Anda di halaman 1dari 14

Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

SUMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP GOLONGAN BERMASALAH


PENDENGARAN DI MALAYSIA

1.0 Pendahuluan

Pendengaran adalah salah satu nikmat yang sangat berharga yang dikurniakan tuhan untuk
keperluan manusia. Ianya membolehkan manusia mendengar dan memberi tindakbalas
kepada persekitaran. Walaubagaimanapun bukan semua manusia dilahirkan sempurna. Ada
manusia yang dilahirkan dengan pendengaran yang bermasalah. Penampilan sebahagian
mereka yang kelihatan sama seperti orang yang boleh mendengar, menyebabkan kita
tersalah anggap kepada golongan ini. Terdapat juga manusia yang dilahirkan normal,
namun kerana beberapa sebab seperti terkena penyakit, kemalangan di bahagian telinga
dan terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat, menyebabkan mereka mengalami masalah
pendengaran.

Ketidakupayaan mendengar bunyi persekitaran akan memberi kesan terhadap fungsi dan
kualiti hidup seseorang. Pendengaran memainkan peranan penting untuk seseorang
menguasai pertuturan. Sebab itulah, kebanyakan orang yang bermasalah pendengaran
akan mengalami masalah pertuturan. Ini disebabkan mereka tidak menerima rangsangan
dari pendengaran yang akan mendorong mereka untuk bertutur. Hal ini menyebabkan
mereka mempunyai masalah di dalam berkomunikasi.

Perkembangan teknologi selari dengan pembangunan peradaban dunia telah melahirkan


sebahagain teknologi yang membantu golongan bermasalah pendengaran ini. Ianya
membolehkan golongan bermasalah pendengaran berkomunikasi dengan golongan
mendengar dan sebaliknya. Selain daripada itu teknologi ini juga memudahkan pertukaran
maklumat berlaku untuk kepentingan bersama.

Di Malaysia, golongan bermasalah pendengaran tidak terkecuali dari terkesan dengan


pembangunan teknologi semasa. Ini membolehkan mereka memanfaatkan teknologi
tersebut untuk kegunaan sendiri dan seterusnya menyumbang kepada kemaslahatan
masyarakat amnya. Penulisan ini akan membincangkan definisi golongan bermasalah
pendengaran dan sumbangan teknologi komunikasi kepada golongan ini melalui aspek
politik, ekonomi dan sosial.

1
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

2.0 DEFINISI OKU

Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, OKU termasuklah mereka yang mempunyai
kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi
dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam
masyarakat.

2.1 Definisi masalah pendengaran

Hardman (1996);merujuk masalah pendengaran kepada kekurangan yg dialami turut


mempengaruhi proses pembelajaran dan sedikit sebanyak mempengaruhi pencapaian
akademik mereka.

Asmah Hj Omar (1986);pekak ialah individu yangg lahir dengan kecacatan pada deria
pendengaran yang tidak dapat mengenal bunyi bahasa, tidak dapat mendengar perbualan
orang lain dan tidak dapat mengalami serta menghayati pemikiran dan budaya melalui
bahasa.

Chua Tee Tee (1992);kanak-kanak pekak sebagai individu yang rosak pendengaran dalam
banyak keadaan, seperti ia mempunyai pendengaran separa, perkara ini ialah luar biasa
kerana memang dia tidak dapat bertindak ke arah bunyi disekeliling.

Daripada definisi yang diberikan oleh pakar-pakar diatas, dapatlah kita simpulkan bahawa
orang yang mengalami masalah pendengaran mempunyai masalah untuk memberi
tindakbalas kepada persekitaran mereka kerana mereka kurang/tidak boleh mendengar.
Keadaan ini akan menyebabkan mereka tidak dapat mengenal bunyi seterusnya tidak dapat
mengalami dan menghayati pemikiran melalui bahasa.

Apabila disebut perkataan pekak, kita akan mengandaikan seseorang itu langsung tidak
boleh mendengar walau bunyi yang kuat sekalipun. Tetapi, penbincangan didalam masalah
pendengaran merangkumi semua tahap masalah pendengaran dari masalah pendengaran
yang minimum hingga masalah pendengaran yang sangat teruk. Kebanyakan individu yang
bermaslah pendengaran bukanlah tidak mendengar langsung tetapi pendengaran mereka
terhad kepada frekuensi bunyi tertentu sahaja.

