Anda di halaman 1dari 11

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

1095
1095

ISU DAN PERMASALAHAN MUALAF (CINA) DI MALAYSIA

SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN MARIAM BINTI ABDUL MAJID MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH FAKHRI BIN SUNGIT ZULKIFLI BIN ABD. HAMID HANIS NAJWA BT SHAHARUDDIN Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

ABSTRAK

Kertas kerja ini membincangkan beberapa isu dan permasalahan mualaf dalam kalangan kaum Cina di Malaysia. Kajian ini bertujuan mengenal pasti isu dan permasalahan yang dihadapi oleh golongan mualaf Cina dan dalam proses usaha membantu dan menanganinya. Proses ini memerlukan suatu usaha menyusun perancangan serta pendekatan berstrategi untuk membantu golongan mualaf ini agar matlamat untuk menjinakkan hati mereka untuk kuat berpegang dengan akidah Islam dapat dicapai. Kajian ini menggunakan kajian kualitatif iaitu kajian kepustakaan berkaitan isu-isu dan permasalahan mengenai mualaf Cina. Data kajian ini dikemukakan hasil perkongsian kajian-kajian yang telah dilakukan serta isu dan permasalahan mualaf yang berlaku kebelakangan ini. Sehubungan dengan itu, menjadi tanggungjawab semua pihak sebagai saudara seIslam untuk mengatur usaha menerusi pendekatan berstrategi dengan mengambil kira permasalahan dan elemen yang mendominasi diri golongan mualaf ini.

Kata Kunci: Isu dan Permasalahan, Mualaf Cina, Malaysia

PENGENALAN

Istilah mualaf adalah sinonim dengan panggilan “saudara kita”, “saudara baru” atau “saudara

muslim” di kalangan masyarakat di Malaysia (Mujaini Tarimin et al., 2010). Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, saudara baru Cina, saudara baru India atau lain-lain masyarakat dirujuk dan diistilahkan sebagai ' mualaf ' oleh masyarakat Islam amnya dan masyarakat Melayu khasnya (Anuar Puteh, 1999). Mualaf atau saudara baru diertikan sebagai orang-orang yang dipujuk dan dijinakkan hatinya dengan harapan dapat menguatkan pegangan mereka terhadap Islam atau supaya tertarik untuk memeluk Islam (Amran Kasimin, 1985). Daripada pengertian di atas dapat disimpulkan mualaf, saudara baru dan saudara kita adalah golongan yang sama. Mereka telah yang dijinakkan hati untuk menerima Islam dan telah melafazkan dua kalimah syahadah sebagai pembuktian pengIslaman.

Terdapat beberapa kajian telah dilakukan berkaitan golongan mualaf antaranya bertajuk Saudara Baru di Wilayah dan Selangor (Amran Kasimin,1995), Mengapa Kami Memeluk Islam (Nawi Jusoh, 2001), Faktor Kecenderungan Saudara Kita Memeluk Islam:

Satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Tampoi, Johor (Taqiyah Abdul Hadi, 2004), Saudara Baru

1181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

Tentang Penerimaan Masyarakat Islam Terhadap Mereka: Kajian Kes Di Darul Ukhuwah Johor Bahru (Fa`izah binti Paijalah, 2004), Muslim Converts In Malaysia: The Problem Of Cultural Adjustment, (Osman Chuah Abdullah @ Chuah Hock Leng & Abdul Salam Muhamad Shukri, 2008). Keperluan Memahami Psikologi Saudara Muslim (Nur A`thiroh Masyaa`il binti Abdullah @ Tan Ai Pao & Fariza Md Sham,2009). Khidmat Nasihat Dalam Menangani Masalah Saudara Baru (Anuar Puteh., 2006). Terdapat juga kajian luar negara berkaitan mualaf yang pernah dilakukan antaranya Religious Conversion:The Personal Experience Of The Muslim Converts (Rafic Ali Al-Banawi,1994), Conversion to Islam in the United States: A Case Study in Denver, Colorado. (Patrick D. Bowen, 2009) dan The Increasing Conversion to Islam since 9/11: A Study of White American Muslim Converts In Northwest Ohio (Khaled Esseissah, 2011).

