Anda di halaman 1dari 72

KONSEP ILMU

DALAM ISLAM
APA ITU EPISTEMOLOGI ISLAM?
Definisi bahasa :Epistemologi berasal daripada
bahasa Yunani episteme yang bermaksud
pengetahuan dan logos bermaksud kata/
pembicaraan.

- Definisi Istilah: Teori pengetahuan


berhubungan dengan hakikat dari ilmu
pengetahuan, andaian2, dasar2nya serta
pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai
pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia.
Ia merupakan cabang falsafah yang berkaitan
dengan asal, sifat dan jenis pengetahuan.

- Epistemologi Islam ialah teori/falsafah ilmu


berdasarkan ajaran Islam. Ia bukanlah semata-
mata persoalan bersifat falsafah malah
merupakan tindakbalas terhadap persoalan2
bersifat kehidupan, masyarakat dan
kenegaraan yang merangkumi keseluruhan
kehidupan dunia dan akhirat.
KONSEP ILMU
Definisi dari segi bahasa: ilmu berasal daripada
perkataan arab yang bermaksud mengetahui
tentang sesuatu dengan sebenar-benarnya.

Definisi dari segi istilah:

1) Al-Ghazali suatu kepastian secara demonstratif


(menyeluruh) di mana untuk sampai kepada ilmu
yang pasti mestilah melalui pengalaman secara
langsung.

2)Confucius apabila kamu mengetahui sesuatu,


meyakinkan yang kamu sudah tahu dan apabila kamu tidak
tahu sesuatu menunjukkan bahawa kamu tidak mengetahui
sesuatu. Menunjukkan bahawa ilmu adalah keyakinan dan
kebenaran.
3) Plato suatu pemindahan roh atau
jiwa dari kegelapan kepada cahaya

4) Syed Naquib al-Attas suatu


kebenaran yang sampai ke
dalam roh atau menerusi roh
atau jiwa manusia

5) Kamus Mujam al-Wasit ilmu


merupakan penghasilan yang
menyeluruh secara tersusun
atau himpunan segala masalah
dan prinsip dalam satu kesatuan
disiplin ilmu seperti ilmu kalam
(theology), ilmu tatabahasa,
geologi, astronomi dan arkeologi
dan juga pencapaian sesuatu
hakikat atau disebut sebagai ilmu
yaqin
MARTABAT ILMU DALAM ISLAM

1) Surah al-Mujadalah (58:11) Allah berfirman;
bermaksud Allah meninggikan beberapa darjat (tingkatan) orang2
yang beriman di antara kamu dan orang2 yang berilmu (diberi ilmu
pengetahuan) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan

Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang beriman dan berilmu akan
mendapat tempat/darjat yang tinggi di sisi Allah. Keimanan yang
dimiliki merupakan pendorong utk menuntut ilmu & ilmu yang
bermanfaat akan menyedarkan dirinya tentang hakikat kerdilnya
manusia di sisi Allah kerana ilmu Allah yang maha luas.
2) Surah Fatir 35:28, Allah berfirman;
Maksudnya; Sesungguhnya yang takut (melanggar perintah) Allah di antara para hamba-
Nya hanyalah orang yang berilmu.

3) Surah Ali Imran 3:18, Allah berfirman;

bermaksud Allah menerangkan (kepada sekalian makhluknya dengan dalil2 dan bukti),
bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa
mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan dan malaikat2 serta orang2 yang
berilmu(mengakui dan menegaskan juga yang demikian), (maka tiada yang berhak
disembah ) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana

Ayat ini membuktikan kemuliaan dan keutamaan orang yg berilmu bahkan dalam hal
kesaksian yang dimulai dgn Allah, malaikat dan orang2 yang berilmu.
4) Surah Thah 20:114, Allah berfirman;

...


bermaksud dan berkatalah, Wahai Tuhanku,
tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan

Ayat ini menjelaskan bahawa bagaimana Islam


meninggikan kedudukan ilmu dengan
mendorong umat Islam supaya sentiasa
berdoa agar ditambahi ilmu pengetahuan.

