Anda di halaman 1dari 1

BORANG 2

(Peserta kepada Bahagian/JPN)

SENARAI SEMAK
PERMOHONAN PENGECUALIAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)

Bil Dokumen Tanda ()


1. Surat Iringan Permohonan (Letter head Jabatan)
2. Salinan Surat Lantikan Pegawai
STK EPSA yang sahih dan SPLKPM telah dilengkapkan:
3.
Kursus No. STK EPSA Tanda ()
a. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33283)
Tatatertib : Aku Janji)
b. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33282)
Awam : Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan)
c. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai dan INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33281)
Perintah-Perintah Am : Gaji, Elaun dan Kemudahan)
d. Pengenalan Kepada Dasar Utama Kerajaan INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33290)
e. Transformasi Perkhidmatan Awam INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33286)
f. Nilai Dan Etika INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33280)
g. Pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33285)
h. Pengurusan Kewangan (Asas) INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33284)
i. Kursus Keterampilan Sosial: Penampilan Diri INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33287)
j. Kursus-Kursus Pilihan
i. Pengurusan emosi INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33300)
ii. Memahami dan mengurus kemurungan INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33299)
iii. Pengurusan konflik INTAN:10/100-1/10/1/2017-08(33288)

k. Budaya Kerja Kelas Pertama Borang Akuan Peserta (Borang 5)


(Muat turun nota melalui SPLKPM)
PERAKUAN
Saya Muhammad Faiz Bin Baharin @ Mujirin

No. Kad Pengenalan 910508075381.bertugas di Sekolah Kebangsaan Damansara Jaya 1

Negeri Selangormengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan
tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Saya juga
sihat dan boleh melaksanakan tugasan dengan baik.

Tarikh :14.8.2017
...............................................................
(Tandatangan Peserta)

PERAKUAN KETUA JABATAN PENGESAHAN BAHAGIAN/JPN


Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan peserta Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan peserta
adalah benar dan teratur. Beliau sihat dan boleh melaksanakan adalah benar dan teratur.
tugasan dengan baik.

....................................................................... .......................................................................
(Tandatangan Ketua Jabatan) (Tandatangan Ketua Unit)

Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Tarikh : Tarikh :
Cop Jabatan: Cop Jabatan :