Anda di halaman 1dari 3

Headline RAMLY 30 TAHUN PERTAHANKAN EMPAYAR PERNIAGAAN

MediaTitle Wanita
Date 22 Sep 2012 Color Full Color
Section NEWS Circulation 31,804
Page No 128to130 Readership 161,780
Language Malay ArticleSize 1544 cm
Journalist N/A AdValue RM 16,783
Frequency Monthly PR Value RM 50,349

am
noma

RAMLY|MMi

JIKAdisebutburger,pastmyala
mengingatkankitadenganjenama
unggulditanahairlaituRamly
burger.Memangbenar,produkmi
adalahkeluarananaktempatanyang
berasaldariSekinchanSelangor.

Bermulasecara
yangdiusahakandirumahdandimilikiseh
inggakiniolehDatukHajiRami/binMokni
bersamadenganisteribeliauDatinHajahShala
SiahbintiAbdulManap,pemiagaaniniberjaya
menembusipasaranluarnegara.Siapasangka
seoranganakkampungyangmerantaukeibu
kota,akhirnyaberjayamembinapemiagaan^
RamlyFoodProcessingSdn.Bhd.,industripem
buatanmakanansejukbekuyangterkenalden
ganprodukmakananberasaskandaginglembu,
dagingayamdanjugahasilanlaut.Hariinisetelahtidakcukuptanpausahada|ammenempa
30tahunmembinaempayarprodukRamlykejayaan
makalahirlahKumpulanRamlyIkutitemuramahPnnsipket|ga(a,ahs|fatjujunsamaadapada
SITIHAJARMAHMUDdenganPengarahdjrjsendjrjataukepadaoranglain.Sayapercaya
UrusanRamlyFoodProcessingSdn.Bhd.,Datuksikapiniakhirnyamembcrikeuntungankepada
FHajiRamlyMokni.GambardirakamkanNORdlnsendjndanSyarikat
ASREKUZAIREYSALIM.Prinsipyangkeempatadalahmernbantu
oranglainyangmemerlukan.
W:Prinsipyangkelimaadalahmembayarzakat
sebanyak2.5peratussebagaipelengkap.Tidak
semuayangkitadapathakkita,jadikitaberkong
sibersamadenganoranglain.
Untukberjayadalampemiagaan,adalima5ayadatangdaripadakeluargayangsusah.
prinsipyangsayascntiasaamalkan,prinsipyanggayamempunyaiI6orangadikberadikdaripada
pertama,rajmlaituketekunanyangdiinngiminatduaorangibuHabissajapeperiksaanSPMtahun
yangmendalamdalammelakukansesuatuperka|976isayaLerusmeranLaudarlSekinchanke
ra.jikatiadasikaptersebut,makasegalanyatidakKua!aLumpur(KL).Tempatpertamayangsaya
akanmenjadi.tujuada|ahdiKampungJawa,Klang,kemudianke
PrinsipkedualalahberusahabersungguhKampungBaru.Sayakerjakontrakselamadua
sungguhdalamsesuatuperkara.Rajinsahajatahun.Hinggalahpadasatuhariadapelanggan
128September2012Wanita
Headline RAMLY 30 TAHUN PERTAHANKAN EMPAYAR PERNIAGAAN
MediaTitle Wanita
Date 22 Sep 2012 Color Full Color
Section NEWS Circulation 31,804
Page No 128to130 Readership 161,780
Language Malay ArticleSize 1544 cm
Journalist N/A AdValue RM 16,783
Frequency Monthly PR Value RM 50,349