5) Surah Al-Alaq ayat 1-5 Allah berfirman


bermaksud Bacalah dengan menyebut nama
Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah
menciptakan kamu dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah.
Yang mengajar manusia dengan pena dan
tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang
tidak diketahuinya

Ini wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah


adalah berkaitan ilmu iaitu suruhan membaca.
6)Surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirmanbermaksudKatakanlah lagi (kepadanya); Adakah sama orang2 yang
mengetahui dengan orang2 yang tidak mengetahui
HADITH


1)
Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud
Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan,
maka dia dipintarkan dalam agama dan diilhami
olehNya kepandaian dalam perkara itu
(Riwayat al-Bukhari no 71 & Muslim no.1037)

Hadith diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu


Majah dan Ibnu Hibban bermaksud para alim ulama
adalah pewaris para nabi
Maksudnya: Sesiapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk
menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya Jalan ke
syurga. ( Riwayat Muslim no.2699)
Hadis riwayat al-Bazzari;.......( :

Maksudnya; Daripada Abu Bakar r.a., daripada nabi s.a.w. Sabdanya
Jadikanlah dirimu orang alim, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang
yang selalu mendengar pelajaran agama, atau pun orang yang mencintai
(tiga golongan yang tersebut) dan janganlah engkau menjadi (daripada)
golongan yang kelima yang dengan sebabnya engkau akan binasa.

Hadith riwayat Baihaki yang bermaksud carilah ilmu walau ke negeri China
kerana sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim

Hadis riwayat Ibn Majah & lain-lainnya yang bermaksud daripada anas bin
malik r.a., katanya; rasulullah s.a.w. Bersabda: menuntut ilmu adalah satu
fardhu yang wajib atas tiap-tiap seorang muslim.
Al-Bukhari & Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa r.a., ia berkata bahawa
Nabi SAW bersabda yang bermaksud:

"Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan kepadaku untuk


mengembangkannya adalah bagaikan hujan yang jatuh ke tanah. Di antara
TANAH tersebut terdapat bahagian yang subur, yang mampu
menyerap air dengan baik, lalu menumbuhkan pepohonan dan
rerumputan yang banyak. Di antaranya ada yang keras, mampu
menampung air sehingga manusia boleh mengambil air daripadanya untuk
keperluan minuman, menyirami tanaman dan untuk menyalurkan air. Dan
di antaranya pula ada yang tidak mampu menampung air dan tidak
mampu menumbuhkan pepohonan dan rerumputan. Demikian jugalah
perumpamaan orang yang diberi pemahaman agama yang diutuskan
kepadaku untuk mengembangkannya: Di antara mereka ada yang
mendalaminya, lalu mengajarkannya kepada orang lain, dan ada juga di
antaranya yang sama sekali tidak mahu menerima petunjuk." (Riwayat al-
Bukhari no 79 dan Muslim no 2282)
Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, bahawa Rasulullah SAW
bersabda:

Maksudnya: Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka


semua (pahala) amalnya terputus, kecuali (pahala) sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu memanjatkan doa
untuknya. (Riwayat Muslim no 949)
Celaan terhadap kebodohan & Orang-orang yang bodoh
1. Surah Al-Araf 7:119, Allah berfirman:

Bermaksud; Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan makruf


serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.

2. Surah Hud 11:46, Allah berfirman:Maksudnya Dia (Allah) berfirman, Wahai Nuh ! Sesungguhnya dia
bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak
baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang
tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau)
tidak termasuk orang yang bodoh.
Ayat ini Allah jawab permohonan nabi Nuh berkaitan anaknya yang
kafir...
TUJUAN
MENUNTUT
ILMU
Mensyukuri Nikmat
Memperbaiki Diri
Allah
Matlamat
utama
4
TUJUAN
MENGENAL
ALLAH
Berfikir dengan Menegak Agama
Islam
Adil
Memperbaiki Diri
Maksud memperbaiki diri - bersungguh-sungguh untuk
menambah ilmu pengetahuan serta membawa ibadah &
taraf kehidupan lebih tinggi dari sebelumnya.

Contohnya;

Mendapat keyakinan yang lebih


dalam ibadah

Solat lebih khusyuk dari sebelumnya

Peningkatan kerja
Firman Allah; " Dan orang-orang yang berusaha dengan
bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama
Kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-
jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta
beroleh keresahan); dan sesungguhnya ( pertolongan dan
bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha
membaiki amalannya." ( Surah Al-'Ankabuut 29:69)
MENSYUKURI NIKMAT ALLAH YANG MAHA
AGUNG
Antara nikmat terbesar yang dikurniakan kepada manusia adalah nikmat
akal untuk belajar & memahami ilmu dalam menjalani kehidupan di dunia
& persediaan untuk akhirat
Jadi antara tujuan kita dalam usaha menuntut ilmu adalah sebagai
tanda syukur atas segala macam nikmat-Nya
Dengan ilmulah kita mengenal cara melaksanakan ibadah & jenis-jenisnya

