Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN REFLEKTIF

Kit pembelajaran merupakan elemen penting di dalam pengajaran dan pembelajaran


(PdP). Kit pembelajaran yang berkesan akan memudahkan pelajar memahami sesuatu topik
dan mencapai objektif pembelajaran. Kit pembelajaran yang baik perlulah mempunyai unsur-
unsur seni dalam pendidikan seperti muzik, visual dan pergerakan. Ketiga-tiga elemen ini saling
melengkapi untuk memenuhi keperluan murid serta menangani perbezaan gaya kognitif dan
gaya pembelajaran dalam kalangan murid di dalam kelas. Sehubungan dengan itu, saya telah
menghasilkan sebuah kit pembelajaran yang mengandungi elemen seni dalam pendidikan
berkaitan dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 di bawah tajuk penghasilan
projek.

Kumpulan saya yang terdiri daripada 2 orang lagi rakan saya telah berkolaborasi untuk
menghasilkan kit pembelajaran berdasarkan topik tersebut. Saya telah memilih subtopik jenis
alatan tangan dan fungsinya. Kit yang telah saya sediakan ialah gambar-gambar alatan tangan,
nama, dan fungsi dalam bentuk kepingan-kepingan kad. Dalam masa yang sama, saya juga
telah menyediakan lagu dengan lirik yang berkaitan dengan nama dan fungsi alatan tangan.
Semasa persembahan kit, saya terlebih dahulu telah memainan muzik dan menyuruh murid-
murid menyanyi berdasarkan lirik yang dipaparkan. Setelah itu, saya tampalkan gambar-
gambar alatan tangan tersebut di hadapan kemudia mengagihkan kad-kad nama dan fungsi
alatan kepada murid-murid. Mereka dikehendaki menampalkan kad tersebut berdasarkan nama
dan fungsi alatan tangan yang bersesuaian.

Melalui aktiviti tersebut, murid-murid dapat mengingati nama dan fungsi alatan dengan
mudah. Hal ini kerana, seseorang akan cepat menghafal sesuatu apabila ia dinyanyikan
mengikut irama tertentu. Selain itu, murid-murid juga akan terlibat aktif apabila mereka dapat
mengklasifikasikan nama alatan tangan dan fungsinya. Dalam masa yang sama, elemen
pergerakan dapat diaplikasikan dengan menunjukkan bagaimana alatan tersebut berfungsi dan
cara menggunakannya. Di samping itu, murid-murid juga dapat mengingat jenis alatan tangan
melalui visual gambar alatan tangan tersebut. Murid-murid dikehendaki menampalkan nama
dan fungsi alatan tangan tersebut kepada gambar yang betul mengikut kreativiti masing-
masing. Maka, elemen seni dapat dipupuk ke dalam diri murid-murid.

Dari segi kelemahan pula, murid-murid tidak dapat mengenal pasti rupa peralatan
tersebut. Hal ini kerana semasa menyanyi, saya tidak memaparkan gambar di dalam lagu
tersebut dan hanya lirik lagu sahaja. Murid hanya dapat menghafal dan mengingat nama dan
fungsi alatan tangan tersebut tetapi tidak dapat mengenal pasti rupanya. Saya sepatutnya
menyediakan video yang beserta dengan lirik dan gambar setiap alatan tangan tersebut.
Namun, saya gagal berbuat demikian kerana kekangan masa dan kurang mahir dalam
menggunakan perisian komputer. Walaubagaimanapun, masalah tersebut dapat diatasi dengan
cara memperkenalkan nama alatan tangan tersebut berdasarkan gambar yang telah
disediakan. Setiap murid yang diberikan kepingan kad yang mengandungi nama dan fungsi
peralatan tangan akan menampalkan kad tersebut bersebelahan dengan gambar alatan tangan
pada ruang yang disediakan. Setelah itu, mereka dikehendaki untuk menyanyikan semula lagu
alatan tangan dan fungsinya sambal melakukan pergerakan alatan tersebut.

Penggunaan kit pembelajaran di dalam aktiviti PdP sedikit sebanyak membantu


meningkatkan perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif murid-murid di dalam bilik darjah.
Pengintegrasian elemen seni dalam pendidikan seperti muzik, visual dan pergerakan telah
menghasilkan satu indicator yang menjadi arus transformasi di dalam PdP. Pengaplikasian
muzik di dalam kit pembelajaran membantu meningkatkan daya ingatan murid-murid dalam
mengingati sesuatu perkara. Dengan muzik, bukan hanya mendatangkan keseronokan kepada
mereka malah dapat mempercepatkan proses berfikir dan menerima maklumat. Kajian
menunjukkan bahawa muzik dapat memberikan ransangan terhadap perkembangan kognitif
dan kecerdasan emosi. Menurut Roger Sperry (1992) dan Siegel (1999), neuron baru akan
menjadi litar jika ada ransangan muzik sehingga neuron-neuron yang terpisah berhubung dan
diintegrasikan di dalam litar otak seterusnya menghubungkan neuron otak kiri dan kanan (Chan,
2009).

Perkembangan psikomotor pula dapat dilihat melalui aktiviti simulasi pergerakan alatan
tangan. Contohnya, murid-murid menunjukkan cara-cara menggunakan gergaji. Di sini jelas
menunjukkan bahawa psikomotor murid berkembang apabila mereka berjaya menunjukkan
simulasi dengan betul. Secara langsung, perkembangan kognitif murid juga dapat
dimanifestasikan berdasarkan perbuatan yang berjaya mereka hasilkan daripada teori yang
mereka pelajari. Di samping itu, pengintegrasian elemen muzik, visual dan pergerakan sekali
gus membantu perkembangan afektif murid-murid. Kit pembelajaran yang baik dapat menarik
minat murid-murid untuk mengikuti PdP. Dengan penglibatan yang aktif, emosi murid-murid
terlatih dan hal ini akan memotivasikan mereka untuk belajar. Justeru, dengan adanya minat
akan memudahkan murid-murid untuk memahami pelajaran.
Kesimpulannya, aktiviti PdP perlulah merangkumi ke semua elemen seni dalam
pendidikan. Daripada kit pembelajaran yang telah saya hasilkan, saya hendaklah menghasilkan
video berserta lagu yang di dalamnya terdapat gambar, nama dan fungsi alatan untuk
memudahkan pelajar faham dan ingat. Seni dalam pendidikan yang diterapkan di dalam PdP
bukanlah sekadar aktiviti untuk menarik minat murid semata-mata. Ia juga perlulah disertakan
dengan nilai murni yang dapat dijadikan amalan oleh mereka di samping percambahan ilmu dan
kefahaman terhadap kandungan pembelajaran. Seni dalam pendidikan hendaklah menjadi
tunjang utama di dalam PdP dengan memastikan guru menguasai kemahiran-kemahiran di
dalam muzik, visual dan pergerakan.

(763 Patah Perkataan)


RUJUKAN

Chan. (2009, September 27). Pengaruh Musik Dalam Pembelajaran. Didapatkan April 2017,
daripada Chan97best's Blog: https://chan97best.wordpress.com/2009/09/27/pengaruh-
musik-dalam-pembelajaran/

Ismail Saiman, Johar Jonid, Manan Sarbini, Mohd. Jamel Ismail, Mohd. Taslim Abd. Rahim,
Zahidi Khamis, dll. (t.t). Seni Dalam Pendidikan. Freemind Horizon.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2017). Murid dan
Pembelajaran. Selangor Darul Ehsan: Herald Printers Sdn. Bhd.