bertanyakankepadasaya,"TidakadakahsyarikatdiSSM,pengesahanhalalolehJAKIM,
bumiputerayangmenghasilkanprodukini."DaripengesahanGMPolehJabatanPerkhidmatan
situsayamulamendapatideauntukmengusahaVeterinar(|PV)dansebagainyatanpaberdolak
kansendiridagingburgerdanprodukhiIiranlain.dalihdanberselindung.
Padatahun1980,bermulalahperniagaandiSayaamatmenitikberatkanprodukyanghalal,
rumahdengandibantuolehisteri,bersihdanbermutudanitulahjugamotoproduk
KamimembuatdagingburgersecaramanualjenamaRamly.Untuktujuanitusyarikattelah
menggunakanmesinkisarPadamulanyasayamenubuhkanmakmalkajiandanpembangunan
menjualdikalangankawankawancanjirandi(R&D)yangdilengkapidenganmesindan
sekitarKampungBaru.Daripadapengeluaranteknologiterkinisupayasyarikatdapatmenghasil
kamisebanyak200kepingseharipadawaktuitukanprodukyangbermutudengankosyangmini
iasemakinmeningkatkepada2,000kepingmum,
dagingburgerdalamsehari.DaripadaperusahaanPelaksanaanhalal,bersihdanbermutujuga
dirumahsayaberpmdahkerumahkedaidiJalantidaksahajapadaproduk,malahmelibatkan
HajiHusin,KampungBaru.Pengeluaranjugaaspekpenggunaanbahanyangbermutudan
semakinbertambahhinggakanpadawaktuitusegansistemkewanganyangmematuhisyariah,
kamiberjayamenghasilkansebanyak50ribukakitanganyangfahamdanmelaksanakanprinsip
kepingsehari.Melihatkanperniagaankamihalalantoyibban,peralatandantempatpempros
semakinmendapatsambutansayamulamencariesanyangbersihsertakepatuhankepadasemua
kilangyangsesuaiuntukmelebarkanlagiperniperuntukanundangundang.
agaanini.BandarTunRazak,Cherasadalahlokasi
kamimembukakilangsendiriuntukmemudahkan
lagiprosespengeluaranprodukkami.Dengan::.:s.::T1
kapasitikilangkamidikawasanPerusahaanIKS
MukimBaru,KualaLumpurInikamiberupaya
mengeluarkansebanyakduajutakepingsehariAlhamdulillah,setakatinikitaberjayamenem
dagingburgerbusipasarannegaraASEAN.Kamidalamperan
canganuntukmemasukipasaranEropahtetapi
W:1,peraturandisanasangatketat.Merekamahu
makananyangfullycookmanakalaprodukRamly
''1'masihlagihalfcook.Justeru,pembinaankilang
kamidiPulauIndahyangmenjadihubbagi
Sayamengambiltindakanyangberhemahprodukinovasiyang:nginmemasukipasaranluar
dalammenangkisdakwaantersebut.Salahsatunegarabakalsiappada2015nanti.
nyasayabekerjasamadenganpihakJAKIMseba
gaibadanyangdiiktirafdalampensijllanhalal.
Kamijugabekerjasamadenganpihakmedia
untukmenerangkansituasisebenarnyakepada
pihakpenggunabahawaproduksayabebasdari
padasebarangkandunganyangtidakhalalseper
tiyangtelahdisahkanolehJAKIM.>
SayajugatelahmembuattgalaporanpolisPekerjaadalahasetyangsan
berhubungdakwaanfitnahtersebutsebagaibuktigatpentingkepadasyarikat.Saya
bahawadakwaantersebutadalahpalsu.sentiasamenghargaibuahfiklran
Dalammasayangsama,sayatelahmemyangbaikyangdiberikanifll
perkukuhkanpeiaksanaanhalaldalamsyarikatolehpekerjauntukA
denganpenubuhanjawatankuasaaudithalaldalakebaikansyarikat.KamiJkjA^
manyangdiketuaiolehseorangusLazberkelulusentiasaberbincang
sansyariahdariUSIM.Kamijugamenjawabuntukmenyelesaikan^'
semuapersoalanyangdiajukankepadakarrimasalahdanmer
samaadametaluitelefonatauemelmalahmelaancang
suraldanmenyatakanjelasdenganperjalanan^
buktibuktibertulisyangsepertisyarikat
Headline RAMLY 30 TAHUN PERTAHANKAN EMPAYAR PERNIAGAAN
MediaTitle Wanita
Date 22 Sep 2012 Color Full Color
Section NEWS Circulation 31,804
Page No 128to130 Readership 161,780
Language Malay ArticleSize 1544 cm
Journalist N/A AdValue RM 16,783
Frequency Monthly PR Value RM 50,349

iius!jp^k^'hjiV^i^Ier^ebL^tt^o^eh[">jtuk^kongsi

,Ay^samasayaketikajatuhbangun,susahsenangsaya
mjSdalammenubuhkansyarikatdansehinggakehari
inibeliaujugaselaluberadadisampingsaya

nataucabarandalampemiagaan.

W:Ahlikeluargaterhb.itbanucaiampern
agaanini,bagaimanaDatukm.impumernbentuk
setiapdanpadamere<amimenjadiorangpent
ingdalampcroiagaan'
Alhamdulillah,hasilperkongsianhidupsaya
denganisteritercinta,kamidikurniakanempat
cahayamatayangsemuanyamembantusaya
dalampemiagaansekarangini.
AnakpertamasayaSitiHayu,membantu
dalambidangpemasaranberkelulusanijazah
SarjanaMudadariUiTM.Suaminyajugabekerja
dengansayamembantudalambidangperuncitan.
AnakkeduasayaMohd.Zaharin,membantu
dalambidangpengeluarandanpemprosesan.
Isterinyajugabekerjadengansayamembantu
dalambidangpentadbiran.
AnakketigasayaSitiHazura,membantu
dalambidangpengurusan,diajugabertindak
Adaperkarayangsayataktahusayabertanyasebagaipembantuperibadisaya.Suaminyajuga
kepadamereka,danadamasanyamerekabekerjadengansayamembantudalambidang
memerlukanpandangansaya,sayasentiasaperakaunansyarikat
meraikandanmengalualukanpertanyaanmereAnakkeempatsaya,SitiHazira,masihbelajar
ka.Jikasayatidakberadadipejabat,sayaakankedansekalisekalamembantudalambidangpenye
kilangmelihatmanayangpatutkeranaselama30lidikandanpembangunanproduk(R&D).
tahunini,itulahrutinhariansaya.
W:kra.rrv.n',P.ihilmenph'j,.W:UnUidinsendinpula,apakahcaraDatuk
Antarapenghargaanyangdibenkanlalahmengnargadmsendiri?
berkongsikeuntungansyarikatdengankakitanganBagisaya,sayalebihsukabersikapsederhana,
melaluikenaikangajitahunandanbayaranbonusmerendahdiridantidaksukamembazinSaya
tahunankepadakakitangansetiapkalimenjelanglebihgemarberkongsikegembiraanbersamakel
HariRayabanyakatausedikitjumlahnyaberganuargadenganbercutiditempattempatpercu
tungkepadakeuntungansyarikat.t'andiMalaysia.Sayajugameminatiaktiviti
Kakitanganyangtelahlamaberkhidmatdenmemancing.Kadangkadangsayamengisirnasa
gansyarikatjugaditawarkanpakejumrahsebagailapangdenganaktivititersebut.Bagisaya,
penghargaan.Setiaptahunsyarikatmenghantarmemancingadalahsatuaktivitiyangmenguji
enamorangkakitangandaripadakumpulantahapkesabaran,ketenangandanketangkasan
syarikatmengerjakanumrah.seseorangapabilaberhadapandenganikan.

130September2012wsniua