Anda di halaman 1dari 5

1

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
942/3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
STPM 2017
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
GEOGRAFI
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
KERTAS 3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
(Satu jam)
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG

KERTAS MODEL 2
Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan


DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN. pemeriksa
Bahagian A
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan soalan 2. 1
Bahagian B: Jawab soalan 3 dan soalan 4. 2
Jawapan untuk soalan 1 dan soalan 2 bagi Bahagian A dan Jawab
Bahagian B
soalan 3 dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas
4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( ).
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak

STPM 942/3
KERTAS MODEL 2
2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL

[20 markah]

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ekologi? [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Huraikan dua komponen ekosistem berasaskan pendekatan struktur. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Rajah di bawah menunjukkan piramid ekologi

Nyatakan tiga ciri piramid ekologi bagi rajah di atas. [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 2
3

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemanasan global? [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Huraikan dua faktor yang mempengaruhi pemanasan global. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Nyatakan tiga kesan pemanasan global [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 2
4

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA

[20 markah]

3 (a) Terangkan maksud kemerosotan kualiti sumber air. [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Jelaskan dua punca yang menyebabkan kualiti sumber air di Malaysia merosot. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Penyahhutanan memberikan kesan yang amat besar terhadap iklim mikro sesuatu tempat. [4]
Jelaskan pernyataan ini.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 2
5

4 (a) Nyatakan tiga kesan perkembangan sektor perindustrian terhadap alam sekitar fizikal. [3]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Berikan dua impak sosial pencemaran udara dan jerebu terhadap manusia. [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Jelaskan bagaimana aktiviti pembandaran dapat menjejaskan simpanan sumber air di sesuatu [3]
kawasan.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(d) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti [2]
sumber air.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 2