Anda di halaman 1dari 18

1.

0 PENDAHULUAN

Sedasarwasa ini, perkembangan kurikulum yang semakin kompleks


memerlukan kemahiran pemikiran dan penaakulan yang tinggi agar dapat
diproses dengan teknologi multimedia merentasi pelbagai displin ilmu yang
ada pada dewasa ini. Penggunaan perisian multimedia merupakan satu
medium dan juga cara penyampaian pengajaran konvensional kepada model
baharu pengajaran dan pembelajaran berasaskan pelajar. Menurut Sharifah
Maimunah (2003), Pengarah Pusat Perkembangan, menyatakan bahawa
bermula daripada tahun 2003, mata pelajaran Sains dan Matematik telah
diajar di dalam bahasa Inggeris. Justeru, dengan adanya teknologi
maklumat (ICT), ianya dapat memberikan satu kelebihan kepada pelajar
mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran kerana mereka dapat membuat
pencarian ilmu tersebut daripada pelbagai sumber yang kebanyakannya
ditulis di dalam Bahasa Inggeris.

Bidang pendidikan merupakan satu bidang yang paling penting ke arah


merealisasikan Wawasan 2020. Dalam konteks pendidikan negara pada
dewasa ini, ia merupakan suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani. Pendidikan memainkan peranan penting bagi
menjana pertumbuhan ekonomi yang cergas, mempertingkatkan daya saing
negara dan menambah baik kualiti hidup penduduk sesebuah negara.

2.0 PERBINCANGAN UMUM APLIKASI PENGGUNAAN ICT DALAM


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BAHASA MELAYU DI DALAM
KELAS

1
Menurut Abd. Rahim (2000), menyatakan bahawa Malaysia sebagai pusat
kecemerlangan pendidikan memerlukan satu rombakan baharu dalam dasar
pendidikan tinggi khususnya dari segi liberalisasi, pendemokrasian dan
reformasi pendidikan tinggi. Justeru, guru hari ini perlu menguasai konsep
pengajaran berbantukan komputer agar pemahaman yang mantap terhadap
konsep tersebut dapat memberi kesan kepada mutu pengajaran dan
pembelajaran guru. Ini disebabkan terdapat pelbagai pemahaman terhadap
konsep yang diberikan oleh guru-guru pada hari ini. Tiga komponen utama
yang perlu ada di dalam pengajaran bahasa berbantukan komputer iaitu
komputer, bahasa dan pembelajaran (Finkbeiner, 2001). Guru pada peringkat
awal perlu memahami konsep dan prosedur pelaksanaan pengajaran
menggunakan komputer agar memberikan kesan yang optimum kepada
pelajar. Penggunaan komputer dalam pengajaran bahasa ada dilakukan oleh
guru Bahasa Melayu. Namun, penggunaan yang tidak menyeluruh dari segi
keperluan perlu diberikan perhatian. Contohnya, penggunaan komputer
dalam kemahiran menulis menggunakan aplikasi perisisan Microsoft Word
sepatutnya diberikan perhatian kerana penggunaan komputer mampu
membantu pelajar dalam menyusun organisasi teks serta dapat memudahkan
penyuntingan dilakukan. Bagi memastikan keberkesanan pengajaran, bahan
bantu yang digunakan perlulah dapat membantu guru menyampaikan
pengajaran dengan lebih berkesan (Yahya Othman, 2007). Kesan
penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
juga didapati positif dengan kebanyakan sampel menyatakan demikian.
Antaranya ialah penggunaan komputer dapat memupuk minat yang
mendalam terhadap penguasaan Bahasa Melayu.

Kajian yang dijalankan oleh Saad Al Kahtani (1999) menunjukkan


penggunaan komputer dalam pengajaran menulis karangan dapat memberi
kesan terhadap pencapaian pelajar. Kekangan yang dihadapi oleh guru
Bahasa Melayu dalam melaksanakan pengajaran berbantukan komputer
meliputi aspek kursus peningkatan, pelajar yang pelbagai kecerdasan,
teknologi komputer yang sering berubah, masa yang diperlukan untuk
membuat persediaan pengajaran, dan sebagainya boleh memberi kesan
terhadap pengajaran. Stallard (1998) pula menghuraikan faktor kebolehan
guru dalam pengendalian komputer, penyediaan bahan pengajaran dan
strategi yang sesuai digunakan merupakan kekangan yang sering dihadapi.