Antara kajian khusus berkaitan golongan mualaf Cina adalah kajian bertajuk Nilai, Persepsi Jangkaan Saudara Baru Cina Terhadap Masyarakat Dan Agama Islam (Iran Herman, 1998), Program Dakwah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Kepada Saudara Muslim: Kajian Tentang Persepsi dan Keberkesanannya (Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Binti Abdullah @ Tan Ai Pao, 2013) Interaction and Integration of Chinese Muslim Converts in Malaysia: A Historical Background (Razaleigh Bin Muhamat @ Kawangit, Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Abdul Ghafar Don, 2011) Social and Religious Integration of Chinese Muslim Converts with Malays in Malaysia: An Empirical Study (Razaleigh Bin Muhamat @ Kawangit et. al., 2010), Penerimaan Islam Oleh Masyarakat Cina: Satu Kajian Kes Di Kampung Tirok, Kuala Terengganu, Terengganu (Azita Binti Abdullah,1999) Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina Kuala Lumpur (Anuar Puteh, 1999) dan Integrasi Mualaf Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu di Negeri Selangor (Syarul Azman bin Shaharuddin, 2015). Terdapat juga kajian luar negara berkaitan mualaf Cina yang pernah dilakukan antaranya Migration and Assimilation of Rural Chinese in Trengganu dalam Malayan and Indonesia Studies. Ed. John Bastin and R. Roolvink. London: Oxford University Press (Gosling L.A.P., 1964).

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengemukakan isu dan permasalahan golongan mualaf Cina

dalam usaha menyusun perancangan dan pendekatan berstrategi bagi membantu golongan

2181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

mualaf ini agar matlamat untuk menjinakkan hati mereka untuk kuat berpegang dengan akidah Islam dapat dicapai.

METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan kajian kepustakaan dalam mengenal pasti isu isu dan permasalahan yang dihadapi oleh golongan mualaf Cina.

DAPATAN KAJIAN

Terdapat beberapa sumbangan kertas ini. Pertama, kertas ini menyumbang kepada sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang dakwah terhadap mualaf, Kedua meningkatkan usaha penerokaan terhadap aspek perancangan dan pendekatan berstrategi terhadap golongan mualaf Cina khususnya. Ketiga, dapatan ini berupaya melancarkan usaha dakwah agar lebih berpengaruh dengan strategi baru dalam mendekati golongan mualaf Cina di Malaysia.

Topik perbincangan kertas difokuskan terhadap isu dan permasalahan yang dikategorikan berdasarkan beberapa aspek iaitu:

  • I. Perkauman di Malaysia.

Masalah integrasi kebudayaan Islam di negara kita sukar berkembang pada umumnya jika kita melihat kepada masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik, ianya disebabkan munculnya isu-isu perkauman di negara kita yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Isu-isu perkauman dan pelbagai anggapan seolah-olah telah dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran dan tindakan antara golongan. Maka masalah pencapaian integrasi nasional sentiasa mendapat perhatian utama dalam pembinaan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang (Sanusi Osman, 1986:3-4).

II.

Isu : Pendidikan

3181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

Masyarakat di Malaysia terperangkap dengan sifat c asabiyyah 1 kaum akibat dari polisi dan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak British. Peraturan ini adalah tidak baik untuk integrasi kebudayaan memandangkan ia membahagikan kepada bangsa masing-masing seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya (Mahayudin Yahaya, 1998).

Sejak kemerdekaan, pendidikan di peringkat Sekolah Rendah dan Kebangsaan diubah dan disatukan semua bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sekolah- sekolah yang berunsurkan etnik masih wujud di kalangan kaum. Cina dan India. Begitu juga pondok yang hanya menempatkan golongan Muslim sahaja Justeru itu, pengasingan etnik

terhadap golongan individu masih lagi dirasai seperti ‘Melayu untuk Melayu’ atau ‘Cina untuk Cina’ (Shamsul Amri Baharuddin, 2007: 33).

III. Bimbang melupakan keturunan Cina - Masuk Islam, Masuk Melayu

Atas dasar inilah, kesan yang mendalam jika diri seseorang yang bukan-Melayu memeluk Islam. Masyarakat bukan Islam menganggap golongan mualaf ini telah mengkhianati asal- usul, keturunan, budaya, warisan dan agama nenek moyang mereka. Ibu bapa mereka merasa

marah akibat dari perbuatan mereka ‘masuk Melayu’ adalah sama seperti meninggalkan

kehidupan silam mereka (Che Ku Shalihah Bt Che Ku Abdul Satar, 2004).