Dengan ilmu juga kita mengenal kebaikan dan kejahatan

Dengan ilmu juga kita mengetahui tentang dunia dan akhirat

Maka wajiblah kita bersyukur atas nikmat yang


tidak terhingga ini- nikmat akal & ilmu pengetahuan

Firman Allah; "Dan sesungguhnya Kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan


kepada Nabi Daud & Nabi Sulaiman; dan mereka berdua bersyukur dengan
berkata: " Segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah dengan kurnia-
Nya memberi kami kelebihan kebanyakan hamba-hamba Nya yang beriman." (
Surah Al-Naml 27:15)
Firman Allah; "Allah memberikan hikmat kebijaksanaan (ilmu yang berguna)
kepada sesiapa yang dikehendaki- Nya ( menurut aturan yang ditentukan-Nya).
Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu maka sesungguhnya ia telah diberikan
kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan
peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal
fikirannya." ( Surah Al-Baqarah 2:269)

"barangsiapa beramal tanpa


ilmu, maka yang rosak lebih banyak
daripada yang benar."

Khalifah
Umar bin
Abdul Aziz
Menegakkan Agama Islam
"Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi
berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara
mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang
dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar
berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka
dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah)." - Surah At-Taubah [9] : 122
Menegakkan agama Islam bermaksud memuliakan, mengamalkan perintah dan larangannya,
melaksanakan hukum-hukumnya, dan menyebarkannya dengan cara;

berpendidikan,

mampu memerintah,

adil dan

mampu memikul tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang Maha Tinggi
di muka bumi.

Ia merangkumi pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara serta meliputi aspek
jasmani, rohani, emosi dan intelek berdasarkan prinsip Islam berpandukan al-Quran dan as-
Sunnah.

Persoalannya, bagaimana ilmu itu boleh menegakkan Agama Islam? Di sini, kita melihat dari segi
faktor semasa sahaja.
Antaranya, kita perlu ubah persepsi kita mengenai contoh fardhu kifayah.

Rasanya sejak dari kanak-kanak, kemudian dewasa hingga tua kita


dihadapkan dengan contoh ini; iaitu mengaitkan contoh fardhu kifayah
hanyalah - pengurus jenazah atau orang memandikan, mengafankan dan
segala perihal tentang jenazah.

Sebenarnya yang termasuk dalam fardhu kifayah itu antaranya adalah;


ahli tafsir, usahawan, saintis, ahli fizik, pakar kimia, doktor, pakar
komputer, pakar enjin, arkitek dan lain-lain. Mungkin kita melihat seperti
remeh, tetapi inilah yang secara tidak sengaja telah tertanam dalam akal
fikiran kira sebelum ini.

Akhirnya kita menganggap fardhu kifayah adalah perkara yang mudah


dan memandang ringan padanya, akibatnya umat Islam (Malaysia
khususnya) kekurangan tenaga pakar dan mahir dalam pelbagai bidang.
Berfikir Dengan Adil
Berfikir bermaksud menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu, manakala
adil pula bermaksud meletakkan sesuatu perkara sesuai pada tempatnya.

Ramai yang berpendapat adil bermaksud sama rata, ini adalah pemahaman
yang salah. Jadi, berfikir dengan adil bermaksud menggunakan akal dalam
mempertimbangkan sesuatu perkara agar bertepatan dan bersesuaian pada
tempatnya.

"Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak
diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi
petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu
mengambil keputusan?" - Surah Yunus [10] : 35-36

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja.


Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai
kebenaran.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.


Dengan adanya ilmu, kita dapat membuat dan melaksanakan keputusan, ibadah, pekerjaan dan lain-lain hal
berkaitan kehidupan dengan lebih bijak, tepat dan teratur; iaitu mengutamakan yang lebih penting dari yang
penting.

Antara beberapa contoh;

Mengutamakan mempelajari fardhu ain dari fardhu kifayah.

Mengutamakan amal yang bermanfaat dari yang kurang bermanfaat seperti, memilih beramal dengan
sedikit tetapi berterusan daripada beramal dengan banyak tetapi setahun sekali.

Mengutamakan mengajar atau menyuruh anak-anak kecil bersolat dari berpuasa kerana biasanya orang
yang tidak meninggalkan solat pasti berpuasa (yang berkemampuan) dan orang yang berpuasa belum
tentu penuh solatnya. Sesuai dengan firman Allah,

".....Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar...." - Surah Al 'Ankabuut [29] :
45.