2
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

2.2 Tahap masalah pendengaran

Tahap pendengaran adalah suatu ukuran pendengaran seseorang. Individu yang


bermasalah pendengaran akan diperiksa oleh juruaudio yang bertauliah pada frekuensi
yang tertentu. Kekuatan bunyi akan diukur dan akan diterjemahkan kepada tahap
pendengaran. Unit yang digunakan ialah desibel (dB)

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) mendefinisikan masalah pendengaran sebagai tidak


dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua telinga tanpa menggunakan alat bantuan
pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan menggunakan alat
bantuan pendengaran.

JKM juga telah mengkelaskan masalah pendengaran kepada empat tahap seperti dibawah:-

Tahap Bacaan (decibel)


Minimun 15 - < 30 dB
(Kanak-Kanak)
20 - < 30 dB
(Dewasa)

Sederhana 30 - < 60 dB

Teruk (severe) 60 - < 90 dB

Sangat teruk > 90 dB


(profound)

Jadual 1.1 Gambar 1.1

Jadual 1.1 di atas menunjukkan tahap masalah pendengaran yang dikelaskan oleh Jabatan
Kebajikan Masyarakat. Gambar 1.1 disebelahnya menunjukkan contoh bunyi mengikut
kekuatan decibel.

3
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

2.2.1 Pendengaran Normal

Kanak-kanak yang boleh mendengar dibawah 15dB dikira tidak mengalami masalah
pendengaran. Orang dewasa yang mempunyai pendengaran normal pula boleh mendengar
dengan baik dibawah 20dB.

2.2.2 Tahap Ringan (>15dB hingga 30dB, kanak-kanak dan 20 - < 30 dB, dewasa)

Golongan ini sudah tidak dapat mendengar sebanyak 10-30%. Biasanya mereka tidak
mengendahkan masalah ini kerana tidak sedar mereka dalam masalah. Biasanya, individu
ini tidak mendengar bunyi-bunyi yang perlahan seperti bisikan, air yang mengalir dan bunyi
daun-daun bergeseran. Bagi dewasa, mereka akan mengalami kesukaran memahami
pertuturan di dalam keadaan bising atau dalam suasana ramai orang yang bercakap
serentak. Bayi dan kanak-kanak pula, masalah lambat bercakap atau pertuturan pelat akan
berlaku.

2.2.3 Tahap Sederhana (30dB hingga 60dB)

Golongan ini sudah tidak dapat mendengar 40- 50%. Masalah utama mereka adalah untuk
memahami percakapan dalam keadaan bising. Ini adalah kerana kebanyakan nada
pertuturan harian manusia berada dalam lingkungan 40-70dB. Tetapi, golongan tidak
mengalami apa-apa masalah jika mendengar pertuturan dalam keadaan senyap dan
suasana tidak bising. Mereka juga akan cenderung untuk menaikkan volume televisyen atau
radio kerana berasa tidak puas untuk mendengar. Selain itu, mereka juga akan meminta
mengulang kembali soalan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Kesan kepada kanak-
kanak pula mereka akan lambat bercakap dan pelat.

2.2.4 Tahap Teruk (>60dB hingga 90dB)

Golongan ini sudah tidak mendengar sehingga 70-80%. Mereka tidak dapat mendengar
bunyi pertuturan walaupun dalam suasana senyap. Keadaan ini memaksa orang sekeliling
meninggikan suara untuk berkomunikasi dengan mereka. Golongan ini hanya mendengar
bunyi-bunyi kuat sahaja seperti deringan telefon, kapal terbang dan lori. Kesan terhadap
bayi dan kanak-kanak adalah mereka tidak boleh bercakap.

2.2.5 Tahap Sangat Teruk (>90dB)

Golongan ini tidak dapat mendengar sehingga 90% dan hanya bergantung pada 10% baki
pendengaran sahaja. Mereka hanya dapat mendengar bunyi-bunyi yang sangat kuat sahaja
seperti bunyi siren, drill dan kapal terbang. Kesan terhadap kanak-kanak adalah mereka
tidak boleh bercakap.