Seterusnya kajian yang dilakukan oleh Razaleigh Bin Muhamat @ Kawangit, Anuar Puteh, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Abdul Ghafar Don (2011), bertajuk Interaction and Integration of Chinese Muslim Converts in Malaysia: A Historical Background memberi penekanan mengenai integrasi sosial dan keagamaan di antara golongan mualaf di kalangan kaum Cina dan kaum Melayu khususnya di Kuala Lumpur. Fokus kajian ini ialah berkisar mengenai dilema yang dialami oleh kaum Cina apabila mereka memeluk Islam, termasuklah perubahan dari segi tingkah laku, pengamalan gaya hidup, kehidupan sosial dan sebagainya. Hasil dari kajian ini, didapati, masyarakat Cina Muslim mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap etnik mereka.

IV.

Isu Perubahan Identiti

1 Penjelasan mengenai isu ini terdapat dalam bab 2, isu integrasi pendidikan.

4181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

Golongan mualaf juga terpaksa bersedia untuk menerima perubahan identiti seperti menukar nama dan tabiat lama mereka seperti makanan, permainan, perayaan dan sebagainya. Dari segi perkahwinan pula, golongan Muslim hanya boleh mengahwini Muslim sahaja dan ini merupakan ketetapan hukum yang terdapat dalam undang-undang kekeluargaan Islam (Yusuf al-Qaradawi, 2005). Di Malaysia, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang Muslim untuk berkahwin dengan golongan etnik mereka sendiri. Memang terdapat di Malaysia perkahwinan antara dua etnik namun jumlahnya amat sedikit.

Kajian kes yang dibuat oleh Rafic Ali al-Banawi (1994), iaitu Religious Conversion:

The Personal Experience Of The Converts melihat pengalaman golongan mualaf setelah memeluk Islam. Seramai 14 orang informen telah ditemubual dan kajian difokuskan terhadap 2 dimensi umum iaitu berkaitan faktor golongan mualaf memeluk Islam dan keadaan selepas Islam meliputi hubungan antara pertukaran agama dan kesihatan mental, peranan efektif dalam pertukaran agama, tempoh memeluk Islam serta peranan pertukaran agama dalam membentuk personaliti dan sosial. Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktor yang mencetuskan dorongan dalam memeluk Islam dan pertukaran agama mempengaruhi personaliti dan sosial malahan seluruh aspek kehidupan mereka.

V.

Isu

Kurang

Kefahaman

dan

Penerimaan

Masyarakat Melayu/Islam

Terhadap

Integrasi

Budaya

Kajian yang dibuat oleh Gosling L.A.P. (1964) bertajuk Migration and Assimilation of Rural Chinese in Trengganu dalam Malayan and Indonesia Studies. Ed. John Bastin and R. Roolvink. London: Oxford University Press. Dalam kajian ini menceritakan bahawa masyarakat Cina di Malaysia dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu; Pertama- Masyarakat Cina yang mengasimilasikan diri mereka ke dalam sosio-budaya masyarakat Melayu, disamping mengekalkan agama dan ciri-ciri kepercayaan asal mereka. Mereka ini seperti orang-orang Cina Baba Melaka dan orang-orang Cina Baba di Kuala Terengganu. Kedua- Masyarakat Cina yang mempunyai persamaan agama dengan orang Melayu iaitu beragama Islam, tetapi masih mengekalkan sosio-budaya Cina seperti yang terdapat di kalangan orang- orang Cina berketurunan Yunnan di Kuala Terengganu.

5181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

Berdasarkan Syarul (2015), menyatakan bahawa tahap kefahaman para golongan mualaf Cina berada pada tahap sederhana iaitu min keseluruhan = 2.85. Manakala penerimaan golongan mualaf Cina juga berada pada tahap sederhana iaitu min keseluruhan = 2.75. Ini menunjukkan isu kefahaman dan penerimanaan golongan mualaf Cina masih berada pada tahap sederhana dan perlu dipertingkatkan lagi bagi membantu para mualaf Cina terhadap integrasi kebudayaan masyarakat Melayu/Islam.

VI.