Mengutamakan ibadah fardhu dari ibadah sunat dan mengutamakan sunat yang mu'akkad; iaitu sunat
yang dituntut seperti mengutamakan solat rawatib mu'akkad, solat tahajjud daripada solat terawih, solat
sunat musafir dan lain-lain.

Mengutamakan mencintai Rasulullah saw daripada orang lain.

"Dari Anas bin Malik r.a : Rasulullah saw bersabda, "Belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia
mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapanya dan kepada manusia
semuanya". - Sahih Muslim [0035]

Ayat di atas sebagai contoh mengapa kita perlu berfikir dengan adil, ini adalah perkara yang sangat-
sangat penting
Akibat Jahil
Mengikut hawa nafsu
"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka
ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." - Surah
Al-Jaatsiyah [45] : 18

Orang yang jahil hanya mengikut hawa nafsu sahaja


dalam berfikir dan menganggap akal dan ilmu
pengetahuannya lebih hebat dari syariat, lalu melanggar
segala macam hukum dari al-Quran dan al-hadis.
Menjadi zalim dan tersesat
"Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa
nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang
akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan
tiadalah bagi mereka seorang penolongpun." - Surah
Ar-Ruum [30] : 29

Setelah mereka (orang-orang yang jahil) ini melanggar segala


macam syariat, maka mereka terdedah kepada kesesatan dan
seterusnya berbuat kezaliman; iaitu

"menyesatkan orang lain dan meruntuhkan akhlak


masyarakat yang terikut-ikut dengan mereka, akibatnya
berlaku ketidakharmonian dalam masyarakat."
Cenderung menjadi pengikut syaitan

"Di antara manusia ada orang yang membantah


tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti
setiap syaitan yang jahat,..." - Surah Al-Hajj [22] : 3
Mereka yang tidak berilmu seringkali bercakap perkara yang mereka agak-
agak sahaja terutamanya dalam hal agama yang boleh membawa kepada
kekufuran tanpa mereka sedari. Perkataan yang mereka keluarkan tidak
lain, kecuali mengikuti hawa nafsu yang dibisikkan oleh syaitan sahaja.

Sekiranya kita ragu-ragu tentang sesuatu perkara atau ingat-ingat lupa,


janganlah berkata-kata untuk berbangga diri atau berasa malu cakap tidak
tahu, tanyalah kepada orang yang berilmu.

"....maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu,


jika kamu tiada mengetahui." - Al Anbiyaa' [21] : 7
Ada pelbagai jalan
untuk ke Akhirat
Kesimpulan
Islam didasari dengan ilmu. Tidak ada satu pun permasalahan kecuali
diajar dalam Agama Islam bagi mereka yang mahu menggunakan akal
dan menuntut ilmu. Antara dalil-dalilnya:

"Allah menerangkan (kepada sekalian makhluk-Nya dengan dalil-dalil dan bukti),


bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa
mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang
yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana." - Ali 'Imran
[3] : 18

"Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku,


sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).." - Surah Al-Kahfi [18] : 109

"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta),
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, nescaya tidak akan
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana." - Surah Luqman [31] : 27
ALLAH Syaitan

Al-Quran As Sunnah

Manusia
Cintakan

B
A
B
Perkara

B
E

A
S

B
SE
Jin Y a n g
Cintakan
Bertenta
Perkara
n g a n
Yang di
IM
Perintah
Perintah IM PA
PA
Aqal K Allah
Allah
K

Mukmin Vs. Mukmin


Profesional Profesional
(Akhlak (Akhlak
Mahmudah) Mazmumah)
Tunduk Derhaka
Patuh "Ananiah"
Taqwa Sesat
KLASIFIKASI ILMU MENURUT ISLAM

Persoalan: Adakah segala jenis


ilmu WAJIB dituntut oleh setiap
muslim?

Pendapat Syech Zarnuji -


sesungguhnya tidak wajib bagi setiap
muslim dan muslimah menuntut segala
jenis ilmu tetapi yang diwajibkan
adalah menuntut ilmu perbuatan (ilmu
al-hal) sebagaimana diungkapkan
bahawa sebaik2 ilmu adalah ilmu
perbuatan dan sebagus-bagus amal
adalah menjaga perbuatan meliputi
ibadah kepada Allah seperti kewajipan
solat, puasa, zakat & haji.
Pendapat Al-Ghazali ilmu boleh
diklasifikasikan kepada;

1)Ilmu fardhu ain ialah ilmu tentang


cara amal perbuatan yang wajib
seperti ilmu agama dan segala
cabangnya sebagai contoh rukun
Islam.