4
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Jadual 1.2 dibawah adalah statistik pendaftaran orang kurang upaya di Malaysia mengikut
jenis. Terdapat seramai 37,729 orang mendaftar sebagai cacat pendengaran pada tahun
2009 dan jumlah ini meningkat kepada 39,824 pada tahun 2010. Penulis percaya jumlah
sebenar golongan yang mempunyai masalah pendengaran di Malaysia mungkin lebih besar
dari jumlah ini memandangkan bukan semua individu mahu mendaftarkan diri mereka
sebagai cacat atau golongan ini kurang terdedah kepada maklumat berkaitan.

PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA MENGIKUT JENIS KETIDAKUPAYAAN,

2009-2010

JENIS KECACATAN TAHUN 2009 TAHUN 2010


Penglihatan 26,155 27,840
Pendengaran 37,729 39,824
Fizikal 94,331 105,020
Masalah Pembelajaran 109,708 120,109
Cerebral Palsy 4,068 4,068
Pertuturan 0 334
Mental 0 3,663
Lain-lain/ Pelbagai 11,521 13,389
Jadual 1.2 (Sumber dari laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat)

3.0 Definisi teknologi komunikasi

Menurut Kamus dewan edisi ke-empat, teknologi ditakrifkan sebagai aktiviti atau kajian yang
menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perubatan,
perniagaan dll. Ianya juga merupakan kaedah atau proses menangani sesuatu masalah
teknikal. Manakala kamus ini mentakrifkan komunikasi sebagai perhubungan (secara
langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dll)

Jadi, dapat difahami disini bahawa teknologi komunikasi dalam masalah pendengaran
bermaksud kajian yang menggunakan pengetahuan sains bertujuan untuk digunakan
sebagai penyelesai masalah dalam perhubungan bagi golongan bermasalah pendengaran.

3.1 Teknologi membantu golongan bermasalah pendengaran

Kajian menunjukkan teknologi computer mampu memudahkan pelajar-pelajar khas


terutamanya pelajar-pelajar bermasalah tingkahlaku dan bermasalah pembelajaran

5
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

mempelajari kemahiran membaca,menulis dan mengira


(Fuchs&Allinder,1993;Matrher&Bos,1993)

Kneedler(1990) menyatakan pengajaran berbantukan computer (computer-assisted


instruction) menjadi penting dalam pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas disebabkan
ianya melibatkan latihtubi (drill and practice) dan kaedah pembelajaran yang diubahsuai
(Learning style modification)

Terdapat beberapa teknologi yang telah dan sedang digunakan oleh golongan bermasalah
pendengaran di Malaysia. Antaranya adalah seperti berikut:-

Alat bantuan pendengaran

Alat ini dicipta pada abad ke-17. Pada waktu itu, alat ini berbentuk seperti 'walkman' atau
cangkuk besar di belakang telinga. Ia kelihatan besar dan tidak bergaya. Ia menguatkan
hampir kesemua bunyi (termasuk bunyi persekitaran yang tidak diperlukan), menggunakan
teknologi analog serta tidak selesa untuk dipakai.

Perkembangan teknologi menjadikan alat ini lebih kecil, selesa dan berfungsi dengan lebih
baik. Audiologis perlu membuat penilaian menyeluruh bagi memastikan spesifikasi alat
bantu pendengaran bersesuaian dengan tahap masalah pendengaran.

Alat bantu pendengaran kebiasaannya diimport dari negara luar dan terdapat dalam
pelbagai jenama contohnya seperti Phonak, Oticon, Bernafon, Unitron, Starkey, Widex,
Hansaton dan Siemens. Pengguna dinasihatkan menggunakannya dengan sekerap yang
mungkin bagi tujuan adaptasi dan melakukan latihan mendengar dan menggunakan strategi
dalam berkomunikasi untuk memaksimumkan manfaatnya.

6
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Terdapat beberapa jenis alat bantuan pendengaran

Alat di belakang telinga.


Sesuai untuk kanak-kanak yang g bermasalah
pendengaran dari ringan ke sederhana.
Tahan lebih lama

Alat di dalam telinga.


