Anda di halaman 1dari 12

14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

PengertiandanmacammacamSambunganKayu
KayuAdalahBahanKontruksiYangBanyakDipakaidiDalamPembangunanRumahdanGedung.
KayuBanyakDipilihKarenaKayuMem[unyaiBentukdanWarnaAlamiyangLembutdanArtistik.
SebagaiBahanPelengkapBangunan,KayuBanyakDigunakanUntukKomponenRangkaAtap,
Kudakuda,RangkaPlafon,Loteng,PintudanJendela.KayupunBanyakDipakaiDalamPembuatan
PerabotanRumahTangga.
Sekarang,KebutuhanAkanRumahYangAmanNamunTetapNyamanDitempatiMakinDirasakan
SangatDiperlukanDisaatSeringnyaTerjadiBencanaAlamGempaBumi.SolusiUntukItuTentunya
AdalahRumahKayu....YaRumahKayubaikYangTradisionalMaupunRumahKayuModern.

SambungankayutypeBibirLurus

Sambungankayuadalahduabatangkayuataulebihyangdisambungkansatusamalain
sehinggamenjadisatubatangkayuyangpanjang.
Sambungankayusecaragarisbesardapatdibedakanmenjadi3kelompok:

Sambunganmemanjang

Sambunganmelebar

Sambunganmenyudut.

JenissambunganBIBIRLURUSinibiasanyadigunakanuntukpenyambungankayupadaarah
memanjang.(biasanyadigunakanuntukkayubalokpadakonstruksibangunan).

Jenissambungankayuinidigunakanuntukpenyambungankayupadaarahmemanjang.(
biasanyadigunakanuntukkayubalokpadakonstruksibangunan).

SambunganBibirlurus2D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 1/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

SambunganBibirlurus3D

SambungankayutypeTakikanLurusMulutIkan

TypesambunganTAKIKANLURUSMULUTIKANinibiasadigunakanpadabalokkayudenganarah
memanjang.Untukdetailnyasilakahlihatgambatberikut.

Sambungantakikanlurusmulutikanberkait2D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 2/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambungantakikanlurusmulutikanberkait3D

SambungankayutypeBibirMiring
TypesambunganBIBIRMIRINGinibiasadigunakanpadabalokkayudenganarahmemanjang.
Untukdetailnyasilakahlihatgambatberikut.

Sambunganbibirmiringberkait3D

Sambunganbibirmiringberkait2D

SambungankayutypeBibirLurusBerkait

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 3/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

TypesambunganBIBIRLURUSBERKAITinibiasadigunakanpadabalokkayudenganarah
memanjang.
Untukdetailnyasilakahlihatgambatberikut.

Sambunganbibirlurusberkait3D

Sambunganbibirlurusberkait2D

HubungandanSambunganKayu
Penyambungan pada pekerjaan kayu dapat dilakukan dengan cara sambungan menyudut. sambungan
melebar,sambunganmemanjang.

Sambunganmenyudutdapatdilakukan:
*Sambungantakikanlurus

*Sambunganpendanlubangtertutup

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 4/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

*Sambunganpendanlubangterbuka

*Sambunganekorburung

*Sambunganpendanlubangdenganspatpen

*Sambunganklipdengansatusatusisiverstek

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 5/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambunganmelebardapatdilakukandengan
@Sambunganalurdanlidahlepas

Sambungankayumelebarjenislidahlepasdanalur2d

Sambungankayumelebarjenislidahlepasdanalur3d

@Sambunganalurdanlidah

Sambungankayumelebarjenislidahdanalur2d

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 6/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambungankayumelebarjenislidahdanalur3d

@Sambungandowel

Sambunganmemanjangdapatdilakukandengan
*Sambunganbibirlurus

Sambungansudutlidahbersponingdanalur2D

Sambungansudutlidahbersponingdanalur3D

*Sambunganbibirlurusberkait

Sambunganbibirlurusberkait3D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 7/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambunganbibirlurusberkait2D

*Sambunganbibirmiring

Sambunganlidahmiring2D

Sambunganlidahmiring3D

*Sambunganbibirmiringterkait

Sambunganbibirmiringberkait3D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 8/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambunganbibirmiringberkait2D

*Sambunganbersusundengangigi

*Sambunganbersusundenganschei

*Sambungandenganpengunciatasbawah

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 9/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

*Sambungandenganpenguncibawah

*Sambungandenganpenguncidisamping

Sambungankayudenganpenguncidisamping2D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 10/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambungankayudenganpenguncidisamping3D

*Sambungantakiklurusrangkap

Sambungantakikanlurusrangkap2D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 11/12
14/10/2016 ramadhan:PengertiandanmacammacamSambunganKayu

Sambungantakikanlurusrangkap3D

http://ramabertahanyahoocoid.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandanmacammacamsambungan.html 12/12