2) Ilmu fardhu kifayah ialah tiap2 ilmu


yang tidak dapat dihindarkan dalam
menegakkan urusan duniawi. Sebagai
contoh ilmu jual beli, kedoktoran,
politik, pertanian dan ilmu bagi urusan
yang perlu dan penting untuk
pembangunan negara dan
masyarakat
Pendapat Ibnu Khaldun;

1) Ilmu aqliyyah ialah ilmu yang


merupakan sesuatu yang dialami
pada manusia yang boleh
dihasilkan melalui berfikir. Ia
termasuk ilmu hikmah, falsafah
yang terhasil daripada penelitian
dan penyelidikan.

2) Ilmu naqliyyah ialah ilmu yang


bersifat tradisional iaitu yang
bersumberkan al-Quran dan as-
Sunnah
SUMBER-SUMBER ILMU
1. WAHYU

Ia terdiri daripada al-Quran dan as-Sunnah di mana


keduanya adalah sumber rujukan ilmu dan
perundangan yang utama dan paling penting
kepada kehidupan manusia.

Al-Quran dan As-Sunnah merupakan wahyu daripada


Allah yang disampaikan melalui rasulnya kepada
umat manusia sebagai garis panduan untuk
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Al-Quran dan as-Sunnah adalah sumber2 yang


membekalkan asas2 ilmu pengetahuan supaya
manusia tidak terjerumus dalam logik akal dan
nafsu semata-mata kerana kedua2nya hanya dapat
menjangkau perkara yang melibatkan material dan
logik semata-mata dan tidak perkara yang
disebaliknya (perkara ghaib).
2) AKAL & PANCAINDERA

Akal merupakan elemen utama


yang dapat memandu manusia
kepada kebenaran.

Akal adalah neraca pada kebenaran


yang bertunjangkan wahyu
kerana melalui akal manusia
mampu mencapai kebenaran dan
mengelakkan daripada keraguan.

Pancaindera pula merupakan alat


yang digunakan akal untuk
mendapatkan ilmu kepada
sesuatu fakta menerusi fungsi2
akal.
Menurut Imam al-Ghazali semua ilmu bersifat hakiki dan bukannya buatan
manusia. Manusia hanya melakukan penemuan yang sememangnya telah
wujud dan melalui akal inilah manusia mampu membezakan sesuatu yang benar
dan palsu.

Ilmu yang menggunakan akal menurut al-Ghazali dikategorikan sebagai ilmu


matematik, logik, metafizik, politik dan etik.

Status ilmu ini adalah sebagaimana berikut:

1) Ilmu matematik (aritmetik, geometri, dan al-Jabar) disifatkan ilmu yang


bersifat neutral tujuan dicipta ilmu ini bukan untuk mengingkari atau
mengakui kewujudan Allah s.w.t. Ilmu ini digunakan untuk kegunaan dan
kebaikan manusia dan sekiranya disalahgunakan maka sudah tentu hasilnya
turut salah dan sekiranya digunakan dengan betul maka akan mendatangkan
hasil yang berguna kepada manusia.

Aritmetik adalah salah satu cabang utama ilmu matematik yang berkembang
dan hidup sebagai konsep2 nombor yang menjadi kegunaan umum dikenali
sebagai Teori Nombor.
Penggunaan dan manipulasi simbol bagi menggantikan sesuatu yang fizikal
yang digambarkan oleh mental membawa kepada idea awal penggunaan
operasi matematik bercorak kiraan campur dan tolak tanpa memerlukan pada
pengiraan objek tertentu.

Ahli matematik Islam yang banyak memberi sumbangan dalam bidang ini
ialah Abu Yusof Yaakub ibn Ishaq al-kindi karyanya bertajuk al-Karki dan al-
Fakhri.

Terjemahan teks pertama ilmu aritmetik ini ditemui di Univ.Cambridge(1857)


Algoritmi de Numero Indorum dari salinan teks al-Khawarizmi dalam abad
ke-12 menjadi alchawarizmi, al-karizmi, al-Goritmi dan al-Gorismi.

Algebra - juga salah satu daripada ilmu matematik berbentuk analisis


berdasarkan kuantiti dengan menggunakan huruf sebagai simbolnya. Ia
adalah kebijaksanaan mendapatkan tak ketahuan dari data-data yang diberi
jika terdapat perhubungan daripada data-data.

Contohnya:

Aritmetik (2+2+2 =3x2) merupakan kes khusus kenyataan algebra


(umum) bagi (x+x+x =3x) dan x ialah sebarang nombor.