Sejenis alat kecil di dalam lubang telinga.
Digunakan oleh orang dewasa dan kanak-kanak yang
lasak.
Dimasukkan betul-betul di dalam lubang telinga iaitu ke
tahap saluran yang mengalami kerosakan
Kecil dan kurang kelihatan
Kurang menangkap bunyi angin
Baterinya kecil dan tidak tahan lama dan susah untuk
diuruskan
Speaker mudah tersumbat dengan cecair telinga

Pacakan koklea
Bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran
sensorineural yang sangat kritikal pada kedua-dua telinga.
Ada 2 bahagian iaitu
Dalaman, (dipasang dibawah kulit kepala) yang terdiri dari
elektrod, penerima, magnet perangkai yang ditanam
dibelakang telinga
Luaran, yang terdiri dari pemprosesan pertuturan, set
kepala dan aksesori

7
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Perisian komputer

Speech Viewer III

Merupakan perisian suara dan 8omput yang mampu menukarkan percakapan dan
bunyi kepada grafik menarik. Ia mampu meningkatkan keberkesanan terapi bertutur dan
ucapan untuk mereka yang menghadapi masalah bertutur dan juga pendengaran.

Personal communicator

Merupakan CD-ROM yang mempunyai video-video yang memaparkan komunikasi


menggunakan 8omput isyarat Amerika (ASL) dan mempelajarinya melalui komputer. Ianya
menggunakan teknologi hypermedia yang mudah digunakan yang mempunyai 2500 video
Bahasa isyarat dan 4500 perkataan inggeris yang sesuai digunakan untuk pembelajaran,
komunikasi dan lain-lain. Ianya juga mampu menukarkan perkataan Bahasa inggeris kepada
yang ditiap kepada bentuk Bahasa isyarat.

Visual Voice Toolsperisian kawalan suara

Ianya merupakan program latihan pertuturan yang direka untuk individu yang mempunyai
masalah pertuturan. Ianya terdiri dari 7 alat yang membantu pengguna mengawal suara
bermula dengan kepekaan terhadap bunyi yang mudah. Program ini menyediakan
tindakbalas visual dan Audio untuk membantu pengguna mengetahui dan mengamalkan
kawalan kelantangan, kekuatan, dan kawalan nafas bagi bunyian.

Penggunaan telefon

Golongan bermasalah pendengaran juga boleh menggunakan telefon. Telefon yang


digunakan dipasangkan dengan peranti yang dipanggil TTY atau teks telefon. TTY ialah satu
alat yang kelihatan seperti mesin taip saiz kecil yang ada skrin padanya. TTY digunakan
untuk menghantar mesej melalui telefon Komunikasi berlaku dengan menaip teks padanya
dan ia akan memaparkan teks yang dihantar kepada penerima. Alat ini sama seperti
teknologi wassap yang kini digunakan secara meluas.

Gambar 1.2. Alat TTY

8
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Selain daripada itu penciptaan komputer, mesin faks, telefon bimbit dan penggunaan sms
juga menyumbang kepada perkembangan komunikasi di kalangan golongan bermasalah
pendegaran.

Bahasa isyarat

Kamus dewan Bahasa edisi keempat mentakrifkan bahasa isyarat sebagai cara
berkomunikasi yang tidak menggunakan ucapan atau tulisan (sebagaimana yang lazim
dalam sesuatu bahasa) tetapi menggunakan gerak isyarat anggota badan.

Bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan oleh golongan bermasalah pendengaran untuk
berkomunikasi secara visual antara satu sama lain. Komunikasi disampaikan dengan
menggunakan pergerakan tangan, badan dan mimik muka. Individu penerima pula
menggunakan deria penglihatan untuk menerima dan memahami maksud isyarat tersebut.
Menurut Asmah Haji Omar (1986), isyarat-isyarat yang dihasilkan oleh orang pekak
merupakan keperluan minimum mereka untuk berhubung. Oleh yang demikian didapati
unsur-unsur persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan bahasa isyarat orang
bermasalah pendengaran antaranya pergerakan benda, saiz benda, sifat benda, kelainan
dan keistimewaan benda, lakon kembali dan perbuatan berdasarkan budaya.

Terdapat berbagai-bagai alat yang terhasil dari perkembangan teknologi untuk kegunaan
golongan bermasalah pendengaran. Ianya merupakan sumbangan yang amat berharga
bukan sahaja kepada individu itu sendiri, malahan memberi manfaat kepada kerajaan dan
pembangunan ekonomi negara tersebut.