Isu Kurang Erat Hubungan Mualaf Dengan Masyarakat Islam

Kajian Razaleigh Bin Muhamat @ Kawangit et. al. (2010), bertajuk Social and Religious Integration of Chinese Muslim Converts with Malays in Malaysia: An Empirical Study.

Kajian ini memberi penekanan mengenai integrasi sosial dan keagamaan di antara golongan mualaf di kalangan kaum Cina dan kaum Melayu khususnya di Kuala Lumpur. Fokus kajian ini ialah berkisar mengenai dilema yang dialami oleh kaum Cina apabila mereka memeluk

Islam, termasuklah perubahan dari segi tingkah laku, pengamalan gaya hidup, kehidupan sosial dan sebagainya. Hasil dari kajian ini, didapati bahawa masyarakat Cina yang memeluk Islam di Kuala Lumpur kurang berlaku integrasi sosial di kalangan masyarakat Melayu.

VII.

Isu Program Pendidikan Mualaf Kurang Bersistematik

Mohamad Zaid Bin Mohd Zain (2004) pula dalam kajiannya bertajuk, Kesan Pengajaran dan Pendidikan Agama di Kalangan Saudara Baru: Kajian di PERKIM Negeri Sembilan

mengatakan bahawa program pengajaran dan pendidikan agama di kalangan saudara baru yang dijalankan di PERKIM Bahagian Negeri Sembilan dan juga aktiviti pendidikan yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi keperluan dan kehendak saudara baru. Hasil kajian menunjukkan kesan pendidikan agama di kalangan saudara baru masih belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Perkara ini, pihak PERKIM perlu merancang program pendidikan yang lebih sistematik dan juga menyelaras modul pendidikan untuk saudara baru.

VIII.

Isu Kurang Usaha Mensosialisasikan Integrasi Mualaf

Kajian Hasan Basri bin Syahidin (2006) berjudul Integrasi Sosial Masyarakat Majmuk: Suatu Kajian di Kota Medan. Kajian memfokuskan kepada tahap integrasi sosial di kalangan masyarakat majmuk di kota Medan. Tumpuan kajian kepada aspek bahasa, pemukiman,

6181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

perkahwinan, interaksi dan toleransi antara kelompok yang ada di kota ini. Kota Medan tersebut merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya pelabgai etnik. Oleh itu berlaku interaksi antara mereka yang dianggap berpotensi berlaku konflik, kecurigaan antara etnik, golongan dan agama disebabkan wujudnya pandangan yang sering tidak wajar terhadap golongan lain.kajian ini mendapati bahawa tahap integrasi sosial masyarakat di kota ini boleh dikatakan secara relatifnya bagus. Namun beberapa faktor telah dikenalpasti sebagai penghalang wujudnya tahap integrasi sosial yang lebih baik. Dapatan kajian juga mendapati kurangnya peranan para tokoh masyarakat dan agama untuk mensosialisasikan integrasi terutama dibidang pemukiman.

IX.

Isu Kurang Tenaga Dai Yang Dapat Menguasai Kehidupan Kaum Cina

Kajian oleh Anuar Puteh (1999) yang bertajuk: Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina Kuala Lumpur. Dalam kajian ini penulis memfokuskan untuk meneliti program- program yang dapat membantu menerapkan kefahaman Islam saudara baru Cina Kuala Lumpur. Kajian ini juga turut melihat beberapa masalah yang dihadapi oleh pertubuhan- pertubuhan berkaitan saudara baru Cina di Kuala Lumpur serta mencadangkan beberapa saranan yang difikirkan sesuai bagi memantapkan usaha dakwah bagi golongan yang terbabit. Melalui kajian ini didapati beberapa buah pertubuhan seperti JAWI 2 , PERKIM 3 dan MACMA 4 telah memainkan peranan penting dalam memberikan didikan dan bimbingan keagamaan kepada saudara baru Cina di Kuala Lumpur. Pelbagai program telah dilaksanakan meliputi program harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kajian ini mendapati

2 Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) ditubuhkan pada peringkat awalnya dengan nama Urusetia Majlis dengan tujuan untuk melancarkan perjalanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Ia diwujudkan pada 1 Februari 1974. Sejak awal penubuhannya, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) tidak pernah menoleh ke belakang malah terus berkembang hingga ke hari ini dengan kewujudan 2 cawangan iaitu Cawangan Labuan diwujudkan pada 16 April 1984 manakala Cawangan Putrajaya pula diwujudkan pada 1 Ogos 2001 (http://www.jawi.gov.my/profil/sejarah-penubuhan 2012).