Al-Jabr bermaksud memperbaiki keseimbangan suatu persamaan


dengan menukar tempat sebutan-sebutannya.
Geometri ialah cabang ilmu matematik yang mengkaji sifat2 ruang dan
pengukuran magnitud. Berasal daripada perkataan Yunani iaitu geo bermaksud
tanah dan metre iaitu pengukuran.

Tokoh2 Islam yang terkemuka dalam bidang ini ialah Ibnu Haitham dalam
bukunya Teori Optik, Thabit Ibn Qurra serta al-Khawarizmi dan al-Kindi.

2) Ilmu Logik iaitu ilmu yang mengkaji tentang cara , kaedah mendemonstrasi dan
mengkaji syarat2 premis, cara menggabungkan premis, syarat mendapatkan takrif
yang betul dan cara2 menyusunnya.

Kaedah yang digunakan adalah bersifat penaakulan atau penularan melalui premis2
umum yang menghasilkan natijah khusus daripada premis umum tersebut.

Contoh: A=B, B=C, A=C iaitu menggunakan kaedah silogisma (al-qiyas al-aqli) yang
digunakan dalam ilmu logik bermula drpd premis umum kepada khusus.
3.ALAM SEJAGAT

Alam juga dikira sebagai sumber


ilmu sampingan kepada wahyu
dan akal.

Plato;

berpendapat bahawa alam yang


nyata yang dapat dirasai oleh
pancaindera merupakan subjek
utama kepada ilmu kebenaran.

Ini kerana hubungan manusia dan


alam maya mencetuskan ilmu
sains yang wujud hasil daripada
pertembungan dan kesusahan
yang dialami oleh pengalaman
pancaindera biasa.
Al-Ghazali telah membahagikan ilmu
kepada 4 kategori utama iaitu:-
ilmu yang diperolehi daripada pancaindera atau
kebendaan.
ilmu yang diperolehi oleh asas2 logik atau
perbandingan
ilmu yang diperolehi oleh akal iaitu melalui
pemahaman tentang perkara yang wajib dan
mustahil.
Ilmu yang diperolehi melalui wahyu para nabi dan
rasul atau dhauq, kasyaf, dan mushahadah oleh
para sufi.
KEPENTINGAN ILMU
Di dalam al-Quran ada lebih 750 ayat yang menggesa
umatnya supaya belajar , membuat renungan, dan
menggunakan akal dengan sebaik2nya untuk mencari
kebenaran. Contoh di dalam al-Quran dalam ayat 118 &
143 surah Ali Imran, surah at-Taubah ayat 122.
Hadith diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr Rasulullah
bersabda bermaksud andaikata engkau berjalan,
kemudian engkau belajar satu bab dari ilmu
pengetahuan, maka itu adalah lebih baik daripada
kamu bersolat seratus rakaat
Ilmu yang
membezakan di
antara manusia dan
juga haiwan

Ilmu membezakan darjat


kemuliaan seseorang individu
atau masyarakat.

Ilmu adalah asas kebahagiaan dunia dan akhirat


Ilmu adalah asas
ketakwaan kepada
Allah s.w.t.

Ilmu akan sentiasa


bertambah sekiranya
digunakan dan harta
akan habis sekiranya
digunakan.

Ilmu dapat
mengeratkan tali
silaturrahim sesama
manusia.
ASPEK ASAS DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Penekanan dan pemusatan utama dalam pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-
Quran dan As-Sunnah.

Dalil:

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud Aku tinggalkan kepada kamu umatku
dengan 2 perkara. Kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang pada 2 perkara
tersebut iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

Matlamat asal dasar pendidikan Islam adalah bertujuan untuk mentafsir dan merealisasikan
prinsip dan konsep daripada kedua2 sumber tersebut berdasarkan kepada pemerhatian
dan pengkajian yang telah dilakukan oleh sarjana dan ahli fikir Islam sejak dari awal
perkembangan Islam.
ASPEK - ASPEK UTAMA
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
ASPEK
AQIDAH

ASPEK
KEMANUSIAAN &
FITRAH

ASPEK
KEILMUAN

ASPEK
TANGGUNGJAWAB
& PEMBALASAN
ASPEK AKIDAH
Asas utama dalam pendidikan Islam

Kenapa?

kerana keimanan kepada Allah-faktor penggalak kepada tingkahlaku


manusia ke arah kebaikan serta sebagai benteng kepada perbuatan
jahat dan keji (rukun iman)

