Anda di halaman 1dari 5

1

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
942/3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
STPM 2017
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
GEOGRAFI
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
KERTAS 3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
(Satu jam)
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG

KERTAS MODEL 8
Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan


DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN. pemeriksa
Bahagian A
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan soalan 2. 1
Bahagian B: Jawab soalan 3 dan soalan 4. 2
Jawapan untuk soalan 1 dan soalan 2 bagi Bahagian A dan Jawab
Bahagian B
soalan 3 dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas
4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( ).
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

STPM 942/3
KERTAS MODEL 8
2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL

[20 markah]

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan aras trofik? [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Huraikan perbezaan antara siratan makanan dengan rantaian makanan. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Huraikan tiga aktiviti manusia yang mengganggu aliran siratan makanan. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 8
3

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan saling kebergantungan antara sistem? [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Huraikan dua cara kebergantungan sistem secara fizikal. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Jelaskan dua kesan interaksi manusia terhadap alam sekitar. [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 8
4

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA

[20 markah]

3 (a) Nyatakan kepentingan hutan kepada alam sekitar manusia. [2]

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(b) Berdasarkan aktiviti perhutanan yang dijalankan di Malaysia, jelaskan dua kesan aktiviti [4]
tersebut terhadap sistem hidrologi kawasan setempat.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(c) Selain memberi kesan ke atas alam sekitar fizikal, penyahhutanan juga memberi kesan [4]
terhadap alam sekitar manusia di kawasan setempat. Berikan pendapat anda.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 8
5

4 (a) Nyatakan dua kesan terhadap alam sekitar fizikal akibat penjanaan dan pengeluaran tenaga [2]
hidroelektrik di Malaysia.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam? [4]

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
(c) Jelaskan mengapa sumber alam yang boleh diperbaharui memerlukan pemeliharaan dan [4]
pemuliharaan.

(i).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

STPM 942/3
KERTAS MODEL 8