9
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

3.2 Sumbangan teknologi komunikasi untuk masyarakat bermasalah pendengaran di


Malaysia

Teknologi komunikasi telah memberi kesan dalam banyak aspek di Malaysia, golongan
bermasalah pendengaran tidak terkecuali dari mendapat manfaat darinya. Ianya bukan
sahaja membantu golongan ini, malah sumbangannya melangkau kepada sistem pendidikan
negara, pembangunan ekonomi rakyat, dan pembangunan sosial negara. Disini dihuraikan
lebih lanjut berkenaan sumbangan teknologi komunikasi terhadap golongan bermasalah
pendengaran di Malaysia.

3.2.1 Kepada kerajaan

Pembangunan pendidikan

Murid-murid bermasalah pendengaran di kategorikan sebagai murid berkeperluan khas. Di


Malaysia murid-murid bermasalah pendengaran mendapat peluang pendidikan seperti
murid-murid biasa yang lain tetapi dalam program persekolahan yang dikhaskan untuk
mereka. Mereka belajar di sekolah yang dinamakan sekolah pendidikan khas (Jabatan
Pendidikan khas, 1997).

Penggunaan alat bantu pendengaran dapat membantu murid-murid bermasalah


pendengaran untuk mendapat input-input bahasa yang lebih banyak berbanding mereka
yang hanya menggunakan deria lihat untuk mendapat input bahasa. Kesannya,
perkembangan bahasa murid-murid bermasalah pendengaran, komunikasi, kemahiran
membaca dan sebagainya dapat ditingkatkan (Nor Salliza Zakaria).

Terdapat dua asas pendekatan yang digunakan dalam pengajaran murid bermasalah
pendengaran iaitu pendekatan verbal-auditori dan pendekatan lisan. Pendekatan verbal-
auditori ialah latihan yang dilaksanakan dengan latihan bahasa, persembahan pertuturan
dan bacaan bibir. Semua aktiviti memerlukan sesuatu yang interaktif, bermakna, bersifat
intrinsik, adaptasi dan mengikut perkembangan serta strategi yang diperlukan oleh golongan
ini. Pendekatan lisan pula Pendekatan lisan mementingkan latihan pendengaran dan
bacaan gerak bibir. Alat bantuan pendengaran perlu digunakan untuk tujuan ini.

Aplikasi Program Sebutlah Sayang dalam pengajaran pertuturan murid bermasalah


pendengaran. Program Sebutlah Sayang merupakan satu modul yang memberi penekanan
kepada penggunaan suara disamping bantuan daripada sensori-sensori yang lain sebagai
pelengkap dalam pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Program ini
memfokuskan kepada sebutan bunyi huruf, rangkap dan konsonan serta gabungan kepada
bunyi huruf konsonan dan vokal-sukukata), iaitu kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-
bunyi huruf dan bukan lambang huruf.

10
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Pembangunan masyarakat

Melalui jabatan kebajikan masyarakat, pelbagai kemudahan program disediakan untuk


golongan ini. Bantuan kewangan disediakan untuk membeli alat bantuan pendengaran bagi
individu yang tidak berkemampuan.

Untuk menggalakan Orang Kurang Upaya (OKU) melanjutkan pengajian mereka ke


peringkat yang lebih tinggi, Kerajaan telah menyediakan bantuan kewangan kepada semua
pelajar OKU yang melanjutkan pengajian di IPTA, IPTS (yang diluluskan oleh KPT),
Politeknik dan Kolej Komuniti yang berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi.

Kemudahan alat ganti orang kurang upaya. Kerajaan mengecualian duti impot dan cukai
jualan ke atas semua peralatan direka khas untuk kegunaan orang kurang upaya.

3.2.3 Pembangunan ekonomi

Kerajaan membantu golongan ini untuk mendapatkan pekerjaan disektor awam dan swasta
melalui dasar-dasar yang digubalnya.

Dasar satu peratus pekerjaan dan peluang pekerjaan

Kerajaan telah membuka peluang pekerjaan kepada OKU dalam sektor awam melalui Dasar
Satu Peratus Peluang Pekerjaan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil.10/1988 dan
dipertingkatkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 / 2008 iaitu yang mula dikuatkuasakan
pada 1 April 2008. Bagi Sektor Swasta, Jawatankuasa Penggalakan Pengajian Orang Cacat
Di Sektor Swasta telah ditubuhkan dalam tahun 1990 di bawah Jabatan Tenaga Kerja
Semenanjung Malaysia telah mewujudkan Kod Amalan Penggajian Orang Kurang Upaya di
Sektor Swasta.