Iman berperanan sebagai

pengarah yang mengarah tingkahlaku dan berseiringan dengan


perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Oleh yang demikian, tarbiyyah Islamiyyah adalah berhubung secara


langsung dengan perbuatan manusia dan sesuatu yang lahir daripada
perbuatan keimanan.
ASPEK KEMANUSIAAN DAN FITRAH
SEMULAJADI MANUSIA
Para saintis Barat berselisih pendapat tentang struktur asal kejadian manusia
sama ada berasal daripada hasil perkembangan sel, atau terdiri daripada akal
dan ruh, atau terdiri daripada ruh dan material seterusnya mereka juga
berselisih pendapat tentang nature manusia sama ada nature haiwan atau ruh
atau gabungan kedua-duanya.

Menurut perspektif Islam di dalam Surah as-Sajdah ayat 7-9 telah menetapkan
nature kejadian manusia adalah berasal dari sari pati tanah. Al-Quran menerangkan
beberapa peringkat kejadian manusia dari tanah kepada manusia.

Firman Allah dalam Surah as-Sajdah ayat 7-9 yang bermaksud Yang
memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan
manusia dari tanah [7] kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air
yang hina (air mani) [8] kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh
(ciptaan) Nya ke dalam (tubuh) nya dan Dia menjadikan pendengaran,
penglihatan dan hati bagimu (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur [9].

Surah al-Sajdah ayat 9 menjelaskan bahawa ruh adalah unsur yang memberikan
kemuliaan dan keistimewaan kepada ummat manusia.
Keseimbangan daripada unsur kejadian manusia
(tanah dan ruh) memberikan penekanan dalam
kehidupan sebagai manusia iaitu berkenaan tuntutan
dan juga tanggungjawab.
Ciri-ciri tersebut telah menjadikan diri manusia memiliki
sifat yang sempurna seterusnya menghasilkan
kecenderungan/keinginan yang dipanggil sebagai
fitrah.
Menurut Islam manusia akan tersasar daripada fitrahnya
namun melalui tarbiyyah akan mengembalikan
manusia kepada fitrah asalnya.
Tarbiyyah berperanan amat penting dan merupakan cara
yang terbaik untuk mengembalikan manusia ke fitrah
asal.
ASPEK KEILMUAN
Al-Quran telah menyatakan di dalam surah al-Isra ayat 9-11:
Firman Allah yang bermaksud;
Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang
lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang Mukmin yang
mengerjakan amal salih, bahawa bagi mereka (disediakan) pahala
yang besar [9] Dan sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada
(kehidupan) akhirat, Kami (Allah) sediakan bagi mereka azab yang
pedih [10]. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia
berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia (bersifat) tergesa-gesa
[11].

Ayat tersebut menerangkan bahawa Al-Quran merupakan kitab yang


membawa hidayah, memberi tunjuk ajar dan mengembirakan orang yang
beriman.
Tarbiyyah ilmiyyah dalam Al-Quran merujuk pada
beberapa aspek:
I. Aspek Akidah- menunjukkan kepada akidah yang jelas, mudah dan
nyata. Membebaskan ruh daripada kepercayaan karut, tahyul dan
menggerakkan potensi manusia ke arah kehidupan yang produktif dan
proaktif.

II. Aspek Kemanusiaan- menunjukkan kepada manusia supaya wujudnya


kesinambungan antara fizikal, dalaman, tingkah laku dan dorongan.

III. Aspek Ibadat- memberi didikan bahawa diri manusia memerlukan pada
keseimbangan antara tuntutan fizikal dan spiritual.

IV. Aspek Pentadbiran dan Kenegaraan- peri pentingnya aspek siasah,


ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan.
ASPEK TANGGUNGJAWAB DAN
PEMBALASAN
Mendidik perasaan bertanggungjawab adalah unsur pendidikan
yang diberikan penekanan oleh Islam.
Aspek ini ditanam di dalam jiwa manusia kerana pihak yang
bertanggungjawab akan menanggung hasil daripada
perbuatannya di hadapan Allah atau setiap perbuatan akan
menerima balasan setimpal baik atau buruknya.
Pihak yang bertanggungjawab terdiri daripada pemimpin/ketua,
iaitu dalam sesebuah negara, atau keluarga atau diri sendiri
kerana setiap daripada kita adalah khalifah Allah di bumi.
Pihak yang bertanggungjawab juga bergantung pada syarat2
tertentu dari segi akal, baligh, merdeka, kemampuan, jantina,
waras dsb.
PENDIDIKAN & PERKEMBANGAN MANUSIA
DALAM ISLAM
BAYI - MUMAIYIZ
bermain & bergurau
< 7 Thn