3 PERKIM ditubuhkan oleh al-Marhum YTM Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, Perdana Menteri Malaysia

yang pertama pada tahun 1964. PERKIM ialah singkatan daripada nama penuh Pertubuhan Kebajikan Islam

Malaysia

atau

dalam

bahasa

Inggeris

Muslim Welfare Organisation Malaysia

4 Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) telah ditubuhkan pada 8 September 1994 (No. Pendaftaran 1964/94). MACMA merupakan badan gabungan PERKIM dan mempunyai 3 orang wakil yang dilantik dalam Majlis Kebangsaan PERKIM. Saudara Johari Yap pernah dilantik oleh MACMA Malaysia sebagai Ahli Majlis Kebangsaan PERKIM dari tahun 2005-2007. Selain itu, MACMA juga adalah badan gabungan RISEAP (Regional Islamic Da’wah Council of South East Asia and Pasific) dan ahli kepada pertubuhan WAMY (World Assembly of Muslim Youth) berpengkalan di Riyad, Arab Saudi (http://macmakelantan.org 2012).

7181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

bahawa program-program tersebut mampu memberikan kefahaman pada golongan sasaran. Hasil kajian mendapati beberapa masalah yang dihadapi oleh pertubuhan-pertubuhan berkaitan seperti masalah tenaga pendakwah, komunikasi, kewangan, sikap prejudis dan sebagainya dapat dikurangkan.

  • X. Isu Ugutan, Hilang Sumber Kewangan Ekoran Dibuang Keluarga Dan Majikan

Antara permasalahan lain yang dihadapi oleh para mualaf iaitu isu ugutan dan kewangan selepas dibuang keluarga selepas memeluk agama Islam. Satu petikan daripada Fuadah Johari et al, 2013 menyatakan :

There are a lot of stimuli around them that they are not used to, being thrown out of family,society, friends as well as loss their job and loss their financialsources. Often, Mualaf might look uncomfortable because theyare not used to their surroundings. Thus, they need help and mentors from Muslims community to teach them, support them,and guide them through their new journey as a Muslim. Whenthey have someone that has warned them about these issues andis constantly helping them, teaching them, and answeringquestions, they feel supported and confident that they havesomeone to go back to’.

SARANAN DAN CADANGAN

Terdapat beberapa saranan dan cadangan untuk isu dan permasalahan yag dihadapi oleh

golongan mualaf Cina. Antaranya daripada Syarul, 2015:

  • 1. Pihak pengurusan perlu bertanggungjawab menyusun program dakwah dalam setiap

lapisan masyarakat. Ia akan memudahkan penyelarasan dan pemantauan serta

penambahbaikan kualiti setiap program yang dilaksanakan.

  • 2. Perlu memilih metodologi yang tepat dalam melaksanakan dakwah kepada masyarakat

yang terdiri dari pelbagai bangsa, budaya dan kaum.

  • 3. Tidak dinafikan bahawa mempengaruhi seseorang individu untuk meninggalkan amalan

dan budaya sendiri bukannya mudah oleh itu adalah disarankan agar usaha merangka dan

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

melaksanakan strategi melalui kepelbagaian pendekatan dipergiatkan untuk menarik kepada golongan bukan Muslim kepada Islam.

4. Peranan yang perlu dimainkan oleh MAIS dalam memperkenalkan kebudayaan masyarakat Melayu kepada golongan mualaf di Selangor. Jelasnya, perlu diingat bahawa metod dan wasilah dakwah adalah pelbagai bukan hanya terhad kepada satu manhaj sahaja. Oleh itu, memperkenalkan budaya masyarakat Melayu yang jelas tidak bertentangan dengan Islam amatlah dialu-alukan.

5. Golongan mualaf perlu memainkan peranannya supaya memberi pemahaman dan menjelaskan kepada ahli keluarga yang belum Islam mengenai budaya masyarakat Melayu.

RUJUKAN

Amran Kasimin 1995, Saudara Baru Cina di Wilayah dan Selangor, Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia

Anuar Puteh 1999 yang bertajuk: Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina Kuala Lumpur.

Anuar Puteh 2006, “Khidmat Nasihat Dalam Menangani Masalah Saudara Baru”, Da\wah Dan Kunseling di Malaysia, Bangi: UKM.

Fa`izah binti Paijalah 2004, “Persepsi Saudara Baru Tentang Penerimaan Masyarakat Islam Terhadap Mereka: Kajian Kes Di Darul Ukhuwah Johor Bahru”, (Tesis, Fakulti

Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia).

Fuadah Johari, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Mohd Faisol Ibrahim & Ahmad Fahme Mohd Ali. 2013. Zakat Distribution and Programme for Sustaining Mualaf Belief and Thought. Jurnal Teknologi (Social Science),

Gosling L.A.P. 1964. Migration and Assimilation of Rural Chinese in Trengganu dalam Malayan and Indonesia Studies. Ed. John Bastin and R. Roolvink. London: Oxford University Press.

Iran Herman 1998. “Nilai, Persepsi Jangkaan Saudara Baru Cina Terhadap Masyarakat Dan Agama Islam”, Dakwah Kepada Non-Muslim Di Malaysia: Konsep, Metode dan Pengalaman, Bangi:UKM.

9181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

Khaled Esseissah 2011. “The Increasing Conversion To Islam Since 9/11: A Study of White American Muslim Converts In Northwest Ohio” (Tesis Master of Arts, Graduate

College Of Bowling Green State University).

Mariam Abd. Majid. 2012. Mualaf di Negeri Selangor Darul Ehsan: Kajian Tentang Kepuasan Diri Dalam Anutan Islam. Tesis Dr. Falsafah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Universiti Malaya.

Muhammad Nur Manuty, Dr., 1993. "Permasalahan Imej Islam Di Dunia Moden",

Kefahaman Orang-Orang Bukan Islam Tentang Islam Pembangunan Imej Islam (Sirl Bengkel Kefahaman Islam. Kuala Lumpur, IKIM

Mujaini Tarimin et al. 2010. “Agihan Zakat Dan Program Pembangunan Mualaf: Statistik Lembaga Zakat Selangor”, Prosiding Seminar Dakwah Kebangsaan Saudara Kita:

Isu Dan Cabaran Semasa, Pulau Pinang: USM., h. 373.

Nawi Jusoh 2001. Mengapa Kami Memeluk Islam, Shah Alam: DNJ Consultant Sdn. Bhd.

Nur A`thiroh Masyaa`il binti Abdullah

@

Tan

Ai

Pao dan

Fariza Md Sham.

2009,

“Keperluan Memahami Psikologi Saudara Muslim”, Jurnal Hadhari, Bil.2, 2009.

Osman Chuah Abdullah @ Chuah Hock Leng & Abd. Salam Muhamad Shukri 2008,.Muslim Converts In Malaysia: The Problem Of Cultural Adjustment, Gombak: Int. Islamic Univ. Malaysia Press.

Patrick D. Bowen 2009. “Conversion to Islam in the United States: A Case Study in Denver, Colorado”, Intermountain West Journal of Religious Studies, v.1, no.1.

Azita Binti Abdullah .1999. Penerimaan Islam Oleh Masyarakat Cina: Satu Kajian Kes Di Kampung Tirok, Kuala Terengganu, Terengganu

Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Binti Abdullah @ Tan Ai Pao. 2013. Program Dakwah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Kepada Saudara Muslim: Kajian Tentang Persepsi dan Keberkesanannya

Rafic Ali Al-Banawi 1994, “Religious Conversion:The Personal Experience Of The Muslim Converts” (Tesis Doktor Falsafah, School Of Education, Indiana Universiti).

Razaleigh Bin Muhamat @ Kawangit et al. 2010. Social and Religious Integration of Chinese Muslim Converts with Malays in Malaysia: An Empirical Study

Syarul Azman B. Shaharuddin. 2015. Integrasi Mualaf Cina Terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu di Negeri Selangor. Tesis Dr. Falsafah Institut Islam Hadhari (HADHARI). Bangi: UKM.

10181

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016) SEMINAR ANTARABANGSA AKIDAH, DAKWAH DAN SYARIAH 2016 (IRSYAD 2016)

Taqiyah Abdul Hadi 2004. Faktor Kecenderungan Saudara Kita Memeluk Islam: Satu Kajian Di Darul Ukhuwah, Tampoi, Johor. Tesis, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

11181