Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A

1. Apakah yang dimaksudkan dengan kerja sepasukan?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(1 markah)

2. Pernyataan di bawah menunjukkan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam


proses peningkatan kendiri

Satu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah


laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan
skala numerikal atau sistem kategori

Apakah tujuan kaedah tersebut dijalankan?


i) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

iii) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(3 markah)

3. Rajah 1 menunjukkan struktur keluarga

A B C

Rajah 1
Terangkan ciri keluarga berdasarkan Rajah 1.
Struktur keluarga A :______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Struktur keluarga B :______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Struktur keluarga C :______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(3 markah)

4. Apakah maksud sumber keluarga?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(1 markah)

5. Rajah 2 menunjukkan carta klasifikasi sumber dalam Pengurusan Sumber Keluarga.


Nyatakan jenis sumber manusia di dalam petak yang disediakan.

Sumber

Sumber manusia Sumber bukan manusia

Kemudahan masyarakat

Wang

Harta benda

Infrastruktur

Rajah 2
(3 markah)
6. Pernyataan di bawah adalah huraian berkaitan faktor yang mempengaruhi pengurusan
sumber keluarga berkesan

Keluarga yang memiliki


pendapatan tinggi berpeluang
memperoleh sumber yang lebih
banyak dan secara tidak
langsung dapat membantu
pengurusan keluarga

Apakah faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga itu?


______________________________________________________________________
(1 markah)

7. Nyatakan dua punca utama sumber pendapatan keluarga


i) Sumber utama : ______________________________________________
ii) Sumber alternatif : ______________________________________________
(2 markah)

8. Nyatakan 3 tujuan menyediakan bajet


i) ________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii) ________________________________________________________________
________________________________________________________________

iii) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(3 markah)
9. Rajah 3 menunjukkan Langkah-langkah menyediakan bajet. Lengkapkan rajah itu.

Menentukan matlamat keluarga

Menganggarkan pendapatan

Mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan

Rajah 3
(3 markah)

10. Kenalpasti keterangan yang diberi dengan menulis KEPERLUAN atau KEHENDAK
pada petak berkenaan
KETERANGAN KEPERLUAN/KEHENDAK

Mesti dipenuhi untuk terus hidup

Tidak terhad dan banyak pilihan

Tidak mudah dipuaskan dan berbeza mengikut


seorang individu dengan individu yang lain

Tuntutan semula jadi

(4 markah)
11. Petikan berikut adalah antara punca konflik dalam keluarga.

Ibu bapa juga didapati banyak menyumbang kepada masalah tingkah laku anak-
anak, iaitu gagal menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak
mereka, di samping mengabaikan ajaran agama. Contohnya, anak-anak yang
mempunyai ibu bapa yang mengambil alkohol dan mengalami kekecewaan
didapati lebih bermasalah tingkah laku berbanding ibu bapa yang tidak
mengambil alkohol dan sihat (Phares dan Compas, 1992).

( Dipetik daripada Badrulzaman bin Baharom. (2006) (Persekitaran Keluarga Dan Kesannya Terhadap
Tingkah Laku Devian Remaja Di Daerah Pontian, Johor. 19 April 2017 daripada
http://eprints.utm.my/5994/1/tesis)

Berikan dua kesan negatif konflik itu kepada remaja


i. ________________________________________________________________
________________________________________________________________

i) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 markah)

12. Nyatakan dua kaedah berkesan mengatasi konflik keluarga

i) ________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 markah)

13. Rajah 4 menunjukkan jenis tempat kediaman.

X Y Z
Rajah 4
Nyatakan jenis rumah kediaman itu
X - _________________________________________________
Y - _________________________________________________
Z - _________________________________________________ (3 markah)
14. Rajah 5 menunjukkan faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman.
Nyatakan faktor dua lagi faktor dengan mengisi ruang di dalam peta buih.

Keperluan

Kejiranan

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PEMILIHAN
TEMPAT
KEDIAMAN

Keselamatan

Rajah 4
Pendapatan

Rajah 5
(2 markah)

15. Rajah 6 menunjukkan rajah blok sejenis ruang kediaman dan contohnya

Ruang tamu

RUANG SOSIAL X

Rajah 6
Nyatakan nama X dan Y
X - __________________________________________________________
Y - __________________________________________________________
(2 markah)

16. Nyatakan 3 perkara yang perlu dipertimbangkan dari aspek keselamatan untuk
memastikan ruang kediaman selamat dan selesa

i) ________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________
iii) ________________________________________________________________
(3 markah)

17. Maklumat berikut adalah tentang maksud bagi istilah dalam bidang makanan dan
pemakanan.
X Suatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan
mengandungi nutrien
Y Kajian yang berkaitan dengan pengambilan makanan untuk proses
pertumbuhan, pemulihan dan pengawalan kesihatan
Z Makanan yang kaya dengan bahan yang tidak dapat tercerna, terutamanya
selulosa

Apakah istilah yang berkaitan dengan maksud itu?


i) X: ___________________________________________________

ii) Y: ___________________________________________________

iii) Z: ___________________________________________________

(3 markah)

18. Jadual 1 menunjukkan klasifikasi nutrien. Nyatakan nutrien mengikut klasifikasinya

KLASIFIKASI NUTRIEN NUTRIEN


Nutrien Pembina tubuh

Nutrien pemberi tenaga

Nutrien pencegah penyakit


Garam mineral

Jadual 1
(4 markah)
19. Rajah 7 menunjukkan sumber utama sejenis nutrien

Rajah 7

i) Apakah nutrien itu : ________________________________________________


(1 markah)

ii) Berikan dua fungsi nutrien itu

a) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

b) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 markah)

20. Rajah 8 menunjukkan satu aktiviti pekerjaan

Rajah 8

Apakah nutrien utama yang diperlukan oleh pekerja itu?

a) ___________________________________________________________________

b) ___________________________________________________________________

(2 markah)