> 20 TAHUN SAIDINA MUMAIYIZ - BALIGH


berdisiplin & arahan
berkongsi, bebas
ALI 7 - 14 Thn

BALIGH - 20 TAHUN
berkawan
14 - 20 Thn
SEBELUM
KELAHIRAN
BAYI
KANAK -
KANAK

BALIGH

MATANG
1.Peringkat Sebelum Kelahiran

a. Islam menggalakkan perkahwinan untuk mendapatkan


zuriat yang sah. Sama ada lelaki dan perempuan
hendaklah memilih pasangan yang sesuai dan baik.
utamakan yang beragama.

Hadith riwayat Abnu Majah & Baihaki di mana Rasulullah


s.a.w pernah bersabda bermaksud Janganlah kamu
mengahwini wanita kerana kecantikannya kerana
kecantikannya itu boleh mencelakakan kamu. Janganlah
mengahwini wanita kerana hartanya kerana hartanya
boleh buat dia sombong. Kahwini lah mereka kerana
agama.Sesungguhnya seorang wanita hamba abdi yg
hitam & cuping telinganya besar adalah lebih baik jika dia
beragama

b. Memerlukan baka yang baik untuk lahirkan anak yang


baik.

c. Persekitaran yang sihat dan penjagaan dari segi fizikal


dan rohani dengan sebaik2nya semasa mengandung.
2. Peringkat Awal Kanak-Kanak

a. Ketika lahir terus azan atau iqamah di


telinga anak-menyeru kepada tauhid.
b.Bercukur pada hari ke-7 dan 21 serta
bersedekah.
c. Memberikan nama yang baik.
d.Menyusukan anak sehingga
umur 2 tahun.
e. M e m b e r i k a n b e l a i a n , k a s i h
sayang dan kemesraan terhadap
anak2.
f. Hubungan yang baik dan cara
hidup pertama dilihat oleh anak
bermula daripada keluarga. Ini
memberikan pengaruh yang
besar dan penting kepada
pembesaran dan pertumbuhan
fizikal dan rohani anak.
3) Peringkat Kanak-Kanak (7 Tahun 12 Tahun)

Peringkat perlunya anak


belajar menulis dan membaca.
Mengajar anak supaya solat 5
waktu dan bila umur 10 tahun
boleh merotan.
Perkenalkan yang mana baik
dan buruk dan halal dan
haram.
Mengenali rakan2 anak dan
memastikan rakan2 yang baik.
Penekanan diberikan dalam
bentuk keimanan kepada
Allah, mengetahui tentang
dasar2 akidah, apa larangan
dan suruhan Allah dan didik
anak melalui perbuatan.
4) Peringkat Baligh (12 Tahun 21 Tahun)
Zaman remaja dan peringkat ini mereka
telah dipertanggungjawabkan secara
individu atas apa yang dilakukannya.
Pada peringkat inilah anak2 perlu
diberikan gambaran yang betul serta
persekitaran yang baik untuk mencari
pasangan.
Biasanya remaja lebih terdorong untuk
melakukan sesuatu melalui logik akal.
Mereka sedang berusaha mencari
identiti diri dan ada sifat malu perlu
diberikan kesedaran pemikiran, sebab
musabab, peraturan.
Mereka inginkan kebebasan dan mula
menjauhkan diri dengan keluarga.
Perlu diberikan garis panduan
berkaitan perhubungan di antara lelaki
dan perempuan.
5) Peringkat Matang (Rusyd) (Umur 22 40 Tahun)

Pada peringkat ini dikategorikan


sebagai dewasa dan telah mencapai
akhlak dan pemikiran yang sempurna
Rujukan
Ringkasan Riyadus Solihin.(2010). Imam
Nawawi (penyusun), Syaikh Yusuf al-Nabhani
(diringkas). Telaga Biru Sdn. Bhd.: Kuala
Lumpur.
Rujukan Tujuan Menuntut Ilmu

Al-Quran terjemahan

Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Munir

Kitab-kitab hadis sahih

Krisis Dalam Pendidikan Islam [Dr. S.S Husain dan Dr. S.A Ashraf ]

Ihya' Ulumuddin [Imam Al-Ghazali]

Ilmu Mantik [Ustaz Ab. Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali @ Mat Zin]

Berfikir [Harun Yahya]

Fiqh Keutamaan [Dr. Yusuf Al-Qardhawi]

Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri [Za'ba]