3.2.3 Kehidupan bermasyarakat

Menurut kajian yang dibuat oleh Ron Southwick, golongan bermasalah pendengaran ini
cenderung untuk berada dalam komuniti mereka sahaja. Ini disebabkan kerana golongan
mendengar sukar untuk memahami mereka. Keadaan ini merujuk kepada proses
komunikasi yang memerlukan penerima berupaya mengenkod mesej yang disampaikan
oleh sumber. Kemajuan bidang sains dan teknologi telah mengurangkan jurang ini dengan
penciptaan alatan yang berupaya membantu golongan bermasalah pendengaran. Walaupun
kebanyakan alatan ini tidak dapat memulihkan masalah pendengaran mereka, ianya
membantu mereka berkomunilasi dengan lebih baik.

11
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

4.0 Kesimpulan

Komunikasi adalah aktiviti yang dilakukan setiap hari oleh manusia bagi mendapatkan
keperluan dan bertukar maklumat. Kemahiran berkomunikasi membolehkan manusia
menyampai dan menerima maklumat bagi berbagai tujuan seperti berkasih sayang, belajar
untuk ilmu, mengetahui perkembangan persekitaran dalam dan luar negara dan sebagainya.
Golongan bermasalah pendengaran tida terkecuali dari keperluan ini. Sungguhpun golongan
ini mempunyai kelainan di dalam cara berkomunikasi, matlamatnya adalah sama seperti
orang lain. Dengan kemajuan teknologi, berbagai peralatan dan teknologi telah dibangunkan
melalui kajian sains dalam membantu golongan bermasalah pendengaran berkomunikasi
dengan dunia sebenar. Sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa minoriti (bahasa
isyarat) mereka berpeluang berinteraksi dengan golongan lain, mendapatkan pendidikan
yang lebih tinggi dan seterusnya mendapatkan pekerjaan untuk menyara diri dan keluarga.
Diharapkan dengan semua teknologi yang dibangunkan ini, golongan bermasalah
pendengaran dapat memanfaatkan sepenuhnya dari penggunaan alatan dan perisian
tersebut. Semuanya ini adalah untuk kelangsungan dan meningkatkan kualiti hidup mereka
kearah yang lebih baik.

12
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Rujukan

Teknologi cacat pendengraan


http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2002&dt=0526&pub=Utusan_Malaysia
&sec=Megabait&pg=me_01.htm di capai pada 7 mac 2017

Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad, (2011) Pengantar Pendidikan Khas. P. Pinang,
Malaysia. Universiti Sains Malaysia

Kamus Dewan Online. http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=komunikasi dicapai pada 15


Mac 2017

Abd Rahim Razalli, Aplikasi ict dalam komuniti orang pekak.


https://www.scribd.com/document/196482992/Aplikasi-Ict-Dalam-Komuniti-Pekak-
PDF# dicapai pada 14 Mac 2017

Definisi bermasalah pendengaran. https://www.scribd.com/doc/114182586/DEFINISI-


BERMASALAH-PENDENGARAN dicapai pada 14 Mac 2017

Hospital Kuala Penyu, Alat Bantu Pendengaran: Antara Mitos & Fakta, Sabah.
http://hspkpyu.moh.gov.my/infosihat.item.91/alat-bantu-pendengaran-antara-mitos-
fakta.html dicapai pada 15 Mac 2017

Visual Voice Tools. http://www.abledata.com/product/visual-voice-tools dicapai pada 15 Mac


2017

Joan, C. P., Emeliana Elias & Mohd Sofi Nasri, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Khas
Teknik dan Vokasional.

Jab pend wilayah persekutuan kuala lumpur, pendidikan khas.


http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/maklumat-pendidikan/murid/28-pendidikan-khas
dicapai pada 16 mac 2017

Safani Bari, Manisah Mohd Ali, Norani Mohd Salleh & Aliza Alias,

13
Sumbangan Teknologi Komunikasi Terhadap Golongan Bermasalah Pendengaran Di Malaysia

Lampiran

14