Anda di halaman 1dari 9

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


SOALAN OBJEKTIF

ARAS SOALAN
Aras Rendah Aras Sederhana Aras Tinggi

JUMLAH SOALAN
NO SOALAN

Pengetahuan

Mereka cipta
TAJUK/ STANDARD STANDARD

Kefahaman
Bil

No
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Penilaian
Aplikasi

Analisis
N
R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1. Unit 1 : 1.1.1 Menerangkan ajaran 1. / 1
Agama dan Kepercayaan agama dan kepercayaan demi
Dihayati, Negara Harmoni. keharmonian negara.
1.1 Melaksanakan ajaran
agama dan kepercayaan demi
keharmonian negara

2. Unit 2 :
Rakyat Baik Hati Membawa
Rakyat
2.1 Menghulurkan bantuan
kepada yang memerlukan demi
kesejahteraan negara.
3. Unit 3 :
Kempen Kemanusiaan
Tanggungjawab Bersama
3.1 Menunaikan tanggungjawab
kepada negara.

4. Unit 4 :
Jasa Tokoh Negara Dikenang 4.1.1 Memerihalkan jasa dan 6. / 2
4.1 Menghargai jasa dan pengorbanan tokoh negara.
pengorbanan tokoh negara.
4.1.4. Mengapresiasikan jasa 2. /
dan pengorbanan negara.
.

5. Unit 5 :
Berhemah Tinggi Budaya Kita 5.1.1 Menunjukkan sikap 4. / 1
5.1 Mengamalkan sikap yang b e r s o p a n a p a b i l a
bersopan apabila mendapatkan mendapatkan perkhidmatan.
perkhidmatan.

6. Unit 6 :
Hormati Negara, Rakyat 6.1.2 Menghuraikan / 1
Sejahtera kepentingan menghormati
6.1 Menghormati Negara negara.
7. Unit 7 :
Sayangilah Alam, Hargai 7.1.4 Melibatkan diri dalam 5. / 1
Kehidupan aktiviti menjaga alam sekitar
7.1 Menyayangi alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan
untuk menjamin kesejahteraan negara.
negara.

8. Unit 8 :
Adil Pemangkin Keamanan
Negara
8.1 Bersikap adil untuk
kesejahteraan negara.

9. Unit 9 :
Berani Mempertahankan
Negara
9.1 Mempertahankan nama
baik negara.

10. Unit 10 :
Rakyat Jujur, Negara Makmur 10.1.4 3. / 1
10.1 Mengamalkan kejujuran M e m p r a k t i k k a n s i k a p
demi kesejahteraan negara. jujur demi keharmonian
negara.
11. Unit 11 :
Bersikap Rajin, Negara Maju 11.1.2 Menghubungkaitkan / 1
11.1 Mengamalkan sikap rajin sikap rajin dengan kemajuan
demi kemajuan negara. negara.

12. Unit 12 :
Kerjasama Serikan Kehidupan 1 2 . 1 . 2 M e r u m u s k a n / 1
12.1 Mengamalkan sikap kepentingan kerjasama untuk
kerjasama untuk kebaikan kebaikan bersama.
bersama.

13. Unit 13 :
Gunakanlah Prasarana Secara 1 3 . 1 . 2 M e n g e m u k a k a n / 1
Berhemah kepentingan menggunakan
13.1 Menggunakan prasarana prasarana yang disediakan
yang disediakan secara secara berhemah.
berhemah.

14. Unit 14 :
Toleransi Mengeratkan
Hubungan Negara
14.1 Mengamalkan sikap
toleransi demi kesejahteraan
negara.
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
SOALAN SUBJEKTIF

ARAS SOALAN
Aras Rendah Aras Sederhana Aras Tinggi

JUMLAH SOALAN
NO SOALAN

Pengetahuan

Mereka cipta
TAJUK/ STANDARD STANDARD

Kefahaman
Bil
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Penilaian
Aplikasi

Analisis
R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1. Unit 1 : .
Agama dan Kepercayaan
Dihayati, Negara Harmoni.
1.1 Melaksanakan ajaran
agama dan kepercayaan demi
keharmonian negara

2. Unit 2 : 2.1.2 Menghuraikan kebaikan / 2


Rakyat Baik Hati Membawa memberi bantuan kepada
Rakyat yang memerlukan.
2.1 Menghulurkan bantuan
2.1.4 Mempraktikkan sikap /
kepada yang memerlukan demi
memberi bantuan kepada
kesejahteraan negara.
yang memerlukan
3. Unit 3 :
Kempen Kemanusiaan
Tanggungjawab Bersama
3.1 Menunaikan tanggungjawab
kepada negara.

4. Unit 4 : 4.1.1 Memerihalkan jasa dan 1a / 2


Jasa Tokoh Negara Dikenang pengorbanan tokoh negara.
4.1 Menghargai jasa dan
pengorbanan tokoh negara. 4.1.2 Menerangkan kepentingan 1b /
menghargai jasa dan
pengorbanan tokoh negara.

5. Unit 5 :
Berhemah Tinggi Budaya Kita
5.1 Mengamalkan sikap yang
bersopan apabila mendapatkan
perkhidmatan.

6. Unit 6 : 6.1.1 Menjelaskan cara-cara / 2


Hormati Negara, Rakyat menghormati negara.
Sejahtera
6.1 Menghormati Negara 6.1.3 Memerihalkan perasaan /
apabila menghormati negara.
7. Unit 7 : 7.1.1. Menerangkan cara 2a / 2
Sayangilah Alam, Hargai menyayangi alam sekitar
Kehidupan untuk menjamin kesejahteraan
7.1 Menyayangi alam sekitar negara.
untuk menjamin kesejahteraan
7.1.2. Menyimpulka n 2b /
negara.
kepentingan menyayangi alam
sekitar untuk menjamin
kesejahteraan negara.

8. Unit 8 :
Adil Pemangkin Keamanan
Negara
8.1 Bersikap adil untuk
kesejahteraan negara.

9. Unit 9 :
Berani Mempertahankan
Negara
9.1 Mempertahankan nama
baik negara.

10. Unit 10 :
Rakyat Jujur, Negara Makmur
10.1 Mengamalkan kejujuran
demi kesejahteraan negara.
11. Unit 11 :
Bersikap Rajin, Negara Maju
11.1 Mengamalkan sikap rajin
demi kemajuan negara.

12. Unit 12 :
Kerjasama Serikan Kehidupan
12.1 Mengamalkan sikap
kerjasama untuk kebaikan
bersama.

13. Unit 13 :
Gunakanlah Prasarana Secara
Berhemah
13.1 Menggunakan prasarana
yang disediakan secara
berhemah.

14. Unit 14 : 14.1.1. Membincangkan cara 3a / 2


Toleransi Mengeratkan bersikap toleransi demi
Hubungan Negara kesejahteraan negara.
14.1 Mengamalkan sikap
toleransi demi kesejahteraan 14.1.2 Menghuraikan kesan 3b
/
negara. bersikap toleransi demi
kesejahteraan negara.