amalan


Profesional Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Cyberjaya:
Institut Pendidikan Guru Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2015). Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan


dan Kaunseling di Sekolah Rendah dan Menengah. Putrajaya : Bahagian Pengurusan
Sekolah Harian KPM.

Mattsson, M, Eilertsen, T V and Rorrison, D (2011). A Practicum Turn in Teacher Education.


Rotterdam: Sense Publishers.

Nor Shafrin Ahmad & Ahmad Amin Mohamad Sulaiman (2006). Mengurus Rekod
Perkhidmatan Kaunseling. Kuala Lumpur : PTS Professional, Publishing Sdn. Bhd.

See Ching Mey (2007). Garis Panduan Pengurusan Kes Kaunseling. USM: Unit
Penyelidikan Pendidikan Asas.

T.Subahan Mohd Meerah & Syed Ismail (2014). Bimbingan, Isu dan Tips dalam Praktikum.
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Unit Praktikum IPG Kampus Darulaman. (2014). Jurnal Amalan Professional Edisi 1. Alor
Setar: Percetakan Nasional Sdn. Bhd.

Maklumat Bagi pelajar program Bimbingan dan Kaunseling perlu melaksanakan praktikum seperti mana
19.
Tambahan Arahan Buku Panduan Amalan Profesional.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KAUNSELING PRKA3094

(3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 Pembelajaran

1. Menyediakan rancangan pelaksanaan


perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling berdasarkan buku panduan
pelaksanaan perkhidmatan bimbingan Bimbingan,
x x x x Penilaian berterusan
Amali
dan kaunseling sekolah rendah dan
menengah. (C3, A4, PLO1, PLO3,
PLO5, PLO6, CTPS3, TS4, LL2).

2. Mengintegrasi teori, teknik dan


kemahiran semasa strategi rawatan Bimbingan,
melalui sesi bimbingan dan kaunseling. Amali,
Penilaian berterusan
(C6, P6, A4, PLO1, PLO2, PLO3, x x x x x Pencerapan
Amali
PLO4, PLO6, PLO8, PLO9, CTPS5, klinikal
CS5, LL2, EM2, LS2)

3. Mengurus pelaksanaan aktiviti Bimbingan,


berkaitan bimbingan dan kaunseling. Amali Penilaian berterusan
x x
(C3,PLO1,PLO9, CS1, CS3) Pencerapan Amali
klinikal
4. Melaksana pengurusan dokumen,
rekod dan laporan aktiviti kaunseling
mengikut amalan yang beretika. (C3, Bimbingan,
x x x x x Penilaian berterusan
Amali
PLO2, PLO3,PLO6,PLO8, PLO9,
CTPS2, LL1, EM3)

Bimbingan,
Amali Penilaian berterusan
KESELURUHAN x x x x x x x x
Pencerapan Amali
klinikal

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Nama Panel Penggubal:
Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademmik

Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar PhD (Pendidikan Teknik dan Vokasional) (UKM)
Pusat Pembangunan Akademik M Sc. (Pentadbiran Pendidikan) (UPM)
1
Institut Pendidikan Guru Malaysia Bachelor Pendidikan Sains Pertanian (UPM)
Sijil Perguruan Asas PSM (KH-Pertanian) (MPTI)

Saadah binti Sumrah


(KB02590,PA05955) M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Teknologi Malaysia
2 Pusat Pembangunan Akademik B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia
Institut Pendidikan Guru Malaysia Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) (MPMK)

Rosli bin Abdul Wahab M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Sains Malaysia
3
IPG Kampus Darulaman B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

Zuraida binti Ahmad M.Sc (Kaunseling) Universiti Utara Malaysia


4
IPG Kampus Darulaman B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

Laila Kasma binti Hj Hussain M.Sc. (B & Kaunseling) Universiti Putra Malaysia
5
IPG Kampus Darulaman B. Ec. (Hons) Universiti Kebangsaan Malaysia

Mhd Shokkeri bin Hj. Ismail M.A. (Persuratan Melayu) Universiti Kebangsaan Malaysia
6
IPG Kampus Darulaman B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

Rosli bin Ahmad M.Ed (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Sains Malaysia
7
IPG Kampus Darulaman B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Pendidikan Sultan Idris

Abdul Rahman bin Khalid M.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Pendidikan Sultan Idris
8
IPG Kampus Perlis B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

Tengku Norhani binti Tengku Besar M. Sc. (Kaunseling) Universiti Utara Malaysia
9
IPG Kampus Darulaman B. Ed. (Hons) (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Utara Malaysia

Mohd Mernan bin Talling M.Ed. (Psikologi Pendidikan) Universiti Kebangsaan Malaysia
10
IPG Kampus Darulaman B.A. (Hons) (Psikologi/Kaunseling) Universiti Kebangsaan Malaysia

Hj Shuib bin Hamid M.Sc (Kaunseling) Universiti Utara Malaysia


11
IPG Kampus Darulaman B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

Zetty Akhmar binti Amran M.Sc (Kaunseling) Universiti Utara Malaysia


12
IPG Kampus Darulaman B.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) Universiti Putra Malaysia

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Jabatan Pendidikan Kaunselor
Dr. Wan Marzuki bin Wan Jaafar dan Psikologi Kaunseling,
Ketua Jabatan
(KB00938,PA00690) Fakulti Pengajian Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai