Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran: Asas Sains Komputer

Tarikh / Hari: 12/09/2017 (Selasa)

Masa: 12.50 tgh 1.50 tgh (60 minit) Tingkatan: 1 Bestari

Kehadiran / Bil. Pelajar: 25/ 25 Orang

Tajuk: 4.0 Kod Arahan


4.1 Kod Arahan

Standard pembelajaran:
4.1.4 Membangunkan atur cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ulangan,
pemboleh ubah dan operator matematik.

Objektif Pembelajaran:
Di akhir pengajaran para pelajar akan dapat:-
i. Menyenaraikan lima fasa utama bagi pembangunan atur cara secara individu dengan
susunan betul
ii. Menjelaskan secara ringkas bagi setiap fasa pembangunan atur cara secara individu
iii. Mereka bentuk atur cara dengan menulis pseudokod serta melakar carta alir untuk
soalan diberi secara individu.

Pengetahuan Sedia Ada:


Pelajar mampu menulis pseudokod serta melakar carta alir dengan betul

Alat & Bahan Bantu Mengajar:


Projektor LCD, Komputer, Papan Putih, Buku Teks, Slaid(Pembangunan Atur Cara)
Langkah/Ma Isi Pelajaran / Aktiviti Pengajaran & Catatan
sa Kemahiran Pembelajaran (ABBM/Kaedah/Nilai/K
BKK)
Set Induksi Tayangan Video 1. Para pelajar diarah Strategi/Pendekatan:
(5 minit) mengenai bersedia melihat Berpusatkan guru-murid
pembangunan atur tayangan video dan
cara Kaedah/Teknik:
mencatat/mengenalpas
Tayangan Video,
ti isu-isu penting perbincangan/sumbang
saran
2. Guru akan memberi
sedikit penerangan ABBM: Projektor LCD,
mengenai video Komputer, Video
tersebut sebelum (ulangan.mp4)
melihat tayangan
Nilai/KBKK:
video. Memerhati dgn teliti,
Pelajar aktif dan Berani
3. Suatu rumusan dibuat mencuba
hasil dari
perbincangan guru- Alat Pentaksiran:
murid tentang video Pemerhatian guru
terhadap pelajar
yang ditayangkan.

Langkah 1 Lima Fasa dalam 1. Guru meminta para Strategi/Pendekatan:


(15 minit) pembangunan atur pelajar memberi Berpusatkan guru-murid
cara perhatian pada slaid.
Kaedah/Teknik:
2. Guru meminta seorang Perbincangan dan
pelajar membaca lima demostrasi
fasa pembangunan
atur cara. ABBM: Projektor LCD,
Komputer, Slaid, Papan
3. Guru akan memberi Putih
penerangan yang
ringkas bagi setiap Nilai/KBKK:
fasa dalam Pelajar sangat memberi
pembangunan atur perhatian
cara. Kerajinan
Bersemangat
4. Guru dapat Disiplin diri
menjelaskan
kesangsian pelajar Alat Pentaksiran:
terhadap pembelajaran Pemerhatian

5. Pelajar turut
mendengar
penerangan guru
Langkah 2 Sesi Penilaian 1. Para pelajar diminta Strategi/Pendekatan:
(10 minit) bersedia membuat Berpusatkan murid
pembentangan
Kaedah/Teknik:
mengenai aktiviti
perbincangan/sumbang
harian yang saran
melibatkan struktur
kawalan ulangan. ABBM: Projektor LCD,
Komputer, Papan putih
2. Guru meminta seorang
wakil dari setiap Nilai/KBKK:
Memerhati dgn teliti,
kumpulan menulis
Pelajar aktif dan Berani
pseudokod atau mencuba
melakar carta alir bagi Bekerjasama
tugasan diberi.
Alat Pentaksiran:
3. Pelajar diminta Pemerhatian guru
menerangkan secara terhadap pelajar
ringkas tentang tajuk
yang mereka pilih.

4. Guru akan menyemak


tugasan mereka

Langkah 3 Sesi Perbincangan 1. Guru akan Strategi/Pendekatan:


(15 minit) mengedarkan Berpusatkan guru-murid
lembaran kerja
kepada semua Kaedah/Teknik:
pelajar. Sumbang-saran dan
2. Para pelajar diberi perbincangan
masa untuk
memahami soalan ABBM:
diberi. Buku latihan
3. Guru akan
menjelaskan Nilai/KBKK:
kehendak soalan Kerajinan, Ketekunan,
kepada semua Kerjasama / Kemahiran
pelajar. berfikir secara kreatif
dan kritis
4. Setelah dibincang,
para pelajar diberi Alat Pentaksiran:
masa selama Pemerhatian
seminggu untuk
membuat pseudokod
atau carta alir bagi
aktiviti harian secara
individu
5. Para pelajar diminta
menyiapkan tugasan
mereka sebelum hari
selasa minggu depan

Penutup Rumusan 1. Guru meminta Strategi/Pendekatan:


(5minit) pelajar membuat Berpusatkan guru -
kesimpulan murid
mengenai pelajaran
pada hari ini. Kaedah/Teknik:
Penerangan semula
2. Pelajar membuat
rumusan mengenai ABBM: Buku Teks
apa yang mereka
pelajari. Nilai/KBKK:
Keyakinan

Alat Pentaksiran: -