Dalam hal ini, perancangan dan persediaan pihak pentadbir sekolah dalam
menyediakan guru-guru agar benar-benar menguasai kemahiran tersebut
perlu dilakukan secara professional. Masalah dalam penggunaan komputer
perlu dihadapi dengan memberikan penekanan kepada penggunaan ICT
dalam pengajaran sebagaimana yang ditekankan oleh Kementerian
Pelajaran. Sukatan pelajaran Bahasa Melayu perlu dirujuk untuk melihat
keperluan menggunakan komputer dalam pengajaran. Selain itu, penekanan
pengajaran secara integrasi dalam mata pelajaran yang lain juga mampu
untuk membantu pelajar mahir dalam sesuatu tajuk (Hokanson & Hooper,
2004).

Guru sentiasa mencari pendekatan baharu bagi mengajar mata pelajarannya


yang dapat memotivasikan pelajar melakukan penyelidikan, menelaah,
menulis dan meransang pelajar mendapatkan maklumat yang diperlukan.
Kepercayaan kini perisian multimedia berbantukan komputer adalah cara
mentransformkan pendidikan yang paling efisien dan berkesan. Menurut
Ismail (2002), perisian multimedia boleh menjadi pemudah cara yang kuat
bagi pengajaran dan pembelajaran dengan sebab-sebab dan kebijaksanaan
untuk berjaya. Sebagai contoh, seorang guru boleh menggunakan aplikasi
Microsoft Excel dalam subjek matematik untuk memperolehi nilai tambah,
tolak, bahagi dan darab melalui simbol Autosum. Keadaan ini bukan sahaja
dapat memberi satu pendekatan pengajaran yang baharu tetapi memberi
satu nilai tambah kepada para pelajar terutamanya murid-murid di sekolah
rendah bagi meminati subjek matematik yang dikatakan susah.
2.1 KEBAIKAN PENGAJARAN BERBANTUKAN ICT KEPADA GURU

Proses pengajaran dan pembelajaran ICT sememangnya dapat membantu


memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan juga
dapat mengurangkan beban tugas guru. Oleh itu, pembelajaran berbantu
multimedia ini dapat menjadi sumber rujukan dan motivasi kepada guru bagi
membuat seterusnya menghasilkan inovasi pada pengajaran agar proses
pengajaran dan pembelajaran lebih difahami dan diikuti oleh pelajar.

2.2 KEBAIKAN PENGAJARAN BERBANTUKAN ICT KEPADA MURID

Pembelajaran berbantu multimedia dijangka dapat meningkatkan prestasi


murid-murid di samping memberi pendedahan kepada guru dan pelajar
terhadap penggunaan teknologi multimedia sebagai bahan bantu mengajar.
Dengan secara tidak langsung, ianya dapat meningkatkan imej sekolah yang
terlibat sebagai sebuah sekolah yang memenuhi hasrat kerajaan untuk
melahirkan pelajar yang cemerlang dan gemilang serta lengkap dengan nilai
intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI).

Pembelajaran berbantu multimedia dapat mempelbagaikan bahan rujukan


pelajar kerana ia boleh diaplikasikan dengan pelbagai aktiviti pembelajaran
seperti teks, meneliti gambar, video, visual pembelajaran dan sebagainya.
Selain daripada itu pelajar tidak perlu terikat dengan sesuatu gaya
pembelajaran kerana pembelajaran berbantu multimedia ini dapat menangani
masalah perbezaan pelajar dengan mengindividukan pengajaran mengikut
kebolehan mereka (Sharifah Alawiah , 1987). Secara tidak langsung ianya
akan meningkatkan kefahaman pelajar seterusnya meningkatkan pencapaian
pelajar

2.3 GAYA PEMBELAJARAN

Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi


bagaimana seseorang itu menerima, mengumpul dan memproses maklumat.
Semasa di dalam bilik darjah, murid-murid mempunyai gaya pembelajaran
yang berbeza. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn (1974) berfokuskan
kepada 18 elemen yang mampu mempengaruhi kebolehan belajar seseorang
murid. Justeru, kesemua 18 elemen tersebut dapat diklasifikasikan kepada
4 kategori iaitu persekitaran, Emosional, Sosiologikal dan Fizikal. Berikut
merupakan prinsip Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn :

i) Kebanyakkan individu mampu dan boleh belajar;

ii) Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu;

iii) Gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim, sumber


dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran;

iv) Dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran


yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran, seseorang dapat
mengoptimumkan proses pembelajarannya.

2.3.1 TEORI PEMBELAJARAN BERBANTUKAN ICT


4

Menurut Fox (2003), teori ini disebut oleh Cotton, J. (1995), selepas Taylor
1980, menyatakan bahawa komputer bertindak sebagai tutor, tutee dan alat.
Komputer merupakan tutor dalam teori behaviorisme yang dikemukakan oleh
Skinner yang membantu pembentukan program ILS (Integrated Learning
Systems). Sebagai contohnya, penggunaan perisian Microsoft Power Point
dalam subjek sains di dalam kelas, kebanyakkan murid seronok dan mudah
menerima pembelajaran dengan berbantukan teknologi. Selain itu, komputer
juga merupakan tutee dimana dapat membantu murid-murid dalam
penggunaan komputer secara lebih efektif. Manakala menurut Teori
Konstruktivisme, komputer dapat membantu murid-murid bukan sahaja celik
komputer, tetapi boleh membantu murid-murid dalam menguasai subjek yang
lain. Dalam konteks ini, pengajaran berbantukan komputer dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Word, Power Point dan Excel semasa
proses pengajaran berlangsung di dalam kelas dianggap sebagai scaffolding
yang membolehkan murid-murid berkemahiran, membentuk idea dan
memahami maklumat yang sukar difahami secara tuntas.

2.4 KEGUNAAN DAN KEBAIKAN Microsoft Powerpoint

Dasawarsa, terdapat pelbagai perisian yang digunakan pada hari ini untuk
membangunkan persembahan elektronik untuk dijadikan bahan bantu
mengajar kepada murid-murid. Antaranya adalah Microsoft Powerpoint.
Merujuk kepada Shaifol (2004), penggunaan media unsur animasi, grafik,
audio, video dan teks dalam satu persembahan pengajaran akan
membuatkan sesuatu persembahan elektronik atau multimedia tersebut
menjadi lebih menarik minat murid, dapat memberi motivasi kepada murid-
murid dan juga guru dan mudah difahami oleh semua kelompok di sekolah.
Persembahan Microsoft Powerpoint dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas dijalankan menerusi paparan slaid demi slaid
menjadikan persembahan multimedia boleh digunakan sebagai pelantar
dalam membuat gerakkan animasi tanpa rendering. Pada kebiasaannya,
persembahan elektronik ini biasanya digunakan sebagai preview di peringkat
awal sebelum animasi disusun. Tujuan gerakkan animasi ini adalah bagi
menilai gerakkan tanpa menggunakan proses rendering yang mengambil
masa yang lama.

Cara mengoperasikan Microsoft Powerpoint ini lebih kepada mesra


pengguna dimana butang arahan mudah difahami dan tidak perlu
menggunakan pengaturcaraan. Justeru, oleh kerana sifat perisian
persembahan multimedia yang menarik dimana boleh menggabungkan lima
elemen media iaitu video, animasi, grafik, audio dan teks, perisian ini sangat
sesuai digunakan dalam membentuk backdrop persembahan dalam apa jua
program atau majlis yang diadakan di sekolah mahupun di luar sekolah.

Oleh yang demikian, penggunaan perisian persembahan elektronik


digunakan secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam
kelas. Persembahan multimedia menerusi Microsoft Powerpoint dalam
pengajaran di dalam kelas menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
lebih menarik serta berkeupayaan mengilustrasikan idea-idea yang sukar dan
dapat memotivasikan murid-murid secara keseluruhannya.

2.4.1 REKA LETAK DALAM PERISIAN MICROSOFT Powerpoint


Reka letak dalam perisian persembahan elektronik atau multimedia
merupakan ilmu atau kemahiran yang digunakan bagi meletakkan menyusun
media pada paparan untuk membentuk satu persembahan yang menarik.
Keupayaan meletak dan menyusun elemen media yang baik dan berkesan
memberi kesan yang positif terhadap persembahan.

2.4.1.1 Prinsip Reka Letak CASPER

Prinsip reka letak CASPER merupakan panduan menyusun media seperti


teks, grafik, animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat
merangsang perhatian dan minat murid-murid di sekolah. Skrin yang
diletakkan dengan media tanpa dirancang menyebabkan persembahan
multimedia yang kurang menarik. Prinsip reka letak CASPER adalah
berdasarkan perkataan CASPER berikut :

i) Contrast (Perbezaan yang Ketara)

Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek, warna yang kontra bagi
membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan bagi membezakan
dua item yang berlainan. Perbezaan font, objek besar dan kecil, garis halus
dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak,
garis berjauhan dengan berdekatan dan grafik kecil dan besar.

ii) Alignment (Susunan Lurus)

Setiap item yang diletakkan dalam muka perisian harus seimbang dengan
muka perisisan agar kelihatan menarik.

iii) Simplicity (Mudah)

Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsang pengguna untuk
memahami maksud yang hendak disampaikan. Dengan kata lain, ianya dapat
memudahkan penerokaan dan merangsang pemikiran. Pemikiran yang dipilih
perlulah ringkas, bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami.

iv) Proximity (Berhampiran)

Item yang digunakan dalam muka perisian harus dikumpulkan pada satu
kawasan. Item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak
terpisah-pisah.

v) Emphasis (Penekanan)

Memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting. Tidak


digalakkan menggunakan terlalu banyak elemen sampingan. Ini kerana,
murid-murid akan lebih tertumpu kepada elemen sampingan tersebut.
7

vi) Repetition (Pengulangan)

Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan akan


membantu pemahaman dalam kalangan murid-murid semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

2.5 KEGUNAAN DAN KEBAIKAN Microsoft Excel

Microsoft Excel juga dikenali sebagai Excel Workbook dengan file extension
.xls. Setiap workbook terdiri daripada hamparan kerja elektronik yang
dikenali sebagai Excel Worksheet. Bilangan hamparan atau worksheet
boelhd itambah dan setiap worksheet yang diaktifkan dengan cara menekan
tab worksheet berkenaan yang terdapat di bahagian bawah kiri paparan di
skrin. Hamparan atau worksheet Microsoft Excel merupakan seperti sehelai
kertas elektronik yang terbina bersama sebatang pensel, pemadam dan
mesin kira.

Microsoft Excel sangat memberi nilai tambah dalam pengajaran di


sekolah terutamanya bagi subjek matematik. Guru inovatif akan
menggunakan pendekatan sedemikian sebagai bahan bantu mengajar.

2.6 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN


Multimedia merupakan integrasi elemen-elemen teks, audio, grafik, animasi,
dan video dengan menggunakan komputer sebagai alat persembahan untuk
membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara
signifikan. Reka bentuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan ICT
merupakan satu disiplin tentang kefahaman dan penambahbaikan proses
pengajaran secara sistematik bagi memperolehi nilai tambah dalam proses
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh seorang guru.

Menurut Jamaluddin dan Zaidatun (2003), penggunaan perisian


multimedia sudah semestinya mendatangkan kebaikan kepada pelajar di
dalam pendidikan. Penggunaannya dapat mengatasi kelemahan serta
masaalah yang dihadapi di dalam proses pengajaran biasa di dalam kelas
yang dilaksanakan secara tradisi. Ianya menjadi perangsang kepada guru
serta menjadi alat yang dapat membantu guru menyampaikan pengajaran
dengan berkesan.

Antara beberapa feadah pembelajaran dengan menggunakan perisian


multimedia adalah:

i) Menyokong Pembelajaran Kendiri.


Penggunaan teknologi multimedia membolehkan pembelajaran kendiri
dilaksanakan dengan lebih berkesan. Murid-murid boleh memilih masa,
kandungan serta hala tuju pembelajaran mereka dengan kadar yang cepat
kerana program multimedia memberi peluang serta kebebasan kepada
pelajar untuk memilih maklumat yang digemari mengikut kebolehan individu.
Di samping itu, murid-murid berpeluang belajar tajuk yang susah berulang
kali sehingga pemahaman dicapai.

Pembelajaran berbantu multimedia sebagai salah satu media pembelajaran


dapat digunakan secara berkesan untuk memenuhi keperluan pelajar yang
berbeza dari segi keupayaan, intelek dan gaya pembelajaran. Pembelajaran
individu merupakan satu sistem pelbagai dan prosedur pembelajaran yang
fleksibel dimana pelajar diberikan tanggungjawab untuk merancang dan
melaksanakan pembelajaran mereka.

ii) Membantu Menyelesaikan Masalah Guru Dalam Pengajaran

Perisian multimedia telah membuka jalan baru dalam bidang pendidikan. Ciri-
ciri perisian Multimedia yang lebih mesra, tidak jemu, tidak penat, dan tidak
sakit hati menjadikan ia sangat sesuai bagi para pelajar terutamanya bagi
pelajar-pelajar yang kurang cerdas. Contohnya, strategi latih tubi di mana
beberapa percubaan perlu dilakukan oleh pelajar. Pembelajaran
menggunakan multmedia dapat memberikan tindak balas serta-merta kepada
pelajar. Secara tidak langsung ia dapat memberi peneguhan yang sangat
positif.
iii) Membantu Imaginasi Terhadap Perkara Abstrak

Elemen-elemen media yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran


berasaskan multimedia seperti warna, muzik, animasi dan visual boleh
menambahkan realisme dalam pembelajaran secara latih tubi, ujikaji dalam
makmal, permainan simulasi dan sebagainya.

Dengan hal ini, elemen multimedia dapat menerangkan sesuatu pengajaran


yang kompleks menjadi mudah untuk difahami dengan contoh-contoh yang
sebenar yang tidak dapat diterangkan dengan menggunakan teks.

iv) Keseronokan Belajar dan Menjana Pemikiran Pelajar

Menerusi pengunaan multimedia, ianya berbeza dengan pengajaran dan


pembelajaran biasa yang memperlihatkan guru membaca teks di hadapan
sambil pelajar mendengar. Penggunaan perisian multimedia menjadikan
pelajar lebih seronok belajar apabila perisian tajuk yang digunakan
menyelitkan animasi dan watak-watak tertentu yang dilakonkan mengikut
tema kurikulum subjek itu. Selain itu, penggunaan multimedia ini mampu
melahirkan pelajar yang mahir berfikir, kreatif dan kritis. Secara
keseluruhannya, ciri-ciri inilah yang diharapkan oleh pihak kementerian
pendidikan dalam menyediakan pelajar yang cemerlang.
10

2.7 SARANAN DAN CADANGAN MASA HADAPAN

Penggunaan perisian multimedia sebagai modul pengajaran dalam mata


pelajaran adalah amat berkurangan. Hasil dari beberapa kajian lepas, dapat
membantu guru sebagai bahan bantu mengajar kerana ia dapat
meningkatkan motivasi dan pencapaian murid-murid tetapi ia tidaklah secara
menyeluruh kerana peningkatan prestasi murid-murid tidak meningkat 100%.
Masih terdapat banyak kekurangan yang boleh ditampung pada masa
hadapan terutamanya dari segi penyediaan modul multimedia dengan lebih
terperinci.

Bagi tujuan penambahbaikan, penggunaan perisian perlu diperluaskan agar


pelajar dapat memahami konsep dengan lebih jelas. Para guru juga haruslah
membuat lebih banyak penyelidikan bagi menyediakan bahan pembelajaran
berbantukan multimedia lebih menarik dan efisien. Guru-guru tidak hanya
mengharapkan kepada perisian yang sedia ada malah mampu membina
sendiri perisian multimedia dengan menggunakan perisian pengarangan
multimedia seperti Macromedia Director, Microsoft Power Point dan
sebagainya bagi membantu pelajar memperolehi keputusan yang lebih
cemerlang.

Dalam konteks pendidikan pada hari ini, guru perlu didedahkan kepada idea
baharu dan peluang dalam kerjaya profesion keguruan mereka seperti
menghadiri kursus ICT jangka pendek. Pihak sekolah juga perlu mengambil
inisiatif memajukan profesion keguruan dalam konteks penggunaan ICT
dalam pendidikan agar guru-guru yang berkhidmat di sekolah menerima
transformasi dan kemajuan dalam kerjaya profesion keguruan.
11

Program perkembangan staf yang melibatkan profesion keguruan di sekolah-


sekolah haruslah dirancang dengan baik. Pasarana dan kemudahan di
sekolah hendaklah dipantau bagi membolehkan penggunaan komputer
secara meluas dalam kalangan guru-guru. Pada hari ini, masih banyak ruang
kosong yang mampu diisi dan digunakan untuk mempertingkatkan lagi
pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan komputer terutama
dalam era globalisasi di mana ilmu boleh didapati hanya di hujung jari sahaja.
Penggunaan komputer dan Internet diyakini akan dapat membantu
mewujudkan suasana pembelajaran bestari yang menekankan tiga unsur
penting iaitu, self access, selffaced, dan self directed.

Seterusnya gabungan pengajaran guru berasaskan teknologi maklumat dan


komunikasi serta penerapan nilai murni semasa pengajaran terutamanya
semasa penerokaan ledakan sumber maklumat melalui Internet.

Pengajaran berbantukan komputer seperti penggunaan perisian multimedia


dalam sistem pembelajaran adalah berguna sebagai satu alternatif selain
pengajaran tradisional. Teknologi Multimedia adalah teknik untuk
meningkatkan kefahaman dan ingatan terutamanya pada murid-murid
khasnya, di samping memotivasikan mereka. Bahan pengajaran seperti
perisian multimedia tidak boleh menggantikan tempat guru tetapi boleh
digunakan sebagai satu cara menarik minat murid-murid untuk belajar
dengan lebih baik.

Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk perlu diubah untuk disesuaikan
dengan kaedah mengajar menggunakan peralatan ICT seperti menggunakan
projektor LCD, komputer dan persembahan PowerPoint. Teknologi maklumat
menyediakan peluang kepada golongan guru sekolah rendah untuk
mempelajari sesuatu perkara dan kaedah baru dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak guru termasuklah


kekangan menghabiskan sukatan, sikap negatif guru, kekurangan kemahiran,
kekurangan prasarana dan bahan sokongan serta sumber kewangan yang
tidak mencukupi. Bagi mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru,
pelbagai usaha perlu dilaksanakan supaya ICT dapat digunakan dengan
sepenuhya disekolah. Bagi melaksanakan pembaharuan ini, guru harus
bersedia mengambil cabaran baharu dan melaksanakannya di sekolah.

12

3.0 KESIMPULAN

Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa Teori Kecerdasan Manusia


sebagai satu medium untuk memupuk minda murid untuk mencapai
kecemerlangan dalam pelajaran. Teori ini menyokong bahawa pendidikan
seni mempunyai peranan yang penting dalam kurikulum yang ada. Oleh yang
demikian, seseorang guru itu haruslah memberi galakan kepada murid-murid
untuk mengenal potensi diri masing-masing seterusnya menggunakan
kelebihan yang ada dalam diri mereka. Dalam konteks ini, guru harus
merancang aktiviti pembelajaran yang mempunyai variasi dan bersepadu
bagi memenuhi keperluan murid yang lebih mencabar ditambah lagi dengan
persekitaran yang memberikan inspirasi dan motivasi.

Pendidikan hari ini tidak lagi hanya mengugnakan kapur tetapi lebih
kepada teknologi multimedia yang mampu meningkatkan kreativiti dan
inovasi guru. Pendidikan tidak lagi hanya berada di bilik darjah semata-mata
tetapi guru dan murid boleh melangkah keluar bagi melihat pengajaran dan
pembelajaran yang serba baharu. Berdasarkan kepada Kementerian
Pendidikan Malaysia dalam bukunya Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
2006 menyatakan bahawa Misi Nasional dan Rancangan Malaysia ke
Sembilan telah menetapkan Pembagunan Minda insane kelas pertam sebagai
salah satu teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. Sistem pendidkan
dan kurikulum skeolah telah menerapkan teknologi dan maklumat ini dan
berusaha maju serta memupuk minat di samping memupuk minat dan
mengukuhkan lagi sikap positif dalam kalangan murid dan pelajar serta
pendidik terhadap perkembangan teknologi maklumat ini. Teknologi dan
perisian komputer ini bukan sahaja membantu dalam pengurusan dan
pentadbiran, tetapi memberi nilai tambah yang sangat berguna dalam proses
pengajaran dan pembelajaran secara total.

13

Kesimpulannya, dunia pendidikan pada hari ini sedang mengalami zaman


penuh cabaran terutama dari segi pandangan umum terhadap
kepentingannya dalam pengajaran (A. Aziz Deraman, 2007). Walaupun
demikian, aspek pengajaran perlu diberikan perhatian dengan menekankan
penguasaan kemahiran bahasa yang diajarkan. Penggunaan komputer dalam
pengajaran berupaya meningkatkan lagi keupayaan pelajar dalam menguasai
semua subjek dengan lebih baik. Oleh itu, aspek latihan dalam perkhidmatan,
penyediaan bahan pembelajaran interaktif, menggalakkan penggunaan
internet dalam pengajaran serta penyediaan teknologi yang sesuai dengan
keperluan semasa perlu diberikan perhatian.

Anda mungkin juga menyukai